+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nominace na Cenu Dr. Cihelky

18. ročník

V úvodníku dubnového čísla proběhla první informace o vyhlášení 18. ročníku Ceny Dr. Cihelky, jejímž cílem je ocenění nejhodnotnějšího literárního díla z oboru technika prostředí.

Pro inspiraci čtenářům nyní níže tradičně uvádíme základní přehled titulů s anotacemi. Podrobné informace o stanovách, historii a předchozích laureátech naleznete také zde v sekci Cena Dr. Cihelky.

Jedinou změnou oproti předchozím ročníkům je, že letos poprvé bude tato cena udělena za dvouleté období - tedy za roky 2015 a 2016.

Budeme rádi, pokud si uděláte čas a podělíte se s námi o cenný názor, jaký že literární počin vydaný v českém jazyce v 1. vydání za předcházející dva roky Vás nejvíce zaujal a přinesl oborové praxi největší prospěch. Výčet titulů není uzavřen a je možné na Váš podnět nominovat dílo v něm neuvedené.

Redakci pak stačí oznámit dvě díla, která doporučujete k ocenění Cenou Dr. Cihelky. Zaslané návrhy statisticky vyhodnotíme a z prvních pěti umístěných vybere odborná komise vítěze.

Vaše návrhy prosím zasílejte na e-mailovou adresu: kopencova@topin.cz do 30. 6. 2017, kdy nominaci uzavíráme.

Předem děkujeme za účast a těšíme se na Vaše hlasy!

Alena Malátová, šéfredaktorka

Přehled nominovaných děl

1. BAJGAR, Miloš - Dvojice článků k vyvažování OS:

Jak volit tlakovou diferenci při výpočtu přednastavení termostatických ventilů

Autor se zabývá volbou stanovení minimální tlakové diference pro návrh termostatického (TRV) ventilu za podmínek, kdy jsou známy pouze velikosti otopných ploch. Na základě stanovení reálné tlakové ztráty stoupačky pak odvozuje minimální tlakovou diferenci požadovanou pro příslušný TRV ventil a zároveň potřebnou tlakovou diferenci na patě příslušné stoupačky. V dalším kroku ukazuje postup při stanovení tlakové diference zpracovávané TRV ventilem tak, aby prokaždé otopné těleso byl dodržen požadovaný hmotnostní průtok již bez povoleného rozptylu průtoku po výšce stoupačky. Vzhledem k tomu, že v řadě panelových domů jsou TRV ventily na hranici životnosti a nastane nutnost jejich masové výměny je příspěvek zásadní pro přesnější, a tedy správný návrh nastavení předregulace TRV ventilů, než se dělo v minulosti.

Topin, 2016, č. 4, s. 24–29.

http://archiv.topin.cz/download.php?idx=95545&di=7

Ještě k vyvažování otopných soustav

Článek navazuje na autorův příspěvek v Topin č. 4/2016 a shrnuje několikaleté poznatky z uvádění do provozu otopných s chladicích soustav resp. seřizování průtoků jejich příslušných částí jednak z pohledu potřebného vybavení daného příslušnými zákony a vyhláškami a i případných možných postihů vedoucích až k soudním sporům při zanedbání nebo nesprávném osazení vyvažovacích armatur. Dále jsou popsány i základní vyvažovací metody a podmínky vedoucí ke správnému, a dnes i vyžadovanému, zaregulování otopných a chladicích soustav.

Topin, 2016, č. 8, s. 38–41.

http://www.topin.cz/clanky/jeste-k-vyvazovani-otopnych-soustav-detail-169

2. BAJGAR, Miloš

Výpočet optimální akumulace při vytápění dřevem

Výpočet akumulace při vytápění pevnými palivy je stále záležitostí velice podceňovanou a málokdo dovede svoje argumenty podložit také výpočtem. Z tohoto pohledu je článek velice přínosný. Mimo jiné z něj vyplývá, že často podceňovaným faktorem při volbě vhodného zdroje je velikost přikládacího prostoru kotle. Pokud má mít nově instalovaný zdroj tepla s akumulačním provozem význam, mělo by se jednat o kotel moderní konstrukce. Výhody a nevýhody akumulace tepla. Výpočtové vztahy.

