+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2021/1

20.04.2021 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 1/2021

Výběr se Sbírky zákonů částka 203 až 241/2020

 • 497 Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 16. listopadu 2020 o vydání cenových rozhodnutí
  Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů … vydal cenové rozhodnutí č. 5/ 2020 ze dne 29. září 2020, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu, dále cenové rozhodnutí č. 6/2020 ze dne 29. září 2020, k cenám tepelné energie, a cenové rozhodnutí č. 7/2020 ze dne 30. září 2020, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.
  Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 5/2020, cenové rozhodnutí č. 6/2020 a cenové rozhodnutí č. 7/ 2020 
   Energetickém regulačním věstníku ze dne 30. září 2020, v částce 5. Uvedeným dnem uveřejnění nabyla cenová rozhodnutí platnosti.
  Účinnosti nabývají dnem: 1. ledna 2021.
  Opravu tiskové chyby v cenovém rozhodnutí č. 6/2020 uveřejnil Energetický regulační úřad v Energetickém regulačním věstníku ze dne 19. října 2020, v částce 6.
 • 503 Vyhláška ze dne 26. listopadu 2020 o výkonu znalecké činnosti
  § 1 Tato vyhláška upravuje:
  a) náležitosti formuláře žádosti o zápis do seznamu znalců,
  b) způsob vykonání vstupní zkoušky znalce a rozdílové zkoušky, jejich formu, obsah a průběh,
  c) postup při vydávání průkazu, jednotný vzor průkazu, jeho náležitosti, jednotnou úpravu znalecké pečeti a barvu znalecké pečeti,
  d) minimální limit pojistného plnění z pojištění znalce pro jednotlivé obory a odvětví,
  e) způsob provedení znaleckého úkonu a náležitosti znaleckého úkonu, užívání znalecké pečeti a znalecké doložky,
  f) postup při zpracování znaleckého posudku a jeho náležitosti a
  g) způsob vedení evidence posudků.

HLAVA III
PRŮKAZ, ZNALECKÁ PEČEŤ A POJIŠTĚNÍ


§ 38
(1) Minimální limit pojistného plnění pro znalce činí 1 000 000 Kč.
(2) Minimální limit pojistného plnění pro znaleckou kancelář a pro znalecký ústav činí 5 000 000 Kč.
(3) Minimální limity pojistného plnění jsou shodné pro všechny obory a odvětví.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem:
1. ledna 2021.

 • 504 Vyhláška ze dne 26. listopadu 2020 o znalečném
  § 1 Tato vyhláška upravuje
  a) výši a způsob určení znalečného,
  b) způsob vyúčtování znalečného a
  c) rozsah snížení, odepření nebo zvýšení odměny za výkon znalecké činnosti.

  § 2
  (1) Znalci náleží za každou hodinu práce účelně vynaložené na výkon znalecké činnosti odměna ve výši 300 až 450 Kč.
  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem:
  1. ledna 2021.
 • 505 Vyhláška ze dne 26. listopadu 2020, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví
  § 1
  (1) Seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.
  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem:
  1. ledna 2021.
 • 544 Zákon ze dne 1. prosince 2020, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Tento zákon nabývá účinnosti dnem: 1. 2. 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 21, které nabývá účinnosti uplynutím tří let od vyhlášení tohoto zákona, a části šesté, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
 • 551 Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 9. prosince 2020 o vydání cenových rozhodnutí
  Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů … vydal cenové rozhodnutí č. 8/ 2020 ze dne 27. listopadu 2020, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, dále cenové rozhodnutí č. 9/2020 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, a cenové rozhodnutí č. 10/2020 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.
  Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 8/ /2020 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 30. listopadu 2020 v částce 7, cenové rozhodnutí č. 9/2020 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 30. listopadu 2020 v částce 8 a cenové rozhodnutí č. 10/2020 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 30. listopadu 2020 v částce 9. Uvedeným dnem uveřejnění nabyla cenová rozhodnutí platnosti.
  Účinnosti nabývají dnem: 1. ledna 2021.
 • 565 Nařízení Vlády ze dne 30. listopadu 2020 o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny
  § 1 Toto nařízení stanoví
  a) odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi do cen elektřiny (dále jen „způsobilé odvětví“),
  b) pravidla pro určování výše kompenzací podle § 11 zákona,
  c) provozní údaje předkládané ministerstvu podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona,
  d) podrobnosti náležitostí žádosti o poskytnutí kompenzace (dále jen „žádost“) a vzor jejího formuláře a
  e) postup při zprostředkování vyplácení kompenzace operátorem trhu.
  Toto nařízení nabývá účinnosti dnem:
  1. ledna 2021.
 • 591 Vyhláška ze dne 22. prosince 2020, kterou se mění vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny
  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem:
  1. ledna 2021.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 12/2020

