+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Vodoměry – 3. část

29.06.2020 Autor: Zdeňka Dřevojánková Časopis: 3/2020

Rozsáhlý článek autorky se ve třech pokračováních zabývá vodoměry z různých hledisek. Popisuje důležité veličiny týkající se vodoměrů, druhy, způsoby připojení, hydraulické vlastnosti, přesnost měření, způsoby odečtu a chyby při montáži vodoměrů. Dále se zabývá významem zpětných armatur u vodoměrů a osazením vodoměrů na vodovodních přípojkách. Jedná se o souhrnnou informaci o vodoměrech a jejich použití.

Recenzent: Jakub Vrána

Úvod

V předchozích dvou částech se­riálu (viz: Topin č. 1/2020, 2/2020) o vodoměrech jsme probrali teorii včetně příslušných právních předpisů a nejdůležitějších technických norem, způsoby připojení vodoměru, rozdělení do teplotních tříd, ­tlakovou ztrátu, princip, přesnost a chyby v měření až po specifika dálkových odečtů.

17. Montáž vodoměru

Provádět montáž vodoměru mohou pouze zaměstnanci montážní organizace, která je registrována u příslušného metrologického institutu a stanovená měřidla je oprávněna montovat. Před zahájením prací musí odpovědný pracovník zkontrolovat vodoměr a zjistit, zda budou dodrženy podmínky pro správnou montáž, která zahrnuje: přípravné práce, vlastní montážní práce, kontrolu a přezkoušení správné funkce vodoměru. Instalační práce musí probíhat v souladu s ČSN EN ISO 4064-5 [19].

Příprava k montáži

Montáž vodoměrů mohou provádět jen subjekty k tomu oprávněné a registrované k této činnosti u Českého metrologického institutu podle vyhlášky č. 262/2000 Sb. [20] Přehled oprávněných subjektů je dostupný na adrese http://registrace.cmi.cz/.

Vodoměr musí být správně vybrán podle průtoků, teploty vody, provozního a maximálního tlaku a musí být dodržena jeho montážní poloha. Tlak v potrubí a teplota vody nesmí překročit hodnoty uvedené na typovém štítku. Jestliže vodoměr není používán za těchto podmínek, vyhrazují si výrobci právo neuznávat záruku. Rovněž poškození plomby vede ke ztrátě záruky.

Před montáží je třeba dále kontrolovat nebo zajistit následující doporučení [21]:

  • je-li v budově namontováno více vodoměrů sloužících k roz­účtování spotřeby vody, musí být všechny vodoměry stejného typu osazeny ve stejné montážní poloze;
  • při manipulaci, přepravě a montáži nesmí dojít k vibracím a prudkým nárazům, vodoměr je nutno také chránit před mrazem;
  • pro pozdější výměnu, snadnější instalaci a servisní práce je vhodné vstupní, event. výstupní stranu osadit kohoutem nebo ventilem s plnou světlostí;
  • před montáží je třeba řešit upevnění na podstavec nebo konzolu tak, aby při provozu byly co nejvíce tlumeny případné tlakové rázy a vibrace způsobované armaturami a potrubím;
  • potrubí je nutno před instalací vodoměru řádně vyčistit propláchnutím;
  • připravit správná těsnění, filtr, zpětnou klapku, uklidňovací kusy, montážní nářadí;
  • zajistit snadný přístup pro montážní práce a pro odečet údajů.

Uklidňující délky

Před a za vodoměrem se do potrubí instalují tzv. uklidňující kusy. Tyto krátké rovné trubky musí mít průměr stejný jako vodoměr a musí být bez ohybů nebo redukce. Tím se zajistí, že voda při proudění do vodoměru nevíří. Dříve výrobci vodoměrů doporučovali dodržení délky uklidňujícího kusu 5 průměrů trubky před vodoměrem a 3 za vodoměrem. Toto doporučení platí hlavně u vodoměrů větších dimenzí. U bytových a domovních vodoměrů v současnosti uklidňující délky nejsou povinné. Pro vodoměry podle MID platí, že uklidňující délky jsou vyžadovány jen, pokud je to uvedeno na číselníku.

Vodoměrný držák

Držák vodoměrné sestavy je konstrukční díl zahrnující tělo a krátké trubky se závity s převlečnými maticemi. Rozteč je možné nastavit pomocí regulovatelných šroubení. Do těchto montážních prvků lze připevnit bytové a domovní vodoměry většiny délek.

