+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Seminář ČSTZ - COMAP 2020 k aktuální problematice plynových zařízení

16.09.2020 Firma: COMAP Praha s.r.o.

České sdružení pro technická zařízení připravilo se společností COMAP v dalších dvou lokalitách „Seminář ČSTZ – COMAP 2020 k aktuální problematice plynových zařízení", jehož cílem je seznámit účastníky s novými předpisy a změnami, k nimž došlo v předchozích dvou letech, informovat o nejnovějších případech pochybení šetřených Policií ČR a o novinkách v nabídce firmy COMAP.

Image 1

Program školení

8:30 – 9:00

Prezence účastníků

9:00 – 9:40

Změny v předpisech pro projektování, stavbu a montáž plynovodů z vícevrstvých trubek podle PTN 704 08 verze 1.2, platnost od 1. 1. 2020
(Požadavky na instalace ve specifikovaných případech vedení plynovodů, nové požadavky požárních předpisů pro prostupy plynovodů stavebními konstrukcemi apod.)

Ing. Jiří Buchta, CSc. – ČSTZ

9:40 – 10:40

Informace o šetřených případech pochybení při projektování odběrných plynových zařízení v budovách v posledním období
(Měření plynu, regulace plynu, rozvod plynu, připojování a provoz spotřebičů.)
Ing. Jiří Buchta, CSc. – ČSTZ

10:40 – 10:55

Přestávka na občerstvení

10:55 – 11:40

Nové předpisy v oblasti plynových zařízení vydané v letech 2018 a 2019
(Nejdůležitější změny. Připojování odběrných plynových zařízení, plynovody a přípojky z polyetylenu, revizní kniha plynového zařízení, základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení, bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu, kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách, plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla.)
Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ

11:40 – 12:40

Některá odborná stanoviska ČSTZ, vydaná v minulém období (Smí dodavatel plynu určovat obsah revize? Kdy se musí před stávající HUP instalovat protipožární armatura? Co platí pro odvod spalin obvodovou stěnou? Smí se instalovat spotřebiče v provedení „B“? Jak se zabezpečují teplovodní soustavy?)
Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ

12.40 – 13:20

Oběd

13:20 –14:30 
                           

Praktické zkušenosti z provádění plynových instalací ze systému MultiSKIN GAS
(Řešení specifických problémů při montáži a vedení plynu, nejčastější nedostatky při prováděných instalacích, nové požadavky na použité prvky, nástroje, nářadí a postupy. NOVINKY v nabídce COMAP – prvky systému MultiSkin GAS, bezpečnostní prvky pro rozvod plynu, armatury pro rozvody plynu a vytápění.)
Zástupce firmy COMAP

Zájemci o osvědčení pro montáž systému MultiSKIN GAS mohou získat tento doklad v rámci školení. Toto osvědčení je nezbytnou podmínkou ČSN EN 1775 ed. 2 „Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky“ pro montáž domovních plynovodů z prvků tohoto systému.

POZVÁNKA A PŘIHLÁŠKA V PDF

Organizační pokyny

Lektoři:

dle programu

Odborný a organizační garant:

České sdružení pro technická zařízení
Garant: BURIŠIN Miroslav, Ing., tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929

Profesní garance:

České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz

Místo konání:

Sefir s.r.o., Nádražní 540, 562 01 Ústí nad Orlicí

Přihlášky zasílejte do: 21. 9. 2020

Doplňující informace:

Účastníci obdrží odborné materiály související s předmětem školení, osvědčení o absolvování školení na jméno účastníka.

Vložné (vč. DPH):

  • Pro člena ČSTZ: 980 Kč
  • Pro nečlena ČSTZ: 1180 Kč

Účastnický poplatek zasílejte ve prospěch účtu č. 7398800287/0100, v.s. 22092020
Účastnický poplatek zahrnuje odborné podklady a občerstvení.

Firemní článek