+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Trh projektových prací

03.11.2014 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 7/2014

Velký zájem dodavatelů stavebních materiálů a realizačních firem připoutala na veletrhu FOR ARCH Konference ředitelů projekčních společností 2014. Není divu, neboť první známky oživení stavebního trhu se vždy projeví v růstu objemu projekčních prací. Studie zpracovaná analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností SGCP, divize Weber, ukazuje, že trh projektových prací se po letech začíná stabilizovat, mírně roste, ale nesmaže problémy řady firem.

Převážně mírný růst v tomto roce očekává sedm z deseti ředitelů. Sektor by měl posílit o 2,9 procenta v tomto roce a 3,7 procenta v příštím roce. S rostoucí poptávkou po projektantech se budou zvyšovat také tržby. Zlepšení obchodních marží ale většina projekčních firem pro tento rok neočekává. Firmy tak budou dále klást maximální důraz na zvyšování efektivity společností, například na zlepšení plánování a projektového managementu, optimalizaci nákupních procesů a zkvalitnění výběru dodavatelů.

Image 1Obr. 1 • Konference proběhla v nově zbudovaném konferenčním sále letňanského výstavního areálu

Ředitelé projektových kanceláří už nečekají další pokles objemu práce v tomto roce. Po posledních pěti letech, které firmám přinesly velké existenční problémy spojené se zavíráním společností, propouštěním zaměstnanců a prací za ceny, které někdy nepokryly ani nákladové položky, už se snad situace začne pomalu zlepšovat.

Sedm z deseti dotazovaných ředitelů věří, že sektor projektových prací poroste. Celkový průměr odpovědí všech firem ukazuje v letošním roce na růst o 2,9 procenta. Důvodem uvedeného pozitivního vývoje trhu by měl být růst jak privátních (potvrzuje 52 procent dotázaných), tak i veřejných investic (potvrzuje 47 procent dotázaných). „Přibývají nám opět zakázky zejména z průmyslového a bankovního sektoru. Stále málo je zatím veřejných zakázek,“ uvedl Petr Ščurkevič, ředitel divize Projekce pozemních staveb společnosti K4 a.s. Nárůst potvrzují navíc dodavatelé, jak uvádí Boris Župančič, marketingový ředitel Philips Lighting: „V poslední době zaznamenáváme příjemné zlepšení. Dobrou zprávou je, že pokles trhu je již definitivně za námi.“

Pohled optikou velkých a středních/malých společností neukazuje na velké rozdíly v očekáváních obou segmentů. Z pohledu zaměření kanceláří na inženýrské a stavební práce jsou ale očekávání rozdílná.

Téměř tři čtvrtiny (70 procent) segmentu inženýrských prací očekávají, že by v letošním roce mělo dojít k růstu v průměru o 5,1 procenta a základ růstu vidí převážně v sektoru veřejných investic (potvrzuje 75 procent firem).

Společnosti zabývající se přípravou projektů pro pozemní stavitelství predikují pomalejší, téměř poloviční růst (2,6 procenta), který by měl spočívat především v růstu soukromých investic (potvrzuje 55 procent firem).

Problémem je hlavně pomalý proces zadávání zakázek, potvrzuje Pavel Havlíček, generální ředitel společnosti SUDOP Group: „Více než 2/3 vypsaných výběrových řízení není ještě ani zadáno! Na druhou stranu pozitivně vnímáme změnu trendu v objemu plánovaných akcí, podpořených počtem předběžných oznámení i vypisovaných soutěží.“

Ivo Štric, člen představenstva a ředitel Divize ČR PSJ, a.s. upozorňuje na někdy diskutabilně investované prostředky: „Dílčí růst je z velké části ovlivněn akcelerujícími investicemi ve veřejném sektoru. Bohužel, mnohdy jde o překotně zadávané projekty, které by ještě zasloužily lepší přípravu. Takové kvantitativní zlepšení segmentu na úkor kvality přípravy a provedených stavebních prací nevnímám jako koncepční a zdravé. Není třeba zdůrazňovat, že českému stavebnictví by velice prospěla politická a personální stabilita příslušných státních institucí a dlouhodobá konzistentní vize investiční politiky státu.“

Image 2Obr. 2 • Součástí Konference ředitelů projekčních společností 2014 bylo přestřižení pásky, kterým byl oficiálně zahájen veletrh FOR ARCH

O něco více jsou optimistické firmy ve výhledu na příští rok, ve kterém očekávají další mírné zlepšení o 3,7 procenta (oproti roku 2014). Stále se tak nejedná o rychlý návrat k předkrizovým úrovním. Pohled na jednotlivé segmenty opět ukazuje na větší optimizmus v segmentu projektů zaměřených na inženýrské stavitelství a ve velkých firmách (očekáván růst o 5,9 resp. 4,2 procenta). Naopak zástupci společností zabývajících se projekty z oblasti pozemního stavitelství a menší/střední firmy predikují pomalejší tempo růstu (o 3,4 resp. 3,6 procenta).

