+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2019/1

28.02.2019 Autor: Ing. Miloš Bajgar Časopis: 1/2019

Vedoucí a recenzent rubriky Miloš Bajgar

Otázka:

Čím je stanovena povinnost provádět úpravy technologie staveb na základě dokumentace?

Odpověď:

Dokumentaci požaduje norma ČSN EN 14336 v části 4.5.1 – jednotlivé prvky se instalují v souladu s projektovou dokumentací… To nesouvisí s požadavky Stavebních úřadů, stavebním povolením, nebo ohlášením. Jde spíš o ochranu osob, které spravují společný majetek (SVJ, BD) a jsou za svou činnost zodpovědní.

Všeobecně uplatňovaný názor, že je možné realizovat cokoliv, kdekoliv a kýmkoliv bez projektu, s projektem pro stavební povolení nebo jen s ideovým schématem, nemá v české legislativě oporu.

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, nebo jejich změn, obsahuje příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Celá tato část byla beze změny vtělena i do novelizace této vyhlášky, vyhlášky č. 62/2013 Sb.

V příloze A. 1.3 c) vyhláška požaduje údaje o zpracovateli projektové dokumentace, kde pod písmenem c/ se požadují:

„jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.“

Pokud se úpravy zařízení TZB provádějí bez dokumentace a zařízení následně nemá vlastnosti obvyklé (= nefunguje), zhotovitel reklamaci neuznává, nebo jen na základě znaleckého posudku, pak je vymahatelnost práva nulová.

Ani soudní znalec v takovém případě nepomůže. Ten na jedné straně zjistí vady jak legislativní, tak i technické, na straně druhé je nemá s čím porovnat z prostého důvodu, že žádná dokumentace neexistuje.

Typickým příkladem je například výměna pozinkovaného potrubí na rozvodu teplé vody s cirkulací za potrubí plastové.

Image 1Obr. 1 • Stav pozinkovaného potrubí před výměnou

Zadavatel akci svěří instalatérské firmě, která bez jakéhokoliv výpočtu nebo projektu vymění rozvodné potrubí dimenzi za dimenzi. Přitom si neuvědomí, že plastové potrubí bude mít po rekonstrukci 4x menší průtočný průřez, 16x větší tlakové ztráty a funkce cirkulace teplé vody bude tím znehodnocena.

Image 2Obr. 2 • PPR potrubí po výměně

V jednom z posledních případů stála oprava chybně provedené rekonstrukce rozvodu teplé vody 3,8 mil  Kč. Muselo se demontovat a znovu namontovat ve větších dimenzích více jak 1700 m potrubí. Jen proto, že si zhotovitel nenechal vypracovat projekt rekonstrukce. Případ bude mít dohru u soudu.

Bude-li realizační firma odsouzena k náhradě škody, může to vést k její likvidaci. Pojistné plnění nemusí být poskytnuto, zejména v případech, kdy firma porušila téměř všechny zákonné normy, jak ty legislativní, tak i ty technické.

Je proto více jak doporučení hodné, aby zadavatel zakázky (SVJ/BD) požadoval od zhotovitele dokumentaci, vypracovanou od autorizované osoby, jako součást smluvního plnění.


Otázka:

V současné době je příprava TV pro rodinný dům zajišťována prostřednictvím dvou bojlerů á 125 litrů zapojených do série bez cirkulačního okruhu. Z důvodu závady na jednom z bojlerů je třeba tento vyměnit.

Je výhodnější ponechat zapojení bojlerů do série, nebo bude lepší změnit připojení dvou bojlerů paralelně? Jaké jsou výhody a nevýhody uvedených připojení, jaké byste doporučil, případně za jakých podmínek?

Odpověď:

Pokud budeme předpokládat, že se jedná o elektrické bojlery, pak má sériové zapojení několik výhod:

  1. Bojlery nebudou spínat většinu času současně (2 x 2 kW může být pro někoho problém).
  2. Při potřebě menšího množství teplé vody vyřadíte ten vzdálenější z provozu.
  3. Nemusíte řešit odchylky spočívající v odlišných tlakových ztrátách bojlerů vlivem různé délky potrubí a vřazených odporů.

Odpovídal: Ing. Miloš Bajgar, Vytápění – znalecká a projektová kancelář, Praha; člen redakční rady Topenářství instalace