+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Postřehy ze semináře Spalinové cesty a komíny

01.06.2018 Autor: Ing. Jaroslav Dufka Časopis: 3/2018

Seminář se konal v průběhu měsíce listopadu 2017 v šesti krajských městech. Semináře organizovala firma Schiedel s.r.o. spolu se Společností pro techniku prostředí. Program semináře byl určen zájemcům o bezpečný provoz všech druhů spalinových cest a komínů.

První dvě přednášky se zaměřovaly na snižování energetické náročnosti budov, což souvisí i s komíny, které mohou mít menší průměr apod. Další přednášky se týkaly kouřovodů, komínů a legislativy.

1. Chytrá budova s téměř nulovou spotřebou energie

doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., VUT v Brně

Po roce 2020 se budou navrhovat stále častěji stavby s velmi malou spotřebou energie, v některých případech blížící se nule. Má se na mysli spotřeba elektrické energie z veřejné sítě, spotřeba tepla z centrálních tepláren atd. Novostavby budou stále ve větší míře a efektivněji využívat energii vody, větru a slunce.

V současné době fungují vedle sebe zdroje energie centrální a decentrální. Decentrální (domovní) zdroje tvoří zejména solární panely, tepelná čerpadla, v budoucnu se předpokládá širší využití biomasových stanic a dalších zdrojů energie. Centrální zdroje zahrnují teplárny, výtopny či velké blokové kotelny. Velké centrální zdroje energie nejsou schopny reagovat na náhlé výkyvy počasí tak pružně jako zdroje decentrální.

Image 1Obr. 1 • Tepelné čerpadlo typu vzduch-voda

Zdroje tepla se rozdělují na:

 • hlavní (nejčastěji kotel);
 • aktivní (všechny obnovitelné zdroje tepla);
 • pasivní (lidé a vnitřní zisky ze strojů a zařízení produkujících teplo).

Ke snižování energetické náročnosti budov přispívá také snížení tepelné ztráty správnou výměnou vzduchu v místnostech. Pro tento účel se využívá tzv. hybridní systém větrání. Jedná se o kombinaci přirozeného a nuceného větrání místností. Nejdříve probíhá přirozená výměna vzduchu (větrání), která se používá tak dlouho, dokud se nezhorší kvalita vzduchu na předem určenou hodnotu. Až vzduchové čidlo vyhodnotí kvalitu vzduchu v místnosti za nevyhovující, zapne se nucené větrání místnosti.

Pro návrh energetiky je výchozím podnětem tzv. referenční klimatický rok. Tento pojem obsahuje hodinová klimatická data pro zvolenou lokalitu České republiky podle požadavku normy ČSN EN ISO 15927-4 vytvořená v rámci projektu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 122142 – 9801 (které je vlastníkem těchto dat). Data jsou poskytována na základě objednávky u ČHMÚ.

Studie Vídeňské technické univerzity zveřejnila informaci, že Rakousko by mohlo do roku 2030 pokrýt veškerou spotřebu elektřiny z domácích obnovitelných zdrojů. Podle studie je cíl technicky, komerčně i ekonomicky proveditelný, ale vyžaduje obrovskou politickou angažovanost a úsilí. Více než polovinu spotřeby mají pokrýt vodní elektrárny.

Podobným způsobem jako Rakousko se snaží chovat i ostatní státy. Cílem je snižovat energetickou náročnost budov a požadavky na energii plnit v budoucnu převážnou měrou z obnovitelných zdrojů, pokud možno domácích.

Image 2Obr. 2 • Výroba energie z obnovitelných zdrojů v Rakousku

Ambiciózní scénář (RES – 2. varianta) uvažuje veškeré možné faktory, o kterých je známo, že budou platné v roce 2030. Referenční alternativní scénář (REF – 1. varianta) nabízí konzervativní pohled a neuvažuje očekávané klimatické a energetické politiky EU.

2. Energetická náročnost a vnitřní prostředí budov

prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ČVUT v Praze

S tématem souvisí řada právních předpisů. K nejdůležitějším patří Prováděcí vyhláška k Zákonu č. 406/ 2000 Sb., o hospodaření energií ve znění c. 131/2015 Sb. U mnoha dalších, např. Vyhlášky č. 78/2013 Sb. nebo č. 441/2012 Sb. a dalších, se připravuje revize.
U TNI 73 0331 Energetická náročnost budov probíhá převod na ČSN.

Podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (aktuální úprava č. 103/2015 Sb., platí od 1. 7. 2015; č. 131/2015 Sb. platí od 1. 1. 2016):

„budova s téměř nulovou spotřebou energie je budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů“

Pro snížení energetické náročnosti budov (ENB) se připravuje zpřísnění požadavků na obálku budovy. Současně se připravuje pro obnovitelné zdroje energie (OZE) zpřísnění požadavku na neobnovitelnou primární energii. Podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov bylo vypracováno doporučení komise (EU) 2016/1318 ze dne 29. července 2016 o pokynech na podporu budov s téměř nulovou spotřebou energie a osvědčených postupů k zajištění, aby po roce 2020 byly všechny nově projektované budovy budovami s téměř nulovou spotřebou energie.

Image 3Obr. 3 • Koncept domu s téměř nulovou spotřebou

Charakteristické znaky budovy s téměř nulovou spotřebou energie: využití obnovitelných zdrojů, kvalitní parametry stavebních prvků obálky, účinné technické systémy budovy, kvalitní vnitřní prostředí.

Image 4Obr. 4 • Jedna z prvních budov s téměř nulovou spotřebou energie

Očekávání od otopných soustav: vysoká flexibilita, přesná dodávka tepla, rychlá reakce, vysoká účinnost, přesné řízení každé místnosti, dálkové ovládání regulace, dlouhá životnost.

Návrhy domů: řešení, které respektuje životní prostředí, spolupráce s chytrou sítí pomáhající udržet její rovnováhu a snižující její zranitelnost, vysoká energetická nezávislost.

V červnu 2016 byla dokončena výstavba nové kancelářské budovy firmy Fenix s.r.o. v Jeseníku, realizované jako objekt s téměř nulovou spotřebou energie ve standardech roku 2020. Toto administrativní centrum slouží nejen jako nové zázemí firmy, ale zejména jako pilotní projekt pro ověření spolupráce střešní fotovoltaické elektrárny s domovními bateriemi a „smart grid“ (inteligentní síť).

Snahou je neustále snižovat energetickou náročnost budov, zejména na vytápění. Důležitou otázkou je, jak správně navrhnout a realizovat obálku budovy s ohledem na zajištění pohody prostředí.

Pohodu prostředí charakterizovali různí odborníci takto:

 • „Stav mysli, který vyjadřuje uspokojení s prostředím“ (Fanger 1970 – ASHRAE)
 • „Souhrn podmínek, za nichž si subjekt neuvědomuje stav prostředí“ (Saini 1971)
 • „Pohoda je neexistence zbytečné tísně při dané činnosti“ (Brundrett 1974)
 • „Takový stav prostředí, při kterém se lidé v uvažovaném prostoru subjektivně cítí co nejlépe a jsou tedy též schopni maximálního pracovního výkonu ať již fyzického či duševního, nebo co nejúčinnějšího odpočinku.“ (Jokl 1986)

Úspora tepla je velmi závislá na velikosti součinitele prostupu tepla (U) přes stavební konstrukce. Pro domy s téměř nulovou spotřebou energie se navrhuje součinitel opravdu velmi malý.

Image 18Tab. 1 • Hodnoty U pro různé varianty

Navrhovaná varianta je doporučená pro domy s téměř nulovou energetickou náročností. Hodnoty doporučené a pro pasivní domy vychází z normy ČSN 73 0540.

Pohodu prostředí výrazně ovlivňují tyto složky vnitřního prostředí:

 • Tepelně-vlhkostní
 • Kvalita vzduchu plyny aerosoly mikroorganizmy
 • Akustika
 • Osvětlení
 • Elektro statická iontová magnetická ionizující ra­diační pole
 • Psychický komfort (barvy, povrchy, architektura…)

Vnitřní prostředí se podle ČSN EN 15251 rozděluje do 4 kategorií podle tab. 2.

Image 19Tab. 2 • Charakteristické znaky vnitřního prostředí podle kategorií

Image 20Tab. 3 • Požadavky na vybrané parametry vzduchu

3. Přehled komínových systémů

Ing. Jitka Vondřičková, Schiedel, s.r.o., Nehvizdy

Komínů a komínových systémů je velké množství a lze je dělit podle různých hledisek.

