+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2017/1

12.02.2017 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 1/2017

Výběr ze Sbírky zákonů, částky 164/2016 až 186/2016

Částka 164/2016 Sb.

 • 404. Vyhláška o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška). §2 Pravidla a termíny pro sestavování a předkládání výkazů (1) Výkazy sestavuje a předkládá Úřadu držitel licence na: a) výrobu elektřiny, b) přenos elektřiny, c) distribuci elektřiny, d) výrobu plynu, e) přepravu plynu, f) distribuci plynu, g) uskladňování plynu, h) výrobu tepelné energie a i) činnosti operátora trhu. Účinnosti nabývá: 1. ledna 2017

Částka 169/2016 Sb.

 • 416. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem. Účinnosti nabývá: 1. ledna 2017

Částka 180/2016 Sb.

 • 442. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb. Účinnosti nabývá: 1. ledna 2017

Image 1

Částka 185/2016 Sb.

 • 459. Zákon, kterým se mění zákon č. 360/ 1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. § 8 (8) …Autorizační poplatek za zkoušku odborné způsobilosti v jednom i více oborech se stanoví jednotně, bez ohledu na obor a specializaci, ve výši 3 500 Kč. Účinnosti nabývá: 1. ledna 2017

Částka 186/2016 Sb.

 • 464. Vyhláška o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu. Účinnosti nabývá: 1. ledna 2017

Image 2

Výběr z Věstníku UNMZ 1/2017

Vydané ČSN

 • 4. ČSN ISO 362-3 kat. č. 501458 Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly – Technická metoda – Část 3: Zkoušení kategorií M a N ve vnitřním prostředí*); Vydání: Leden 2017
 • 8. ČSN EN 19 kat. č. 501005 Průmyslové armatury – Označování kovových armatur; Vydání: Leden 2017
 • 13. ČSN EN 50193-1 ed. 2 kat. č. 501521 Elektrické průtokové ohřívače vody – Metody měření funkce – Část 1: Obecné požadavky; Vydání: Leden 2017
 • 23. ČSN EN 12735-1 kat. č. 501549 Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové pro klimatizaci a chlazení – Část 1: Trubky pro potrubní systémy; Vydání: Leden 2017
 • 24. ČSN EN 12735-2 kat. č. 501550 Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové pro klimatizaci a chlazení – Část 2: Trubky pro zařízení; Vydání: Leden 2017
 • 28. ČSN EN 16497-1 kat. č. 501474 Komíny – Betonové systémové komíny – Část 1: Otevřené (nevyvážené) aplikace; Vydání: Leden 2017
 • 36. ČSN EN ISO 7027-1 kat. č. 501504 Kvalita vod – Stanovení zákalu – Část 1: Kvantitativní metody; (idt ISO 7027-1:2016); Vydání: Leden 2017
 • 40. ČSN EN ISO 16993 kat. č. 501556 Tuhá biopaliva – Přepočet výsledků analýz pro různé stavy biopaliv; (idt ISO 16993:2016); Vydání: Leden 2017
 • 41. ČSN EN ISO 16994 kat. č. 501529 Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu celkové síry a celkového chloru; (idt ISO 16994:2016); Vydání: Leden 2017

Změny ČSN

 • 58. ČSN EN 50193-1 kat. č. 501522 Elektrické průtokové ohřívače vody – Část 1: Obecné požadavky; Vydání: Září 2013 Změna Z1; Vydání: Leden 2017
 • 62. ČSN EN 50194-2 kat. č. 501505 Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách – Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech – Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky; Vydání: Únor 2007, Změna A1; Vydání: Leden 2017

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 54. ČSN EN 13598-2 (64 6432) kat. č. 501019 Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyetylen (PE) – Část 2: Specifikace pro vstupní a revizní šachty; Platí od: 2017-02-01
 • 65. ČSN EN ISO 22476-15 (72 1004) kat. č. 500965 Geotechnický průzkum a zkoušení – Terénní zkoušky – Část 15: Měření parametrů vrtání; Platí od: 2017-02-01
 • 66. ČSN EN ISO 22477-10 (72 1008) kat. č. 501286 Geotechnický průzkum a zkoušení – Zkoušení geotechnických konstrukcí – Část 10: Zkoušení pilot: zkoušení rychlým zatížením; Platí od: 2017-02-01
 • 74. ČSN EN 12897 (75 5360) kat. č. 500968 Zásobování vodou – Nepřímo ohřívané uzavřené zásobníkové ohřívače vody; Platí od: 2017-02-01