+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2021/2

19.05.2021 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 2/2021

Výběr se Sbírky zákonů částka 31 až 36//2021

 • 78. Vyhláška ze dne 10. února 2021, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu
  Čl. I.
  Změna vyhlášky o měření plynu
  Čl. II.
  Změna vyhlášky o požadavcích na biometan
  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem: 1. července 2021.
 • 91. Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 22. února 2021 o vydání cenového rozhodnutí
  Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,… sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, … podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), … a podle § 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, … vydal cenové rozhodnutí č. 1/2021 ze dne 28. ledna 2021, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2020 ze dne 29. září 2020, k cenám tepelné energie.
  Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 1/2021 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 29. ledna 2021, v částce 2. Uvedeným dnem uveřejnění nabylo cenové rozhodnutí platnosti.
  Čl. I
  Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2020 ze dne 29. září 2020, k cenám tepelné energie, se mění takto:
  1. V příloze č. 2 v nadpise, úvodním ustanovení, bodech (1.1), (1.4), (1.6), (1.7) a (1.9) se slova „a zisku“ zrušují.
  2. V příloze č. 2 v bodě (1.2) úvodní části ustanovení se slova „a zisk“ zrušují.
  3. V příloze č. 2 v bodě (1.2) písm. a) se slova „a zisk vztahující se k této úrovni předání tepelné energie“ zrušují.
  4. V příloze č. 2 v bodě (1.2) písm. b) se slova „a zisk vztahující se k tepelným zařízením provozovaným jedním dodavatelem před touto úrovní předání tepelné energie“ zrušují.
  5. V příloze č. 2 v bodě (1.9) se slovo „rozdělené“ nahrazuje slovem „rozdělených“.
  Účinnosti nabylo dnem: 1. února 2021.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 2/2021

Vydané ČSN

 • 4. ČSN EN ISO 29464, kat. č. 511942 Čištění vzduchu a jiných plynů – Terminologie; Vydání: Únor 2021
 • 16. ČSN IEC 62930, kat. č. 511814 Elektrické kabely pro fotovoltaické systémy se stejnosměrným napětím 1,5 kV*); Vydání: Únor 2021
 • 20. ČSN EN IEC 62938, kat. č. 511951 Fotovoltaické (PV) moduly – Zkoušení nerovnoměrnosti zatížení sněhem*); Vydání: Únor 2021
 • 27. ČSN EN 16809-1, kat. č. 511710 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky vyráběné in situ z volně sypaných perlí pěnového polystyrenu (EPS) a stmelených perlí pěnového polystyrenu – Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním; Vydání: Únor 2021

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 5. ČSN EN ISO 128-2, kat. č. 511267 Technická dokumentace produktu – Obecná pravidla zobrazování – Část 2: Základní pravidla pro čáry+); Platí od: 2021-03-01
 • 14. ČSN EN 12542, kat. č. 511276 Zařízení a příslušenství na LPG – Stabilní svařované ocelové válcové tlakové nádoby sériově vyráběné pro skladování zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG) o objemu nejvýše 13 m3 – Konstrukce a výroba; Platí od: 2021-03-01
 • 15. ČSN EN ISO 17871, kat. č. 511278 Lahve na plyny – Ventily lahví s rychlým otevřením – Specifikace a zkoušky typu; Platí od: 2021-03-01
 • 17. ČSN EN 14628-1, kat. č. 511280 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny – Požadavky a zkušební metody – Část 1: PE povlaky; Platí od: 2021-03-01
 • 18. ČSN EN 13215+A1, kat. č. 511281 Kondenzační jednotky pro chlazení – Jmenovité podmínky, tolerance a údaje výkonnosti udávané výrobcem; Platí od: 2021-03-01
 • 90. ČSN EN ISO 13259, kat. č. 511374 Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace uložené v zemi – Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem; Platí od: 2021-03-01
 • 96. ČSN EN ISO 19650-5, kat. č. 511381 Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) – Management informací s využitím informačního modelování staveb – Část 5: Bezpečnostně orientovaný přístup k managementu informací; Platí od: 2021-03-01
 • 97. ČSN EN ISO 16283-2, kat. č. 511383 Akustika – Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost+); Platí od: 2021-03-01

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN – změny

 • 121. ČSN EN 62788-1-6, kat. č. 511102 Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech – Část 1–6: Zapouzdřovací materiály – Zkušební metody pro určení stupně vytvrzování v etylen-vinylacetátu; Vyhlášena: Listopad 2017; Změna A1; Platí od: 2021-03-01