Topin, 2016, č. 2, s. 34–36.

http://archiv.topin.cz/download.php?idx=95291&di=7

3. BEGENI, Marek – ZMRHAL, Vladimír.

Potřeba energie pro větrání učeben

Příspěvek analyzuje potřebu energie na větrání učeben školských budov pro zajištění odpovídající kvality vnitřního ovzduší v souladu s platnými právními předpisy ČR a provozní náklady s tím spojené. Analýzy zahrnují jak trvalé přirozené a nucené větrání, tak nárazové přirozené provětrávání. Součástí příspěvku je také analýza vybraných lokálních větracích jednotek, která vede ke stanovení konkrétních finančních nákladů na provoz nuceného větrání. Bylo zjištěno, že celkové náklady spojené s provozem trvalého nuceného větrání vybaveného zpětným získáváním tepla s definovanou dávkou vzduchu nejsou pro rozpočet školy nikterak zásadní položkou.

VVI, 2015, č. 5, s. 218–222.

http://users.fs.cvut.cz/~zmrhavla/Publikace/Begeni_05_2015_ko04_sch.pdf

4. ČÍHAL, Zdeněk – RYBKA, Pavel – ROUBÍNEK, Ladislav

Vlastnosti směsi voda-líh při návrhu zemních okruhů tepelných čerpadel

Čerpací práce do značné míry závisí na vlastnostech kapaliny. Nejdůležitějšími parametry závislými na teplotě kapaliny jsou zejména: složení směsi, měrná hustota, měrné teplo, tepelná vodivost, dynamická viskozita, kinematická viskozita, Prandtlovo číslo. Průběhy těchto veličin na teplotě nejsou lineární. Proto je obtížné správně dimenzovat oběhové čerpadlo primárních okruhů. Autoři článku uvádějí v tabulkách vlastnosti směsi vody a alkoholu v rozmezí běžných provozních teplot, použitelné v praxi.

Topin, 2016, č. 1, s. 42–44, 46, 48, 50.

http://archiv.topin.cz/download.php?idx=95147&di=7

5. DRKAL, František – LAIN, Miloš – ZMRHAL, Vladimír

Klimatizace. 1. vydání

Skripta pro posluchače Fakulty strojí ČVUT. Hlavní kapitoly: Vývoj oboru větrání a klimatizace. Podklady pro navrhování klimatizačních zařízení (legislativní a normativní požadavky, principy dimenzování a návrh klimatizačních zařízení.) Hlavní prvky větracích a klimatizačních zařízení (ohřívače, chladiče, ventilátory, filtry vzduchu, zvlhčovače, zařízení pro zpětné získávání tepla, odvlhčování). Zdroje chladu pro klimatizační zařízení (chladiva, kompresory, chladicí faktor, kondenzátory, alternativní zdroje chladu). Klimatizační systémy (třídění, vzduchové systémy jednozónové a vícezónové, vodní systémy s ventilátorovými konvektory nebo s chladicími stropy, kombinované systémy vzduch-voda s indukčními jednotkami, chladivové systémy). Spotřeba energie pro větrání a klimatizaci. Počítačové simulace. Kvalita větrání.

Praha, ČVUT 2015. 133 s.

6. GALÁD, Vladimír

Patří denostupňová metoda do archivu?

Denostupňová metoda se již mnoho let používá k výpočtu potřeby i spotřeby tepla pro vytápění a k hodnocení tepelně technických vlastností objektů. Výpočtová metoda používá několik veličin vyznačujících se poměrně velkou nejistotou. Autor článku podrobně zdůvodňuje, proč veličiny používané při výpočtu neodpovídají realitě a proč je nevhodné použít denostupňovou metodu k rozdělování nákladů na vytápění pro jednotlivé byty (komentář recenzenta).

http://vytapeni.tzb-info.cz/mereni-a-regulace/14332-patri-denostupnova-metoda-do-archivu

7. GALÁD, Vladimír – Dvoudílný článek:

Teplo a jeho cesty mezi byty, aneb zlaté vejce zdarma

Autor popisuje a hodnotí, jak se mění požadavky na výkon otopných těles v sousedících bytech v typickém panelovém domě. Ukazuje přístup k odvození velikosti toků tepla mezi byty, pokud v nich nejsou udržovány stejné vnitřní teploty a možné dopady do roční spotřeby tepla jednotlivými byty.

Topin, 2016, č. 5, s. 30–32, 34, 36–37.

http://www.topin.cz/clanky/teplo-a-jeho-cesty-mezi-byty-aneb-zlate-vejce-zdarma-detail-1401

Teplo a jeho cesty mezi byty, aneb zlaté vejce zdarma – dokončení

Autor navazuje na stejnojmenný článek z č. 5/2016 Topin a svoje úvahy prohlubuje o ekonomickou stránku, která je pro každého uživatele bytu nejlépe pochopitelná. Pokračování má přiblížit čtenáři úvahu o potřebách tepla a nákladech při použití hodnot podle výpočtů z předchozích tabulek a grafů.