Image 1Obr. 19 • Vodoměrný držák

Montážní těsnění

Při montáži se do šroubení vkládá těsnění, jehož velikost musí odpovídat velikosti šroubení [22]. U bytových vodoměrů má vnější průměr 3/4". Vnitřní průměr nesmí být menší než je volný průřez sítka (mřížky). Zmenší se tím průchozí profil vodního proudu. Pokud má těsnění menší vnější průměr, může při montáži dojít k jeho posunutí. Těsnění bude uloženo excentricky a voda nebude protékat přirozeným způsobem. Použití těsnění nesprávné velikosti, nebo excentricky uloženého, může způsobit lehké chvění, pískání při průtoku vody nebo nepřesné měření průtoku vody.

Dále se může stát, že těsnění nesedí pevně na těsnicích plochách a ve šroubení může docházet ke kapání vody. Nevhodný průměr těsnění může způsobit chybu při měření, která je větší než povolená normou a naměřená spotřeba vody je větší než skutečná. V extrémních případech může být naměřena spotřeba až o 40 % větší než skutečná.

Image 2Obr. 20 • Velikost těsnění ve šroubení vodoměru; vlevo správná, uprostřed a vpravo malá

Montážní poloha vodoměru

Před montáží je třeba zjistit, v jaké poloze se může konkrétní typ vodoměru do potrubí zapojit. Dovolené polohy jsou uvedeny na číselníku vodoměru a v technickém listu konkrétního vodoměru. Jsou to polohy označené H – horizontální (vodorovná), V – vertikální (svislá), nebo bez uvedení – povoleny jsou obě. Nedodržení předepsané polohy má za následek chybné měření. Před montáží je třeba pozorně přečíst v jaké poloze a za jakých podmínek může být konkrétní typ vodoměru do potrubí namontován.

Vodoměry, které jsou instalovány jako podružné, pro společné roz­účtování, musí být všechny nainstalovány ve stejné poloze.

Většina firem uvádí ve své dokumentaci, že vodoměr nesmí být otočen číselníkem dolů.

Image 3Obr. 21 • Doporučená zapojení vodoměrů do potrubí firmou Enbra

Existují však i typy vodoměrů, jejichž dodavatelé ve svých technických listech uvádějí možnost montáže vodoměru ve všech polohách, tedy i číselníkem dolů.

Image 4Obr. 22 • Doporučená zapojení vodoměrů do potrubí firmou Pokorný

18. Chyby při montáži

Neznalostí, či nedostatečnou zkušeností montážních pracovníků, může občas dojít k chybě při instalaci vodoměru. Možných pochybení může být celá řada, k nejběžnějším dochází takto:

Osazení filtru a zpětné klapky

Při používání nekvalitních pákových vodovodních baterií dochází ke skokové změně průtoku. Dalším problémem může být zpětný průtok studené nebo teplé vody ze směšovacích baterií, které jsou vadné, nebo mají uzavíratelný výtok a nejsou opatřeny zpětnými armaturami. V těchto případech je vhodné osazení zpětné klapky ve výstupní části měřidla a osazení rozvodů filtrem jemných částic. Zlepší se tím průtok vody a měření její spotřeby.

Poloha potrubí

Vodoměry měří ve svislém a vodorovném potrubí s jinou přesností. Ve větších budovách bývá osazeno vodoměrů několik. Montážní polohy vodoměrů je třeba mít v jednom vnitřním vodovodu sjednoceny – pokud je to možné všechny v poloze vodorovného potrubí, kdy vodoměry měří s větší přesností.

Směr proudění

Vodoměr je třeba umístit ve správné poloze z hlediska proudění a hydrodynamických poměrů v potrubí. Na každém těle vodoměru je z výroby označena šipka. Ve směru této šipky má být vodoměr namontován.

Uklidňující kusy

Montážní chybou je také nedodržení předepsané uklidňující délky a osazení vodoměru hned za kolenem, redukcí armaturou nebo jiným prvkem narušujícím proudění vody v potrubí. Před a za každým vodoměrem, který má uklidňující délky předepsané, musí být do potrubí zapojen uklidňující kus trubky pro zajištění proudění vody bez víření – pak může vodoměr měřit spotřebu s požadovanou přesností. Mnoho typů vodoměrů dnes již sice uklidňující délky nevyžaduje, ale i v tom případě je jejich zahrnutí do montáže prospěšné.

