+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Ceník inzerce

English version

Charakteristika

Recenzovaný časopis Topenářství instalace od roku 1966 informuje projektanty, architekty, pracovníky montážních a servisních organizací, řemeslníky, pracovníky správ objektů, provozovatele tepelných zdrojů, obchodníky, správce majetků obecních úřadů i družstev vlastníků bytových domů a další zainteresované osoby o aktuálním stavu vývoje techniky, technologií, legislativy, nabídky výrobků, publikací aj. z oboru vytápění, větrání a klimatizace, instalace rozvodů pitné i teplé vody, odpadní instalace, technického vybavení sanitárních prostor a rovněž o ekologických aspektech s tím spojených. Pro tuto širokou odborně zaměřenou veřejnost představuje časopis Topenářství instalace jeden ze základních zdrojů informací.

Vydavatel

Topin Media s.r.o.
Na Břevnovské pláni 1363/71,
CZ - 169 00 Praha 6
Telefon: +420 776 660 099
E-mail: topin@topin.cz
Internet: www.topin.cz

Jednatel

Jakub Vokoun
E-mail: vokoun@topin.cz

Šéfredaktorka

Alena Malátová
E-mail: malatova@topin.cz

Předplatné

Předplatné je vztaženo na kalendářní rok, během kterého vychází 8 sešitů. Částka 248 Kč vč. DPH zahrnuje poštovné i balné (EUR 10,00 na Slovensku).

Analýza tiskového nákladu:

náklad 4 000 - 5 000 ks, předplacené výtisky 1 960 ks (stav k 1. 10. 2016)

Cílové území Výtisků* Podíl*
PSČ 100 až 255 (Praha a okolí) 630 14 %
PSČ 255 až 599 (ostatní Čechy) 2510 47 %
PSČ 600 až 799 (Morava, Slezsko 1700 36 %
Slovensko 160 3 %

*/ Průměrný stav za předchozí rok

Analýza složení čtenářů

(statistické vyhodnocení údajů zadávaných předplatiteli, ostatními čtenáři a z vlastního průzkumu, průměrný stav za předchozí rok)

obor zastoupení
energetika 2 %
výstavba vytápěcích, větracích, klimatizačních zařízení, plynových, vodovodních a odpadních instalací, koupelen, WC, kuchyní aj. 49 %
obchodní činnost 12 %
učiliště, školy 5 %
kanceláře architektů a projektantů 17 %
správní a provozní péče o zařízení budov 7 %
výrobci a dodavatelé zařízení TZB 4 %
ostatní 4 %

Termíny 2017

Sešit Období Uzávěrka Do tisku Vychází Inzerce k veletrhu, výstavě, konferenci apod.
1 únor - březen 9. 1. 27. 1. 16. 2. RACIOENERGIA, CONECO Bratislava, SK
2 duben 20. 2. 10. 3. 30. 3. STAVEBNÍ VELETRHY Brno, TEPLÁRENSKÉ DNY
3 květen 3. 4. 21. 4. 11. 5. MSV Nitra, SK
4 červen - červenec 15. 5. 2. 6. 22. 6.
5 srpen - září 17. 7. 4. 8. 24. 8. MSV Brno, FOR ARCH, FOR THERM Praha
6 říjen 28. 8. 15. 9. 5. 10. STAVOTECH, EKOENERGA Olomouc
7 listopad 9. 10. 27. 10. 16. 11.
8 prosinec - leden 20. 11. 8. 12. 28. 12. INFOTHERMA Ostrava, MODERNÍ VYTÁPĚNÍ Praha

Prezentace v síti internet www.topin.cz

Časopis Topenářství instalace je na adrese www.topin.cz volně dostupný včetně archivu

1. Základní cena za plochu

Formát časopisu 210 x 297 mm, zrcadlo 176 x 266 mm.

rozměr šířka x výška
1/1 strany 176 x 266 25.220 Kč
1/1 na spad * 210 x 297 25.220 Kč
1/2 strany 86 x 266, 175 x 129 13.260 Kč
1/2 na spad * 103 x 297, 210 x 146 13.260 Kč
1/3 strany 56 x 266, 116 x 129, 176 x 84 8.840 Kč
1/4 strany 86 x 129, 176 x 61 5.980 Kč
1/8 strany 86 x 61 4.290 Kč

*/ Rozměr na „spad“ je nutné předem dohodnout. Jeho použití závisí na možnostech redakce. Přidávají se 3 mm na ořez. .
Pokud skutečný rozměr neodpovídá typickým rozměrům uvedeným v tabulce, použije se cena 59 Kč/ 1 cm2.