 • Podle materiálu: z keramických tvárnic, z nerezové oceli
 • Podle paliva připojeného zdroje tepla: na pevná paliva, plynná paliva, všechny druhy paliv
 • Podle umístění: vnitřní, vnější
 • Podle samonosnosti: bez základu, s betonovým základem
 • Podle zdroje tepla: běžný, kondenzační
 • Podle počtu průduchů: s 1 průduchem, se 2 průduchy, s přisáváním vzduchu
 • Podle průměrů průduchů: stejné průměry, různé průměry
 • Podle spojování tvárnic: hladké, hrdlové
 • Podle úhlu připojovací tvárnice: kolmá, šikmá pod úhlem 45°
 • Podle druhu plynového zdroje tepla: typ B, typ C
 • Podle stavby: novostavba, s integrovaným krbem, rekonstrukce
 • Podle počtu připojených spotřebičů: komín samostatný, společný (multi)

Image 5Obr. 5 • Společný komín

Komíny označené jako multi mohou být použity pro připojení až 10 uzavřených spotřebičů, přičemž v jednom podlaží mohou být připojeny až 4 spotřebiče.

Jedno komínové těleso může být složeno z několika průduchů, přičemž lze každý průduch použít pro jiný druh paliva. Dvouprůduchové komíny mohou mít průměry buď stejně velké, nebo různé, a navíc se vyrábějí buď s větrací šachtou uprostřed, nebo bez ní.

Image 6Obr. 6 • Řez komínovým systémem KombiGas

Zvláštním komínovým systémem je KombiGas, který kombinuje keramický průduch pro pevná paliva (krbová kamna, vložka) s plastovým průduchem pro odvod spalin od kondenzačního plynového kotle. Průměr průduchu pro odvod spalin z kondenzačního kotle je výrazně menší než průduch pro odvod spalin ze zdrojů tepla z pevných paliv, běžně 80 mm.

Image 7Obr. 7 • Zakončení komínu u kondenzačního kotle

Kondenzát vznikající při provozu plynových kondenzačních kotlů se musí bezpečně odvádět. Ve spodní části komínu je umístěn odvod kondenzátu přes zápachovou uzavírku. Běžný průměr potrubí pro odvod kondenzátu je 40 mm.

Stavbu keramických komínů běžných průměrů lze provést svépomocí. Před stavbou stačí pečlivé prostudování montážního návodu. Stavba komínů vyžaduje dodržování bezpečnosti práce a známých pravidel. Doporučuje se zajistit stavební dozor. Při stavbě nerezových komínů je vhodné práce svěřit specializované firmě.

Správné a bezpečné provozování komínů upravuje platná legislativa. Před uvedením komína do provozu a po uplynutí předepsané doby musí být vždy provedena jeho revize. Zprovoznění komína se doporučuje provést postupným zvyšováním teploty a tím vysoušením spalinových cest, a to zvláště u prvního zátopu nebo po delších odstávkách, kdy obvykle bývá v komíně nahromaděna vlhkost.

Komínové systémy keramické

Keramické komínové systémy se uplatňují u všech staveb. Pokud se staví v pasivních domech, musí být zajištěna vysoká těsnost všech částí stavby a také komína. Komín se opatřuje kvalitní tepelnou izolací. Takové komíny se staví ztvárnic, které obsahují šachtu pro přisávání spalovacího vzduchu. Mezi vytápěné a nevytápěné podlaží se vkládají místo betonu termo­izolační tvárnice z pěnového skla.

U rodinných domů nebo menších staveb nejčastěji stačí komínové tvárnice pro keramické vložky o průměru 140 mm pro plynové kotle a 160 mm pro zdroje tepla na pevná paliva. V těchto průměrech se vyrábí všechny druhy komínových tvárnic.

Image 8

Obr. 8 • Základní části keramického komínu
1 – konické vyústění,
2 – nerezová přivětrávací deska,
3 – tělo komínu z tvárnic,
4 – přívod vzduchu ke spotřebiči,
5 – keramická vložka,
6 – tepelná izolace,
7 – čelní nerezová deska,
8 – omítkový kroužek,
9 – plastové odkouření,
10 – tepelná izolace v tvárnici,
11 – nerezová deska,
12 – kondenzační kotel,
13 – komínová dvířka,
14 – větrací dvířka,
15 – krbová kamna

Komínové systémy nerezové

Komínové systémy z nerezové oceli se budují jak venkovní, tak ivnitřní. Vhodné jsou zejména pro komíny o velkém průměru a/nebo velké výšce, ato hlavně proto, že jsou mnohem lehčí než keramické. Komíny nerezové obsahují tři vrstvy. Skladba nerezového ­komínu: tenkostěnná keramická vložka/tepelná izolace/nerezová ocel nebo korozivzdorná ocel/tepelná izolace/ komaxitovaný pozinkovaný ocelový plech.

