+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2017/2

03.04.2017 Spoluautoři: Ing. Miloš Bajgar, JUDr. Zdeněk Karfík, CSc. Časopis: 2/2017

Vedoucí a recenzent rubriky Zdeněk Lyčka

Otázka:

Ze zpátečky elektrokotle je provedena odbočka, na které je uzávěr – kulový kohout, pojistný ventil a expanzní nádoba. Je toto zapojení správné? Může být mezi zdrojem tepla a pojistným ventilem uzávěr?

Odpověď:

Norma ČSN 06 0830 rozlišuje pojistné a zabezpečovací zařízení.

Pojistné zařízení

Pojistné zařízení chrání zdroj tepla proti překročení maximálního dovoleného přetlaku v otopné soustavě. V tomto případě je pojistným zařízením pojistný ventil. Ten se umísťuje do pojistného místa.

Pojistné místo je horní část zdroje tepla a část výstupního potrubí ze zdroje tepla končící ve vzdálenosti nejvýše 20 DN od hrdla výstupního potrubí. V pojistném místě musí být osazen minimálně teploměr a manometr.

Pojistný ventil se umísťuje na výstup otopné vody ze zdroje tepla. Mezi zdrojem tepla a pojistným ventilem nesmí být uzávěr.

Zabezpečovací zařízení

Zabezpečovací zařízení umožňuje vyrovnat změny roztažnosti vody v otopné soustavě bez její ztráty a udržet přetlak v otopné soustavě v předepsaných mezích. Jedním z druhů zabezpečovacích zařízení je tlaková expanzní nádoba s membránou – viz obrázek. K otopné soustavě se může připojit v kterémkoliv místě přes uzávěr. Za uzávěr se osadí vypouštěcí kohout, aby se při kontrole a doplňování tlaku na vzduchové straně expanze nemusela vypouštět celá otopná soustava. Při doplňování vzduchu nesmí být na straně vody žádný přetlak.

Jak byly splněny podmínky normy?

 1. Pojistný ventil není připojen v pojistném místě, tj. v nejvyšším místě výstupního potrubí ze zdroje tepla.
 2. Vzdálenost mezi výstupním potrubím a umístěním pojistného ventilu je vyšší než normou požadovaných 20 DN.
 3. V pojistném místě není osazen teploměr a manometr.
 4. Mezi zdrojem tepla a pojistným ventilem je osazen uzávěr.
 5. Aby se dal kontrolovat a nastavit tlak vzduchu v expanzi, musí se tento kulový kohout uzavřít a voda mezi uzávěrem a expanzí vypustit. V tom okamžiku není zdroj tepla chráněn proti překročení maximálního přetlaku. Stejně tak není chráněna ani otopná soustava, hrozí nejenom destrukce zdroje tepla a otopné soustavy, ale i celého rodinného domku.

6. Umístění expanze je nevhodné. Plnicí ventilek pro doplňování vzduchu je tak blízko země, že se nedá doplňovat vzduchem.

Jak byly splněny podmínky energetického zákona a prováděcích vyhlášek

 1. Dva okruhy pro podlahové a radiátorové vytápění nejsou vybaveny vyvažovacími ventily podle vyhlášky č. 193/2007 §7 odstavec (6). Není tak zajištěno, že mají dostatečný, projektovaný výkon.
 2. Doplňující otázkou redakce na tazatele bylo zjištěno, že vůbec nedošlo k vypracování dokumentace pro realizaci stavby.

Realizace podle všech zjištění proběhla zcela amatérským a negramotným způsobem, s porušením bezpečnostních norem i právních předpisů. Takovým firmám by mělo být dle mého názoru odebráno živnostenské oprávnění z důvodu obecného ohrožení, neplnění základních kvalifikačních předpokladů pro výkon činnosti a v neposlední řadě jsou to samozřejmě desetitisícové škody na majetku zákazníků.