2. Příplatek za vyžádané umístění

Umístění, o kterém rozhoduje vydavatel, je bez příplatku. Požadavek nad tento rámec, například levý roh dole na levé stránce, je za příplatek.

Titulní strana obálky 48.500 Kč
2. strana obálky 26.800 Kč
3. strana obálky 25.500 Kč
4. strana obálky 29.100 Kč
uvnitř časopisu + 500 Kč

3. PR články

PR článek lze objednat samostatně a jeho cenu určuje připojená tabulka s uplatněním slev dle odst. 5.

První strana článku v rozsahu A4 19 400 Kč
Další strana článku A4 ve stejném sešitu 6 000 Kč

PR články jsou označeny dodatkem „firemní“. O umístění článku rozhoduje redakce a nelze je reklamovat.

4. Zvýšená záruka barevnosti

Přes vysokou standardizaci tisku se nelze vyhnout mírným barevným odlišnostem. Zvýšenou záruku barevnosti si musí objednavatel předem vyžádat a podkladem je barevné provedení zkušebního tisku zajištěného vydavatelem a odsouhlasení barevnosti objednavatelem. Náklady ve výši 1000 Kč hradí objednavatel předem.

5. Slevy - rabaty

Nárok na množstevní slevu se vztahuje na období souvislých 12 kalendářních měsíců. Uplatňuje se výhodnější varianta.

Sleva podle opakování Sleva podle plochy
2krát – 8 % 1/2 strany A4 – 8 %
3krát – 11 % 1/1 strana A4 – 11 %
4krát – 13 % 2 strany A4 – 13 %
5krát – 15 % 3 strany A4 – 15 %
6krát – 18 % 4 strany A4 – 18 %
7krát – 20 % 5 stran A4 – 20 %
8krát – 22 % 6 stran A4 – 22 %

6. Řádková inzerce - Kontakty - Nabídky práce

Každý řádek ve třísloupcové sazbě 59 Kč, první řádek tučně.

7. Tisk a vazba

Archový ofset, rastr do 150 linek na palec. Papír: obálka 200 g/m2, vnitřní listy 90 g/m2 lesklá křída. Vazba V2 - lepená.

8. Přílohy

Přílohy zhotovuje a dopravuje objednavatel na své náklady na adresu expedice. Termín a místo stanoví vydavatel.
Přílohy jsou z vnějšku přikládány k zadní straně obálky časopisu a vytvořený svazek je balen do obalu z plastové fólie. Pořadí příloh, je-li jich více, není garantováno. Cena za vložení 1 listu A4 do celého nákladu je 19 000 Kč nebo 3,80 Kč za každý přílohou obložený sešit. Papír do 160 g/m2. Pro rozsáhlejší přílohy z hlediska počtu listů nebo hmotnosti platí cena dohodou. Rozměr příloh maximálně 210 x 297 mm.

9. Podklady pro tištěnou inzerci

Soubory dat - tisková PDF - pro zpracování na CTP (barevný rozklad CMYK, v souboru musí být zahrnut i text včetně tiskových fontů, loga atp.), bez příplatku. Pro PR články případně formáty TIF, EPS, JPG, rozlišení 300 dpi nebo fotografie, perokresby, texty aj., ze kterých na náklady objednatele tiskové podklady zhotoví vydavatel.

10. Potvrzení objednávky, platební podmínky, smluvní pokuta, ztráta slev

Vydavatel zasílá objednavatelům placených služeb potvrzení o přijetí objednávky s kalkulací ceny. Faktury vydavatel zasílá doporučeně a jejich splatnost je 21 dnů od data zdanitelného plnění. Při prodlení v úhradě vzniká vydavateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení a může ihned odstoupit ze svých závazků vůči objednavateli, včetně poskytnutých slev, bez vzniku nároku objednavatele na jakoukoliv náhradu.

