+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Postřehy z mezinárodní konference Tepny domu 2017

16.12.2017 Autor: Ing. Jaroslav Dufka Časopis: 7/2017,

Mezinárodní konference Tepny domu 2017 se konala ve dnech 11. a 12. září 2017 v Brně již potřetí.

Cílem konference bylo prohloubit zájem široké veřejnosti o stav, výhled, způsob a nutnost řešení problematiky bytových domů v oblastech technického zařízení budov (TZB) s primárním zaměřením na problematiku rozvodů kvalitní pitné vody, odpadů, bezpečnost rozvodů plynu a elektrické energie a celkovou bezpečnost bytových domů.

Z oblasti TZB patřily k nejhodnotnějším příspěvky týkající se pitné vody.

Pitná voda – dostatek a její kvalita

Poznatky z posledních let ukazují, že v určitých obdobích se může i u nás projevit nedostatek vody. Mohou se vyskytnout i dlouhodobější sucha, v jejichž průběhu dojde k vysychání studní hloubených do menších hloubek. Z tohoto důvodu bude i u nás nutné postupně změnit způsob hospodaření s vodou, aby jí bylo z podzemních zdrojů odebíráno méně.

Snižování spotřeby pitné vody je možné provádět:

 • důsledným měřením její spotřeby;
 • instalací úsporných výtokových armatur a splachovačů;
 • instalací pisoárů pro ženy;
 • instalací nesplachovaných pisoárů pro muže;
 • pokrytím části spotřeby pitné vody upravenou šedou nebo srážkovou vodou;
 • kombinací výše uvedených opatření.

Měření spotřeby vody

Snížení spotřeby vody je možné docílit důsledným měřením její spotřeby u konečných odběratelů (bytů nebo nebytových prostor). Již dlouhou dobu je známo, že např. v bytových domech, se měřením spotřeby vody v bytech spotřeba vody sníží až o 40 %. V bytových domech, činí dnes podle údajů ČSÚ průměrná spotřeba vody cca 90 l na obyvatele a den.

Úsporné výtokové armatury

Úspora vody u výtokových armatur spočívá v omezení průtoku a doby výtoku vody. Jedná se především o výtokové armatury s ručním otevíráním a samočinným uzavíráním a výtokové armatury elektronické.

Image 7Tab. 1 • Rozdělení výtokových armatur podle spotřeby vody

Image 0Obr. 1 • Baterie méně hospodárné

Image 1Obr. 2 • Baterie středně hospodárné

Image 2Obr. 3 • Baterie hospodárné; vlevo samouzavírací, uprostřed dávkovací, vpravo termostatická

Image 8Tab. 2 • Úspora vody při použití výtokových armatur s ručním otevíráním a samočinným uzavíráním

Úsporné splachovače

V současné době se již běžně používají nádržkové splachovače s dvojím dávkováním vody (malé spláchnutí, min. 3 l vody a velké spláchnutí, min. 6 l vody) a s možností zastavení splachování.

Objem splachovací vody pro velké spláchnutí se snížil z 10 l na 6 l, což je pro úplné spláchnutí záchodové mísy vhodné konstrukce dostatečné.

Objem splachovací vody pro velké spláchnutí nižší než 6 l však vyžaduje použití kanalizačního potrubí DN/OD 90 a dimenzování vnitřní kanalizace přesným výpočtem.

Image 3Obr. 4 • Splachování s možností volby 3 l nebo 6 l

Pisoáry

Rovněž na pisoárech lze uspořit větší množství vody. Novinkou v tomto ohledu jsou speciálně konstruované pisoárové mísy pro ženy, které jsou už ve výrobním sortimentu několika firem.

Nesplachované pisoárové mísy mají zápachovou uzávěrku konstruovanou tak, aby nebylo nutné splachování vodou (úspora vody na pisoárech = 100 %), byla zachována hygiena a nešířil se zápach. Tato zápachová uzávěrka může obsahovat chemikálii pro neutralizaci, magnetický systém nebo plastovou membránu.

