+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2023/2

20.07.2023 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 2/2023

Výběr se Sbírky zákonů
Částka 16/2023 až 39/2023

28/2023
Nařízení vlády ze dne 25. ledna 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění pozdějších předpisů

Toto nařízení stanovuje nejvyšší přípustný rozsah majetkového prospěchu, který může účastník trhu s elektřinou nebo plynem získat odběrem elektřiny a plynu za stanovenou cenu v odběrných místech na území České republiky, období pro posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu a lhůtu splatnosti odvodu nadměrného majetkového prospěchu.

Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 4. 2. 2023.

37/2023
Vyhláška ze dne 3. února 2023, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů

Novela upravuje režim omezování a přerušování spotřeby plynu ve stavech nouze tak, aby mohl být co nejdéle, pokud to situace na plynárenské soustavě dovolí, zajištěn provoz výrobních firem a společností v České republice.

Tato vyhláška nabyla účinnosti dne 15. 2. 2023.

60/2023
Zákon ze dne 15. února 2023, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů

Novela se zaměřuje na zlepšení nakládání s regulovanými látkami a F-plyny. Novela si klade za cíl řešit některé nedostatky v platné legislativě a zefektivnit nakládání s těmito látkami a zároveň zlepšit výkon státní správy v této oblasti.

Tento zákon nabyl účinnosti dne 23. 3. 2023.

65/2023
Nařízení vlády ze dne 22. února 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

Novelizovaným nařízením vlády se úprava poskytování kompenzací dodavatelům elektřiny a plynu doplňuje o stanovení seznamu údajů o dodávkách elektřiny nebo plynu, které budou podkladem (v jednotlivých CSV souborech za každý typ a podkategorii smlouvy) zasílaným dodavatelem elektřiny nebo plynu společně s žádostí o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku.

Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 1. 4. 2023.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 2/2023

Vydané ČSN

11. ČSN EN 1264–4, kat. č. 516621
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Část 4: Instalace; Vydání: Únor 2023

12. ČSN EN 14276–1, kat. č. 516405
Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel – Část 1: Nádoby – Obecné požadavky; Vydání: Únor 2023

13. ČSN EN 14276–2, kat. č. 516415
Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel – Část 2: Potrubí – Obecné požadavky; Vydání: Únor 2023

47. ČSN EN IEC 62108 ed. 3, kat. č. 515759
Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů a sestav – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu*); Vydání: Únor 2023

53. ČSN EN 13942, kat. č. 513679
Naftový a plynárenský průmysl – Potrubní přepravní systémy – Potrubní armatury; Vydání: Únor 2023

60. ČSN EN 16933–1, kat. č. 516459
Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Navrhování – Část 1: Zásady návrhu; Vydání: Únor 2023

Změny ČSN

91. ČSN EN 62108 ed. 2, kat. č. 515760
Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů a sestav – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu; Vydání: Červen 2017
Změna Z1; Vydání: Únor 2023

93. ČSN EN ISO 15874–1, kat. č. 515856
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) – Část 1: Obecně; Vydání: Září 2013
Změna A1; Vydání: Únor 2023

94. ČSN EN ISO 15874–2, kat. č. 515749
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) – Část 2: Trubky; Vydání: Září 2013
Změna A2; Vydání: Únor 2023

99. ČSN EN 13467, kat. č. 516148
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí; Vydání: Leden 2019
Změna Z1; Vydání: Únor 2023

101. ČSN EN 13469, kat. č. 516152
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení propustnosti vodní páry předem tvarované izolace potrubí; Vydání: Březen 2013
Změna Z1; Vydání: Únor 2023

102. ČSN EN 13470, kat. č. 516158
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení objemové hmotnosti předem tvarované izolace potrubí; Vydání: Září 2002
Změna Z1; Vydání: Únor 2023

103. ČSN EN 13472, kat. č. 516146
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení krátkodobé nasákavosti předem tvarované izolace potrubí při částečném ponoření; Vydání: Březen 2013
Změna Z1; Vydání: Únor 2023

105. ČSN EN 14707, kat. č. 516154
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení nejvyšší provozní teploty předem tvarované izolace potrubí; Vydání: Březen 2013
Změna Z1; Vydání: Únor 2023

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

4. ČSN EN ISO 11114–6, kat. č. 516217
Lahve na plyny – Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem – Část 6: Zkoušení tlakovým rázem kyslíkem; Platí od 2023-03-01

6. ČSN EN ISO 29462, kat. č. 516206
Provozní zkoušení odlučivosti a tlakové ztráty filtračních zařízení a systémů pro běžné větrání v místě provozu; Platí od 2023-03-01

7. ČSN EN ISO 16890–2, kat. č. 516208
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání – Část 2: Měření účinnosti odlučování částic a odporu proti proudění vzduchu; Platí od 2023-03-01
8. ČSN EN ISO 16890–4, kat. č. 516207

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání – Část 4: Metoda určující stanovení minimální zkušební účinnosti odlučování částic; Platí od 2023-03-01

9. ČSN EN 13141–8, kat. č. 516205
Větrání budov – Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov – Část 8: Zkoušení výkonu přívodních a odsávacích větracích jednotek bez vzduchovodů (včetně zpětného získávání tepla); Platí od 2023-03-01