Image 3

Image 4

„V Evropě dojde k celoplošnému zlepšení v oblasti železniční dopravy. Mimochodem, proto o ni mají zájem čínské firmy. V oboru vodního hospodářství a ekologie je u nás zakázek skutečně pomálu. Investoři v tomto oboru, jako i v jiných, jsou do jisté míry demotivováni kriminalizací veřejného zadávání, administrativními problémy Operačního programu Životní prostředí v minulém období a dopady vyplývajícími z nedobrého znění a používání zákona o veřejných zakázkách. Přitom potřeba zvýšení stupně projektové přípravy stále narůstá, naše infrastruktura stárne a je nedostatečná,“ vysvětluje Miroslav Kos, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Sweco Hydroprojekt a.s.

Předpovídaný vývoj bude mít podle dotazovaných ředitelů příznivý vliv také na jejich tržby. Ty by měly podle převážné většiny z nich (74 procent) mírně růst. Vážený průměr všech odpovědí signalizuje pozvolný růst tržeb o 2,3 procenta.

Růst tržeb ještě neznamená, že se zvýší ziskovost zakázek. V době krize některé společnosti zvyšovaly objemy práce a tržby, jejich hospodářské výsledky přesto nemusely končit v černých číslech.

V letošním roce dojde ke zvýšení ziskovosti (růstu marží) jen u jedné pětiny společností (21 procent), další necelá pětina (18 procent) očekává naopak jejich pokles. Dvě třetiny firem (60 procent) předpokládají udržení stejného stavu jako vloni.

Větší zisky předpokládají především velké projektové kanceláře a ty, které se zabývají inženýrským stavitelstvím.

Optimističtější jsou projektové společnosti s predikcemi na rok 2015, kdy růst marží ve srovnání s rokem 2014 očekává již více než třetina společností (39 procent). Opět jsou to zejména velké a inženýrské firmy, kde vyšší zisky předpokládá každá druhá společnost.

„Ještě v letošním roce očekáváme pokles, který jsme kompenzovali snížením počtu zaměstnanců. Na trhu je práce relativně dost, ale ceny jsou stlačené pod náklady nutné na zpracování kvalitní projektové dokumentace,“ Lubor Hoďánek, generální ředitel společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s.

„V posledních pár letech je trh stavebních prací značně rozkolísaný, a to má vliv i na přípravu staveb a projekční práce jsou toho důkazem. Ukazuje se, že vliv státních zakázek a případných dotačních programů je velký a podpory státu jsou pro řadu projektových kanceláří zcela rozhodující. Pokud toto bude fungovat a projektanti budou mít dostatek práce, tak se dá jistě předpokládat, že následně se budou navržené projekty realizovat. Což se jistě pozitivně projeví v číslech stavebních prací,“ říká Robert Mikeš, marketingový ředitel divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

„Jakožto uchazeč o výběrové zakázky opravdu pociťujeme nárůst v počtu vypsaných VZ na přípravné práce. Prodlužuje se však lhůta od podání nabídky k samotnému započetí realizace předmětu díla VZ, ať už je vítěz kdokoliv. U některých zadávacích řízení čekáme déle než rok na pokyn k započetí prací či na vypsání druhého kola zadávacího řízení. Když nadále připočteme další lhůty způsobené legislativními překážkami během přípravy stavby, tak cesta k samotné realizaci stavby a úspěšnému dokončení stavby, je mnohokrát delší než plánované čerpání jednotlivých rozpočtů,“ uvedl současná negativa Lukáš Hruboň, obchodní ředitel společnosti VALBEK.

Že se stále nejedná o ideální stav, je zřejmé z odpovědí ředitelů projektových společností na vytíženost a další snižování počtu společností, případně kapacit jednotlivých firem. Aktuální průměrné vytížení kapacit projektových společností se pohybuje na úrovni 83 procent. Jedná se o obdobné vytížení jako ve stejném období minulého roku. Došlo jen k nepatrnému snížení o jeden procentní bod.

I přes počínající stabilizaci sektoru projektových prací necelá polovina firem (46 procent) očekává, že na trhu bude pokračovat konsolidace a některé firmy z trhu úplně odejdou.

