+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2020/4–5

01.09.2020 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 4–5/2020

Výběr se Sbírky zákonů částka 98/2020

 • 264. Vyhláška ze dne 29. května 2020 o energetické náročnosti budov
  Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje:
  a) nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost pro nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší změny dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie,
  b) metodu výpočtu energetické náročnosti budovy,
  c) vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie,
  d) vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy,
  e) vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování
  f) umístění průkazu v budově.
  Celý dokument, včetně příloh 1 až 5, je ke stažení zde: http://www.topin.cz/clanky/vyhlaska-o-energeticke-narocnosti-budov- detail-8894 
  Vyhláška nabývá účinnosti dnem: 1. září 2020, s výjimkou ustanovení § 4 odst. 1 věty třetí [1], které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.
  [1] § 4 Výpočet dodané energie; (1) Dodaná energie je součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie. Výpočet celkové dodané energie a dílčích dodaných energií se provede výpočtovou metodou s intervalem výpočtu nejvýše jednoho měsíce a po jednotlivých zónách. V budovách nebo zónách s chlazením, úpravou vlhkosti nebo s výrobou elektrické energie se výpočet provede s intervalem nejvýše jedné hodiny.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 5/2020

Vydané ČSN

 • 3. ČSN EN 549, kat. č.: 510013 Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva; Vydání: Květen 2020
 • 4. ČSN EN 15316-4-1, kat. č.: 509870 Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 4–1: Výroba tepla pro vytápění a přípravu teplé vody, spalovací zařízení (kotle, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1; Vydání: Květen 2020
 • 5. ČSN EN 15316-4-2, kat. č.: 509871 Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 4–2: Výroba tepla pro vytápění, tepelná čerpadla, Modul M3-8-2, M8-8-2; Vydání: Květen 2020
 • 18. ČSN EN 12101-2 ed. 2, kat. č.: 509653 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 2: Odtahová větrací zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla; Vydání: Květen 2020
 • 38. ČSN EN 16214-4+A1, kat. č.: 510179 Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití – Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé – Část 4: Metody výpočtu bilance emisí skleníkových plynů s použitím analýzy životního cyklu; Vydání: Květen 2020

Změny ČSN

 • 43. ČSN EN 50465 ed. 2, kat. č.: 510096 Spotřebiče na plynná paliva – Kombinovaná zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW; Vydání: Srpen 2015, Změna A1*); Vydání: Květen 2020
 • 61. ČSN EN 15804+A1, kat. č.: 509768 Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů; Vydání: Červenec 2014, Změna Z1; Vydání: Květen 2020

Opravy ČSN

 • 67. ČSN EN 12266-1, kat. č.: 510064 Průmyslové armatury – Zkoušení kovových armatur – Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria – Závazné požadavky; Vydání: Říjen 2012, Oprava 1; Vydání: Květen 2020, (Oprava je vydána tiskem)

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 27. ČSN EN 14366+A1, kat. č.: 509564 Laboratorní měření hluku z instalací pro odpadní vody+); Platí od: 2020-06-01
 • 28. ČSN EN 15804+A2, kat. č.: 509583 Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů; Platí od: 2020-06-01

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN – zrušené

 • 55. ČSN P CEN/TS 1565-2 Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Směsi kopolymerů styrenu (SAN + PVC) – Část 2: Návod pro posuzování shody; Vydání: Prosinec 2012; Zrušena k: 2020-06-01

