+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2018/6

02.11.2018 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 6/2018

Výběr ze Sbírky zákonů, částka 80 až 88/2018

 • 154. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška);
  Vyhláška nabývá účinnosti dnem: 1. ledna 2019.
 • 172. Zákon, kterým se mění zákon č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
  V § 16 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:
  „(9) Odborně způsobilá osoba podle § 17 odst. 1 písm. h) je povinna ohlašovat ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností údaje v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, a to nejpozději do 60 dnů od vystavení dokladu o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.“
  Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně nadpisu zní: Databáze odborně způsobilých osob
  V § 17 odst. 1 písm. h) se slova „jednou za dva kalendářní roky“ nahrazují slovypravidelně nejméně jednou za tři roky,….
  V § 17 odst. 1 písm. h) se na konci textu věty první doplňují slova: „pokud byla provedena pravidelná kontrola provozovaného kotle podle zákona o hospodaření energií, považuje se tím kontrola technického stavu a provozu podle tohoto zákona za splněnou v témže kalendářním roce; v takovém případě má provozovatel povinnost předložit na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zprávu o této pravidelné kontrole.“
  a věta druhá se nahrazuje větami
  „V případě, že výrobce spalovacího stacionárního zdroje není znám, zanikl, nebo není schopen zajistit odborně způsobilou osobu, která by mohla provést kontrolu technického stavu a provozu v rámci referenčního finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem, může být kontrola provedena odborně způsobilou osobou oprávněnou jiným výrobcem k provádění kontroly technického stavu a provozu stejného typu spalovacího stacionárního zdroje. Vyjádření k dostupnosti odborně způsobilé osoby podle předchozí věty vystaví výrobce provozovateli do 30 dnů od jeho vyžádání a provozovatel jej připojí k dokladu o provedení kontroly předkládanému na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
  Nevystaví-li výrobce své vyjádření ve stanovené lhůtě, má se za to, že není odborně způsobilou osobu v rámci stanoveného referenčního finančního limitu schopen zajistit. V takovém případě je provozovatel povinen na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností věrohodně prokázat, že výrobce o vyjádření požádal.“
  19. V § 17 odst. 5 se za větu první vkládá věta „Obec může vyhláškou zakázat na vymezeném území obce spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích podle věty první, s výjimkou spalovacích stacionárních zdrojů uvedených v § 17 odst. 1 písm. g) splňujících pro tato paliva požadavky stanovené v příloze č. 11 k tomuto zákonu.“
  20. V § 17 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „a referenční finanční limit pro provedení této kontroly, který je rozhodný pro posouzení schopnosti výrobce zajistit odborně způsobilou osobu a který zahrnuje veškeré náklady spojené s jejím provedením, včetně dopravních nákladů odpovídajících vzdálenosti 50 km.“
  Zákon nabyl účinnosti: 1. září 2018
  Více na: https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/ NOVE/18-172.htm

Výběr z Věstníku ÚNMZ 8/2018

Vydané ČSN

 • 5. ČSN EN ISO, kat. č. 505489 Vzduchové filtry pro všeobecné větrání – Část 2: Měření účinnosti odlučování částic a odporu proti proudění vzduchu; Vydání: Srpen 2018
 • 6. ČSN EN ISO, kat. č. 505626 Vzduchové filtry pro všeobecné větrání – Část 3: Stanovení účinnosti gravimetrické metody a odporu proti proudění vzduchu pomocí hmotnosti zachyceného zkušebního prachu; Vydání: Srpen 2018
 • 7. ČSN EN 1111, kat. č. 505445 Zdravotnětechnické armatury – Termostatické směšovací baterie (PN 10) – Obecné technické podmínky; Vydání: Srpen 2018
 • 32. ČSN EN IEC, kat. č. 505478 Systémy pro akumulaci elektrické energie (EES) – Část 2–1: Parametry zařízení a zkušební metody – Obecná specifikace; Vydání: Srpen 2018
 • 37. ČSN CLC/TS 50625-3-5 kat. č.: 505475 Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ – Část 3–5: Technická specifikace k odstranění znečištění – fotovoltaické panely; Vydání: Srpen 2018
 • 62. ČSN 73 3055, kat. č. 505446 Zemní práce při výstavbě potrubí; Vydání: Srpen 2018
 • 63. ČSN EN 16475-3, kat. č. 505430 Komíny – Příslušenství – Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vedlejší vzduchová zařízení – Požadavky a zkušební metody; Vydání: Srpen 2018
 • 65. ČSN EN 17034, kat. č. 505459 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chlorid hlinitý bezvodý, chlorid-hydroxid hlinitý, chlorid-pentahydroxid dihlinitý a chlorid- hydroxid-síran hlinitý; Vydání: Srpen 2018

Změny ČSN

 • 113. ČSN EN 13445-3, kat. č. 505433 Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočet; Vydání: Duben 2018; Změna A3; Vydání: Srpen 2018
 • 115. ČSN EN 805, kat. č. 505450 Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti; Vydání: Srpen 2001; Změna Z2; Vydání: Srpen 2018

