+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nominace na Cenu Dr. Cihelky

Cena Dr. Cihelky – 19. ročník

Redakce Topenářství instalace tímto vyhlašuje 19. ročník Ceny Dr.  Cihelky, jejímž cílem je ocenění nejhodnotnějšího literárního díla z oboru technika prostředí za období 2017 až 2018.

Pro inspiraci čtenářům níže tradičně uvádíme základní přehled titulů, které doplňujeme o anotace a odkazy. Zároveň zde naleznete podrobné informace o stanovách, historii a předchozích laureátech.

Budeme rádi, pokud si uděláte čas a podělíte se s námi o cenný názor, jakýže literární počin, vydaný v českém jazyce za předcházející dva roky, Vás nejvíce zaujal a přinesl oborové praxi největší prospěch. Výčet titulů není uzavřen a je možné na Váš podnět nominovat dílo v něm neuvedené.

Redakci pak stačí oznámit dvě díla, která doporučujete k ocenění Cenou Dr. Cihelky. Zaslané návrhy statisticky vyhodnotíme a z prvních pěti umístěných vybere odborná komise vítěze.

Vaše návrhy prosím zasílejte na e-mailovou adresu: kopencova@topin.cz a to do 30. 6. 2019, kdy hlasování uzavíráme.

Předem děkujeme za účast a těšíme se na Vaše hlasy!

Alena Malátová, šéfredaktorka

Přehled nominovaných děl

1. BAJGAR, Miloš

Jak ušetřit náklady za teplo pro váš dům – 1. část

Autor přehledně seznamuje s problematikou zásobování teplem, resp. smluvní vazbou mezi spotřebitelem a dodavatelem. Na příkladu ukazuje, jaké jsou reálné provozní úspory tepla v případech, kdy objekt projde zateplením nebo v případě, kdy je v objektu instalována směšovací stanice.

Topenářství instalace 2017, č. 2, s. 52–55.

Jak ušetřit náklady za teplo pro váš dům – 2. část

Příspěvek podrobně vysvětluje jednotlivé dílčí kroky vedoucí k tolik žádané úspoře tepla, resp. platbě za toto odebrané teplo z pohledu konečného odběratele. Článek vznikl jako reakce dlouholetého projektanta a současně i soudního znalce v oboru vytápění na změnu ceny dodávky tepla – tzv. složenou dvousložkovou cenu tepla. V závěru příspěvku pak na konkrétním případě propočítává a porovnává platbu za teplo ve variantě, kdy by nebyly za strany majitele objektu prováděny jakékoliv zásahy a dále pak po provedení zásahů popisovaných v příspěvku. Celý zrealizovaný soubor opatření pro snížení odběru tepla, ale i hlídání nepřekročení max. nasmlouvaného výkonu vedl k dramatickému snížení platby za teplo. Celková investice do zřízení nové výměníkové stanice objektu, vč. smlouvy s dodavatelem tepla s reálnými hodnotami, je pak při době návratnosti 1,1 roku velice výhodná.

Topenářství instalace 2017, č. 3, s. 44–48.

2. BOHÁČ, Jindřich – VAVŘIČKA, Roman

Studie vlastností otopných těles

Článek je zaměřen na rozbor a experimentální porovnání provozních vlastností různých typů otopných těles. V první části je uvedena krátká rešerše dostupných otopných těles na českém trhu. Následuje teoretický rozbor tepelné setrvačnosti vybraných těles, a to jak ve fázi náběhu, tak chladnutí. Tento rozbor slouží jako podklad pro hodnocení provozních vlastností. Dalšími posuzovanými parametry otopných těles v této studii jsou geometrické charakteristiky (kritérium zastavěného prostoru podle rozměrů tělesa a velikost přestupní plochy na straně vzduchu), hmotnostní kritérium (hmotnost otopného tělesa bez teplonosné látky), objemové kritérium (objem teplonosné látky v tělese). Každé z výše uvedených kritérií je vztaženo ke jmenovitému tepelnému výkonu.

tzbinfo

3. CIGLER, Jiří – ŠIROKÝ, Jan – ODSTRČILOVÁ, Markéta

Využití prediktivního regulátoru pro řízení vytápění s dodržením rezervovaných kapacit výkonu

V článku je představena jedna z vlastností prediktivního regulátoru pro řízení vytápění budovy Fakulty elektrotechnické a Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze. Budova je charakterizována tím, že je pro vytápění využit stropní systém typu Crittall s velmi pomalou tepelnou setrvačností. Teplo je zde dodáváno dálkově z centrální výtopny. Na reálném příkladu je tak ukázáno, jak lze využít výhody prediktivního regulátoru pro plánování odběru tepla, aby byla dodržena nasmlouvaná rezervovaná kapacita dodávaného výkonu, aniž by došlo k porušení tepelného komfortu v budově. Prediktivní regulátor tak přináší úspory nejen množství dodaného tepla, ale lze jej využít i ke snížení rezervovaných kapacit výkonu, neboť se sám postará o rozprostření výkonu v čase, tj. v obdobích zvýšené potřeby energie a zajištění nepřekročení stanoveného limitu.

