+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Veolia: Přestavba teplárny v Přerově může začít

05.08.2019

Společnost Veolia Energie ČR získala souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí k plánované modernizaci Teplárny Přerov, která přinese další snížení emisí na Přerovsku.

Multipalivové kotle budou umět využívat biomasu a tuhá alternativní paliva (TAP), vyrobená z vytříděných nerecyklovatelných odpadů. Uhelná technologie bude po jejich dokončení odstavena.

Image 1

„Přerovský projekt a souhlas státní správy je pro nás i region významným krokem v přechodu od uhlí k čistším palivům. Podobně jako náš záměr vvKarviné, který získal souhlas v dubnu, přispěje i projekt v Přerově ke zlepšení ovzduší a také ke společensky odpovědnému energetickému využívání odpadů,“ uvedl Josef Novák, generální ředitel společnosti Veolia Energie ČR.

Veolia nyní může pokračovat v návazných legislativních i organizačních krocích. Přestavba teplárny bude probíhat postupně za provozu a bez omezení dodávek tepla obyvatelům. Celkové investiční náklady přesahují 1 miliardu Kč. Technologie splní budoucí emisní limity pro nejlepší dostupné technologie (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu. Zařízení bude sloužit pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny v kogeneraci s vysokou účinností.

„Stavba prvního multipalivového kotle začne v příštím roce, zhruba po půl roce by se měl stavět druhý kotel, zároveň budeme postupně bourat oba staré uhelné kotle. Dokončení a zprovoznění technologie proběhne koncem roku 2022,“ doplnil Pavel Dostál, ředitel regionu Střední Morava společnosti Veolia Energie ČR.

Ministerstvo životního prostředí v závazném stanovisku v procesu EIA konstatovalo, že konkrétní vlivy projektu na jednotlivé složky životního prostředí jsou z pohledu velikosti a významnosti hodnoceny jako málo významné a nebude docházet k poškozování životního prostředí. Stanovilo k záměru podmínky, které mají minimalizovat případné negativní vlivy stavby a provozu nového zařízení. Mezi opatřeními je kromě důrazu na snížení emisí a prašnosti také podmínka přednostně využívat tuhé alternativní palivo (TAP) vyráběné z již nerecyklovatelných průmyslových a komunálních odpadů produkovaných v rámci Olomouckého kraje. Další podmínkou je například povinnost usilovat o realizaci dovozu biomasy a tuhých alternativních paliv (TAP) do teplárny po železnici.

Po realizaci záměru v Teplárně Přerov významně klesnou celkové emise, zejména u oxidů dusíku a oxidu siřičitého. Podle provedeného posouzení vlivů se nezvýší ani hluk ve městě. Záměr nebude mít vliv na zábor půdy, nové objekty budou postaveny ve stávajícím průmyslovém areálu teplárny.

Kromě dvou multipalivových kotlů (případně jednoho) o celkovém tepelném výkonu 40 MW je součástí záměru vybudování dvou kotlů na zemní plyn s nízkoemisními hořáky o výkonu 72 MW pro dokrytí špičkových potřeb tepla a vytvoření zálohy. Součástí projektu je technologie odsíření spalin a také zařízení na snížení obsahu těžkých kovů v kouřových plynech. Pro odloučení prachu a suchého sorbentu ze spalin bude instalováno odlučovací zařízení – tkaninový filtr.

Vybudováním multipalivových kotlů skupina Veolia zároveň pozitivně přispěje k omezení skládkování odpadů. Nová technologie totiž může k výrobě energie využít tzv. tuhé alternativní palivo (TAP), vyrobené z vytříděných komunálních a ostatních běžných odpadů, které už nebude možné recyklovat ani ukládat na skládky. Energetické využití tuhého alternativního paliva pomůže městům a obcím vyřešit povinnost co nejvíce smysluplně využívat komunální odpady.

Z tiskové zprávy