+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2023/5

04.01.2024 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 5/2023

Výběr se Sbírky zákonů
částka 108 až 131/2023

č. 232/2023 Sb.
Vyhláška ze dne 4. července 2023, kte­rou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Cílem návrhu je zakotvení podmínek požární ochrany pro navrhování a užívání prostor pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a u hromadných garáží, v jejichž vnitřních prostorách je instalována dobíjecí stanice pro vozidla.

Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. srpna 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025.

č. 243/2023 Sb.
Vyhláška ze dne 26. července 2023 o provedení některých ustanovení zá­kona o látkách, které poškozují ozono­vou vrstvu, a o fluorovaných skleníko­vých plynech.

§ 1 Předmět úpravy

Tato vyhláška v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie 1) 2) stanoví

a) vzor evidenční knihy zařízení s obsahem regulovaných látek,
b) požadavky na způsob vedení a uchovávání záznamů podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/20142),
c) minimální požadavky na teoretickou a praktickou zkoušku prováděnou hodnoticím a certifikačním subjektem,
d) rozsah požadovaných znalostí ke znovuzískávání, regeneraci nebo zneškodňování regulovaných látek,
e) postupy pro činnosti uvedené v § 10 odst. 1 a 2 nebo § 10a odst. 1 a 2 zákona s výjimkou postupů spočívajících v kontrole těsnosti chladicích nebo klimatizačních zařízení anebo systémů požární ochrany obsahujících fluorované skleníkové plyny,
f) obsahové náležitosti certifikátů a způsob vydávání certifikátů a
g) vzory pro podávání zpráv.

§ 14 Zrušovací ustanovení

Zrušují se:
1. Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů.

2. Vyhláška č. 472/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů.

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 10 a přílohy č. 5, která nabý-vají účinnosti dnem 1. ledna 2026.

č. 256/2023 Sb.
Vyhláška ze dne 11. srpna 2023, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kte­rou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve­řejnou potřebu a o změně některých zákonů(zákon o vodovodech a kana­lizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Na základě návrhu dochází k povinnému zavedení komplexního přístupu k bezpečnosti vody, který je založený na posouzení rizik zahrnujících celý zásobovací řetězec již od povodí přes odběr, úpravu, akumulaci a rozvod vody až po „kohoutek“.

Návrhem dochází k úpravě rozsahu úplných a krácených rozborů surové vody na základě výsledků posouzení rizik dle hygienických požadavků na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody a výsledků posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody určené k lidské spotřebě.

Návrh dále upravuje informační povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele. Jedná se především o rozsah informací zveřejňovaných provozovatelem vodovodu nebo kanalizace na jeho internetových stránkách nebo rozsah konkrétních údajů o vodném nebo stočném, které musí být pravidelně předávány vlastníkem vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatelem, odběratelům.

Účinnost:
Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. září 2023, s výjimkou ustanovení
a) čl. I bodů 26 až 36 a 56, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024,
b) čl. I bodů 46 až 52, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2024,
c) čl. I bodů 13, 25, 41 až 43, 53 až 55 a 59, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025,
d) čl. I bodů 57 a 58, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2026, a
e) čl. I bodu 45, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2036.

č. 272/2023 Sb.
Nařízení vlády ze dne 23. srpna 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovaným nařízením vlády je doplňován mechanismus úhrady prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku dodavatelům elektřiny nebo plynu dodávajícím elektřinu nebo plyn za vládou stanovené ceny o pravidla pro závěrečné vypořádání zálohových plateb.

Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 29. září 2023.

č. 274/2023 Sb.
Vyhláška ze dne 4. září 2023, kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o roz­účtování nákladů na vytápění a společ­nou přípravu teplé vody pro dům, ve znění vyhlášky č. 376/2021 Sb.

Cílem návrhu je formou úpravy principu rozúčtování tepla v domech s centrálním zásobováním teplem tím motivovat obyvatele bytů k ekonomičtějšímu chování v oblasti vytápění. Návrh zavádí odstupňovaně postupné navýšení základní složky s vyšší kvalitou energetické náročnosti budovy při současném snížení dolního limitu o 30 %.

Cílem navrhovatele není pokrýt všechny myslitelné eventuality, což k jejich počtu pokládá za nemožné, ale snížit největší rozdíly a podpořit snahu k úsporám.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

č. 275/2023 Sb.
Vyhláška ze dne 5. září 2023, kterou se mění vyhláška č. 79/2022 Sb., o technic­ko­ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a ze­lených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporova­ných zdrojích energie (vyhláška o tech­nicko­ekonomických parametrech).