Image 9Tab. 3 • Průtok a spotřeba vody na jedno spláchnutí pisoárové mísy (podle ČSN 75 6760 min. 1,5 l)

Image 4Obr. 5 • Bezvodé (nesplachované) pisoáry

Pokrytí části spotřeby pitné vody upravenou šedou nebo srážkovou vodou

Šedou vodou nazýváme splaškové odpadní vody bez fekálií. Jedná se o mírně znečištěnou vodu z pračky, umyvadla, vany a sprchy, která může být po úpravě znovu použita jako voda provozní, obvykle ke splachování záchodů. Rovněž srážkovou vodu lze použít ke splachování záchodů, a také k zalévání zahrad, kropení zeleně a hřišť, praní a někdy i úklidu.

Upravená šedá nebo srážková voda se jímá do nádrže, odkud se pomocí automatické tlakové čerpací stanice čerpá do rozvodu provozní vody.

Potřeba vody pro splachování záchodů činí přibližně:

 • v domácnosti 31 až 32 % z celkové potřeby vody;
 • v komerčních budovách 50 až 60 % z celkové potřeby vody (z toho pro pisoáry 15 až 20 % a pro záchody 35 až 40 %).

Recyklace šedých vod je dnes již poměrně dobře vyřešena. Někteří výrobci zařízení pro recyklaci v ČR se touto problematikou zabývají dlouhodobě.

Image 5Obr. 6 • Systém recyklace šedých vod

Potřeba vody pro praní v domácnosti činí přibližně 12 % z celkové potřeby vody.

Produkce šedé vody v domácnostech činí cca 55 % z celkové produkce odpadních vod a v komerčních budovách cca 27 % z celkové produkce odpadních vod.

V bytových a rodinných domech je tedy možné upravenou šedou vodou pokrýt celou potřebu vody pro splachování záchodů. Z komerčních budov jsou vhodné pro využití šedé vody hotely, ve kterých vzniká velké množství šedé vody při sprchování hostů.

Voda jako potravina

Voda znamená život, čistá voda je jednou z našich nejcennějších komodit. Pitná voda musí splňovat řadu hygienických požadavků daných právními předpisy. Mezi nejdůležitější patří:

 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů;
 • Vyhláška MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška MZ č. 409/2004 Sb.

Odpovědnost za kvalitu vody

Za zdravotní nezávadnost vody ve vnitřním (domovním) vodovodu a za technickou způsobilost vodovodu odpovídají majitelé domů a bytů. Provozovatel veřejného (venkovního) vodovodu za stav vnitřního vodovodu neodpovídá.

Každý provozovatel vnitřního vodovodu by měl být obeznámen s:

 • minimálním rozsahem údržby a péče o vnitřní vodovod;
 • intervalem pro laboratorní kontrolu kvality vody;

Měl by mít kontakt na osobu odpovídající za stav vnitřního vodovodu.

Většina provozovatelů však tyto své povinnosti nezná.

Nejdůležitější parametry systémů vnitřních vodovodů, které mohou ovlivnit kvalitu pitné vody, jsou:

 • dimenzování potrubí;
 • materiál potrubí;
 • izolace potrubí;
 • stagnace vody v potrubí.

Dodatečná úprava pitné vody domácími úpravnami může být riziková. Nesprávným dávkováním přípravků a nedostatečným čištěním filtrů často dochází ke zhoršení její kvality.

Image 6Obr. 7 • Domovní úpravna vody

Zdravotní hodnocení pitné vody je vždy v kompetenci příslušné krajské hygienické stanice. K provádění prací na vnitřních vodovodech je třeba mít odborné znalosti a zkušenosti. Při podezření na zhoršení kvality vody je třeba upozornit majitele domu. Ten se může obrátit na odborníky z akreditované laboratoře, která rozborem ověří kvalitu vody, případně doporučí určitá opatření.

Potrubí pro pitnou vodu

Na nové rozvody jsou kladeny tyto požadavky:

 • 50letá životnost;
 • spolehlivost bez poruch a krytí zárukou výrobce;
 • čistá a bezpečná montáž (bez lepení, svařování, zápachu, poškození ostatních zařízení);
 • rychlá realizace zakázky;
 • perfektní hygiena rozvodu;
 • nízká hlučnost;
 • přiměřená cena.

Image 10Tab. 4 • Porovnání trubních materiálů

Použitá literatura

 1. Konferenční sborník Mezinárodní konference TEPNY DOMU, 2017, Pro náš dům, Brno