+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Spolupráce společnosti TZ pro, s.r.o. s oborem TZB na Střední průmyslové škole stavební ve Valašském Meziříčí

22.07.2022 Autor: Ing. Petr Pobořil, SPŠS Valašské Meziříčí Firma: Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí Časopis: 3/2022

Stává se již tradicí, že studenti oboru Technická zařízení budov na SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí si své teoretické znalosti ověřují v praxi. Nejčastěji se jedná o souvislé odborné praxe, tuzemské a zahraniční exkurze nebo přímo ve výuce v moderních laboratořích a dílnách. Obor TZB udržuje spolupráci s firmami ať už formou přednášek, exkurzí či sponzorských darů ve formě funkčních vzduchotechnických, topenářských a zdravotně technických zařízení.

Ve spolupráci s firmou TZ pro, s.r.o. se sídlem v Drnovicích se v rámci dlouhodobé spolupráce, a sponzorského daru, podařilo naprojektovat a následně instalovat do učebny funkční vzduchotechnické zařízení sloužící jako rekuperace a výměna vzduchu. Tento pilotní projekt vznikl z invence absolventa oboru TZB a jednatele firmy Ing. Pavla Buriana. Jedná se o vzorové, cvičné a studijní řešení větrání učebny v učebně.

Image 1Obr. 1 • Přívod venkovního vzduchu do třídy

Kvalita vzduchu v uzavřených místnostech je definována mnoha zákony a vyhláškami. V nich se mimo jiné uvádí minimální množství přiváděného vzduchu na pracoviště. Co se týče škol a vytvoření zdravého vnitřního prostředí pro žáky, je zde na základě přílohy č. 3 k vyhlášce č. 410/2005 Sb. požadavek na výměnu vzduchu v učebnách 20–30 m3·h–1. Tento požadavek však nejsme schopni bez nuceného větrání plnit.

Image 2Obr. 2 • Odvod odpadního vzduchu ze třídy

Běžné větrání okny – 1× za hodinu v rozsahu cca 5–10 minut nestačí a v mnoha případech se z mnoha důvodů ani nedodržuje (prach, hluk, šetření energií, bezpečnost). Bohužel důležitost správného větrání se stále ještě podceňuje a je zanedbávána. Problém nastává v okamžiku, kdy se z důvodu nedostatečné výměny vzduchu ve třídách zvyšují hodnoty oxidu uhličitého. Škodlivost oxidu uhličitého přitom závisí na jeho koncentraci a na délce expozice. Je známou skutečností, že CO2 negativně ovlivňuje respirační a centrální nervový systém. U dětí se navíc při větších koncentracích projevují závažnější příznaky otravy.

Běžná venkovní koncentrace CO2 je 400 ppm a vyšší. Koncentrace nad hodnotou 1000 ppm (0,1 % obj.) mohou být individuálně vnímány jako tzv. „těžký vzduch“ a negativně ovlivňovat schopnost dlouhodobé pozornosti, například právě při učení. Maximální hodnota pro pobytové místnosti je stanovena vyhláškou č. 268/2009 Sb. na 1500 ppm. Hodnoty nad 2000 ppm už obvykle všeobecně způsobují únavu (u někoho až bolesti hlavy), sníženou schopnost koncentrace a výkonu. Při hodnotách nad 5 000 ppm mohou některé osoby pociťovat nevolnost a zrychlený tep (SBS – Sick Building Syndrome; Syndrom nemocných budov – pozn. redakce).

Image 3Obr. 3 • Větrací jednotka se zpětným získáváním tepla Renovent Excellent 450 (Brink)

Poněvadž se studenti oboru TZB zabývají návrhem vzduchotechnických zařízení, rozhodli jsme se tento problém vyřešit instalací dvou větracích jednotek se zpětným získáváním tepla Renovent Excellent 450.

Image 4Obr. 4 • Rekuperační výměník

Vznikla tak názorná instalace přívodu čerstvého venkovního vzduchu a odvodu odpadního vzduchu ve třídě včetně rekuperačního výměníku instalovaného v obou jednotkách.

Studenti tak mají možnost sledovat koncentraci CO2 ve třídě ať už na měřicím zařízení nebo také přes internetovou aplikaci, kterou firma dodala jako součást celého zařízení. Součástí výuky našich studentů je tak možnost každodenního sledování koncentrace CO2, ovládání množství přívodního vzduchu z jednotek a také možnost sledovat ekonomiku provozu s využitím rekuperačního výměníku.

Image 5Obr. 5 • Filtry (zleva): nepoužité; na přívodu venkovního vzduchu; na odvodu odpadního vzduchu

Jedním z úkolů, který naši žáci řešili, bylo zjistit, jak narůstá CO2 při pobytu studentů v učebně. Při počtu žáků 26 bylo zjištěno, že se hodnota CO2 stabilizovala  na 1100 ppm až při průtoku vzduchu 600 m3·h–1, což odpovídá cca 23 m3·h–1 na žáka. V praxi si tak naši studenti mohou ověřit, že požadovaná normová výměna vzduchu 20–30 m3·h–1 se dá splnit jedině správně navrženými vzduchotechnickými jednotkami včetně rozvodů potrubí a regulací celého systému.Velké poděkování proto patří Ing. Pavlu Burianovi, a jeho firmě, za instalaci a návrh celého zařízení. Vzájemná spolupráce školy a firmy je tak pro studenty přínosem v mnoha směrech. Studenti mají možnost si ověřit své vědomosti přímo na hodinách praktické výuky, kde mohou sledovat, nastavovat a měřit různé fyzikální hodnoty vzduchu. Součástí spolupráce jsou také přednášky. Uvedené zařízení slouží k demonstraci dané aplikace studentům, k výukovým účelům, k výzkumu z hlediska řízení takovýchto aplikací a vytváří prostor pro úzkou spolupráci akademické a podnikatelské sféry. Zároveň vytváří požadované interní mikroklima z hlediska hygieny.

Image 0Obr. 6 • Součástí zařízení je software a vizualizace vzduchotechnického zařízení

Získané znalosti jsou dobrým základem pro výkon povolání odborníka oboru TZB. Věříme, že vynaloženou investici budou moci naši studenti využít při dalším studiu na vysokých školách nebo v zaměstnání jako technici, montéři či podnikatelé v oboru TZB.

Image 6

Obr. 7 • Hodnoty CO2 ve třídě

Za společnost TZ pro, s.r.o.

Ing. Pavel Burian, majitel a ředitel TZ pro, s.r.o.

Za naši firmu bych chtěl doplnit, že se jedná o testovací systém k novému softwaru pro efektivní návrh VZT systémů, který jsme vyvinuli s podporou EU v programu OP PIK výzva Aplikace, vypisovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Tímto děkuji paní ředitelce Ing. Jiřině Mikuláštíkové, MBA, Ing. Petru Pobořilovi a Jaroslavu Smětákovi za maximální úsilí při uvádění našeho nápadu do reality. Také děkuji všem dalším z kolektivu SPŠS, kteří se na celé akci podíleli a následně budou instalované zařízení využívat k testování a výuce zároveň.

Věříme, že to pomůže ke zvýšení odborného rozhledu studentů. Zároveň vyladíme nový software, abychom jej mohli využívat v praxi a položíme základ hlubší symbióze mezi školou a firmou.

Image 7Obr. 8 • Zleva Ing. Petr Pobořil, Ing. Pavel Burian, Jaroslav Směták

Firemní článek