Návrh je předkládán v návaznosti na vývoj na trhu s cenami energií. Oproti současnému znění vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech návrh vyhlášky:
– navyšuje výše parametrů spojených s výstavbou nových výroben elektřiny, tepla, biometanu, nebo modernizací výroben elektřiny od roku 2024, které odráží reálnou situaci na trhu,
– navyšuje výše měrných provozních nákladů existujících výroben tepla využívajících biomasu (v procesu čistého spalování, nebo společného spalování s neobnovitelným zdrojem energie) od roku 2024, které odráží reálnou situaci na trhu,
– rozšiřuje stávající parametry – náklady na pořízení paliva týkající se biomasy využité nejen v procesu čistého spalování, ale nově také v procesu energetického využití (spalování) nevytříděného směsného komunálního odpadu, a to na jeho biologicky rozložitelnou část,
– upravuje parametry pro druhotné zdroje – důlní plyn s předpokládanou účinností ještě pro rok 2023 a
– stanovuje dobu životnosti a parametry pouze pro aktivovaná schémata provozních podpor.

Přechodné ustanovení:
Pro výrobny elektřiny, výrobny tepla a výrobny biometanu uvedené do provozu nebo modernizované od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2023, s výjimkou výroben elektřiny s instalovaným výkonem od 1 MWe využívajících k výrobě elektřiny důlní plyn, se použijí technicko-ekonomické parametry podle vyhlášky č. 79/2022 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024 s výjimkou čl. I, bodů 1 až 3 a 6, které nabyly účinnosti dnem 6. září 2023.

č. 280/2023 Sb.
Vyhláška ze dne 6. září 2023 o podmínkách výkonu činností energetických specialistů.

Návrh vyhlášky upravuje podmínky ověřování odborné způsobilosti žadatelů o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty a podmínky organizace průběžného aktualizačního vzdělávání a jeho účasti na něm.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2023.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 8/2023

Vydané ČSN

4. ČSN ISO 81346–10, kat. č. 517751
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady strukturování a referenční označování – Část 10: Energetické systémy; Vydání: Srpen 2023

12. ČSN EN 1253–6, kat. č. 517476
Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 6: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru menší než 50 mm; Vydání: Srpen 2023

13. ČSN EN 1253–7, kat. č. 517477
Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 7: Podlahové vpusti s mechanickou zápachovou uzávěrkou; Vydání: Srpen 2023

14. ČSN EN 1434–1, kat. č. 517334
Měřidla tepelné energie – Část 1: Obecné požadavky; Vydání: Srpen 2023

15. ČSN EN 1434–2, kat. č. 517335
Měřidla tepelné energie – Část 2: Konstrukční požadavky; Vydání: Srpen 2023

16. ČSN EN 1434–4, kat. č. 517333
Měřidla tepelné energie – Část 4: Zkoušky pro schválení typu; Vydání: Srpen 2023

17. ČSN EN 1434–5, kat. č. 517332
Měřidla tepelné energie – Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření; Vydání: Srpen 2023

18. ČSN EN 1434–6, kat. č. 517331
Měřidla tepelné energie – Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba; Vydání: Srpen 2023

27. ČSN EN IEC 62052–41, kat. č. 516685
Vybavení pro měření elektrické energie – Obecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky – Část 41: Metody a požadavky na registraci energie pro elektroměry měřící více druhů energie a vícesazbové elektroměry*); Vydání: Srpen 2023

46. ČSN 73 0527, kat. č. 517514
Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro kulturní účely – Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely; Vydání: Srpen 2023

47. ČSN EN ISO 9288, kat. č. 517522
Tepelná izolace – Šíření tepla sáláním – Slovník; Vydání: Srpen 2023

52. ČSN EN IEC 62990–1, kat. č. 517490
Ovzduší na pracovišti – Část 1: Detektory plynů – Funkční požadavky na detektory toxických plynů; Vydání: Srpen 2023

Změny ČSN

55. ČSN EN ISO 4064–1, kat. č. 517752
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 1: Metrologické a technické požadavky; Vydání: Říjen 2018
Změna A11; Vydání: Srpen 2023

56. ČSN EN ISO 4064–2, kat. č. 517760
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 2: Zkušební metody; Vydání: Duben 2019
Změna A11; Vydání: Srpen 2023

