+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Amatéři v plynových kotelnách

11.02.2022 Autor: Ing. Miloš Bajgar Časopis: 8/2021

Autor svým článkem uhodil doslova „hřebík na hlavičku“, protože v něm poukazuje na velmi rozšířenou praxi a stav plynových kotelen provozovaných na hranici životnosti.

Recenzent: Richard Valoušek

Úvod

Pokud si do internetového prohlížeče zadáte slovo „amateri“, dostanete se na úplně jiné stránky, než jsou ty o plynových kotelnách. Ovšem ani v kotelnách o vzrušení nemusíte přijít. Symbióza kotelníka se správcem domu nedává jednoznačnou odpověď na otázku: vybuchne, nevybuchne, a kdy?

Investiční výstavbu lze rozdělit na výstavbu bytovou (rodinné domy, bytové domy) a nebytovou, kam řadíme mimo jiné stavby občanské vybavenosti (např. stavby pro výchovu a vzdělání, obchod a služby, zdravotnické a administrativní stavby či stavby s kulturním využitím).

Jaký je mezi nimi v praxi rozdíl? O provozování staveb občanské vybavenosti se v převážné většině starají odborné firmy, často nonstop, se servisními techniky s kvalifikací ve všech profesích technického zařízení budov (TZB).

V případě bytové výstavby se o provoz bytových domů stará obvykle jen vedení SVJ/BD, které má v oboru TZB kvalifikaci často spíše podprůměrnou či přímo nedostatečnou. Nezřídka chybí také orientace v ekonomické efektivnosti připravovaných opatření a takové vedení je poté vydáno na pospas firmám, z nichž některé si zaslouží nálepku „energetičtí šmejdi“.

RVHP a marketing

Do vedení společenství či družstev se čas od času, ke smůle vlastníků, dostanou také lidé, kteří nejenže neoplývají potřebnou kvalifikací pro takovou činnost – jejich motivací je navíc myšlenka na vlastní prospěch. Jak se jistě moudrý čtenář dovtípil, o odměny za výkon funkce se zrovna nejedná.

V těchto případech pak dochází k „vzájemné pomoci a hospodářské spolupráci“ výše titulovaných firem se zástupci vedení SVJ/BD. Ti posléze podivně rychle bohatnou, zatímco se stavem technického vybavení domu to jde od desíti k pěti. Základem úspěchu je samozřejmě mar­keting. Umění vychválit zbytečný a předražený systém, nebo předražený systém podepřený státní dotací a přitom zamlčet všechny jeho nevýhody. Vše stačí svěřit do rukou pečlivě proškoleného „odborníka“, který přesvědčí celé shromáždění k souhlasnému stanovisku. Jde o smutnou zkušenost z vlastního okolí – rád bych věřil, že ojedinělou.

Jak zabránit skonu kotelny

Člověk je v těžkém zdravotním stavu udržován při životě pomocí přístrojů, stejně jako kotelna. Lékaři k tomu mají svoje metody, správci SVJ/BD také. Lékařské postupy sledujeme v rámci nekonečných televizních seriálů, na ty technické zacílíme v následujícím textu.

Pojďme se nyní podívat na modelový příklad jedné starší plynové kotelny v majetku SVJ. Tu záhadným způsobem obsluhuje jeden z vlastníků, 85letý důchodce, za nevelký příspěvek k důchodu. Stáří, a s tím spojená životnost, zařízení kotelny již dávno zavdalo nárok na odchod do důchodu starobního – způsob provozování zajistil odchod do důchodu invalidního ještě dříve. Ta spojitost s lidským žitím je až překvapivě podobná. Počet takových kotelen přitom může být v rámci celé republiky nezanedbatelný.

Statutární orgán SVJtedy musí vymyslet způsoby, jakými by se zchátralá kotelna dala udržet ještě nějakou dobu v provozu, protože na novou kotelnu nezbývají prostředky. Po její výstavbě se jaksi zapomnělo na finanční rezervu určenou na rekonstrukci kotelny po jejím dožití. Bez této finanční rezervy, a bez půjčky, se nedá kotelna rekonstruovat. Shromáždění vlastníků, které tvoří povětšinou lidé v důchodovém věku, půjčku neodsouhlasí.

Nepomohla by pojistná událost?

Ve své praxi soudního znalce jsem se setkal i s případem, kdy se člen vedení nejmenovaného SVJ rozhodl zubožené kotelně pomoci tím, že se uchýlil k pojistnému podvodu. Napadlo ho nechat vysmeknout hadici ze sice nepovoleného, ale jinak používaného automatického dopouštění vody do otopné soustavy. Za pár desítek minut byla kotelna připravena k pořízení foto­dokumentace k pojistné události, tedy zatopení kotelny vodou. Důvěryhodnosti pro pojišťovnu měl patrně nahrávat stav, kdy byly kotle umístěny ve sníženém prostoru bývalé kotelny na pevné palivo. Kdyby se jednalo o kotelnu na střeše, pak by se nad způsobem likvidace kotelny bylo potřeba více se zamyslet.