Topin, 2016, č. 6, s. 32–34, 36–37.

http://www.topin.cz/clanky/teplo-a-jeho-cesty-mezi-byty-aneb-zlate-vejce-zdarma-dokonceni-detail-1105

8. HAZUCHA, Juraj

Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy. Doporučení pro návrh a stavbu.

Devadesát ověřených konstrukčních detailů a návody pro jejich správné navrhování a provádění přináší kniha autora Juraje Hazuchy, která vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností členů Centra pasivního domu. Publikace slouží jako návod, jak konstrukce a detaily navrhovat, na co si dát pozor. Pomůže tak při projektování, na stavbě i při výpočtu tepelných mostů.
V knize najdete:

 • popis prvků pasivních a nulových domů
 • rady pro návrh a provádění detailů
 • výkresy konstrukčních detailů
 • průběhy teplot v infračerveném zobrazení i průběhy izoterm
 • důležité rady pro správné provedení detailů
 • fotografie z realizace.

Detaily jsou přehledně rozděleny do šesti částí podle konstrukcí, a to:

 1. Vápenopískové zdivo + ETICS
 2. Pórobetonové zdivo + ETICS
 3. Systém ztraceného bednění z polystyrenu
 4. Sloupková dřevostavba + izolací v roštu
 5. Masivní dřevěné panely + izolace v roštu
 6. Společné detaily pro všechny systémy

Snahou autora bylo předat zkušenosti s efektivními konstrukcemi, které lze přímo použít nebo vzít jako inspiraci pro vlastní řešení. Edici Stavitel.

Praha, Grada Publishing 2016. 308 s.

9. HENSEN CENTNEROVÁ, Lada

Pohoda vnitřního prostředí anno 2016

Kvalita vnitřního prostředí se dostává v současnosti do popředí zájmu nejen odborné veřejnosti, neboť se zjišťuje, že současný jednostranný důraz na snižování energetické náročnosti vede sice k úspoře energie, ale objevují se nové problémy s kvalitou prostředí. Důležitým poselstvím tohoto článku je fakt, že kvalita vnitřního prostředí je komplexní problém, zahrnující otázky spojené s objektivně měřenými hodnotami a subjektivním vnímáním člověkem, kde se projevuje individualita jedinců. To, že téma není otázkou pouze akademických debat, dokladuje vývoj metod pro zjišťování a hodnocení prostředí, které jsou nedílnou součástí moderních komerčně využívaných hodnoticích nástrojů budov jako je LEED a BREEAM.

Topin, 2016, č. 6, s. 22–26.

 http://www.topin.cz/clanky/pohoda-vnitrniho-prostredi-anno-2016-detail-1097

10. KOLEKTIV autorů

Konference Vytápění Třeboň 2015

Sborník příspěvků z konference, která se konala ve dnech 19. až 21. května 2015 v Třeboni, obsahuje plné znění 60 přednášek.

Praha, STP 2015. 337 s.

11. KUČERA, Miroslav - Dvojice článků k šíření zvuku:

Šíření zvuku dělicími stěnami

Autor popisuje metody hodnocení hluku v bytové zástavbě se zaměřením na šíření hluku přes stěny. Seznamuje se základními veličinami a metodami jejich výpočtu. Uvádí problematiku šíření zvuku skrze otvory ve stěnách, které můžou představovat např. okna, dveře, nebo větrací otvory. Na článek naváže další část v č. 2/2015, ve které budou uvedeny příklady šíření zvuku jednoduchou stěnou.

Topin, 2015, č. 1, s. 20–24.

http://archiv.topin.cz/download.php?idx=93747&di=7

Neprůzvučnost jednoduché stěny

Příspěvek volně navazuje na článek Šíření zvuku dělicími stěnami z Topin č.1/2015. Autor aplikuje předchozí teoretické předpoklady na příkladu šíření zvuku z prostoru kotelny. Na tomto příkladu si čtenář může uvědomit rozsáhlost výpočtů spojených se šířením hluku přes stěnu. Je zřejmé, že hluk se musí řešit v celém spektru hladin s ohledem na zdroj hluku. Jedině tak má projektant možnost navrhnout vhodné složení stěny, aby její zvukoizolační schopnost byla co možná největší.