57. ČSN EN ISO 4064–5, kat. č. 517754
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 5: Požadavky na instalaci; Vydání: Říjen 2018
Změna A11; Vydání: Srpen 2023

77. ČSN EN 60904–5 ed. 2, kat. č. 516677
Fotovoltaické součástky – Část 5: Určení ekvivalentní teploty článku (ECT) fotovoltaických (FV) součástek metodou napětí naprázdno; Vydání: Listopad 2011
Změna A1*); Vydání: Srpen 2023

81. ČSN EN IEC 62990–1, kat. č. 517491
Ovzduší na pracovišti – Část 1: Detektory plynů – Funkční požadavky na detektory toxických plynů; Vydání: Srpen 2023
Změna A11;

Vydání: Srpen 2023

Zrušené ČSN

113. ČSN EN 1602
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení objemové hmotnosti; Vydání: Září 2013;
Zrušena k 2023-09-01

114. ČSN EN 1606
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení dotvarování tlakem; Vydání: Září 2013;
Zrušena k 2023-09-01

115. ČSN EN 12091
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování; Vydání: Září 2013;
Zrušena k 2023-09-01

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

7. ČSN EN 16510–1 ed. 2, kat. č. 517058
Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva – Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody; Platí od 2023-09-01

8. ČSN EN 16510-2-1, kat. č. 517059
Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva – Část 2–1: Kamna; Platí od 2023-09-01

9. ČSN EN 16510-2-2, kat. č. 517060
Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva – Část 2–2: Vestavné spotřebiče včetně krbových vložek; Platí od 2023-09-01

10. ČSN EN 16510-2-3, kat. č. 517061
Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva – Část 2–3: Sporáky; Platí od 2023-09-01

11. ČSN EN 16510-2-4, kat. č. 517062
Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva – Část 2–4: Teplovodní kotle pro domácnost – Jmenovitý tepelný příkon do 50 kW; Platí od 2023-09-01

12. ČSN EN 16510-2-6, kat. č. 517063
Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva – Část 2–6: Kamna, vestavné spotřebiče a sporáky s mechanickou dodávkou dřevních pelet; Platí od 2023-09-01

13. ČSN EN 15544, kat. č. 517271
Individuálně stavěná kachlová kamna/omítnutá kamna – Dimenzování; Platí od 2023-09-01

14. ČSN EN 16147+A1, kat. č. 517053
Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory – Zkoušení, hodnocení výkonnosti a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu; Platí od 2023-09-01

42. ČSN EN IEC 60379 ed. 2, kat. č. 517241
Metody měření funkce elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost; Platí od 2023-09-01

57. ČSN EN 13501–2, kat. č. 517785
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení; Platí od 2023-09-01

59. ČSN EN 12729, kat. č. 517225
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem – Skupina B – Druh A; Platí od 2023-09-01

60. ČSN EN 13077, kat. č. 517224
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) – Skupina A – Druh B; Platí od 2023-09-01

Změny ČSN

80. ČSN EN 45544–1, kat. č. 517826
Ovzduší na pracovišti – Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par – Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody; Vyhlášena: Srpen 2015
Změna Z1; Platí od 2023-09-01

Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 62990–1 ze srpna 2023, která tuto normu zcela nahradí od 2025-08-27.

81. ČSN EN 45544–2, kat. č. 517827
Ovzduší na pracovišti – Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par – Část 2: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací v oblasti limitních hodnot; Vyhlášena: Srpen 2015
Změna Z1; Platí od 2023-09-01

Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 62990–1 ze srpna 2023, která tuto normu zcela nahradí od 2025-08-27.

82. ČSN EN 45544–3, kat. č. 517828
Ovzduší na pracovišti – Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par – Část 3: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací vysoko nad limitními hodnotami; Vyhlášena: Srpen 2015
Změna Z1; Platí od 2023-09-01

Výběr z Věstníku ÚNMZ 9/2023

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

18. ČSN EN 14154–4, kat. č. 517396
Vodoměry – Část 4: Dodatečné funkce+); Platí od 2023-10-01

53. ČSN EN 16863, kat. č. 517846
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné reflexní izolační (RI) výrobky – Specifikace;  Platí od 2023-10-01

Změny – Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

74. ČSN EN 13445–2, kat. č. 517430
Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály;  Vyhlášena: Listopad 2021
Změna A1; Platí od 2023-10-01


Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.
U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.