+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2018/3

Vedoucí a recenzent rubriky Miloš Bajgar

Otázka:

Dobrý den do reakce. Prosím Vás o informaci, jakou kvalifikaci musí mít obsluha ohřívače vody, pokud do domu z blokové kotelny proudí otopná voda 90/70 °C. Tedy, pokud je dům zásobován teplem z blokové kotelny, ale ohřívač má svůj. Do ohřívače proudí přímo otopná voda 90/70 °C a na větvi pro otopná tělesa je v domě osazena trojcestná směšovací armatura.

Odpověď:

V případě výměníkové stanice, kterou popisuje tazatel, nejsou pro obsluhu stanice stanoveny žádné kvalifikační požadavky. V praxi je obsluha prováděna tak, že ji buď zajišťuje někdo z obyvatelů bytového domu, nebo je prováděna za úplatu třetí stranou, zejména dodavatelem tepelné energie. Jiné podmínky ovšem nastávají v případě výměníkové stanice, ve které se nacházejí tlakové nádoby, a ve které je tedy primární látkou horká voda. Zde již může obsluhu provádět pouze osoba s osvědčením o způsobilosti „K samostatné obsluze tlakových nádob stabilních a výměníkových stanic dle ČSN 69 0012, ČSN 06 0830, vyhlášky ČUBP 18/1979 Sb. a vyhlášky ČUBP 48/1982 Sb.“. 

Image 1Obr. 1: Osvědčení o způsobilosti

Odpovídali: Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební, VUT v Brně; člen redakční rady Topenářství instalace
Michal Králík, vedoucí Oddělení kontroly, Státní energetická inspekce Brno


Otázka:

Vážená redakce, obracím se na Vás s prosbou o vysvětlení. Jedná se o instalaci zařízení „Jištění proti nedostatku vody“ u plynových kotlů. Zajímalo by mne, kde je toto zařízení povinné, a kde pouze doporučené. Dále bych poprosil o případné logické zdůvodnění. Předem děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď:

Úvodem považujeme za nutné vysvětlit, co je vlastně myšleno zařízením, které jistí zdroj tepla proti nedostatku vody. Toto zařízení je v podstatě plovákový spínač, který reaguje na výšku hladiny tak, že při fyzickém poklesu hladiny pod vyznačenou mez dojde k poklesu plováku a vesměs rozpojení elektrického obvodu. Většina zařízení po odeznění tohoto stavu vyžaduje ruční reset, to znamená, že je nutno provést ručním zásahem uvedení do stavu, že je elektrický obvod opět sepnut. Dostatečná výška hladiny znamená vesměs to, že skutečná hladina otopné vody je nad horní hranou přístroje a ten je zcela zaplaven.

Norma ČSN EN 12828+A1 Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních otopných soustav v odstavci 4.6.2.3 Jištění proti nedostatku vody předepisuje následující:

„Uzavřené tepelné soustavy, vyjma tepelných soustav s elektrokotli a tepelných soustav na sekundární straně výměníků tepla, musí být vybaveny hlídáním hladiny vody nebo jiným zařízením, např. hlídáním minimálního tlaku nebo regulátorem průtoku, které zabezpečí provázanou ochranu proti nadměrnému zvýšení teploty na teplosměnné ploše zdroje tepla. U zdrojů tepla se jmenovitým tepelným výkonem nižším, než 300 kW není třeba hlídání hladiny vody nebo jiné adekvátní zařízení, pokud je zajištěno, že k neakceptovatelnému navýšení teploty vody nemůže dojít v případě nedostatku vody.
Pokud je zdroj tepla umístěn výše, než většina otopných ploch, hlídání hladiny vody musí být použito u všech zdrojů tepla.“

Pokud výše uvedené aplikujeme na plynovou kotelnu, je poměrně zřejmé, kdy je nutno zařízení proti nedostatku vody použít. Z citace „nadměrné zvýšení teploty na teplo­směnné ploše zdroje tepla“ lze usuzovat, že zdrojem tepla není myšlena kotelna, ale jednotlivé kotle. Pokud je výkon kotle pod 300 kW a nejedná se o  kotelnu, je běžné snímání pmin a při poklesu tlaku pod tuto hodnotu je vypnut hořák kotle. Závěsné plynové kotle mají většinou tuto ochranu již v rámci svého základního vybavení. Obdobně toto platí i pro kotle s výkonem nad 300 kW. Samozřejmě u kotlů těchto výkonů jsou již požadována další zabezpečení. Pokud se však pro jednoduchost jedná o střešní kotelnu (doslovná citace – ve vazbě na umístění otopných ploch – viz výše), je zařízení proti nedostatku vody vždy již povinné. Jelikož je v tomto případě kotelna nejvyšším bodem soustavy, mohlo by teoreticky dojít k situaci, že na kotli bude tlak vyšší než pmin, přesto by však při poruše odvzdušnění mohl být kotel bez otopné vody, nebo pouze s nějakou minimální hladinou. V takovémto teoretickém případě by snímání min. tlaku nezabránilo nežádoucímu spuštění hořáku.

Odpovídal: Ing. Zdeněk Číhal, samostatný projektant, Praha; člen redakční rady Topenářství instalace

Související časopisy