+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Projekt ENERSOL

24.07.2018 Autor: Ing. Jaroslav Dufka Časopis: 4/2018

Enersol je projekt zabývající se úsporou energií, vy­užitím alternativních druhů energie a úsporou pohonných hmot. Vznikl jako následovník česko-holandského projektu z období 2000–2004, ve kterém měly vybrané školy, a jejich učitelé, možnost získat první zkušenosti z výuky obnovitelných zdrojů energií a investování do alternativní energetiky v Holandsku.

V roce 2003 byly vypracovány vzdělávací programy na podporu OZE v SŠ COPT Kroměříž a SŠ COPTH ­Praha ve spolupráci se SFŽP. Tyto programy lze považovat za první programy Enersol. Od roku 2004 se pořádají každý rok školní, krajské a celostátní soutěže prací žáků středních škol celé ČR. Do projektu Enersol se každoročně zapojují střední školy z 10–11 krajů.

Image 1Obr. 1 • Speciální učebna Enersolu v SŠ COPT Kroměříž

Cíle projektu

 • zajímavou formou zahrnout témata obnovitelných zdrojů energií, úspor energií a snižování emisí v dopravě do školních vzdělávacích programů;
 • naučit žáky a studenty vytvořit si a vyjádřit svůj názor na daná témata před veřejností;
 • vytvoření partnerského prostředí, ve kterém jsou cílovými skupinami žáci a studenti středních a vyšších odborných škol, jejich učitelé, resp. ředitelé škol a odborníci z firem.

Regionální centra zodpovídají za vytvoření sítě partnerských středních škol, která metodicky i odborně řídí za účelem uplatnění jednotné metodiky a každoročně aktualizovaných pravidel. Průměrně je v jednotlivých ročnících zapojeno 75–80 středních škol. Největší partnerská základna je v Praze (15 škol), na Vysočině (14 škol), Středočeském kraji (12 škol) a v Jihomoravském kraji (12 škol).

Image 4Tab. 1 • Regionální vzdělávací centra

Práce žáků probíhají ve třech kategoriích:

1. Enersol a praxe

Projekty musí být zaměřené na témata podporující vzdělávání žáků formou spolupráce s odborníky na alternativní energie, úspory energií nebo inovace v dopravních pohonech. Žák musí být na základě projektu schopný prezentovat před veřejností získané informace z prostředí reálné praxe a současně vyjádřit i svůj osobní názor na ekonomiku provozu, šetrnost k životnímu prostředí a společenský význam. Tato forma projektů charakterizuje energetickou, stavební nebo dopravní politiku regionu a vybízí k hledání nových řešení očima mladé generace.

2. Enersol a inovace

Vedle vzdělávací funkce nabízí tato kategorie využití novinek zaváděných kdekoliv na světě, jejichž aplikace by, dle názoru žáka, přinesla praktické výsledky i ve vlastním regionu.

Tvorba modelů nebo funkčních výrobků je v této kategorii vítaným doplňkem! Zásadní proto je, aby žák prostřednictvím svého projektu nabídl nová (inovativní) řešení, která nejsou v naší zemi nebo v jeho regionu dosud zavedena.

Image 2Obr. 2 • Žáci po vyhodnocení krajského kola zlínského kraje soutěže Enersol 2018

3. Enersol a popularizace

Z hlediska širšího zapojení škol a propagace projektu, je jejím obsahem umělecké ztvárnění vyhlašovaných témat projektu (keramika, literární činnost, divadelní scénky, vzdělávací programy pro děti, propagační předměty, audiovizuální pořady, webové stránky, apod.).

Image 5Tab. 2 • Přehled vítězů jednotlivých ročníků soutěže ENERSOL

Velké množství prací má přímý vztah k TZB. V ročníku 2017 se probojovaly do celostátního kola například práce s těmito názvy:

 • Srovnání nákladů mezi dálkovým rozvodem a bojlerem
 • Snížení energetické náročnosti škol a školských zařízení Jihočeského kraje ve Volyni
 • Tepelná čerpadla
 • Solární panely
 • Hospodaření s pitnou vodou
 • Zateplení domu
 • Využití odpadního tepla z vodní elektrárny
 • Studie energeticky úsporného domu
 • Využití dešťové vody

Image 3Obr. 3 • Koordinátoři žákovských prací přebírají pamětní list „Strategický partner Enersol 2018“

Zakladatelem celého projektu je Ing. Jiří Herodes, ­vytvořil i jeho organizační a personální strukturu. O významu projektu Enersol svědčí i to, že záštitu nad průběhem celostátního kola přebírají každý rok významní představitelé veřejného života.


Zájemci si další informace o projektu ENERSOL mohou vyhledat na internetových stránkách: http://www.es-jh.eu/ nebo http://enersol.jecool.net/