Vydané ČSN

 • 12. ČSN ISO 50004, kat. č.: 511447 Systémy managementu hospodaření s energií – Návod pro zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001*); Vydání: Prosinec 2020
 • 17. ČSN EN 16798-5-2, kat. č.: 511616 Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 5–2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-8) – Metoda 2: Distribuce a výroba; Vydání: Prosinec 2020
 • 18. ČSN EN 16798-5-1, kat. č.: 511613 Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 5–1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) – Metoda 1: Distribuce a výroba; Vydání: Prosinec 2020
 • 30. ČSN EN IEC 62446-2, kat. č.: 511618 Fotovoltaické (PV) systémy – Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu – Část 2: Systémy spojené s rozvodnou sítí – Údržba PV systému*); Vydání: Prosinec 2020
 • 39. ČSN 73 0532, kat. č.: 511127 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků – Požadavky; Vydání: Prosinec 2020
 • 41. ČSN 73 2902, kat. č.: 510595 Vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení ETICS s podkladem; Vydání: Prosinec 2020
 • 45. ČSN EN 16214-3+A1, kat. č.: 511482 Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití – Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé – Část 3: Biodiverzita a ekologická hlediska související s účely ochrany přírody; Vydání: Prosinec 2020

Změny ČSN

 • 56. ČSN EN ISO 16148, kat. č.: 511438 Lahve na plyny – Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny a velkoobjemové lahve na plyny – Zkoušení akustickou emisí (AT) a následné zkoušení ultrazvukem (UT) při periodické kontrole a zkoušení; Vydání: Listopad 2016; Změna A1; Vydání: Prosinec 2020
 • 77. ČSN EN 60335-2-30 ed. 3, kat. č.: 511599 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2–30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností; Vydání: Srpen 2010; Změna A12; Vydání: Prosinec 2020
 • 78. ČSN EN 61591, kat. č.: 509549 Sporákové odsavače par pro domácnost a jiné odsavače kuchyňských par – Metody pro měření vlastností; Vydání: Říjen 1998; Změna Z1; Vydání: Prosinec 2020
 • 80. ČSN EN 62852, kat. č.: 511458 Konektory pro stejnosměrné použití ve fotovoltaických systémech – Bezpečnostní požadavky a zkoušky; Vydání: Srpen 2015; Změna A1; Vydání: Prosinec 2020