Vytápění, větrání, instalace 2017, č. 3, s. 128–132.

4. DRKAL, František – ZMRHAL, Vladimír

Vybrané statě z větrání a klimatizace

Skripta pojednávají o typických větracích a klimatizačních zařízeních v obytných i průmyslových objektech. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na dílčí témata: větrání obytných budov, škol, kuchyní, bazénů, větrání a klimatizace čistých prostorů, větrání halových objektů, plynových kotelen, garáží, riziko koncentrace CO při provozu plynových spotřebičů, větrání a odvlhčování zimních stadionů a požární větrání. V učebním textu jsou uvedeny požadavky na systémy, výchozí podmínky a postup při návrhu zařízení.

Praha, ČVUT 2018. 117 s.

5. GALÁD, Vladimír

Dvousložková cena tepla a možnosti její optimalizace

Základním kritériem každé investice je ekonomická efektivnost. Ta se ve vytápění zjednodušeně posuzovala podle větší či menší spotřeby energie. Tento princip není možné uplatnit, pokud se cena za odebranou energii skládá z několika složek, z nichž některé jsou fixní, případně odstupňované ve skocích, a jiné závisí na množství odebrané energie. V takových podmínkách není správné k návrhu technického řešení přistoupit jen na základě jeho nejnižší pořizovací ceny, ale je nutné provádět optimalizační kroky. V článku autor ukazuje, jak velmi odlišná může být cena tepla pro jeden a tentýž objekt v různé cenové struktuře. Současně ukazuje, že zvolit nejvhodnější cenovou strukturu není jednoduchým úkolem, který může provést jen ekonom. Do řešení je nutné zapojit i podrobnou znalost dané otopné soustavy a jejích provozních parametrů a možností.

tzbinfo

6. CHYBA, Antonín

Historie měření tepelného výkonu otopných těles v kontextu s vývojem v oboru vytápění – 1. a 2. část

V první části článku se autor věnuje vybrané terminologii, historii oboru vytápění včetně vývoje školství, výzkumu, normalizační i zájmové a spolkové činnosti od poválečného Československa až do současnosti. Druhá část textu reflektuje rychlý technický rozvoj po 2. světové válce a potřebu stále přesnějších metod zjišťování kvality výrobků. Autor široce popisuje rozvoj zkušebnictví v českých zemích, nechybí ani výpočtové vztahy a postup měření v kalorimetrické komoře.

Český instalatér 2018, č. 4, s. 27­–29; Český instalatér 2018, č. 5, s. 48­–52.

7. LYČKA, Zdeněk

Zjišťování účinnosti teplovodních kotlů na pevná paliva podle vyhlášky č. 194/2013 Sb.

Autor upozorňuje na problematiku stanovení účinnosti teplovodních kotlů na tuhá paliva podle stávající legislativy. Svá tvrzení dokládá praktickým příkladem.

Vytápění, větrání, instalace 2018, č. 1, s. 8–10.

8. MATĚJČEK, Jiří

Chemické čištění otopné soustavy nemusí být bez problémů

Autor popisuje méně známé řešení úpravy otopné nebo chladicí vody fyzikálním způsobem a jeho výhody. Principem fyzikální úpravy je přepolarizování molekul minerálních i kovových částic. Změní se struktura krystalické mřížky. Netvoří se inkrusty. Uvolněné částice ulpí na vnitřním povrchu konstrukčních prvků použitých v otopné soustavě a nepoškozují regulační armatury. Otopná voda je stabilní a nevyžaduje další úpravu. Výrazným způsobem se sníží náklady na údržbu a provoz otopných soustav, odstraní se již vzniklé kaly, nebude docházet k poruchám regulačních armatur. Prodlouží se životnost otopné soustavy a odpadá pravidelná kontrola stavu teplonosné kapaliny či doplňování inhibitorů koroze.

Topenářství instalace 2018, č. 7, s. 36–38.

