+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2018/1

06.03.2018 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 1/2018

Výběr ze Sbírky zákonů, částka 144 až 159/2017

 • 405. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018.
 • 421. Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 5. prosince 2017 o vydání cenových rozhodnutí ERU v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb.,…sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb.… ­vydal cenové rozhodnutí č. 5/2017 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou plynu, dále cenové rozhodnutí č. 6/2017 ze dne 21. listopadu 2017, jímž se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, a cenové rozhodnutí č. 7/2017 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.
  Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 5/2017 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 24. listopadu 2017, v částce 7, cenové rozhodnutí č. 6/2017 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 24. listopadu 2017, v částce 8, a cenové rozhodnutí č. 7/2017 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 24. listopadu 2017, v částce 9.
  Uvedeným dnem uveřejnění nabyla cenová rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývají dnem: 1. ledna 2018.
 • 448. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
  … V části první se vkládá nový § 1, který včetně nadpisu zní:
  „§ 1 Předmět úpravy“
  Tato vyhláška upravuje:
  a) rozsah a způsob zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací a stanovenou elektronickou podobu, formát a obsah předávaných aktualizací plánu rozvoje,
  b) způsob a obsah vedení majetkové evidence vodovodů a kanalizací, jejich provozní evidence a evidence vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích, včetně způsobu předávání vybraných údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací,
  c) stanovený formát žádosti o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace a příbuzný obor k oboru vodovody a kanalizace,
  d) obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací a pravidla pro jeho zpracování,
  e) způsob výpočtu náhrady ztrát při ne­opráv­něném odběru vody nebo neoprávněném vypouštění odpadních vod,
  f) technické požadavky na stavbu vodovodů,
  g) požadavky na čištění odpadních vod, požadavky na projektovou dokumentaci k čištění odpadních vod, požadavky na výstavbu a provoz čistíren odpadních vod a požadavky na jejich projektovou dokumentaci a požadavky na výstavbu a provoz stokové sítě,
  h) ukazatele jakosti surové vody odebírané z povrchových vodních zdrojů nebo z podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou,
  i) náležitosti kanalizačního řádu a požadavky na rozbor vzorků odpadních vod,
  j) určení množství odebr. vody bez měření,
  k) obecné technické podmínky měření množství dodané vody,
  l) způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních a srážkových vod do kanalizace bez měření,
  m) způsob výpočtu pevné složky vodného a stočného při placení ve dvousložkové formě, členění nákladových položek, jejich obsah, objemové a množstevní položky a jejich podíl při výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné s dosaženou skutečností,
  n) obsah a využití technických auditů a bližší podmínky pro zápis odborně způsobilé fyzické osoby do seznamu technických auditorů.“.
  Vyhláška nabývá účinnosti dnem: 1. ledna 2018, s výjimkou ustanovení:
  a) čl. I bodu 51, pokud jde o přílohy č. 19 a 19a k této vyhlášce, které nabývají účinnosti dnem 1. září 2018,
  b) čl. I bodů 12, 24 až 42, 44 až 46 a bodu 51, pokud jde o přílohy č. 18 a 20 k této vyhlášce, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Výběr z Věstníku UNMZ 11/2017

Vydané ČSN

 • 32. ČSN EN 61724-1 kat. č. 503752 Výkonnost fotovoltaického systému – Část 1: Sledování*); Vydání: Prosinec 2017
 • 38. ČSN EN 50402 ed. 2 (37 8381) kat. č. 503725 Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých a toxických plynů nebo par nebo kyslíku – Požadavky na funkční bezpečnost systémů detekce plynů; Vydání: Prosinec 2017
 • 39. ČSN EN ISO 6976 (38 5572) kat. č. 503714 Zemní plyn – Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla ze složení; Vydání: Prosinec 2017
 • 40. ČSN EN 12101-3 ed. 2 kat. č. 503570 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla; Vydání: Prosinec 2017
 • 47. ČSN P CEN/TS 1453-2 kat. č. 503927 Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 2: Návod na prokazování shody; Vydání: Prosinec 2017
 • 48. ČSN EN ISO 9972 kat. č. 503907 Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov – Tlaková metoda; Vydání: Prosinec 2017

Změny ČSN

 • 84. ČSN EN 61724 kat. č. 503753 Kontrola výkonnosti fotovoltaického systému – Směrnice pro měření, výměnu dat a analýzu; Vydání: Červen 1999. Změna Z1; Vydání: Prosinec 2017

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 6. ČSN EN 15459-1 kat. č. 503330 Energetická náročnost budov – Tepelné soustavy a vodní chladicí soustavy v budovách – Část 1: Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách, Modul M1-14; Platí od: 2018-01-01
 • 9. ČSN EN 16798-5-1 kat. č. 503333 Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) – Metoda 1: Distribuce a výroba; Platí od: 2018-01-01
 • 10. ČSN EN 16798-7 kat. č. 503337 Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5); Platí od: 2018-01-01
 • 11. ČSN EN 16798-9 kat. č. 503335 Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) – Obecné požadavky; Platí od: 2018-01-01
 • 12. ČSN EN 16798-13 kat. č. 503339 Energetická náročnost budov – Část 13: Modul M4-8 – Výpočet chladicích systémů – Výroba; Platí od: 2018-01-01
 • 13. ČSN EN 16798-15 kat. č. 503338 Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) – Akumulace; Platí od: 2018-01-01
 • 14. ČSN EN 16798-17 kat. č. 503334 Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 17: Návod pro přejímky větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11); Platí od: 2018-01-01
 • 15. ČSN EN 13141-3 kat. č. 503336 Větrání budov – Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů – Část 3: Odsávací nástavce pro domovní účely bez ventilátoru; Platí od: 2018-01-01
 • 16. ČSN EN ISO 4064-1 kat. č. 503344 Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 1: Metrologické a technické požadavky; Platí od: 2018-01-01
 • 17. ČSN EN ISO 4064-2 kat. č. 503343 Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 2: Zkušební metody; Platí od: 2018-01-01
 • 18. ČSN EN ISO 4064-5 kat. č. 503342 Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 5: Požadavky na instalaci; Platí od: 2018-01-01

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.


Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2017 ze dne 21. listopadu 2017

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2017 ze dne 21. listopadu 2017

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2017 ze dne 21. listopadu 2017