+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony, vyhlášky a normy

27.12.2013 Časopis: 8/2013

Výběr ze Sbírky předpisů ČR, částky 130/2013 až včetně 150/2013 Sb.

Částka 138/2013 Sb.

 • 350/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů
  Účinnost: dnem 8. listopadu 2013

  II. Energie biomasy
  1. Doba životnosti výrobny: 20 let
  2… U výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů využívajících biomasu se předpokládá uplatnění užitečného tepla z obnovitelných zdrojů

Částka 141/2013 Sb.

 • 357/2013 Sb. Vyhláška ze dne 1. listopadu 2013 o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
  Účinnost: dnem 1. ledna 2014
  Jedná se o rozsáhlou úpravu, která reaguje mj. i na Nový občanský zákoník a zavádí používaní řady nových pojmů. Oboru se úzce dotýká především v oblasti inženýrských sítí, případně věcných břemen, konkrétně služebností, ale může jít i o případy přestavků – zásahu do sousedních pozemků atd.
  Úprava se dotýká i jednotek, tedy bytů s podílem na bytovém domě. Zde se například nabízí zápis projevu společného zájmu na jednotném způsobu vytápění pro celý dům formou věcného břemene na každé jednotce, tedy závazně bez ohledu na změny majitelů jednotek atp.

  HLAVA II
  Geometrické a polohové určení
  … § 7
  (1) V souboru geodetických informací jsou geometricky a polohově určeny

  c) rozsahy věcného břemene k části pozemku,
 • 359/2013 Sb. Vyhláška ze dne 1. listopadu 2013 o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu
  Účinnost: dnem 1. ledna 2014

Částka 143/2013 Sb.

 • 365/2013 Sb. Nařízení vlády ze dne 30. října 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
  Účinnost:
  dnem 1. ledna 2014

  5. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných u živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti se na konci textu věty první doplňují slova „ , včetně vedení realizace staveb a jejich změn“.

  26. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 60. „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti v odstavci prvním větě první se slovo „auditora“ nahrazuje slovem „specialisty“.
 • 366/2013 Sb. Nařízení vlády ze dne 30. října 2013 o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím
  Účinnost: dnem 1. ledna 2014
  Pozn. red.: Toto nařízení se týká řady záležitostí souvisejících s rozúčtováním tepla, vody, se správou bytových domů aj.
  Část druhá – Způsob výpočtu podlahové plochy

  § 3 Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce
  (1) Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu…
  Část třetí – Společné části nemovité věci
  Společné části domu
  § 5

  c) komíny jako stavební konstrukce v celé své stavební délce, včetně vyvložkování pořízeného spolu s komínem, mimo dodatečně instalovaných komínových vložek pořízených se souhlasem osoby odpovědné za správu domu jednotlivými vlastníky jednotek, do nichž jsou zaústěny tepelné spotřebiče těchto vlastníků a které tvoří jeden technologický celek jako spalinová cesta tepelného spotřebiče,

  g) domovní kotelny, místnosti výměníkových (předávacích) stanic, včetně všech technických zařízení a součástí, nejsou-li ve vlastnictví jiné osoby,

  § 6
  Společnými částmi domu jsou dále
  a) přípojky od hlavního řadu nebo od hlavního vedení pro dodávky energií, vody, pro odvádění odpadních vod, pokud nejsou ve vlastnictví dodavatelů, domovní potrubí odpadních vod až po výpusť (zařízení) pro napojení potrubí odpadních vod z bytu, domovní potrubí pro odvádění dešťových vod,
  b) rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem,
  c) rozvody plynu až k uzávěru pro byt,
  d) rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byt, nebo k uzávěrům pro byt, nejsou-li instalována měřidla pro jednotlivé byty, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů; to se netýká rozvodů uvnitř bytu, včetně vodovodních baterií,
  e) jde-li o centrální vytápění, celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů a jiných otopných těles, včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení; části rozvodů umístěné v bytě, radiátory a termostatické ventily jsou ve výlučném užívání vlastníka jednotky jako společné části,
  f) protipožární zařízení, nouzové osvětlení včetně záložních zdrojů, osvětlení společných částí,
  g) veškerá zařízení vzduchotechniky až k zapojení do bytu, pokud byla pořízena jako společná; to se netýká zařízení vzduchotechniky, pořídí-li je vlastník jednotky; obdobně to platí pro veškeré druhy ventilací,

  Část čtvrtá – Podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku
 • 367/2013 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 8. listopadu 2013 o vydání cenového rozhodnutí
  Energetický regulační úřad … sděluje, že … vydal cenové rozhodnutí č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, k cenám tepelné energie. Podle … uveřejnil … v Energetickém regulačním věstníku ze dne 5. listopadu 2013, v částce 5. Uvedeným dnem nabylo cenové rozhodnutí platnosti.
  Účinnost: dnem 1. ledna 2014.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 11/2013

Vydané ČSN

 • 54. ČSN 34 3085 ed. 2, kat. č. 93533 Elektrická zařízení – Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách; Vydání: Listopad 2013
 • 95. ČSN EN ISO 717-1 (73 0531), kat. č. 93353 Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost; (idt ISO 717-1:2013); Vydání: Listopad 2013

Změny ČSN

 • 134. ČSN 34 3085, kat. č. 93534 Elektrotechnické předpisy ČSN – Předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech a zátopách (Elektrotechnické předpisy ČSN – Předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech a zátopách); z 1961-01-18; Změna Z1; Vydání: Listopad 2013
Související časopisy