Zazděný vodoměr

I když se to může zdát neuvěřitelné, někteří majitelé nemovitostí vodoměry zazdívají. Aby vodoměr a jeho připojení nenarušovalo vzhled místnosti, tak si je někteří uživatelé bytů zcela zazdí a nechávají viditelný jen ciferník.

Image 5Obr. 23 • Zazděný vodoměr

19. Funkční zkouška a montážní zaplombování měřidla

Po ukončení montáže doporučujeme provést funkční zkoušku měřidla a kontrolu těsnosti montážních spojů. Měřidlo musí být poté odpovídajícím způsobem zaplombováno nejlépe z obou stran tak, aby byla zamezena manipulace s vodoměrem nebo jeho vyjmutí. Jelikož jsou různé typy plomb, je nutné dodržet zásady jednotlivých národních doporučení.

Každý vodoměr by měl být opatřen dvěma plombami. První plomba je z výroby, tzv. ověřovací, druhá plomba je montážní. Ověřovací plomba má označení např. K-3/18, montážní obsahuje číslo, podle kterého lze zjistit, který pracovník plombu na vodoměr připevnil. Dle zákona č. 274/2001 Sb. [23] s plombami nesmí nikdo neoprávněný manipulovat a tyto nesmí být poškozeny.

K plombování vodoměrů se používají různé typy plomb: plastová s kolíčkem, plastová s číselnou plombou a „tradiční“ olověná s drátkem. Novinkou na trhu je plomba viz obr. 24, která splňuje vysoké nároky na bezpečnost – objímka s kloubem a s evidenčním číselným prvkem.

U všech typů těchto výrobků však stále platí, že je bez použití hrubého násilí odstranit nelze.

Image 6Obr. 24 • Plombovací objímka TT kompakt

Od roku 2012 je, podle vyhlášky č. 285/2011 Sb. [24] příloha č. 1.3.9. písmeno e), pro vodoměry na teplou a studenou vodu používané pouze k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům, sjednocena doba následného ověření na 5 let. Po uplynutí této lhůty přestává vodoměr plnit funkci stanoveného měřidla.

20. Kontrola a výměna vodoměrů

Při velmi zvýšené spotřebě vody se pozorný majitel nemovitosti zajímá, proč tomu tak je. Příčinou mohou být nečistoty. Pokud se nečistoty nerovnoměrně usadí ve vodoměru, voda protéká nepřirozeným směrem a vodoměr může ukazovat i několikrát větší spotřebu, než je skutečná. Před vodoměrem by mělo být osazené sítko, které nečistoty zachycuje.

Majitelé nemovitostí si spotřebu vody většinou několikrát do roka evidují. Pokud při takové kontrole zjistí neobvykle vysoké hodnoty spotřeby vody, mohou vodárenskou společnost, zajišťující dodávku vody, požádat o kontrolu či výměnu vodoměru.

21. Zpětné armatury

V potrubí s vodou může občas dojít ke zpětnému průtoku, který negativně ovlivňuje naměřenou hodnotu na vodoměrech. Původcem zpětného průtoku mohou být v určitých případech například vadné vodovodní směšovací baterie, dále i chybně připojené pračky, myčky atd. Protiopatřením je instalace zpětné armatury, jejíž funkcí je zpětnému průtoku vody zamezit.

Ke zpětnému průtoku podružnými vodoměry dochází především v domech s ústřední přípravou teplé vody. Je to z důvodu průtoku studené vody do rozvodu teplé vody a naopak. Zpětné armatury jsou tedy „potřebnější“ v domech s ústřední přípravou teplé vody, než v domech, kde je příprava teplé vody místní. Tento nechtěný zpětný průtok vzniká díky rozdílným přetlakům v rozvodech studené a teplé vody, nicméně při instalaci kvalitních vodovodních baterií standardně k tomuto nechtěnému průtoku nedochází.

Zpětné armatury (zpětné ventily nebo klapky) zvyšují tlakové ztráty v potrubí. Jejich správná funkce je závislá na kvalitě vody. Pokud zůstane nečistota nebo část rzi ve zpětné armatuře, může částečně její funkci omezit. Proto je vhodné osazení tzv. filtru jemných částic před vodoměr.

Image 7Obr. 25 • Filtr osazený před vodoměrem

Zpětných armatur je několik druhů:

Zpětná armatura membránová plastová

Výstupní profil vodoměru (vnitřní průměr a délka osazení na výstupu vodoměru) se u vodoměrů různých výrobců, a dle typu vodoměru, může lišit. Proto je potřeba zpětnou klapku membránovou vyzkoušet. Montáž spočívá pouze v zasunutí armatury do vodoměru na výstupu.