Odpovídal: Ing. Miloš Bajgar, Vytápění – znalecká a projektová kancelář, Praha; člen redakční rady Topenářství instalace


Otázka:

Vyhláška č. 193/2007 Sb. ve svém §7, odst. 6 uvádí:

 • „U rozvodu tepelné energie a vnitřního rozvodu vytápění a teplé vody se seřizují průtoky tak, aby odpovídaly projektovaným jmenovitým průtokům s maximální odchylkou ± 15 %. Seřízení průtoků se prokazuje měřením v jednotlivých větvích otopné soustavy. Měření se provádí při uvádění do provozu, po odstranění závažných provozních závad, při nedostatečném zásobování nebo přetápění u některého odběratele či spotřebitele a při změnách zařízení, které ovlivňují tlakové poměry v síti, zejména při připojení nových a odstavení stávajících odběratelů či spotřebitelů. Protokol o měření a nastavení průtoků zůstává trvale uložen u provozovatele rozvodu či vnitřního rozvodu.“

Podle názoru jednoho znaleckého ústavu ČVUT se tento požadavek nevztahuje na rodinné domky, u kterých je více topných okruhů.

Otázka tedy zní:

 1. Je takový názor v souladu s právním předpisem?
 2. Pokud ano, jakým jiným způsobem se dá dosáhnout hydronického vyregulování otopné soustavy? Podle názoru špičkových odborníků v oboru tepelné techniky žádným.

Odpověď:

Podle mého názoru je podstatná věta v ustanovení § 7 odst. 6 vyhlášky č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu:

 • „Seřízení průtoků se prokazuje měřením v jednotlivých větvích otopné soustavy“.

Bohužel se v právních předpisech setkáváme s pojmy, které nejsou vymezeny, a předpokládá se jejich všeobecná znalost. Pojem jednotlivé větve otopné soustavy obsahovala i předchozí právní úprava, a to vyhláška č. 151/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie. Takže pojem „Jednotlivá větev otopné soustavy“ pokud je technikům zcela jasný, potom podle mého názoru není rozdíl, zda se jedná o rodinný dům nebo o jinou stavbu bytovou nebo stavbu s nebytovými prostory. Tento svůj názor opírám o text několika podstatných právních předpisů, např. občanský zákoník, ale především stavební zákon, který v ustanovení § 121 odst. 2 stanoví:

 • „Pokud stavbou vzniká nová budova, které se přiděluje číslo popisné nebo evidenční …“

a nerozlišuje, zda jde o bytový objekt nebo o rodinný domek. Pokud tedy po technické stránce má rodinný domek jednotlivé větve otopné soustavy, potom by se na tento případ vztahovalo ustanovení § 7 odst. 6 výše citované vyhlášky.

Odpovídal: JUDr. Zdeněk Karfík, CSc. advokát, Praha


Otázka:

Naše bytové družstvo se chystá odpojit od centralizovaného zásobování teplem a zřídit si vlastní plynovou kotelnu, při jejímž provozu prokazatelně ušetří více jak 30 % nákladů.

Dříve byla cena tepla jednosložková, dnes zůstala jen pro dodávku teplé vody. Spotřeba tepla pro vytápění je fakturována cenou dvousložkovou, kdy jednu složku tvoří skutečně odebrané a naměřené teplo, druhou složku tvoří buď předpokládaná smluvní roční spotřeba tepla, nebo odběratelem požadovaný smluvní výkon.

Odběr tepla by měl být po vzájemné dohodě ukončen k 30. 4. 2017. To však za podmínky, že jako odběratelé uhradíme doplatek stálého platu (smluvní spotřeby tepla) za období od 1. 3. 2017 do 31. 8. 2017, tedy i za čtyři měsíce, kdy už se teplo odebírat nebude.

Je možné požadovat úhradu za teplo, které pravděpodobně nebude nikdy dodáno? Teoreticky by mohlo být dodáno jen v případě, že by se posunul termín uvedení nové plynové kotelny do provozu. Jinými slovy řečeno, je možné fakturovat na základě smlouvy, která se odvolává na skutečnosti v budoucnu nejisté?

Odpověď:

Obecně platí, že dodavatel nemá nárok na úhradu „něčeho“ co nedodal. Dodavatel mohl za dodávky účtovat zálohy, které budou k termínu ukončení dodávek zúčtovány. Jinak by se jednalo o neoprávněný majetkový prospěch.

Odpovídal: JUDr. Zdeněk Karfík, CSc. advokát, Praha

Související časopisy