Opravy ČSN

 • 118. ČSN EN 14543 kat. č. 505423 Specifikace spotřebičů na zkapalněné uhlovodíkové plyny – Venkovní ohřívače – Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory; Vydání: Leden 2018; Oprava 1; Vydání: Srpen 2018 (vydáno tiskem)
 • 119. ČSN EN 13618 kat. č. 505638 Ohebné připojovací hadice pro vnitřní vodovody – Funkční požadavky a zkušební postupy; Vydání: Říjen 2017; Oprava 1; Vydání: Srpen 2018 (vydáno tiskem)

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 2. ČSN EN ISO 6412-1 kat. č. 504904 Technické výkresy – Zjednodušené zobrazování potrubních větví – Část 1: Obecná pravidla a pravoúhlé promítání; Platí od: 2018-09-01
 • 3. ČSN EN ISO 6412-2 kat. č. 504906 Technické výkresy – Zjednodušené zobrazování potrubních větví – Část 2: Izometrické promítání; Platí od: 2018-09-01
 • 4. ČSN EN ISO 6412-3 kat. č. 504905 Technické výkresy – Zjednodušené zobrazování potrubních větví – Část 3: Příslušenství ve vzduchotechnice a odvodňovacích systémech; Platí od: 2018-09-01
 • 22. ČSN EN 12480 kat. č. 504930 Plynoměry – Rotační objemové plynoměry; Platí od: 2018-09-01
 • 25. ČSN CLC/TS 61400-14 kat. č. 504933 Větrné elektrárny – Část 14: Prohlášení týkající se hodnot úrovně zdánlivého akustického výkonu a tonality; Platí od: 2018-09-01
 • 36. ČSN EN IEC 62688 kat. č. 504944 Moduly a sestavy fotovoltaických koncentrátorů – Bezpečnostní způsobilost; Platí od: 2018-09-01
 • 49. ČSN EN ISO 11296-2 kat. č. 504960 Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami; Platí od: 2018-09-01
 • 50. ČSN EN ISO 11298-2 kat. č. 504961 Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi – Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami; Platí od: 2018-09-01
 • 51. ČSN EN ISO 11297-2 kat. č. 504959 Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami; Platí od: 2018-09-01

Výběr z Věstníku ÚNMZ 9/2018

Vydané ČSN

 • 20. ČSN EN 12831-1, kat. č. 505721 Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu – Část 1: Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3–3; Vydání: Září 2018
 • 21. ČSN EN ISO 11363-1 kat. č. 505709 Lahve na plyny – Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny – Část 1: Technické požadavky; Vydání: Září 2018
 • 22. ČSN EN ISO 16890-4 kat. č. 505694 Vzduchové filtry pro všeobecné větrání – Část 4: Metoda určující stanovení minimální zkušební účinnosti odlučování částic; Vydání: Září 2018
 • 23. ČSN EN 736-1 kat. č. 505778 Armatury – Terminologie – Část 1: Definice typů armatur; Vydání: Září 2018
 • 34. ČSN EN IEC 61730-1 ed. 2 kat. č. 505683 Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů – Část 1: Požadavky na konstrukci; Vydání: Září 2018
 • 35. ČSN EN IEC 61730-2 ed. 2 kat. č. 505687 Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů – Část 2: Požadavky na zkoušení; Vydání: Září 2018
 • 38. ČSN EN 50291-1 ed. 2 kat. č. 505713 Detektory plynů – Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách – Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky; Vydání: Září 2018
 • 45. ČSN 73 0331-1 kat. č. 505634 Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet – Část 1: Obecná část a měsíční ýpočtová data; Vydání: Září 2018
 • 46. ČSN EN ISO 3822-3 kat. č. 505655 Akustika – Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení používaných v instalacích pro zásobování vodou – Část 3: Montážní a provozní podmínky průtokových armatur a zařízení; Vydání: Září 2018

Změny ČSN

 • 83. ČSN EN 61730-1 kat. č. 505684 Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů – Část 1: Požadavky na konstrukci; Vydání: Listopad 2007; Změna Z1; Vydání: Září 2018
 • 84. ČSN EN 61730-2 kat. č. 505688 Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů – Část 2: Požadavky na zkoušení; Vydání: Prosinec 2007; Změna Z1; Vydání: Září 2018

Opravy ČSN

 • 95. ČSN EN 60519-12/Z1 kat. č. 505708 Bezpečnost u elektrotepelných zařízení – Část 12: Zvláštní požadavky na infračervená elektrotepelná zařízení; Vydání: Červenec 2018; Oprava 1; Vydání: Září 2018 (Oprava je vydána tiskem)

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 4. ČSN EN 12627 kat. č. 504479 Průmyslové armatury – Konce ocelových armatur pro přivaření tupým svarem; Platí od: 2018-10-01
 • 5. ČSN EN 14511-1 kat. č. 505150 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 1: Termíny a definice; Platí od: 2018-10-01
 • 6. ČSN EN 14511-2 kat. č. 505149 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 2: Zkušební podmínky; Platí od: 2018-10-01
 • 7. ČSN EN 14511-3 kat. č. 505148 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 3: Zkušební metody; Platí od: 2018-10-01
 • 8. ČSN EN 14511-4 kat. č. 505147 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 4: Požadavky; Platí od: 2018-10-01