10. ČSN EN 14511–1, kat. č. 516211
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 1: Termíny a definice+); Platí od 2023-03-01

11. ČSN EN 14511–2, kat. č. 516210
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 2: Zkušební podmínky+); Platí od 2023-03-01

12. ČSN EN 14511–3, kat. č. 516213
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 3: Zkušební metody+); Platí od 2023-03-01

13. ČSN EN 14511–4, kat. č. 516212
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 4: Požadavky+); Platí od 2023-03-01

15. ČSN EN 1434–1, kat. č. 516202
Měřidla tepelné energie – Část 1: Obecné požadavky+); Platí od 2023-03-01

16. ČSN EN 1434–2, kat. č. 516200
Měřidla tepelné energie – Část 2: Konstrukční požadavky+); Platí od 2023-03-01

17. ČSN EN 1434–4, kat. č. 516201
Měřidla tepelné energie – Část 4: Zkoušky schválení typu+); Platí od 2023-03-01

18. ČSN EN 1434–5, kat. č. 516204
Měřidla tepelné energie – Část 5: Úvodní ověřovací zkoušky+); Platí od 2023-03-01

19. ČSN EN 1434–6, kat. č. 516203
Měřidla tepelné energie – Část 6: Instalace, uvedení do provozu, provozní monitorování a údržba+); Platí od 2023-03-01

60. ČSN EN ISO 12628, kat. č. 516147
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí; Platí od 2023-03-01

62. ČSN EN ISO 12629, kat. č. 516151
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení propustnosti vodní páry předem tvarované izolace potrubí; Platí od 2023-03-01

63. ČSN EN ISO 18098, kat. č. 516157
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení objemové hmotnosti předem tvarované izolace potrubí; Platí od 2023-03-01

64. ČSN EN ISO 12623, kat. č. 516145
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení krátkodobé nasákavosti předem tvarované izolace potrubí při částečném ponoření; Platí od 2023-03-01

66. ČSN EN ISO 18096, kat. č. 516153
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení nejvyšší provozní teploty předem tvarované izolace potrubí; Platí od 2023-03-01

67. ČSN EN ISO 9288, kat. č. 516142
Tepelná izolace – Šíření tepla sáláním – Slovník; Platí od 2023-03-01

68. ČSN EN 1366–10, kat. č. 516564
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 10: Klapky pro odvod kouře; Platí od 2023-03-01

Výběr z Věstníku ÚNMZ 3/2023

Vydané ČSN

7. ČSN EN IEC 62055–31 ed. 2, kat. č. 515963
Měření elektrické energie – Předplatné systémy – Část 31: Zvláštní požadavky – Statické činné elektroměry (třídy 0,5, 1 a 2) s předplacením*); Vydání: Březen 2023

8. ČSN EN IEC 62055–42, kat. č. 515965
Měření elektrické energie – Předplatné systémy – Část 42: Referenční čísla transakcí (TRN)*); Vydání: Březen 2023

Změny ČSN

29. ČSN EN 62055–31, kat. č. 515964
Měření elektrické energie – Předplatné systémy – Část 31: Zvláštní požadavky – Statické činné elektroměry (třídy 1 a 2) s předplacením; Vydání: Srpen 2006
Změna Z1; Vydání: Březen 2023

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

5. ČSN EN 15502-2-1, kat. č. 516215
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 2–1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1000 kW; Platí od 2023-04-01

12. ČSN EN IEC 61400–12, kat. č. 516370
Větrné elektrárny – Část 12: Měření výkonosti větrných elektráren – Přehled; Platí od 2023-04-01

13. ČSN EN IEC 61400-12-1 ed. 3, kat. č. 516374
Větrné elektrárny – Část 12–1: Měření výkonu větrných elektráren; Platí od 2023-04-01

24. ČSN EN ISO 24252, kat. č. 516368
Bioplynové systémy – Mimo domácnost a bez zplyňování; Platí od 2023-04-01

25. ČSN EN ISO 23936–1, kat. č. 516367
Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky – Nekovové materiály v kontaktu s látkami souvisejícími s těžbou ropy a zemního plynu – Část 1: Termoplasty; Platí od 2023-04-01

33. ČSN EN ISO 19650–4, kat. č. 516356
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) – Management informací s využitím informačního modelování staveb – Část 4: Výměna informací; Platí od 2023-04-01

Změny – evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

55. ČSN EN 15502-2-1+A1, kat. č. 516787
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 2–1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1000 kW; Vyhlášena: Červen 2017 
Změna Z1; Platí od 2023-04-01

Souběžně s touto normou platí ČSN EN 15502-2-1 z března 2023, která tuto normu zcela nahradí od 2025-09-30.

56. ČSN EN 61400-12-1 ed. 2, kat. č. 516375
Větrné elektrárny – Část 12–1: Měření výkonu větrných elektráren; Vyhlášena: Leden 2018
Změna Z1; Platí od 2023-04-01

Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 61400-12-1 ed. 3 z března 2023, která tuto normu zcela nahradí od 2025-10-10.

Opravy – evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

65. ČSN EN 15502–1, kat. č. 516231
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky;Vyhlášena: Květen 2022
Oprava 1; Platí od 2023-04-01


Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.
U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.