+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2018/4

24.07.2018 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 4/2018

Výběr ze Sbírky zákonů, částka 35 až 37/2018

 • 70. VYHLÁŠKA ze dne 20. dubna 2018, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
  Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy EU a upravuje
  a) hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů jakosti pitné vody, včetně pitné vody balené a teplé vody dodávané potrubím užitkové vody nebo vnitřním vodovodem, které jsou konstrukčně propojeny směšovací baterií s vodovodním potrubím pitné vody (dále jen „teplá voda“), jakož i vody teplé vyráběné z individuálního zdroje pro účely osobní hygieny zaměstnanců,
  b) rozsah a četnost kontroly dodržení jakosti pitné vody
  c) požadavky na metody kontroly jakosti pitné vody.
  Nabývá účinnosti dne: 27. dubna 2018
 • 73. VYHLÁŠKA ze dne 26. dubna 2018, kterou se zrušuje vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, a některé další vyhlášky*Nabývá účinnosti dne: 19. května 2018

„MPO uvádí, že ke zrušení přistoupilo v důsledku přechodu oprávnění vybírat úplatu za činnosti v oblasti vydávání a distribuce technických norem z Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na státní příspěvkovou organizaci Česká agentura pro standardizaci. Ta byla zřízena na základě zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 265/2017 Sb., ceny jsou přitom u ní stanoveny ceníkem. Úpravy v intencích rušených vyhlášek tedy již nebylo potřeba. Vyhláška, a tedy zrušení uvedených předpisů, nabývá účinnosti dnem 19.5.2018.“ *Těmi jsou její novelizační vyhlášky č. 348/2014 Sb. a č. 442/2016 Sb.
Mgr. Martin Glogar, https://www.pravniprostor.cz/

Výběr z Věstníku ÚNMZ 5/2018

Vydané ČSN

 • 9. ČSN EN 1253-5 kat. č. 504899 Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 5: Uzávěrka proti lehkým kapalinám; Vydání: Květen 2018
 • 46. ČSN ISO 13909-3 (44 1314) kat. č. 504864 Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 3: Uhlí – Vzorkování ze stacionárních celků; Vydání: Květen 2018

Změny ČSN

 • 79. ČSN EN ISO 14246 (07 8611) kat. č. 505016 Lahve na plyny – Ventily lahví – Výrobní zkoušky a kontroly; Vydání: Leden 2015; Změna A1; Vydání: Květen 2018
 • 116. ČSN EN 580 kat. č. 504860 Plastové potrubní systémy – Trubky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) – Stanovení odolnosti proti dichlormethanu při stanovené teplotě (DCMT); Vydání: Prosinec 2003; Změna Z1; Vydání: Květen 2018
 • 117. ČSN EN 727 kat. č. 504861 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy. Trubky a tvarovky z termoplastů. Stanovení teploty měknutí dle Vicata (VST); Vydání: Červenec 1996; Změna Z1; Vydání: Květen 2018
 • 118. ČSN EN 744 kat. č. 504862 Plastové rozvodné a ochranné potrubní sy­stémy – Trubky z termoplastů – Stanovení rázové odolnosti padajícím závažím po obvodu; Vydání: Březen 1997; Změna Z1; Vydání: Květen 2018
 • 119. ČSN EN 1411 kat. č. 504859 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy – Trubky z termoplastů – Stanovení odolnosti vnějším nárazům stupňovitou metodou; Vydání: Prosinec 1997; Změna Z1; Vydání: Květen 2018
 • 120. ČSN EN 1055 kat. č. 504856 Plastové potrubní systémy – Potrubní kanalizační systémy z termoplastů uvnitř budov – Stanovení odolnosti opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům); Vydání: Prosinec 1997; Změna Z1; Vydání: Květen 2018
 • 121. ČSN EN 1053 kat. č. 504854 Plastové potrubní systémy – Termoplastové potrubní systémy pro beztlakové použití – Zkouška vodotěsnosti; Vydání: Listopad 1997; Změna Z1; Vydání: Květen 2018
 • 122. ČSN EN 1054 kat. č. 504855 Plastové potrubní systémy – Termoplastové potrubní systémy pro kanalizace a odpady – Zkouška vzduchotěsnosti spojů; Vydání: Listopad 1997; Změna Z1; Vydání: Květen 2018
 • 123. ČSN EN 12256 kat. č. 504858 Plastové potrubní systémy – Tvarovky z termoplastů – Stanovení mechanické pevnosti nebo ohebnosti prefabrikovaných tvarovek; Vydání: Červen 1999; Změna Z1; Vydání: Květen 2018
 • 124. ČSN EN 12061 kat. č. 504857 Plastové potrubní systémy – Tvarovky z termoplastů – Stanovení rázové houževnatosti; Vydání: Leden 2000; Změna Z1; Vydání: Květen 2018;
 • 125. ČSN EN ISO 11173 kat. č. 504842 Trubky z termoplastů – Stanovení odolnosti proti vnějším nárazům – Stupňovitá metoda; Vydání: Květen 2015; Změna Z1*); Vydání: Květen 2018
 • 126. ČSN EN ISO 13254 kat. č. 504843 Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace – Zkouška vodotěsnosti; Vydání: Duben 2015; Změna Z1*); Vydání: Květen 2018
 • 127. ČSN EN ISO 13255 kat. č. 504844 Potrubní systémy z termoplastů pro kanalizace a odpady – Zkouška vzduchotěsnosti spojů; Vydání: Duben 2015; Změna Z1*); Vydání: Květen 2018
 • 128. ČSN EN ISO 13257 kat. č. 504846 Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace – Stanovení odolnosti proti opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům); Vydání: Duben 2015; Změna Z1*); Vydání: Květen 2018
 • 129. ČSN EN ISO 13263 (64 6463) kat. č. 504847 Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi – Tvarovky z termoplastů – Stanovení rázové houževnatosti; Vydání: Duben 2015; Změna Z1*); Vydání: Květen 2018
 • 130. ČSN EN ISO 13264 kat. č. 504848 Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi – Tvarovky z termoplastů – Stanovení mechanické pevnosti nebo ohebnosti prefabrikovaných tvarovek; Vydání: Duben 2015; Změna Z1*); Vydání: Květen 2018
 • 131. ČSN EN ISO 2507-1 kat. č. 504849 Trubky a tvarovky z termoplastů – Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) – Část 1: Obecná zkušební metoda; Vydání: Květen 2015; Změna Z1*); Vydání: Květen 2018
 • 132. ČSN EN ISO 2507-2 kat. č. 504850 Trubky a tvarovky z termoplastů – Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) – Část 2: Zkušební podmínky pro trubky a tvarovky z PVC-U nebo PVC-C a PVC-HI trubky;
 • Vydání: Květen 2015; Změna Z1*); Vydání: Květen 2018
 • 133. ČSN EN ISO 3127 kat. č. 504852 Trubky z termoplastů – Stanovení odolnosti proti vnějším nárazům metodou po obvodu; Vydání: Červen 2015; Změna Z1*); Vydání: Květen 2018
 • 134. ČSN EN ISO 9852 kat. č. 504853 Trubky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) – Stanovení odolnosti proti dichlor­metanu při stanovené teplotě (DCMT) – Zkušební metoda; Vydání: Červen 2015; Změna Z1*); Vydání: Květen 2018