Výběr z Věstníku ÚNMZ 3/2021

Vydané ČSN

 • 2. ČSN EN ISO 6412-2, kat. č. 512141 Technická dokumentace produktu – Zjednodušené zobrazení potrubí – Část 2: Izometrické zobrazení; Vydání: Březen 2021
 • 3. ČSN EN ISO 6412-3, kat. č. 512142 Technická dokumentace produktu – Zjednodušené zobrazení potrubí – Část 3: Příslušenství pro větrací a odvodňovací systémy; Vydání: Březen 2021
 • 4. ČSN EN ISO 8560, kat. č. 512144 Technické výkresy – Stavební výkresy – Zobrazování modulových rozměrů, přímek a mřížek; Vydání: Březen 2021
 • 7. ČSN EN 521+AC, kat. č. 512107 Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny – Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů; Vydání: Březen 2021
 • 8. ČSN EN ISO 9809-2, kat. č. 511980 Lahve na plyny – Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny – Část 2: Lahve a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu 1100 MPa nebo větší; Vydání: Březen 2021
 • 33. ČSN EN IEC 61701 ed. 3, kat. č. 512040 Fotovoltaické (PV) moduly – Zkoušení koroze solnou mlhou*); Vydání: Březen 2021
 • 41. ČSN EN 16475-6, kat. č. 511975 Komíny – Příslušenství – Část 6: Přístupové komponenty – Požadavky a zkušební metody; Vydání: Březen 2021
 • 56. ČSN EN ISO 21404, kat. č. 511981 Tuhá biopaliva – Stanovení tavitelnosti popela; Vydání: Březen 2021

Změny ČSN

 • 57. ČSN EN 12514-1, kat. č. 511963 Olejové hospodářství pro hořáky na kapalná paliva – Část 1: Požadavky na bezpečnost a zkoušení – Konstrukční části, palivová čerpadla, řídicí a zabezpečovací přístroje, palivové nádrže; Vydání: Srpen 2001; Změna Z1; Vydání: Březen 2021
 • 58. ČSN EN 12514-2, kat. č. 511964 Olejové hospodářství pro hořáky na kapalná paliva – Část 2: Požadavky na bezpečnost a zkoušení – Konstrukční části, uzavírací armatury, palivové rozvody, filtry, odvzdušňovací zařízení a měřidla; Vydání: Srpen 2001; Změna Z1; Vydání: Březen 2021
 • 80. ČSN EN 50440, kat. č. 512029 Účinnost elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a zkušební metody; Vydání: Srpen 2016; Změna A1; Vydání: Březen 2021
 • 81. ČSN EN 50193-1 ed. 2, kat. č. 512030 Elektrické průtokové ohřívače vody – Metody měření funkce – Část 1: Obecné požadavky; Vydání: Leden 2017; Změna A1; Vydání: Březen 2021
 • 82. ČSN EN 50193-2-1, kat. č. 512031 Elektrické průtokové ohřívače vody – Část 2–1: Metody měření funkce – Multifunkční elektrické průtokové ohřívače vody; Vydání: Listopad 2016; Změna A1; Vydání: Březen 2021;
 • 83. ČSN EN 50193-2-2, kat. č. 512032 Elektrické průtokové ohřívače vody – Část 2–2: Požadavky na funkci – Elektrické průtokové ohřívače vody použité pro jedinou sprchu – Účinnost; Vydání: Září 2017; Změna A1; Vydání: Březen 2021
 • 87. ČSN EN 60730-2-8 ed. 2, kat. č. 512017 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2–8: Zvláštní požadavky pro elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků; Vydání: Prosinec 2002; Změna Z2; Vydání: Březen 2021
 • 88. ČSN EN 60730-2-11 ed. 2, kat. č. 512014 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2–11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu; Vydání: Září 2008; Změna Z2; Vydání: Březen 2021
 • 89. ČSN EN 61701 ed. 2, kat. č. 512041 Zkoušení koroze fotovoltaických (PV) modulů solnou mlhou; Vydání: Srpen 2012; Změna Z1; Vydání: Březen 2021
 • 90. ČSN EN 62790, kat. č. 511956 Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly – Bezpečnostní požadavky a zkoušky; Vydání: Srpen 2015; Změna Z1; Vydání: Březen 2021

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 3. ČSN EN ISO 5135, kat. č. 511497 Akustika – Určení hladin akustického výkonu hluku koncových prvků, koncových jednotek a regulačních a uzavíracích součástí vzduchotechnických zařízení na základě měření v dozvukové místnosti; Platí od: 2021-04-01
 • 27. ČSN EN ISO 5167-3, kat. č. 511515 Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy; Platí od: 2021-04-01
 • 45. ČSN EN IEC 62790 ed. 2, kat. č. 511361 Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly – Bezpečnostní požadavky a zkoušky; Platí od: 2021-04-01
 • 60. ČSN EN ISO 16486-1, kat. č. 511543 Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv – Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji – Část 1: Obecně; Platí od: 2021-04-01
 • 66. ČSN EN 16475-7+A1, kat. č. 511081 Komíny – Příslušenství – Část 7: Dešťové stříšky – Požadavky a zkušební metody; Platí od: 2021-04-01
 • 85. ČSN P CEN/TS 17405, kat. č. 511569 Stacionární zdroje emisí – Stanovení objemové koncentrace oxidu uhličitého – Referenční metoda: Infračervená spektrometrie; Platí od: 2021-04-01

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.
U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.