9. RUBINA, A. a kolektiv

Vybrané kapitoly ze vzduchotechniky

Publikace si klade za cíl seznámit čtenáře s vybranými specifickými problémy, které souvisí s návrhem, realizací a následně provozem vzduchotechnických systémů a zařízení. Text jednotlivých kapitol je formulován tak, aby byl srozumitelný nejen odborným technikům specialistům, ale aby byl srozumitelný i běžnému uživateli, provozovateli vzduchotechnicky. Téma jednotlivých kapitol vychází jak z teoretických základů aplikované fyziky související s tvorbou vnitřního mikroklima vzduchotechnikou (psychrometrie, termodynamika, hydraulika, akustika, aerodynamika apod.), tak z více jak dvacetileté praxe autorů v daném oboru. Jednotlivé kapitoly reagují na skrytá úskalí při návrhu, či řešení dílčích problému, které mají významný vliv na úpravu a dopravu vzduchu, snižovaní energetické náročnosti systémy zpětného získávání tepla, filtraci, čistotu a jiné v praxi mnohdy podceňované skutečnosti.

Brno, CTI Brno 2018. 162 s.

10. RUBINA, Aleš – BLASINSKI, Petr – LEV, Jaroslav

Vzduchové filtry na bázi nanovlákenných struktur

Předmětem článku je seznámit čtenáře s novým materiálem, který se začíná objevovat v nabídce vybraných českých i zahraničních výrobců při výrobě vzduchových filtrů. Jedná se o filtrační vložky z nanovlákených struktur. V článku je představen experimentální prototyp filtračního média, které je alternativou současným vzduchovým filtrům z mikrovláken pro úrovně filtrace třídy F9.

Český instalatér 2018, č. 4, s. 21­–25

11. VAVŘIČKA, Roman a kolektiv

Příprava teplé vody

Nové přepracované vydání Sešitu projektanta č. 3. Publikace přináší ucelený pohled na problematiku návrhu přípravy teplé vody (TV) zahrnující jak profese vytápění, tak profese související se zdravotně technickými instalacemi. Publikaci vydala STP – odborná sekce Vytápění, autorsky se na ní spolupodíleli Roman Vavřička, Jakub Vrána, Zdeněk Pospíchal. Hlavní kapitoly: Vlastnosti TV – Způsoby přípravy TV – Návrh systému přípravy TV – Výpočet a návrh potrubí pro rozvod TV – Prvky zařízení pro přípravu TV – Zpětné využití tepla v systémech přípravy TV.

Praha, STP 2017. 151 s. 

12. VRÁNA, Jakub – JAROŇ, Zdeněk – KUCHARIK, Miroslav

Dimenzování ohřívačů vody

Autoři na základě měření spotřeb vody na dvou lokalitách v celkem devíti bytových domech fundovaně zobecňují trendy současného vývoje v zásobování pitnou vodou. Správně konstatují, že potřeba teplé vody 82 l na osobu a den je již dávno překonaná. Podílí se na tom hned několik faktorů: vybavení domácností, technologická vylepšení a podstatné zvýšení plateb za pitnou vodu.

Topenářství instalace 2017, č. 7, s. 36–41.

13. ZMRHAL, Vladimír a kolektiv

Větrání škol v souvislostech

Cílem knihy je seznámit čtenáře s problematikou vnitřního prostředí a větrání ve školách v širších souvislostech. Kniha nabízí různé úhly pohledu na větrání škol, čerpá z historických pramenů, analyzuje současný stav včetně platných předpisů, a zabývá se vlivy, které s tvorbou vnitřního prostředí souvisí. Samostatná kapitola je věnována energetické náročnosti větrání. V publikaci jsou prezentovány konkrétní řešení a opatření, které by měly vést k jednoznačnému cíli – zlepšení kvality vnitřního prostředí na českých školách.

Praha, STP 2017. 142 s. 

14. ŽABIČKA, Zdeněk

Válka profesí nebo neznalost hydrauliky?

Projektování profesí se v rámci přípravy staveb v ČR už dlouhou dobu stává nechtěnou a špatně honorovanou činností. Ceny dokumentace jsou tak nízké, že se v důsledku toho mladí projektanti nemají u koho učit. Výstupní kontrola dokumentace, která byla přesto zpracovaná, prakticky neexistuje. Dodavatel stavebních prací se neodvažuje proti dokumentaci vznést námitky, pokud není řešení totálně špatné. Za posledních deset let posuzoval autor článku desítky nefungujících rozvodů vody. Jednání, na kterých se řeší odstranění závad, připomínají válku profesí.

Český instalatér 2018, č. 1, s. 34–37.