+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2022/3

27.07.2022 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 3/2022

Výběr se Sbírky zákonů částka 37 až 40/2022

68/2022
Vyhláška ze dne 22. března 2022 o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny

Stanoví MPO podle § 53 odst. 1 písm. y) a z) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 382/2021 Sb.

§ 1 Předmět úpravy
a) podmínky a požadavky na modernizaci výrobny elektřiny u jednotlivých druhů podporovaných zdrojů energie,
b) způsob stanovení množství elektřiny odpovídající výrobě elektřiny před provedením úpravy zařízení u palivového zdroje elektřiny a
c) rozsah uchovávaných dokladů prokazujících provedení modernizace výrobny elektřiny.

Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 1. dubna 2022.

72/2022
Vyhláška ze dne 28. března 2022 o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie

Stanoví MPO podle § 53 odst. 1 písm. t) až x) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.382/2021 Sb.

§ 1 Předmět úpravy
a) rozdělení zdrojů elektřiny do sektorů podle období jejich uvedení do provozu a použitého primárního zdroje pro sektorové šetření,
b) vzory výkazů pro zjištění rozsahu technických a ekonomických údajů o výrobně elektřiny a jejím provozu,
c) způsob výpočtu snížení výše podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, podpory elektřiny z druhotných zdrojů, podpory tepla z obnovitelných zdrojů a podpory biometanu o částku odpovídající výši čerpané investiční podpory,
d) způsob zohlednění investiční podpory ve výši provozní podpory nebo délce poskytování provozní podpory,
e) způsob výpočtu snížení výše podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů u zdrojů elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 se souběhem podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s investiční podporou nad 20 % z celkových investičních nákladů,
f) způsob výpočtu množství elektřiny, za které se hradí odvod.

Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 1. dubna 2022.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 4/2022

Vydané ČSN

8. ČSN 07 8304, kat. č. 514526 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla; Vydání: Duben 2022

9. ČSN EN 14134, kat. č. 514566 Větrání budov – Měření vlastností a kontroly větracích systémů obytných budov; Vydání: Duben 2022

10. ČSN EN 16798–15, kat. č. 514567 Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4–7) – Akumulace; Vydání: Duben 2022

11. ČSN EN ISO 8659, kat. č. 514583 Termoplastové armatury – Mez únavy – Zkušební metody; Vydání: Duben 2022

32. ČSN EN IEC 61724–1 ed. 2, kat. č. 514691 Výkonnost fotovoltaického systému – Část 1: Sledování*); Vydání: Duben 2022

33. ČSN EN IEC 63112, kat. č. 514652 Fotovoltaická (PV) pole – Zařízení na ochranu před zemním spojením – Bezpečnost a funkce související s bezpečností; Vydání: Duben 2022

Změny ČSN

71. ČSN EN 61724–1, kat. č. 514692 Výkonnost fotovoltaického systému – Část 1: Sledování; Vydání: Prosinec 2017
Změna Z1; Vydání: Duben 2022

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

2. ČSN EN 17463, kat. č. 513908 Hodnocení energetických investic (VALERI); Platí od 2022-05-01

9. ČSN EN ISO 11855–1, kat. č. 513914 Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy – Část 1: Definice, značky a kritéria tepelné pohody; Platí od 2022-05-01

10. ČSN EN ISO 11855–2, kat. č. 513915 Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy – Část 2: Stanovení návrhového topného a chladicího výkonu; Platí od 2022-05-01

11. ČSN EN 16480, kat. č. 513916 Čerpadla – Hydrodynamická čerpadla – Minimální požadovaná účinnost hydrodynamických čerpadel a stanovení indexu minimální účinnosti (MEI); Platí od 2022-05-01

19. ČSN EN 12405–1, kat. č. 513921 Plynoměry – Přepočítávače množství plynu – Část 1: Přepočítávání objemu+); Platí od 2022-05-01

38. ČSN EN 13941–1+A1, kat. č. 514277 Vedení vodních tepelných sítí – Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země – Část 1: Navrhování; Platí od 2022-05-01

39. ČSN EN 13941–2+A1, kat. č. 514276 Vedení vodních tepelných sítí – Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země – Část 2: Instalace; Platí od 2022-05-01

40. ČSN EN ISO 18797–2, kat. č. 513948 Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Externí protikorozní ochrana stoupaček pomocí povlaků a obložení - Část 2: Údržba a opravy nátěrů stoupaček v terénu; Platí od 2022-05-01

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN – opravy

70. ČSN EN 17038–1, kat. č. 513897 Čerpadla – Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla – Část 1: Obecné požadavky a postupy zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI); Vyhlášena: Listopad 2019 Oprava 1; Platí od 2022-05-01

71. ČSN EN 17038–2, kat. č. 513896 Čerpadla – Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla – Část 2: Zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) jednotlivých čerpadlových jednotek; Vyhlášena: Listopad 2019 Oprava 2; Platí od 2022-05-01

Image 1

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu
U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.