+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Protipožární armatury FIREBAG pro bezpečnost domácích plynovodů

05.05.2022 Autor: Miroslav Kotrouš Firma: IVAR CS spol. s r.o.

V souladu s platnými bezpečnostními předpisy, vyhláškami a normami vzniká v mnoha případech legislativní povinnost instalace bezpečnostních armatur zabraňující průtoku plynu v rozvodech plynovodů.

V případě vzniku požáru, pak provozně funkční požadavky nebo doporučení pro plynovody uvnitř budov jasně předepisují, jak má být plynovod projekčně navržen, instalován a chráněn, aby dopady požáru nemohly vést k výbuchu nebo k rychlému šíření samotného ohně. Pro požární oddělení plynovodu nebo jeho konstrukcí se předepisuje alternativně vložení bezpečnostního ručního nebo automatického zařízení s certifikovanou požární odolností, které je aktivováno v případě vzniku požáru. Protipožární armatury FIREBAG® jsou kromě certifikované požární odolnosti schopny automaticky se aktivovat a uzavřít průtok plynu bez vazby na systém detekce plamene nebo teploty.

Image 0

Zájem o protipožární armatury roste u autorizovaných projektantů plynovodů i odborných realizačních firem

Bez ohledu na Evropskou normu, certifikaci a legislativní uznání systému ALPEX-GAS jako plnohodnotného systému pro rozvody zemního plynu, bioplynu a propanu v plynné fázi, vzrostl zájem nejen o systém samotný, ale i o další významné prvky zabezpečující vyšší bezpečnost domovních i průmyslových plynovodů. Do této skupiny výrobků spadají protipožární armatury typového značení IVAR.TASK v závitovém provedení pro domovní plynovody a protipožární armatury IVAR.TASF v přírubovém provedení pro průmyslové instalace plynovodů. Oba typy bezpečnostních armatur mají integrovanou protipožární tepelnou pojistku FIREBAG®, která v okamžiku vzniku požáru a překročení teploty v okolním prostoru nad stanovenou hodnotu uzavře průtok plynu do požárem ohroženého prostoru nebo zařízení.

Princip funkce protipožární armatury FIREBAG®

Protipožární armatura FIREBAG®instalovaná v systému rozvodu plynu je neaktivní do doby, kdy dojde ke zvýšení teploty v okolním prostoru na hodnotu +100 °C. Při dosažení teploty v rozsahu +95 °C až +100 °C dochází k roztavení nízkotavitelného kovu, který blokuje uzavírací element, ten je následně uvolněn a nerezovou pružinou vystřelen do osazení uvnitř armatury, čímž dojde k dokonalému a nevratnému uzavření průtoku plynu. Protipožární armatury nemají možnost opětovného reverzního otevření a musí být v případě aktivace vyměněny.

Image 1
Image 2

Kde instalovat protipožární armatury a jaké jsou jejich provozní parametry?

Jedním ze základních požadavků na požární odolnost odběrných plynových zařízení vyplývajících z normy ČSN EN 1775:2008 je jejich minimální teplotní odolnost +650 °C po dobu 30 minut. Pokud prvky rozvodu plynu nesplní tuto normou požadovanou teplotní a časovou odolnost, musí být instalovány např. protipožární armatury FIREBAG®. Tlaková a teplotní použitelnost protipožárních armatur IVAR.TASK je do maximálního provozního tlaku 5 bar a teploty v rozsahu od -20 °C do +60 °C. Těsné uzavření průtoku je pak garantováno při teplotě +925 °C po dobu 60 minut, čímž výrazně překonává požadavek výše uvedené normy. Protipožární armatury IVAR.TASF pro průmyslové plynovody jsou použitelné do maximálního provozního tlaku 16 bar a teploty v rozsahu od -20 °C do +60 °C s teplotní odolností +650 °C po dobu 30 minut.

Instalační požadavky na autorizovanou realizační firmu

Při instalaci bezpečnostních plynových armatur je bezpodmínečně nutné dodržovat „Návod pro instalaci a použití” vydaný výrobcem systému nebo jeho zástupcem. Instalace plynovodu musí být provedena v souladu s platnými zákonnými normami, vyhláškami, TPG a bezpečnostními předpisy platnými v zemi a místě instalace. Navrhování, projektování, instalaci, zkoušení, uvádění do provozu, provoz, opravy a údržbu plynovodu jako systému musí provádět pouze kvalifikovaná osoba, která má patřičné vzdělání a kvalifikaci, a je držitelem platného osvědčení nebo oprávnění.


V případě dalších dotazů Vám je k dispozici obchodně technické oddělení společnosti IVAR CS. Uvedené výrobky jsou dostupné v plném rozsahu v síti našich smluvních velkoobchodních prodejců.

Firemní článek