Topin, 2015, č. 2, s. 26–30.

http://archiv.topin.cz/download.php?idx=93926&di=7

12. MAKAL, Tomáš – BAŠTA, Jiří

Otopná tělesa se sériovým zatékáním do desek

Článek se věnuje otopným tělesům se sériovým zatékáním do jednotlivých desek a tělesům s jiným než paralelním zatékáním. Výsledky jsou založeny na laboratorním měření dvou otopných těles, jedno se sériovým zatékáním a druhé s řízeným zatékáním do desek. Pro zmapování chování otopných těles ve vytápěném prostoru byla použita matematická simulace v programu Fluent. Na základě získaných výsledků byl posouzen vliv na možné energetické úspory a vliv na střední radiační teplotu ovlivňující výslednou teplotu ve vytápěném prostoru.

VVI, 2016, č. 3, s. 146–152.

13. MATĚJČEK, Jiří - Dvojice článků k vlastnostem teplonosné kapaliny:

Bakterie v teplonosné kapalině jako příčina poruch otopné či chladicí soustavy

Článek soudního znalce, který se zabýval příčinami poruch otopných soustav, kdy jako příčina poruch byly zjištěny bakterie v otopné vodě, jejichž činností se vytvářely na vnitřních plochách kotle různé usazeniny a gely.

Topin, 2016, č. 1, s. 56–57.

http://archiv.topin.cz/download.php?idx=95150&di=7

Častou příčinou vzniku netěsností otopných a chladicích soustav bývají vlastnosti teplonosných kapalin

Náplň článku je velice potřebná pro praxi. Autor na konkrétním případu otopné a chladicí soustavy předává své zkušenosti, upozorňuje na problémy, vyhodnocuje chemické rozbory a navrhuje doporučení řešení netěsnosti potrubí způsobené kvalitou otopné nebo chladicí vody.

Topin, 2016, č. 3, s. 46–48.

http://archiv.topin.cz/download.php?idx=95434&di=7

14. MATUŠKA, Tomáš – SEDLÁŘ, Jan – STRAKA, Tomáš

Hodnocení tepelných čerpadel ve světle nové legislativy

Zavedení štítkování tepelných čerpadel (TČ) pro vytápění a přípravu teplé vody a hodnocení energetických zdrojů z pohledu roční provozní spotřeby neobnovitelné primární energie přineslo změnu nejen v náhledu na efektivitu TČ, ale i na podmínky jejich zkoušení a hodnocení, Zároveň nová související evropská legislativa přinesla do každodenního života firem a osob prodávajících a instalujících TČ řadu nejasností.

Publikace ukazuje různé zavedené normové a legislativní způsoby hodnocení elektricky poháněných TČ pro teplovodní soustavy jako samostatných výrobků a TČ zapojených do tepelných soustav v budovách spolu s teoretickým pozadím výpočtů. Vzhledem k tomu, že problematika hodnocení TČ je relativně složitá, jednotlivé kapitoly jsou vzájemně provázané a teoretické přístupy se prolínají s legislativními požadavky.

Hlavní kapitoly: Hodnoticí parametry TČ – Zkoušení TČ – Výpočtové metody pro hodnocení – Štítkování a ekodesign TČ – Štítkování souprav s TČ – Značka kvality Q-label – Legislativní situace v oblasti chladiv a výhledy.

Praha, STP – sekce Alternativní zdroje energie 2016. 120 s.

15. ŠÍPAL, Jaroslav

Jak může způsob montáže vodoměrů ovlivnit naměřené hodnoty spotřebované vody?

Článek upozorňuje na vliv instalace vodoměru na jeho přesnost. Zatímco samotný vodoměr může měřit zcela správně, jeho nesprávná instalace může znamenat poměrně velkou chybu v naměřených hodnotách a to, jak z článku vyplývá, k tíži spotřebitele. Pozornost je věnována především vlivu špatně použitého těsnění na přesnost měřených hodnot. Prokázání chyby měření vlivem špatné instalace je velmi složité.