Image 8Obr. 26 • Membránová zpětná armatura

Zpětný ventil pružinový

Plastová kuželka ventilu (talířek) je utěsněna gumovým těsněním a přitlačována nerezovou pružinkou k sedlu tělesa zpětné armatury s obvodovým těsněním. Instalace spočívá pouze v zasunutí ventilu do vodoměru na výstupu. Montuje se do podružných vodoměrů klasické suchoběžné konstrukce.

Image 9Obr. 27 • Pružinový zpětný ventil

Zpětný ventil pružinový plastový do šroubení

Zpětný ventil sestává ze 2 částí – talířků, kdy jeden z nich má spirálovou plastovou pružinku s talířkem a těsnění. Ventil se vkládá mezi 2 ks těsnění. Tím chybí cca 3 mm závitu ve stávajícím šroubení, což může instalaci v některých případech znemožnit. Pokud by instalace nebyla pečlivá, mohla by se projevit netěsnost kapáním vody ve šroubení.

Image 10Obr. 28 • Zpětný ventil pružinový plastový do šroubení

Zpětný ventil pružinový mosazný do potrubí

Ventil se vsazuje do potrubí. Mosazný talířek je dotěsněn gumovým těsněním. Přitlačuje se pružinkou k sedlu zpětného ventilu. Klasický princip funkce tohoto zpětného ventilu poskytuje i vyšší životnost oproti ostatním variantám. Ventil je vhodný pro všechny typy podružných i domovních vodoměrů a může být osazen do svislého i ležatého potrubí.

Image 11Obr. 29 • Zpětný ventil pružinový mosazný do potrubí (tzv. univerzální zpětný ventil)

22. Přesné měření u bytových domů a velkoodběratelů

Velké, ale i menší, bytové domy a většina velkoodběratelů vody se snaží šetřit vodou a dělají proto různá opatření. Možností, jak snížit spotřebu a držet ji na co nejnižší možné úrovni je několik. Často se využívají tyto možnosti:

Filtr jemných částic

Téměř veškeré vodoměry vyžadují ke správné činnosti čistou vodu. Ta bohužel není vždy samozřejmostí, jak by se mohlo zdát. Z vodovodů pro veřejnou potřebu se dostává mnoho nečistot do vnitřních vodovodů a vodoměrů. Osazení filtru je jednou z jednoduchých možností, která přispívá k přesnému měření díky zachycování nečistot a správnému toku vody.

Kontrolní vodoměr za vodoměr na vodovodní přípojce

Vícevtokovými vodoměry musí pro přesné měření průtoku protékat čistá voda. Pokud dojde k částečnému ucpání některých trysek, musí ostatními tryskami proudit voda rychleji. Pak se ale rychleji točí oběžné kolo a počítadlo. Změřené a skutečně proteklé množství vody se může lišit až o 30 %. Řešením je osadit kontrolní vodoměr ultrazvukové konstrukce za vodoměr osazený provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu a porovnávat spotřebu. Jakmile bude rozdíl vyšší než cca 5 %, je potřeba zjednat nápravu.

Kontrola montážní polohy vodoměru

Převážná většina vodoměrů dosahuje větší přesnosti měření ve vodorovné poloze než v poloze svislé. Instalace nových vodoměrů by měly být do vodorovné montážní polohy. Při montáži ve svislé poloze potrubí mají i ty nejméně přesné vodoměry citlivost od 60 litrů za hodinu, a to při správné funkci napouštěcích armatur nádržkových splachovačů WC většinou postačuje.

23. Vodoměrná šachta

Vodoměry mohou být umístěny uvnitř budov, nebo ve vodoměrných šachtách. Umístění vodoměru v konkrétní lokalitě musí odpovídat požadavkům provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu. Předpisy pro umístění vodoměrů na vodovodních přípojkách jsou uvedeny v ČSN 75 5411 [25]. Vodoměrné šachty se dříve vyzdívaly nebo betonovaly v zemi tak, aby byl vodoměr chráněn proti mrazu a poškození.