Pachatel se naivně domníval, že se pojistný ústav nebude příliš zaobírat tím, zda má pojistný případ ­reálné základy. Čekalo se, že pojišťovna prostě v řádu týdnů uhradí veškeré náklady na obnovu technologického vybavení kotelny. Každý pojistný ústav má však vybudované oddělení, které se specializuje na odhalování pojistných podvodů. Pojistný podvod je přitom posuzován jako trestný čin, kde hrozí odnětí svobody až na 10 let.

Rekonstrukce kotelny s využitím všech rezerv

Namísto nových kondenzačních plynových kotlů se tedy objedná topenář, který vymění některé součástky starých kotlů, ze svých „retro“ zásob náhradních dílů. Jaké díly, a v jakém množství, dnes nezjistí ani detektivní kancelář. Tím by měl být zakonzervován zastaralý, neekonomický a neekologický provoz kotelny až na dalších 15 let. Mohlo by to snad někomu vadit? Pravděpodobně nikoliv. Všichni jsou spokojeni. Topenářská firma, správce domu, který na „rekonstrukci“ dohlížel, spokojeni jsou i uživatelé bytů, kterým se nezměnila cena tepla.

Mohlo by se zdát, že se toho v popisovaném případě zase tolik nestalo. Jestli tomu tak je, můžeme zjistit z dokladů kotelny i z jejího technického stavu.

Doklady kotelny

Mezi doklady plynové kotelny patří zcela jistě provozní řád, provozní deník, oprávnění topiček provozování kotelny ne starší, než 3 roky, zdravotní prohlídka k výkonu funkce topiče (vyhláška č. 91/1993). Dále pak revize, které se týkají elektrických zařízení (zpravidla po 5 letech), plynových zařízení (3 roky), tlakových nádob stabilních – expanze (3 roky), hasicích přístrojů a komínů (1× ročně, vyhláška č. 34/ 2016). Stejně tak doklady o odborných prohlídkách kotelny (1× ročně, vyhláška č. 91/1993).

V případu naší kotelny o výkonu 200 kW však chybí provozní řád i provozní deník dle ČSN 38 6405. Chybí oprávnění topiče k provozu kotelny, stejně jako jeho zdravotní prohlídka k výkonu této funkce. Platné doklady měl naposledy, když cca před 20 lety odcházel do důchodu a staral se o kotelnu na tuhé palivo.

Podle sdělení správce tyto doklady údajně existují, ale jsou obnovovány systémem CTRL „C“ a CTRL „V“ každé tři roky. Stejně tak je to s odbornou prohlídkou kotelny, zde jen v kratších – ročních intervalech. Všechno má „pod palcem“ pan správce, topič o tom ví jen to, že administrativu zařizuje jeho vedoucí.

Technický stav kotelny

Při vstupu do kotelny hned na první pohled překvapí, že vstupní dveře nejsou protipožární. Jsou dřevěné, ztrouchnivělé, nejisté barvy i stáří. Hlavní uzávěr plynu byste před kotelnou také hledali marně – je umístěn v kotelně.

Na výstupním potrubí z kotlů chybí pojistné ventily. Dva pojistné ventily pro oba kotle se nachází na expanzním potrubí, kterým je připojena expanze. Na expanzním potrubí chybí uzávěr – kombiarmatura (například s uzávěrem na speciální klíč – imbus, nebo uzávěr s uzam­čenou kličkou zámkem v poloze otevřeno), manometr i kombinovaná armatura ke zkoušení plynové části expanzní nádoby. Vzduch se do plynové části expanze nedá doplnit, bez vypuštění celého vodního obsahu otopné soustavy. I proto se o to nikdo celé roky nepokusil. Únik vody z pojistného ventilu do kanalizace je nahrazován studenou vodou systémem automatického dopouštění. Studená voda se v soustavě ohřeje, vypustí vzduchové bublinky, zavzdušní systém a jako teplá voda odteče pojistným ventilem do kanalizace. Takové české, automatizované perpetuum mobile.

Topič, ani správce netuší, proč by měl být v expanzi vzduch, když všude jinde je jen voda. Před několika lety se přivolaný topenář pokusil o změření tlaku plynu v expanzní nádobě manometrem pro měření tlaku v pneumatikách. Když z ventilku na plynové straně expanze vytekla voda, ujistil správce, že je to tak v pořádku. Ani jeden z nich netušil, že je to projev prasklé membrány v expanzi. V tu chvíli mohl ještě teoreticky zasáhnout topič, to by ho ale musel někdo jednou za 3 roky poslat na proškolení. Provozování plynové kotelny navíc podléhá proškolení podle vyhlášky č. 50/ 1978 Sb. – Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Při revizi expanze, jako tlakové nádoby stabilní, se kontroluje funkčnost pojistného ventilu, stav pojistného potrubí, tlak vzduchu nad membránou, zajištění obsluhy a maximální přetlak kotlů. Ze zjištěného stavu je jasné, že revize expanze nebyla nikdy provedena.

