+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Stanovy Ceny Dr. Cihelky

1. Preambule

Cenu Dr. Jaromíra Cihelky vyhlašuje šéfredaktor časopisu Topenářství instalace společně s redakční radou od roku 1998. Jejím účelem je ocenění nejhodnotnějšího literárního díla z oboru technika prostředí zveřejněného samostatně, v odborných časopisech ať tištěných či elektronických, publikacích nebo sbornících. Od roku 2016 je cena udělována za dvouleté období. Cílem vyhlášení ceny je podpořit původní tvorbu literárních děl s uvedeným zaměřením vycházející v českém jazyce. Příkladem nechť je dr. Jaromír Cihelka, teoretik, vysokoškolský učitel i praktik, který dokázal svá poznání, například v oblasti výpočtů sálavého vytápění, zformulovat tak, že zásadním způsobem ovlivnil odbornou praxi.

2. Podmínky pro přihlášení literárního díla do soutěže

 • Literární dílo může na udělení ceny navrhnout kdokoliv.
 • Přihláška díla musí obsahovat jméno autora, název díla, formu, místo a datum prvního zveřejnění díla.
 • Přihlašované dílo musí být zveřejněno v českém jazyce.
 • Přihlašované dílo bylo poprvé zveřejněno v daném dvouletém období.
 • Dílo má prokazatelný přínos pro praxi.

3. Předkládání přihlášek na udělení ceny

Přihlášky s návrhy literárních děl na udělení ceny mohou být vyhlašovateli doručeny těmito způsoby: osobně, poštou, e-mailem na kopencova@topin.cz, formou SMS na číslo +420 776 660 099. Přijetí přihlášek vyhlašovatel potvrzuje na vyžádání.

4. Výběr díla pro udělení ceny

Výběr díla probíhá ve dvou kolech. V prvním kole díla hodnotí a doporučují k ocenění posuzovatelé. Aritmetickým vyhodnocením jejich návrhů určí vyhlašovatel pět děl, která postoupí do druhého kola. V druhém kole z těchto pěti děl vybere dílo k ocenění komise.

5. Posuzovatelé

Posuzovatelem se stane každý odborník, který je tímto úkolem na základě doporučení od redakční rady časopisu Topenářství instalace pověřen vyhlašovatelem a který toto pověření přijme. Těchto posuzovatelů musí být minimálně 15, minimálně 5 z nich mimo okruh redakční rady. Úkolem posuzovatele je na základě zaslaného seznamu děl vybrat dvě díla, která doporučuje k ocenění cenou Dr. Cihelky a toto své rozhodnutí zaslat vyhlašovateli v požadovaném termínu. Předání výsledků posudku je poštou, elektronicky.

6. Komise pro výběr díla

Výběr díla pro udělení ceny provádí v druhém kole komise, kterou každoročně jmenuje vyhlašovatel. Při výběru vychází komise pouze ze soupisu děl, který vznikl na základě činnosti posuzovatelů a komise není oprávněna tento výběr rozšiřovat. Komise má právo vidět podklady zpracované posuzovateli.

 • Komise je minimálně pětičlenná. Přitom je alespoň jeden člen mimo okruh členů redakční rady.
 • Komise si volí svého předsedu, který řídí její činnost.
 • Jednání komise je neveřejné.
 • Rozhodnutí komise není veřejně zdůvodňováno.
 • Rozhodnutí komise je konečné a není proti němu odvolání.
 • Jednání komise se účastní vyhlašovatel, případně jeho zástupce.
 • Vyhlašovatel zasílá členům komise soupis děl vybraných posuzovateli minimálně týden před jednáním komise.

Komise na svém jednání rozhoduje tak, že každý její člen podle schválených kritérií sestaví vlastní pořadí děl. Dílo umístěné na prvním místě v hodnocení každého člena komise získává 1 bod. Dílo na druhém místě 2 body atd. Celkově vítězí dílo, které má nejméně bodů. V případě rovnosti bodů na prvním a druhém místě se výběr provede ještě jednou, ale hodnotí se již jen dvě díla s nejnižším počtem bodů. Člen komise, který se jednání nemůže zúčastnit, může hlasovat korespondenčně zasláním svého hodnocení vyhlašovateli.

7. Předání ceny

Cena je předána autorovi vybraného díla při nejbližší vhodné příležitosti. Mezi ně patří slavnostní zasedání redakční rady časopisu Topenářství instalace nebo významná odborně a společensky zaměřená akce z oboru.

Cena je v nefinanční formě, představuje ji diplom a věcný dar symbolizující poslání ceny.

Oficiální oznámení o předání ceny bude zveřejněno v časopisu Topenářství instalace, na www.topin.cz a informace bude současně předána také ostatním odborným redakcím.

V Praze 1. 9. 2017

Za vyhlašovatele: Alena Malátová, šéfredaktorka