11. Stornovací poplatky

Pokud objednavatel zruší vydavatelem potvrzenou objednávku do termínu "Uzávěrka", je to bez poplatku, do 4 kalendářních dnů před termínem "Do tisku" má vydavatel nárok na úhradu poplatku ve výši 10 % z ceny, při pozdějším zrušení má vydavatel nárok na úhradu poplatku ve výši 100 % z ceny.

12. Zprostředkovatelská provize

15 % z ceny zahrnující všechny ceníkové příplatky a slevy pro konkrétního zákazníka při dodání kompletně zpracovaných tiskových podkladů, tj. souboru PDF ve formátu pro CTP, 5 % z ceny, pokud podklady zhotovuje vydavatel.

13. Reklamace

Nelze reklamovat vady textů, obrázků, grafiky, neboť podklady před předáním do tisku zasílá vydavatel objednateli k odsouhlasení na jeho e-mailovou adresu použitou pro komunikaci týkající se objednávky. Reklamovat lze pouze chybné umístění a barevné podání, pokud s tímto požadavkem vydavatel předem souhlasil a potvrdil jej.

14. Platnost, DPH

Platnost od 1. 11. 2016. Ceny jsou uvedeny bez DPH

Price list

1. Characteristics

Journal Topenářství instalace was established in 1966. The periodical is read by:

  • Consulting engineers and architects
  • Installation and service organisation workers
  • Tradesmen
  • Staffs of building management firms
  • Operators of heat generation facilities
  • Dealers
  • Asset managers of local councils and housing cooperatives
  • Other involved parties

The journal keeps its readers informed about the current situation regarding equipment and technology development, legislation, available products and publications, etc., in heating, ventilation, air-conditioning, installation of drinking and utility water distribution systems, waste and sewerage systems, sanitary ware and related fields (HVAC).

2. Publisher

Topin Media s.r.o.
Editorial office
Na Břevnovské pláni 1363/71
169 00 Praha 6, Czech republic
Tel.: +420 776 660 099
E-mail: topin@topin.cz
Internet: www.topin.cz
Editor in chief: Alena Malátová 

3. Subscription

Subscription is taken for a calendar year during which 8 issues are published. The subscription fee is CZK 248,00, EUR 10,00 in Slovakia. Abroad – EUR 15,00.

4. Print edition analysis

  • print edition: 4 000 - 5 000
  • subscribed copies: 1 960 (October 2016)
Target territory Copies mailed %
Postcodes 100 to 255 (Prague and environs) 630 14 %
Postcodes 255 to 599 2510 47 %
Postcodes 600 to 799 1700 36 %
Slovakia 160 3 %

5. Reader composition analysis

(Statistical evaluation of data entered by subscribers and other readers making use of the INFO service and data obtained from own activities, October 2016.)

Industry representation
power generation 2 %
construction of heating, ventilation and air-conditioning equipment, gas, water and waste water installations, bathrooms, toilets, kitchens, etc. 49 %
trading companies 12 %
apprenticeship centres, schools 5 %
architect studios and consulting engineering practices 17 %
building managers and operators 7 %
manufacturers and suppliers of TZB (HVAC) equipment 4 %
others 4 %6. Terms 2017 - deadlines

Nr. Period Deadline Published Advertising for fairs, exhibitions, conferences.
1 February - March 9. 1. 16. 2. RACIOENERGIA, CONECO Bratislava, SK
2 April 20. 2. 30. 3. STAVEBNÍ VELETRHY Brno,
3 May 3. 4. 11. 5. MSV Nitra, SK
4 Juny - July 15. 5. 22. 6.
5 August - September 17. 7. 24. 8. MSV Brno, FOR ARCH, FOR THERM Praha
6 October 28. 8. 5. 10. STAVOTECH, EKOENERGA Olomouc
7 November 9. 10. 16. 11.
8 December - January 20. 11. 28. 12. INFOTHERMA Ostrava, MODERNÍ VYTÁPĚNÍ Praha

*/Booking, copy submission and advertisement acceptance deadlines, setting of terms, advertising of fairs, conferences, etc. Orders for advertisements received after the acceptance deadline will be accepted subject to the editor’s approval only!