Image 9

Obr. 9 • Nerezový komín
1 – protidešťová hlava,
2 – nejvyšší komínový díl,
3 – horní upevnění,
4 – spodní upevnění,
5 – napojení kouřovodu,
6 – omítkový kroužek,
7 – čisticí díl,
8 – nosná konzole

Komíny se zabudovaným krbem

Komín se staví přímo na těleso krbu. Toto řešení krbu či krbových kamen se využívá často v případech, kde nechceme zmenšit užitný prostor místnosti. Výhodou je rychlá výstavba, protože smontování krbu se provádí ve výrobním závodě.

Image 10

Obr. 10 • Komín se zabudovaným krbem
1 – protidešťová hlava,
2 – prefabrikovaný komínový plášť,
3 – těsnicí set,
4 – termoizolační tvárnice,
5 – těleso komína,
6 – krbový modul

Komínové systémy s rekonstrukcí

Při rekonstrukcích se v některých případech musí pročistit komínový průduch a případně zvětšit jeho průměr nebo vyfrézovat kruhovitost. Zvětšení průměru komínovou frézou je možné až o 1/3.

Image 11Obr. 11 • Úprava komínového průduchu komínovou frézou

Po rekonstrukci musí komín splňovat všechny náležitosti podle právních předpisů pro další provoz. Při stavbách nových komínů i rekonstrukcích musí mít pracovník stavební firmy potřebné vědomosti podle platných norem.

Image 12

Obr. 12 • Komín s rekonstrukcí
1 – kónické vyústění,
2 – krycí deska,
3 – vystřeďovací objímka,
4 – spoj keramických vložek,
5 – tělo rekonstruovaného komínu,
6 – tvarovka pro napojení kouřovodu,
7 – přechodový kus na nerezový systém,
8 – čisticí díl s uzávěrem,
9 – komínová dvířka,
10 – nádoba pro odvod kondenzátu,
11 – větrací mřížka

4. Novinky v technických normách – TNK 105 Komíny

Ing. Libor Seidl – Ing. Jiří Vrba, Schiedel, s.r.o., Nehvizdy

K úpravám došlo v těchto právních předpisech: ­Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb. (zákon č. 320/2015 Sb. o HZS a o změně některých zákonů) a Prováděcí vyhláška č. 34 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

K doplňkům a změnám patří:

Zákon č. 320/2015 Sb. – změna zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb.

„§ 43 Spalinová cesta
(2) Spalinovou cestou se pro účely tohoto zákona rozumí dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší. Za spalinovou cestu se nepovažuje odvod spalin z lokálních podokenních topidel o jmenovitém výkonu do 7 kW s vývodem přes fasádu.

„§ 44 Čištění a kontrola spalinové cesty
(2) Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné provádět svépomocí. Čištění nebo kontrola spalinové cesty podle tohoto zákona u spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva, kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou součástí spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce.“

„§ 46 Postup při zjištění nedostatků
Pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik spalinových cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob
a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru.“

„§ 47 Zpráva o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty a zpráva o revizi spalinové cesty
(2) Revizní technik spalinových cest předá objednateli neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne provedení revize, písemnou zprávu o revizi spalinové cesty.“

Prováděcí vyhláška č. 34 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

příloha č. 1 Způsob revize spalinové cesty

„Revize spalinové cesty se provádí prohlídkou spalinové cesty, při které se kontroluje zejména:
10. zda nejsou v prostoru, ve kterém je umístěn spotřebič paliv typu B, umístěna podtlaková zařízení, která by mohla negativně ovlivnit funkci odvodu spalin (např. podtlakové ventilátory větracího zařízení, digestoř, krby apod.);
16. zda jsou dodrženy bezpečné vzdálenosti spalinové cesty od hořlavých předmětů a hořlavých stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F;“

„Falešní kominíci“

Určitým problémem je také mnoho falešných kominíků či revizních techniků v oboru. Někteří používají neplatná razítka – viz následující ukázka.

Do konce roku 2014 byly platné odbornosti pod názvy Revizní technik komínů a Specialista bezpečnosti práce – revizní technik komínových systémů. V současné době by na razítku měl být název Revizní technik spalinových cest.

Image 13Obr. 13 a) • l Není uvedeno, kým bylo osvědčení vydáno

Image 14Obr. 13 b) • Živnostenský úřad není oprávněn vydávat osvědčení

Image 15Obr. 13 c) • Chybí identifikační náležitosti

Image 16Obr. 13 d) • Neplatné – měření malých zdrojů

Image 17Obr. 14 • Ukázka platného razítka