V současné době se vodoměrné šachty budují často jiným způsobem. Jsou to válcové nebo hranaté nádrže se stupadly pro sestoupení k vodoměru. Horní část šachty je opatřena poklopem pro vstup. Někteří provozovatelé vodovodů pro veřejnou potřebu povolují také malé vodoměrné šachty bez nutnosti vstupu osob, které se vyrábějí jako typové výrobky. Umístění šachty se řídí podle místních podmínek, šachta může být vzdálena od objektu, do něhož se voda přivádí, i několik desítek metrů.

Image 12Obr. 30 • Vodoměrná sestava ve vodoměrné šachtě

V šachtě je umístěna vodoměrná sestava s vodoměrem. Skladba vodoměrové sestavy je předepsána v ČSN 75 5411 a musí obsahovat alespoň uzávěr před vodoměrem, vodoměr, uzávěr za vodoměrem, zpětnou armaturu a vypouštěcí kohout. Vypouštěcí armatura se osazuje také před zpětnou armaturu, aby byla možná kontrola jeji těsnosti. Zpětná i vypouštěcí armatura může být součástí uzávěru za vodoměrem.

Image 13Obr. 31 • Vodoměrná sestava

Závěr

Výběr správného vodoměru, a jeho montáž, mohou významně ovlivnit naměřené množství vody proteklé vodoměrem. Je třeba se vyvarovat zejména montážních chyb, které způsobují zvýšení naměřeného množství někdy až o desítky procent. Montáž by měli provádět pouze pracovníci firem oprávněných k této instalaci, přitom je třeba dodržet několik technických norem a platných právních předpisů. Dnes se již doporučuje osazovat vodoměry umožňující dálkový odečet pro řadu jejich výhod – odpadá nutnost vstupovat do bytů či na pozemek v domluvených časech, odečítat lze kdykoliv, údaje není třeba opisovat z číselníků, což zvyšuje komfort obsluhy a výrazně šetří čas. Majitelé nemovitostí, kteří se na montáž vodoměru chystají, ale o dálkový odečet prozatím nestojí, mohou zvolit aspoň takový model, jenž se dá modulem pro dálkový odečet osadit dodatečně.

Použitá literatura

[19] ČSN EN ISO 4064-5. Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 5: Požadavky na instalaci. 2018-10. ÚNMZ. Praha.
[20] Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření. In Sbírka zákonů České republiky. 17. 8. 2000, částka 77, s. 3722. Dostupné z: <http://aplikace.mvcr.cz/ sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type= c&id=3465>.
[21] HOLYSZEWSKI, M.: Vodoměry. Základní požadavky pro instalaci. Pomůcka k projekčním podkladům. ENBRA, 2017. Dostupné z: <https://www.enbra.cz/data/file/5/6245- vodomery-pomucka-k-projekcnim- podkladum_12_199.pdf>.
[22] ŠÍPAL, J.: Jak může způsob montáže vodoměrů ovlivnit naměřené hodnoty spotřebované vody? Topenářství instalace, 2015, roč.: 49, č. 1, s. 30–34. ISSN 1244-0906. Dostupné z: <http://www.topin.cz/clanky/jak- muze-zpusob-montaze-vodomeru- ovlivnit-namerene-hodnoty-spotrebovane-vody-detail-4566>.
[23] Zákon č. 274/2001 Sb. ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). In Sbírka zákonů České republiky. 2. 8. 2001, částka 104, s. 6465. Dostupné z: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3682>.
[24] Vyhláška č. 285/2011 Sb. ze dne 20. září 2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů České republiky. 30. 9. 2011, částka 101, s. 3658. Dostupné z: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=22587>.
[25] ČSN 75 5411. Vodovodní přípojky. 2006-4. ČNI. Praha. (změna Z1. 2017-9. ÚNMZ. Praha)
[26] Firemní podklady společností ENBRA, František Pokorný – Vodoměry a měřiče tepla, HAWLE ARMATURY, Jaroslav Gottwald – S.G. Electronic, Maddeo CZ, VODASERVIS, Vodovody a kanalizace Vyškov

Poděkování

Autorka děkuje panu Matěji Holyszewskému, z firmy ENBRA Brno, za cenné rady při psaní tohoto článku.


Water meters – Part 3

The author’s extensive article deals in three sequels with water meters from different perspectives. It describes important quantities related to water meters, types, connection methods, hydraulic properties, measurement accuracy, methods of reading and water meters installation errors. It also deals with the importance of check valves for water meters and water meters installation on water connections.

This is a comprehensive summary of water meters and their use.

Keywords: Water meter, flow, pressure loss, measurement accuracy, remote reading, check valve, water meter shaft

Související články
Související časopisy