Zmíněný růst v letošním roce je velice pozvolný a nedokáže zajistit dostatek práce pro všechny firmy, navíc řada z nich v minulosti přijala i ztrátové zakázky v naději, že se jim podaří tyto ztráty pokrýt v budoucnu. Tyto firmy již začínají mít problémy se svým financováním.

Podle predikce dotázaných ředitelů projektových firem by v roce 2014 mohlo sektor opustit ještě 9 procent společností. Mírně pesimističtější jsou zástupci malých společností (očekávají úbytek firem o 10 procent).

Podíl zaměstnanců zabývajících se přímou službou pro klienta (např. projektanti, atd.) oproti zbývajícím zaměstnancům (např. back office, atd.) je relativně vysoký, jedná se v průměru o 85 procent (87 procent v roce 2013). Společností, v kterých je podíl zaměstnanců zabývajících se přímou službou pro klienta nižší než 50 procent, je naprosté minimum (pouze 10 procent).

„Zdá se, že současné kapacity začínají být naplněny na delší časové období. To je samozřejmě dobrý impulz k pozitivnímu myšlení do budoucna. Ovšem nesmíme zapomenout na to, že prací bez zisku se nedá uživit a je zapotřebí i toto změnit. Nehledat jen nejlacinější materiály a pracovní síly, ale začít stavět na budoucnosti s řešeními s vyšší přidanou hodnotou spojené s designem a kvalitou práce. Toto je velký krok do budoucnosti, který je v současnosti poznamenaný posledními lety, kde ve většině případů byla dána přednost ceně před užitnými vlastnostmi,“ upozorňuje Roman Tax, sales manager, Building components, Ruukki CZ, s.r.o.

„Z vysokého počtu vystavovatelů na našem veletrhu, i z diskuze mezi stavebními firmami, vyplývá, že ke své budoucnosti přihlížejí s větším optimizmem než v minulých letech,“ komentoval současnou situaci ve stavebnictví Martin František Přívětivý, ředitel obchodního týmu stavebního veletrhu FOR ARCH.

Image 5Obr. 3 • Jiří Vacek, ředitel společnosti CEEC Research, komentoval nejdůležitější poznatky studie

„Správné provedení projektových činností eliminuje zadávání víceprací, a zaručuje i korektní dodržování termínů provedení prací. Tato skutečnost je zřejmá z řady sankcionovaných případů veřejných zakázek, kdy chyby v rámci realizace stavebních prací vyplývaly právě z nesprávně provedených projektových činností,“ připojila svůj komentář situace z pohledu právního prostředí, Andrea Schelleová, associate, Achour & Hájek s.r.o.

Jiří Vaníček, jednatel společnosti HUML & VANÍČEK: „Jak to říci stručně? U nás v pohraničním městě je trochu jiná situace a musíme hledat práci jinde. Jen u nás v Žatci působí 17 projektových subjektů v oboru pozemních staveb. Rodinných domků se postaví tak 8 za rok, z toho jich je sedm typizovaných. Na ten jeden domek se slétne oněch 17 projektantů. Výši ceny projektu hledáte lupou. Jak nastartovat v našem prostředí projektové zakázky? Státní peníze většinou míjejí zdejší regionální firmy. Větší zakázky zde bývají obecní, ale obce peníze nemají. Dotace jsou složité a úředníci se bojí o dotace žádat, aby neudělali nějakou lapidární administrativní chybu a nemuseli peníze vracet, protože se na nich bude „vozit“ poskytovatel dotace, který jim před tím sám dodal pozdě neúplné manuály. Snad tady by se mohlo cosi změnit.“

„Je toho mnoho, o co se snažíme. Například velmi diskutované dumpingové ceny v nabídkových řízeních. Ne, nemůžeme říci, jaká má být cena za projekt, dokonce jsme byli pokutováni za vydání Honorářového řádu, a v současném Autorizačním zákoně je nám zakázáno vydávat ceníky. Vedeme ale řadu jednání s ministry, aby byla pro veřejné zakázky stanovena cena obvyklá, tak jako je tomu u sousedů v Německu. Nelze přece nadále jít cestou kritéria nejnižší ceny při výběru uchazečů o veřejné zakázky. Zejména v kreativní projektové činnosti je to cesta do pekel. Je nutné ale odstranit kriminalizaci vybraných veřejných zakázek,“ řekl Pavel Křeček, předseda ČKAIT.

Na závěr komentář ze studie: „Za celou situaci ale v konečném důsledku může investor, který nedokáže nepřiměřeně nízké nabídky vyřadit, a staví stavby s nejlevnějším projektantem, nejlevnějším dozorem a nejlevnější stavební společností.“

tisková zpráva