+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony, vyhlášky a normy 2012/1

23.02.2012 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 1/2012

Výběr ze Sbírky předpisů ČR, částky 133/2011 až včetně 8/2012 Sb.

Částka 137/2011 Sb.

 • 393/2011 Sb. Vyhláška ze dne 5. prosince 2011, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010 Sb.; Účinnost: dnem vyhlášení

Částka 137/2011 Sb.

 • 396/2011 Sb. Vyhláška ze dne 5. prosince 2011, kterou se mění vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství; Účinnost: dnem 1. ledna 2012
  8. V § 4 odst. 4, § 8 odst. 2 a § 10 odst. 3 písmena
  a) až c) znějí:
  „a) 1 500 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 15 000 Kč,
  b) 6 200 Kč pro kategorii střední odběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 124 000 Kč,
  c) 10 500 Kč pro kategorii velkoodběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 210 000 Kč.“…

Částka 146/2011 Sb.

 • 418/2011 Sb. Zákon ze dne 27. října 2011 o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim; Účinnost: 1. ledna 2012

  § 8 Trestní odpovědnost právnické osoby
  (1) Trestným činem spáchaným právnickou osobou je protiprávní čin spáchaný jejím jménem nebo v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jednal-li tak
  a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba, která je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat,
  b) ten, kdo u této právnické osoby vykonává řídicí nebo kontrolní činnost, i když není osobou uvedenou v písmenu a),
  c) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby, nebo
  d) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení (dále jen „zaměstnanec“) při plnění pracovních úkolů, i když není osobou uvedenou v písmenech a) až c), …

Částka 150/2011 Sb.

 • 429/2011 Sb. Vyhláška ze dne 13. prosince 2011 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad; Účinnost: 1. ledna 2012

  § 2 Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
  a) 64 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  b) 96 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  c) 151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin…

Částka 6/2012 Sb.

 • 20/2012 Vyhláška ze dne 9. ledna 2012, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; Účinnost: dnem 1. února 2012

  5. V § 11 odstavce 3 až 5 znějí: …
  (5) Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1 500 ppm.“…
  6. V § 11 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:
  „(6) V místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, musí být vždy zajištěn přívod venkovního vzduchu rovný minimálně průtoku spalovacího vzduchu pro jmenovitý výkon a typ spotřebiče.
  (7) Záchody, prostory pro osobní hygienu a prostory pro vaření musí mít umělé osvětlení v souladu s normovými hodnotami, musí být účinně odvětrány v souladu s normovými hodnotami a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty.“…

Výběr z Věstníku UNMZ 12/2011

České technické normy přejímající harmonizované EN oznámené v Úředním věstníku Evropské unie

 • ČSN EN 15650 12 0552 09/10 Větrání budov – Požární klapky. Harmonizovaná norma EN 15650:2010
 • ČSN EN 331 13 4120 08/99 Ručně ovládané kulové kohouty a kuželové kohouty s uzavřeným dnem pro plynové instalace budov. Harmonizovaná norma EN 331:1998
 • ČSN EN 12101-7 38 9700 10/11 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 7: Potrubí pro odvod kouře. Harmonizovaná norma EN 12101-7:2011
 • ČSN EN 12101-8 38 9700 10/11 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 8: Klapky pro odvod kouře. Harmonizovaná norma EN 12101-8:2011
 • ČSN EN 12953-6 07 7853 09/11 Válcové kotle – Část 6: Požadavky na výstroj kotle. Harmonizovaná norma EN 12953-6:2011

Určené normy

 • ČSN 73 0540-2 73 0540 10/11 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

Vydané ČSN

 • 19. ČSN ISO 6406 (07 8540), kat. č. 89429; Lahve na plyny – Bezešvé ocelové lahve na plyny – Periodická kontrola a zkoušení; Vydání: Prosinec 2011
 • 20. ČSN ISO 10462 (07 8542), kat. č. 89428 Lahve na plyny – Lahve na přepravu rozpuštěného acetylenu – Periodická kontrola a údržba; Vydání: Prosinec 2011
 • 24. ČSN EN 14154-2+A2 (25 7811), kat. č. 89650 Vodoměry – Část 2: Instalace a podmínky použití; Vydání: Prosinec 2011
 • 115. ČSN EN 1555-4 (64 6412), kat. č. 89564 Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 4: Ventily (armatury); Vydání: Prosinec 2011

Evropské a mezinárodní normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 4. ČSN EN 13053+A1 (12 7005), kat. č. 89212 Větrání budov – Vzduchotechnické manipulační jednotky – Hodnocení a provedení jednotek, prvků a částí; EN 13053:2006+A1:2011; Platí od: 2012-01-01

Výběr z Věstníku UNMZ 1/2012

Vydané ČSN

 • 5. ČSN EN 1264-1 (06 0315), kat. č. 89904 Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Část 1: Definice a značky; Vydání: Leden 2012
 • 6. ČSN EN 15650 (12 0552), kat. č. 88386 Větrání budov – Požární klapky; Vydání: Leden 2012
 • 32. ČSN P CEN/TS 14972 (38 9260), kat. č. 89802 Stabilní hasicí zařízení – Mlhová zařízení – ­Navrhování a instalace; Vydání: Leden 2012
 • 64. ČSN EN 12446 ed. 2 (73 4207), kat. č. 89638 Komíny – Konstrukční díly – Prvky komínového pláště z betonu; Vydání: Leden 2012
 • 65. ČSN EN 1858+A1 (73 4209), kat. č. 89835 Komíny – Konstrukční díly – Betonové komínové tvárnice; Vydání: Leden 2012

Změny ČSN

 • 113. ČSN EN 12446 (73 4207), kat. č. 89693 Komíny – Konstrukční díly – Prvky komínového pláště z betonu; Vydání: Říjen 2004; Změna Z1; Vydání: Leden 2012
 • 114. ČSN EN 1858 (73 4209), kat. č. 89799 Komíny – Konstrukční díly – Betonové komínové tvárnice; Vydání: Červen 2010; Změna Z1; Vydání: Leden 2012