Topin, 2015, č. 1, s. 30–34.

http://archiv.topin.cz/download.php?idx=93752&di=7

16. VAVŘIČKA, Roman – BAŠTA, Jiří – GALÁD, Vladimír

Analýza proveditelnosti instalace měřicích zařízení dodaného tepla

Analýza se zabývá rozborem otopných soustav (OS) používaných v ČR s ohledem na možnosti měření spotřebovaného tepla. Dále zhodnocením tepelně technického chování otopných ploch pro možnosti přímého měření tepla i indikace u otopných ploch. Analýza přechodu od vertikálních dvoutrubkových OS na horizontální s možností a za účelem přímého měření tepla ukázala, že náklady jsou neúměrně vysoké, návratnost za dobu životnosti a přínos z hlediska úspor energie je nulový – tím lze tuto variantu vyloučit z úvah zavádění přímého měření tepla pro zúčtovací jednotky u stávajících dvoutrubkových vertikálních OS. Ve zvláštní kapitole je vysvětlen často opomíjený zásadní rozdíl mezi měřením spotřeby tepla a indikaci veličin, je vysvětlen různý způsob indikace pro rozdělování nákladů na vytápění. Součástí práce je i rozbor měření a indikace ve víceúčelových budovách, byla zpracována technicko-ekonomická analýza návratnosti pro případ instalace jednotlivých metod indikací na reálných datech pro bytové domy.

Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 2015 – viz:

http://www.mpo.cz/assets/dokumenty/55071/62951/650284/priloha001.pdf

17. VAVŘIČKA, Roman

Povrchová teplota deskových otopných těles

Článek popisuje rozložení povrchových teplot deskových otopných těles v závislosti na průtoku otopné vody. Vyhodnocení je zaměřeno na sledování polohy střední povrchové teploty otopného tělesa. Výsledky byly stanoveny experimentálně. Recenzent doporučuje čtenářům pozorné čtení, jelikož výsledky měření na vzorcích otopných ploch znovu oživují fyzikální podstatu sdílení tepla při vytápění a mají zcela zásadní význam pro hledání fyzikálně správných parametrů otopné vody, zejména pro využití těles a armatur po zateplení a pro regulaci jejich výkonu.

Topin, 2015, č. 2, s. 36–40.

http://archiv.topin.cz/download.php?idx=93934&di=7

18. VAVŘIČKA, Roman – MATUŠKA, Tomáš

Zpětné získávání tepla v oblasti přípravy teplé vody

Článek se zabývá možnostmi využití tepla z odpadní vody odtékající z připojovacího potrubí zařizovacích předmětů domu. V první části jsou popsány základní možnosti místního zpětného získávání tepla (rekuperace) používané zejména ve sprchách nebo sprchových koutech. Teoretický rozbor účinnosti a souvisejících dosažitelných úspor je podpořen experimentálním měřením vybraného typu rekuperačního výměníku. Vyhodnocení měření je porovnáno s klasifikací podle Passive House Institute. Kromě efektivity a úspory tepla dosažené nasazením rekuperačního výměníku je stanovena i ekonomická návratnost konkrétního výměníku při různých okrajových podmínkách.

VVI, 2016, č. 3, s. 126–131.

viz též: http://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/14974-zpetne-ziskavani-tepla-v-oblasti-pripravy-teple-vody

19. VRÁNA, Jakub

Méně tradiční řešení cirkulace teplé vody

Některá z méně tradičních řešení rozvodu cirkulace teplé vody vycházejí z historické reality, kdy ještě nebyly dnešní vyvažovací armatury, ať už ruční nebo termostatické. Na první pohled by se mohlo zdát, že s rozvodem TV+C je možné budovou procházet libovolně, a ono to nakonec bude „nějak“ fungovat. Při bližším pohledu se zjistí, že každý typ rozvodu dodržuje určité zásady, které jsou pro bezproblémovou funkci cirkulace potřebné dodržet. Kapitoly: Spodní a horní rozvod s cirkulací. Cirkulace u podlažních rozvodných potrubí. Cirkulace s jedním cirkulačním okruhem. Spirální rozvod vnitřního vodovodu. Využití Venturiho děličů průtoku. Schematické řezy.

Topin, 2016, č. 2, s- 40–48.

http://archiv.topin.cz/download.php?idx=95294&di=7

20. VRÁNA, Jakub

Nebezpečí znečištění pitné vody zpětným průtokem

Článek popisuje ve stručnosti složitou problematiku, kterou se zabývají ČSN EN 1717, ČSN 75 5409 a další výrobkové normy pro jednotlivé ochranné jednotky. Uvádí druhy tekutin, které mohou znečistit pitnou vodu a nejčastější závady z hlediska ochrany proti zpětnému průtoku vyskytujícími se u vnitřních vodovodů v České republice.

CTI INFO, 2015, č. 4, s. 19–21.