Oběhová čerpadla dvou 100kW kotlů, instalovaná ještě za dob socialismu, již asi nebudou ve stavu, který by mohl v dnešní době zajistit bezproblémový provoz kotelny. Požadavek na jejich výměnu odmítl správce s argumentem významného italského učence Galileo Galileie: „A přece se (ještě) točí“. Točilo se ovšem pouze jedno čerpadlo. Druhé jen vrnělo a hlásilo se o výměnu, nebo aspoň o výměnu rozběhového kondenzátoru.

Image 1Obr. 1 • Dva pojistné ventily na expanzím potrubí

Náhodnou prohlídku této kotelny jsem tenkrát přirovnal ke kontrole řidiče – účastníka dopravní nehody, u něhož policie zjistila, že má zákaz řízení, nadýchal 2 promile, měl pozitivní test na psychotropní látky a je na útěku z psychiatrické kliniky. Netušil jsem, že se s podobným případem může člověk setkat i v plynové kotelně. Ty zatím policie nekontroluje, v doprovodu záchranných složek přijíždí až v případě, kdy exploze plynu zničila část domu.

Image 2Obr. 2 • Expanzní nádoby bez manometru a kombinované armatury ke zkoušení plynové části expanze

Stav plynového zařízení bytů

Příprava teplé vody probíhá v plynových karmách, vaří se na plynových sporácích. Hlavně, že si správce nechal odsouhlasit výměnu oken za okna plastová. Když se výsledek prohlídky plynových spotřebičů v bytech každoročně kopíruje jen s jiným letopočtem, stejně jako u plynové kotelny, jak má plynová karma zjistit, proč nemá dostatek spalovacího vzduchu?

Závěr

Zdá se, že takové problémy bytového domu jeden člověk, byť by byl sebelepším projektantem, nevyřeší. „Chléb a hry“ (panem et circenses) je latinské úsloví, které charakterizovalo přístup císařů v pozdním úpadkovém období Římské říše, kdy byla za jídlo a hry získávána přízeň prostého lidu, která se pak využila k vlastním cílům panovníků. V dnešní době lze tento postup pozorovat při správě některých bytových domů, kdy vedení SVJ/BD rozdává okoralý chléb, aby získalo přízeň a hlasy vlastníků a mohlo s nimi hrát další, často ekonomicky stejně nesmyslné hry. Nebo je to ­jinak?

Literatura

[1] Vyhláška č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. In Sbírka zákonů Československé socialistické republiky. 5. března 1979, částka 3, s. 47. Dostupné z <http:// aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ ViewFile.aspx?type=c&id=1924>.
[2] Vyhláška č. 34/2016 ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. In Sbírka zákonů České republiky. 29. ledna 2016, částka 13, s. 378. Dostupné  <http://aplikace. mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile. aspx?type=z&id=39621>.
[3] Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice. In Sbírka zákonů Československé socialistické republiky. 22. května 1978, částka 11, s. 206. Dostupné z <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka- zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id= 1898>.
[4] Vyhláška č. 85/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení. 17. července 1978, částka 19, s. 376. Dostupné z <http://aplikace.mvcr.cz/ sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type= c&id=1906>.
[5] Vyhláška č. 91/1993 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 12. února 1993 k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách. 5. března 1993, částka 25, s. 466. Dostupné  <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ ViewFile.aspx?type=c&id=2669>.
[6] ČSN EN 764. Tlaková zařízení (části 1 až 7). 2003-1 až 2019-11. ČNI, ÚNMZ, ČAS. Praha.
[7] ČSN EN 13445. Netopené tlakové nádoby (části 1 až 6). 2021-11. ČAS. Praha.
[8] ČSN 06 0830. Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení. 2014-8 (změna Z1: 2014-11). ÚNMZ. Praha.
[9] ČSN 33 1500. Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení. 1991-3 (změna Z4: 2007-9). ČNI. Praha.
[10] ČSN 38 6405. Plynová zařízení. Zásady provozu. 1988-10 (změna Z1: 1999-5). ČNI. Praha.
[11] ČSN 69 0010. Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla (části 1 až 12). 1989-6 až 1998-1. ČNI. Praha.
[12] ČSN 69 0012. Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky. 1985-11 (změna Z4: 2009-2). ČNI. Praha.
[13] OTTO J.: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha 1902, s. 145.


Amateurs in gas boiler rooms

With his article, the author literally hit a "nail on the head", because he points out the very widespread practice and condition of gas boilers operating at the end of their service life.

Keywords: gas boiler room, safety valve, expansion vessel, association of property owners, operation, equipment life, safety.