+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2017/8

05.01.2018 Autor: Ing. Miloš Bajgar Časopis: 8/2017

Vedoucí a recenzent rubriky Zdeněk Lyčka

Otázka:

Po zakoupení bytu v panelovém domě jsme objednali jeho celkovou rekonstrukci. V rámci ní se měnila i původní otopná plocha – radiátory Kalor za desková tělesa RADIK. V pokojích byla tělesa napojena lisovanou mědí. Estetickou hodnotu netřeba komentovat.

Image 0Obr. 1 • Boční napojení otopného tělesa Radik lisovanou mědí – poněkud to připomíná napojování kanalizačního potrubí

V obývacím pokoji byla dvě otopná tělesa nahrazena jedním tělesem RADIK VK. To také bylo napojeno na původní stoupačku lisovanou mědí v délce 1,2 m – viz obr. 2.

Image 1Obr. 2 • Odbočení ze stoupačky pro těleso Radik VK – přívod i zpětné měděné potrubí klesá k podlaze a napojuje spodem otopné těleso

Po týdnu provozu však došlo k havárii, vytopení pokoje a několika místností v nižších podlažích. Jak se ukázalo, příčinou bylo vypadnutí měděného potrubí z radiátorového šroubení vlivem prasknutí mosazného těsnicího kroužku.

Mohl by někdo z vaší redakce vysvětlit, proč k této havárii došlo a jestli se po výměně těsnicího kroužku nemůže havárie opakovat?

Image 2Obr. 3 • Na parapetu okna je vidět vylomený těsnicí kroužek šroubení VK

Image 3Obr. 4 • Destrukční vliv nekompenzované osové síly měděného potrubí na těsnicí kroužek šroubení

Odpověď:

Napojení tělesa RADIK VK v obývacím pokoji je zcela nevhodné. Jak vidíme na obr. 5, je takové napojení vhodné do bytů, u kterých je rozvod vytápění veden podlahou a stěnou. Do šroubení vstupuje plastové nebo měděné potrubí v ose vstupního a výstupního otvoru. Na těsnění je tak vytvářen tlak jen v ose otvoru.

Image 4Obr. 5 • Správné napojení tělesa Radik VK – potrubí je přivedeno podlahou, prochází stěnou za tělesem a vstupuje do šroubení od stěny – těsnicí kroužek není tak namáhán boční silou jako v předchozím případě a nemůže tak dojít k jeho destrukci

V panelových domech není takové napojení možné. Není možné vstupovat s potrubím ani do betonové podlahy, ani do betonové obvodové stěny. Stoupačka vytváří pro připojovací měděné potrubí pevný bod, druhým pevným bodem je spodní připojovací armatura s mosazným těsnicím kroužkem.

Připojovací měděné potrubí po každém zahřátí dilatuje, vytváří vzpěrné napětí, které se přenáší jako boční síla na mosazný těsnicí kroužek. Přes něj se snaží posunout celé těleso ve směru dilatace. Pokud k němu nedojde, nemůže těsnicí kroužek odolat a rozlomí se. Ve stejném okamžiku se měděné potrubí od připojovací armatury oddělí. Tím dojde k vytopení bytu i části objektu.

Provedená oprava, spočívající ve výměně těsnicího kroužku, stav ­neřeší, vede jen k dalšímu hava­rijnímu stavu, protože se jedná o únavový lom. Rovněž napojení měděného potrubí do kompaktní armatury otopného tělesa kolenem je nezvyklé a nedoporučuje se. Zejména z důvodu přenášení bočních sil na šroubení, pro které nebylo konstruováno.

Další závadou na provedení je vedení potrubí zpátečky. Zpátečka má od otopného tělesa vždy klesat, tady stoupá. Těleso tak nejde vypustit ani správně napustit. Při napouštění zpátečkou musí voda překonávat sloupec vzduchu v místě napojení.

Jak by mohla být provedena oprava?

Předně by opravu měla dělat topenářská firma, která umí svařovat ocelové potrubí. Pak by se měl vyměnit deskový radiátor RADIK VK za radiátor s klasickým připojením, jako byly radiátory předchozí.

Na tomto případu je opět zřejmé, že pokud nebude mít někdo z prováděcí firmy mistrovskou zkoušku, kterou naše legislativa bohužel zatím nevyžaduje, pak i v případě jednoduché výměny otopných těles bude zapotřebí vypracovat projektovou dokumentaci od autorizované osoby. Nejenom proto, že ji vyžaduje novela vyhlášky č. 62/2013 Sb. k vyhlášce č. 499/2013 Sb., v příloze č. 6 v části A. 1.3 c, ale i proto, že bude obsahovat nezbytné údaje k takové výměně.

Jde minimálně o počet otopných těles v bytě, z toho počet těles určených k výměně, typy původních těles, jejich výkony, typy nových těles, jejich výkony. Typy původních termostatických ventilů a jejich přednastavení, typy nových TRV, nebo jejich vložek a jejich přednastavení.

Otopná soustava v domě bývá hydraulicky vyregulována. Znamená to, že u všech otopných těles byl z výkonu vypočten průtok, podle zvolené tlakové ztráty na ventilovém spodku termostatickém ventilu byla vypočtena jeho Kv hodnota a číslo nastavení. Nastavení bylo provedeno u všech otopných těles v domě.

Aby nebyla narušena hydraulika otopné soustavy je potřeba zaručit, že se hodnoty přednastavení při výměně otopných těles nezmění. To se prokazuje zjednodušenou projektovou dokumentací, která se následně předkládá vedení společenství vlastníků k udělení souhlasu. Po realizaci vedení SV se má kontrolovat, zda byly údaje projektu dodrženy.

V případě, že se tento legislativní postup nedodrží, mohou být následky nedobré.

Odpovídal: Ing. Miloš Bajgar, Vytápění – znalecká a projektová kancelář, Praha; člen redakční rady Topenářství instalace