+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2022/2

09.06.2022 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 2/2022

 

Výběr se Sbírky zákonů částka 9 až 22/2022

15/2022
Vyhláška ze dne 18. ledna 2022, kterou se mění vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie.

Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. února 2022.

38/2022
Vyhláška ze dne 22. února 2022 o kon-trole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání.

§ 1 Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný před­pis Evropské unie1) a upravuje:
a) způsob určení jmenovitého výkonu pro­vozovaného systému vytápění nebo kombi­novaného systému vytápění a větrání,
b) rozsah, četnost a způsob provádění kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání,
c) vzor a obsah zprávy o kontrole systému vytápění a
d) požadavky na automatizační a řídicí sy­stém budovy.

§ 2 Zdroj tepla;
§ 3 Způsob určení jmenovitého výkonu provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a vět­rání;
§ 4 Rozsah a četnost kontroly systému vy­tápění nebo kombinovaného systému vytá­pění a větrání;
§ 5 Způsob provádění kontroly systému vy­tápění nebo kombinovaného systému vytá­pění a větrání;
§ 6 Způsob hodnocení dimenzování;
§ 7 Způsob hodnocení provozních para­metrů;
§ 8 Obsah a vzor zprávy o kontrole systé­mu vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání;
§ 9 Požadavky na automatizační a řídicí systém budovy;
§ 10 Součinnost vlastníka jednotlivých za­řízení systému vytápění nebo kombinova­ného systému vytápění a větrání;
§ 11 Přechodná ustanovení

(1) Vlastník budovy, společenství vlastní­ků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce zajis­tí kontrolu systému vytápění nebo kombi­novaného systému vytápění a větrání podle této vyhlášky, ledaže nejde o kotel a rozvody tepelné energie, a to nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) V případě kontroly kotle a rozvodů te­pelné energie provedené podle vyhlášky č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie, od které uplynulo více než 5 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, zajistí vlastník budovy, společenství vlastní­ků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce kon­trolu systému vytápění nebo kombinované­ho systému vytápění a větrání podle této vyhlášky do 2 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(3) V případě kontroly kotle a rozvodů te­pelné energie provedené podle vyhlášky č. 194/2013 Sb., od které uplynulo méně než 5 let ode dne nabytí účinnosti této vy­hlášky, běží lhůta pro pravidelné provádění kontroly podle § 4 odst. 3 této vyhlášky od posledního dne kalendářního roku, ve kte­rém byla provedena kontrola kotle a rozvo­dů podle vyhlášky č. 194/2013 Sb.

Vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie, se zrušuje.

Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. března 2022.

1) (Směrnice EP a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov, ve znění směrnice EP a Rady (EU) 2018/844)

40/2022
Nařízení vlády ze dne 23. února 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny.

Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 1. března 2022.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 2/2022

Vydané ČSN

11. ČSN EN 17192, kat. č. 514136
Větrání budov – Vzduchovody – Nekovová potrubí – Požadavky a zkušební metody; Vydání: Únor 2022
34. ČSN EN 1555–1, kat. č. 514104
Plastové potrubní systémy pro rozvod plyn­ných paliv – Polyetylen (PE) – Část 1: Obecně; Vydání: Únor 2022
35. ČSN EN 1555–2, kat. č. 514105
Plastové potrubní systémy pro rozvod plyn­ných paliv – Polyetylen (PE) – Část 2: Trub­ky; Vydání: Únor 2022
36. ČSN EN ISO 11298–4, kat. č. 514145
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi – Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě; Vydání: Únor 2022
41. ČSN EN 1366–13, kat. č. 514118
Zkoušky požární odolnosti provozních in­stalací – Část 13: Komíny; Vydání: Únor 2022
49. ČSN EN ISO 17225–6, kat. č. 514185
Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 6: Tříděné nedřevní pelety; Vydání: Únor 2022

Image 1

Změny ČSN

68. ČSN EN 60335-2-61 ed. 2, kat. č. 514107
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2–61: Zvláštní požadavky na akumulační topidla pro vytápění místností;
Vydání: Březen 2004
Změna A12; Vydání: Únor 2022
72. ČSN EN 60335-2-35 ed. 3, kat. č. 514106
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2–35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody;
Vydání: Červenec 2016
Změna A2; Vydání: Únor 2022

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

22. ČSN EN 12464–1, kat. č. 514120
Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovišť – Část 1: Vnitřní pracoviště+); Platí od 2022-03-01
51. ČSN EN 12255–16, kat. č. 513509
Čistírny odpadních vod – Část 16: Filtrace odpadních vod; Platí od 2022-03-01

Výběr z Věstníku ÚNMZ 3/2022

Vydané ČSN

5. ČSN EN ISO 11691, kat. č. 514005
Akustika – Měření vložného útlumu tlumičů v potrubí bez proudění – Laboratorní metoda třídy přesnosti 3; Vydání: Březen 2022
6. ČSN EN ISO 5135, kat. č. 514004
Akustika – Určování hladin akustického výkonu hluku koncových prvků, koncových jednotek, klapek a ventilů vzduchotechnických zařízení na základě měření v dozvukové místnosti; Vydání: Březen 2022
38. ČSN EN 1918–1, kat. č. 514055
Zařízení pro zásobování plynem – Podzemní zásobníky plynu – Část 1: Doporučení pro zásobníky v kolektorech; Vydání: Březen 2022
42. ČSN EN 1918–5, kat. č. 514059
Zařízení pro zásobování plynem – Podzemní zásobníky plynu – Část 5: Doporučení pro povrchová zařízení; Vydání: Březen 2022

55. ČSN EN ISO 17225–1, kat. č. 514533
Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 1: Obecné požadavky; Vydání: Březen 2022

56. ČSN EN ISO 17225–5, kat. č. 514529
Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 5: Tříděné palivové dřevo; Vydání: Březen 2022
57. ČSN EN ISO 17225–7, kat. č. 514534
Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 7: Tříděné nedřevní brikety; Vydání: Březen 2022
58. ČSN EN ISO 17225–9, kat. č. 514520
Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 9: Tříděné drcené dřevo a dřevní štěpka pro průmyslové použití; Vydání: Březen 2022

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

5. ČSN EN ISO 11855–3, kat. č. 513700
Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy – Část 3: Návrh a dimenzování; Platí od 2022-04-01
6. ČSN EN ISO 11855–4, kat. č. 513701
Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy – Část 4: Navrhování a výpočet dynamiky topného a chladicího výkonu Tepelně Aktivních Systémů Budov (TABS); Platí od 2022-04-01
7. ČSN EN ISO 11855–5, kat. č. 513702
Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladící soustavy – Část 5: Instalace; Platí od 2022-04-01
28. ČSN EN 12732, kat. č. 514049
Zařízení pro zásobování plynem – Svařované ocelové potrubí – Funkční požadavky; Platí od 2022-04-01
45. ČSN EN 1397, kat. č. 513734
Výměníky tepla – Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem – Zkušební metody pro stanovení výkonnosti+); Platí od 2022-04-01
60. ČSN EN ISO 22940, kat. č. 513747
Tuhá alternativní paliva – Stanovení elementárního složení metodou rentgenové fluorescence; Platí od 2022-04-01


U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.