7. Sizes and prices advertisements.

dimension width x height [mm] basic price
1/1 of page 176 x 266 CZK 25.220
1/2 of page 86 x 266, 175 x 129 CZK 13.260
1/3 of page 56x266, 116x129, 176x84 CZK 8.840
1/4 of page 86 x 129, 176 x 61 CZK 5.980
1/8 of page 86 x 61 CZK 4.290

The price for the advertisement of dimensions other than those shown is CZK 59.00 per cm2, with the exception of pre-arranged full- and half-page advertisements in portrait or landscape format.

8. Surcharge for a required location

A surcharge applies if a specific location is requested in the purchase order.

Front cover page + CZK 48.500
2nd back cover page + CZK 26.800
3rd back cover page + CZK 25.500
4th back cover page + CZK 29.100
specific location inside the journal (e.g. top right, etc.) + CZK 500,00

9. Quantity discounts

For multiple advertisements in Topenářství instalace magazine over a continuous period of 12 months, provided the general conditions are met, the advertiser will be entitled to a discount. When determining the discount, the more favourable variant will apply.

Discount for repetitive Discount by area
2 times - 8 % 1/2 of page A4 - 8 %
3 times - 11 % 1/1 of page A4 - 11 %
4 times - 13 % 2 pages A4 - 13 %
5 times - 15 % 3 pages A4 - 15 %
6 times - 18 % 4 pages A4 - 18 %
7 times - 20 % 5 pages A4 - 20 %
8 times - 22 % 6 pages A4 - 22 %

10. P.R. articles, company features

Company features can be published if pre-arranged with the editor. The feature can contain the company logo, contact address and colour pictures. The editor reserves the right of final editing of the text and the graphics. The article will be marked as “firemni", that’s mean Company feature.

First page A4 of article CZK 19 400,00
Next page A4 in the same issue CZK 6 000,00

The feature’s location in the magazine will be determined by the editor. Please, ask us about possible format of text and picteres.
For discounts see paragraph 10.

11. Line advertisements – Contacts – Jobs available

Each line in a three-column setting costs CZK 59,00; the first line is in bold characters.

12. Loose and glued-in supplements

Supplements must be produced by the advertiser and delivered to the magazine’s distribution centre at the advertiser’s expense. The deadline and delivery address is determined by the publisher.

Loose insertion supplements

The price for inserting a single A4-size sheet is CZK 19 000,00 for the whole print edition or CZK 3,90 for each issue with an inserted supplement. A 20% surcharge will be applied for each additional A4-size sheet of the same customer. The recommended size for loose insertion is 208 x 295 mm.

Glued-in supplements

The price for one glued-in A4-size sheet is CZK 19 000,00. This can be done for the full edition only. A 20% surcharge is applied for each additional sheet. The recommended size is 210 x 297 mm with a 3 mm trimming margin on the insertion side and 10 mm margins on all remaining sides. Paper may be up to 160 g/m2.

13. Artwork for printed advertisements

Black-and white or colour advertisements:
Datas as PDF for CTP, CMYK.

14. Formats

The journal format is 210 x 297 mm, mirror 176 x 266 mm.

15. Print and binding

Cut-sheet offset, raster up to 150 lines per inch. Standard dot pitch. Paper: envelopes 160 g/m2, inside sheets 90 g/m2, gloss finish. Binding V2 - glued.

16. Purchase order confirmation, payment terms, down-payments, contractual penalty, forfeiture of discounts

Advertisers receive a purchase order confirmation with a price calculation. Advertisers receive invoices by registered mail. No penalty is charged for invoices paid within 21 days after the date of issue. The magazine is entitled to charge for overdue payments a contractual penalty at the rate of 0.1% of the invoiced amount for each day of delay, and the advertiser – customer – client forfeits the right to claim any pre-arranged discounts, and all confirmations concerning prices and publishing of advertisements issued by the magazine become null-and-void without any right for compensation from the magazine whatsoever.

17. Cancellation fees

No cancellation fee is charged for purchase orders cancelled before the advertisement acceptance deadline. A 10% cancellation fee is charged for purchase orders cancelled within 7 days after the advertisement acceptance deadline. A 100 % cancellation fee is charged for purchase orders cancelled later than 7 days after the advertisement acceptance deadline.

18. Advertising agency commissions

15 % of the price including all price-list surcharges and discounts due to the specific client when print-ready artwork has been supplied, 5 % of the same price when print-ready artwork has not been supplied.

19. Validity, VAT

These conditions are valid from 1th November 2016. All prices stated herein are exclusive of VAT.