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 2. ČSN EN ISO 128-1, kat. č.: 511009 Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla zobrazování – Úvod a základní požadavky; Platí od: 2021-01-01
 • 3. ČSN EN ISO 128-100, kat. č.: 511008 Technická dokumentace produktu – Obecná pravidla zobrazování – Část 100: Přehled; Platí od: 2021-01-01
 • 6. ČSN EN 13175+A1, kat. č.: 511004 Zařízení a příslušenství na LPG – Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek tlakových nádob pro zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG); Platí od: 2021-01-01
 • 8. ČSN EN ISO 11114-1, kat. č.: 511002 Lahve na plyny – Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem – Část 1: Kovové materiály; Platí od: 2021-01-01
 • 34. ČSN EN IEC 61591 ed. 2, kat. č.: 509548 Odsavače kuchyňských par – Metody měření funkce; Platí od: 2021-01-01
 • 36. ČSN EN IEC 62788-5-1, kat. č.: 510528 Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech – Část 5–1: Těsnění hran – Doporučené zkušební metody pro použití materiálů na utěsnění hran; Platí od: 2021-01-01
 • 37. ČSN EN IEC 62788-6-2, kat. č.: 510525 Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech – Část 6–2: Obecné zkoušky – Zkouška pronikání vlhkosti polymerními materiály; Platí od: 2021-01-01
 • 40. ČSN EN 17414-1, kat. č.: 511220 Potrubí pro dálkové chlazení – Průmyslově vyráběné ohebné potrubní systémy – Část 1: Klasifikace, obecné požadavky a zkušební metody; Platí od: 2021-01-01
 • 41. ČSN EN 17414-2, kat. č.: 511219 Potrubí pro dálkové chlazení – Průmyslově vyráběné ohebné potrubní systémy – Část 2: Sdružený systém s plastovými trubkami; požadavky a zkušební metody; Platí od: 2021-01-01
 • 42. ČSN EN 17414-3, kat. č.: 511218 Potrubí pro dálkové chlazení – Průmyslově vyráběné ohebné potrubní systémy – Část 3: Nesdružený systém s plastovými trubkami; požadavky a zkušební metody; Platí od: 2021-01-01
 • 43. ČSN EN 17415-1, kat. č.: 511221 Potrubí pro dálkové chlazení – Sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení sítí pro studenou vodu – Část 1: Průmyslově vyráběné potrubní systémy z ocelových nebo plastových trubek, polyuretanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z poly­etylenu; Platí od: 2021-01-01
 • 64. ČSN EN ISO 9229, kat. č.: 510935 Tepelné izolace – Terminologie; Platí od: 2021-01-01

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN – změny

 • 81. ČSN EN IEC 61591 ed. 2, kat. č.: 511101 Odsavače kuchyňských par – Metody měření funkce; Vyhlášena: Prosinec 2020; Změna A11; Platí od: 2021-01-01

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN – opravy

 • 83. ČSN EN 17152-1, kat. č.: 510911 Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody – Nádrže používané pro infiltraci, útlum a skladovací systémy – Část 1: Specifikace pro PP a PVC-U nádrže pro zachycení nadměrných dešťových srážek; Vyhlášena: Únor 2020; Oprava 1; Platí od: 2021-01-01

Výběr z Věstníku ÚNMZ 1/2021

Vydané ČSN

 • 2. ČSN EN ISO 80000-8, kat. č.: 511649 Veličiny a jednotky – Část 8: Akustika; Vydání: Leden 2021
 • 26. ČSN EN 334, kat. č.: 511620 Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 10 MPa (100 bar) včetně; Vydání: Leden 2021
 • 29. ČSN EN ISO 3183, kat. č.: 511243 Naftový a plynárenský průmysl – Ocelové trubky pro potrubní přepravní systémy; Vydání: Leden 2021

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 1. ČSN EN ISO 128-3, kat. č.: 511110 Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla zobrazování – Část 3: Pohledy, řezy a průřezy+); Platí od: 2021-02-01
 • 32. ČSN EN 14451, kat. č.: 511079 Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Zavzdušňovací uzávěr v potrubí DN 8 až DN 80 včetně – Skupina D – Druh A; Platí od: 2021-02-01
 • 33. ČSN EN 15096, kat. č.: 511080 Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Hadicové spojky se zavzdušňovací armaturou – DN 15 do DN 25 včetně – Skupina H, druhy B a D – Všeobecné technické specifikace; Platí od: 2021-02-01

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN – změny

 • 48. ČSN EN 62920, kat. č.: 510716 Systémy fotovoltaických generátorů – Požadavky na EMC a zkušební metody pro zařízení měničů výkonu; Vyhlášena: Duben 2018; Změna A11; Platí od: 2021-02-01

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN – opravy

 • 50. ČSN EN 17038-2, kat. č.: 511049 Čerpadla – Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla – Část 2: Zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) jednotlivých čerpadlových jednotek; Vyhlášena: Listopad 2019; Oprava 1; Platí od: 2021-02-01

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.
U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.