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 9. ČSN EN 593 kat. č. 504297 Průmyslové armatury – Kovové uzavírací motýlové klapky pro všeobecné použití; Platí od: 2018-06-01
 • 13. ČSN EN 1359 kat. č. 504306 Plynoměry – Membránové plynoměry; EN 1359:2017; Platí od: 2018-06-01
 • 38. ČSN EN 62979 kat. č. 504095 Fotovoltaický modul – Překlenovací dioda – Zkouška tepelného lavinového jevu; Platí od: 2018-06-01
 • 39. ČSN EN 62805-1 kat. č. 504328 Metody pro měření fotovoltaického (PV) skla – Část 1: Měření celkového zákalu a spektrární distribuce zákalu; Platí od: 2018-06-01
 • 40. ČSN EN 62805-2 kat. č. 504329 Metody pro měření fotovoltaického (PV) skla – Část 2: Měření prostupnosti a odrazivosti; Platí od: 2018-06-01
 • 55. ČSN EN ISO 2507-3 kat. č. 504110 Trubky a tvarovky z termoplastů – Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) – Část 3: Zkušební podmínky pro trubky a tvarovky z ABS a ASA; Platí od: 2018-06-01
 • 64. ČSN EN ISO 10848-1 kat. č. 504368 Akustika – Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 1: Rámcový dokument+); Platí od: 2018-06-01
 • 65. ČSN EN ISO 10848-2 kat. č. 504367 Akustika – Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku+); Platí od: 2018-06-01
 • 66. ČSN EN ISO 10848-3 kat. č. 504366 Akustika – Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 3: Aplikace na prvky typu B s podstatným vlivem styku+); Platí od: 2018-06-01
 • 67. ČSN EN ISO 10848-4 kat. č. 504365 Akustika – Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem typu A+); Platí od: 2018-06-01

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN – změny ČSN

 • 88. ČSN EN 62817 kat. č. 504330 Fotovoltaické systémy – Posouzení návrhu sledování Slunce; Vyhlášena: Srpen 2015; Změna A1; Platí od: 2018-06-01

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN – opravy ČSN

 • 91. ČSN EN 62788-1-5 kat. č. 504289 Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech – Část 1–5: Zapouzdřovací materiály – Měření změny podélných rozměrů povlakových zapouzdřovacích materiálů způsobené tepelnými podmínkami; Vyhlášena: Květen 2017; Oprava 1; Platí od: 2018-06-01

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.
U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.