+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2018/8

30.01.2019 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 8/2018

Výběr ze Sbírky zákonů

 • 264. Sdělení ERÚ ze dne 16. listopadu 2018 o vydání cenového rozhodnutí
  ERÚ v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že vydal cenové rozhodnutí č. 5/2018 ze dne 6. listopadu 2018, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2013 k cenám tepelné energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 4/2015.
  ERÚ uveřejnil cenové rozhodnutí č. 5/2018 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 7. listopadu 2018, v částce 8. Dnem uveřejnění nabylo cenové rozhodnutí platnosti.
  Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dne: 1. ledna 2019.
 • 2. **) Sdělení ERÚ ze dne 20. listopadu 2018 o vydání cenových rozhodnutí
  ERÚ v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb.,…sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb.… vydal cenové rozhodnutí č. 6/2018 ze dne 20. listopadu 2018, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou plynu, dále cenové rozhodnutí č. 7/2018 ze dne 20. listopadu 2018, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, a cenové rozhodnutí č. 8/2018 ze dne 20. listopadu 2018, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.
  Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil ERÚ cenové rozhodnutí č. 6/2018 v Energetickém regulačním věstníku (dále jen ERV) ze dne 22. listopadu 2018, v částce 9, cenové rozhodnutí č. 7/2018 v ERV ze dne 22. listopadu 2018, v částce 10, a cenové rozhodnutí č. 8/2018 v ERV ze dne 22. listopadu 2018, v částce 11.
  Uvedeným dnem uveřejnění nabyla cenová rozhodnutí platnosti.
  Účinnosti nabývají dne: 1. ledna 2019.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 11/2018

Vydané ČSN

 • 28. ČSN EN IEC 61970-456 ed. 2 kat. č. 506234 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) – Část 456: Profily řešení stavu napájecí soustavy*); Vydání: Listopad 2018
 • 29. ČSN EN IEC 62325-301 ed. 2 kat. č. 506236 Rámec pro komunikaci na trhu s energií – Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy*); Vydání: Listopad 2018
 • 47. ČSN EN 50271 ed. 3 kat. č.: 506174 Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku – Požadavky a zkoušky pro zařízení používající software a/nebo digitální technologie; Vydání: Listopad 2018
 • 48. ČSN EN 16723-2 kat. č.: 505851 Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a biometan pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn – Část 2: Specifikace pohonných hmot; Vydání: Listopad 2018
 • 49. ČSN EN 1776 kat. č. 505817 Zařízení pro zásobování plynem – Systémy měření plynu – Funkční požadavky; Vydání: Listopad 2018
 • 59. ČSN EN ISO 11296-1 kat. č.: 506024 Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 1: Obecně; (idt ISO 11296-1:2018); Vydání: Listopad 2018
 • 64. ČSN EN ISO 52000-1 kat. č.: 506178 Energetická náročnost budov – Základní zásady pro soubor norem ENB – Část 1: Obecný rámec a postupy; (idt ISO 52000- 1:2017); Vydání: Listopad 2018
 • 65. ČSN EN 16497-2 kat. č.: 506026 Komíny – Betonové systémové komíny – Část 2: Uzavřené (vyvážené) aplikace; Vydání: Listopad 2018
 • 66. ČSN EN 16475-2 kat. č.: 506177 Komíny – Příslušenství – Část 2: Komínové ventilátory – Požadavky a zkušební metody; Vydání: Listopad 2018

Změny ČSN

 • 90. ČSN IEC 949 kat. č.: 506211 Výpočet dovolených tepelných zkratových proudů, který bere v úvahu neadiabatický ohřev; Vydání: Září 2001; Změna A1; Vydání: Listopad 2018
 • 103. ČSN EN 50271 ed. 2 kat. č.: 506175 Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku - Požadavky a zkoušky pro zařízení používající software a/nebo digitální technologie; Vydání: Duben 2011; Změna Z1; Vydání: Listopad 2018

Opravy ČSN

 • 108. ČSN EN 15316-4-5 kat. č.: 506228 Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 4–5: Soustavy zásobování teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5; Vydání: Říjen 2018; Oprava 1; Vydání: Listopad 2018
 • 124. ČSN EN 61215-2 kat. č.: 506077 Zemské fotovoltaické (PV) moduly – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu – Část 2: Zkušební postupy; Vydání: Červenec 2017; Oprava 2*); Vydání: Listopad 2018

(Opravy jsou vydány tiskem)


Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.
**) V době uzávěrky tohoto čísla nedošlo k publikování sdělení ve Sbírce zákonů ČR, v textu proto není opatřeno částkou.