Výběr z Věstníku ÚNMZ 6/2020

Vydané ČSN

 • 10. ČSN EN 215, kat. č.: 510148 Termostatické ventily pro otopná tělesa – Požadavky a zkušební metody; Vydání: Červen 2020
 • 11. ČSN EN 16668+A1, kat. č.: 509609 Průmyslové armatury – Požadavky a zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje; Vydání: Červen 2020
 • 12. ČSN EN ISO 4126-2, kat. č.: 509428 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou; Vydání: Červen 2020
 • 13. ČSN EN 12102-2, kat. č.: 510228 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory – Stanovení hladiny akustického výkonu – Část 2: Tepelná čerpadla jako ohřívače vody; Vydání: Červen 2020
 • 14. ČSN EN 12480, kat. č.: 509900 Plynoměry – Rotační objemové plynoměry; Vydání: Červen 2020
 • 15. ČSN EN 1434-4+A1, kat. č.: 510016 Měřidla přenosu tepelné energie – Část 4: Zkouška pro schválení typu; Vydání: Červen 2020
 • 24. ČSN EN IEC 60904-4 ed. 2, kat. č.: 510191 Fotovoltaické součástky – Část 4: Referenční solární součástky – Postupy pro stanovení kalibrační návaznosti*); Vydání: Červen 2020
 • 50. ČSN EN 16214-1+A1, kat. č.: 510250 Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití – Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé – Část 1: Terminologie; Vydání: Červen 2020

Změny ČSN

 • 65. ČSN EN 60335-2-105, kat. č.: 510208 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2–105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty; Vydání: Září 2005, Změna A2; Vydání: Červen 2020
 • 67. ČSN EN 60335-2-35 ed. 3, kat. č.: 510209 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2–35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody; Vydání: Červenec 2016, Změna A1; Vydání: Červen 2020
 • 68. ČSN EN 60904-4, kat. č.: 510192 Fotovoltaické součástky – Část 4: Referenční solární součástky – Postupy pro stanovení kalibrační návaznosti; Vydání: Květen 2010, Změna Z1; Vydání: Červen 2020
 • 72. ČSN EN 61535, kat. č.: 510151 Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích; Vydání: Květen 2010, Změna Z1; Vydání: Červen 2020

Opravy ČSN

 • 77. ČSN EN 12570, kat. č.: 505078 Průmyslové armatury – Metoda stanovení rozměru ovládacího elementu; Vydání: Květen 2001, Oprava 1; Vydání: Červen 2020 (Oprava je vydána tiskem)

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 2. ČSN EN 15202, kat. č.: 509686, Zařízení a příslušenství na LPG – Základní rozměry výstupního otvoru ventilu lahve na LPG a přípojek přidružených zařízení; Platí od: 2020-07-01
 • 3. ČSN EN ISO 10961, kat. č.: 509685 Lahve na plyny – Svazky lahví – Návrh, výroba, zkoušení a kontrola; Platí od: 2020-07-01
 • 4. ČSN EN ISO 11117, kat. č.: 509684 Lahve na plyny – Ochranné kloboučky ventilů a kryty ventilů – Návrh, konstrukce a zkoušky; Platí od: 2020-07-01
 • 6. ČSN EN ISO 12759-4, kat. č.: 509687 Ventilátory – Klasifikace účinnosti ventilátorů – Část 4: Ventilátory pracující při maximálních provozních otáčkách; Platí od: 2020-07-01
 • 7. ČSN EN 13053, kat. č.: 509688, Větrání budov – Vzduchotechnické manipulační jednotky – Hodnocení a provedení jednotek, prvků a částí; Platí od: 2020-07-01
 • 8. ČSN EN 14901-2, kat. č.: 509689 Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Požadavky a zkušební metody pro organické povlaky tvarovek a příslušenství z tvárné litiny – Část 2: Polyolefinový povlak modifikovaný termoplastickou kyselinou (TMPO); Platí od: 2020-07-01
 • 59. ČSN EN 45555, kat. č.: 509725 Obecné metody pro hodnocení recyklovatelnosti a využitelnosti výrobků spojených se spotřebou energie; Platí od: 2020-07-01
 • 62. ČSN EN IEC 61535 ed. 2, kat. č.: 509729 Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích; Platí od: 2020-07-01
 • 74. ČSN EN 16809-1, kat. č.: 509562 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky vyráběné in situ z volně sypaných perlí pěnového polystyrenu (EPS) a lepených perlí pěnového polystyrenu – Část 1: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky před instalací; Platí od: 2020-07-01

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN – změny

 • 96. ČSN EN ISO 22041, kat. č.: 509690 Chlazené skladovací skříně a vitríny pro profesionální použití – Výkon a spotřeba energie; Vyhlášena: Prosinec 2019, Změna A1; Platí od: 2020-07-01

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.
U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.