+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. zrušeno

01.02.2016 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 1/2016

Významný obrat nastal koncem roku v diskuzi týkající se Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které jsme v časopise věnovali v předchozích letech značnou pozornost. Koncem roku 2015, ve Sbírce zákonů v částce 135/2015, vyšel nový zákon č. 320/2015 Sb. Zákon ze dne 11. listopadu 2015 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru). V rámci tohoto zákona je v části deváté, v rámci zrušovacích ustanovení, paragrafem č. 60, odst. 10, výše uvedené Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, zrušeno s účinností od 1. ledna 2016.

Za povšimnutí v zákoně č. 320/2015 Sb. určitě mimo jiné stojí:

„§ 28 Vstup do obydlí, jiného objektu a na pozemek

(1) Příslušník je oprávněn vstoupit do obydlí, má-li důvodné podezření, že je ohrožen život nebo je vážně ohroženo zdraví člověka nebo hrozí škoda na majetku, která by mohla přesáhnout částku 50 000 Kč.“

Příčinou vážného ohrožení života nebo majetku může být zcela nepochybně vadná spalinová cesta. Především pokud půjde o vadu zjištěnou při kontrole provedené technikem, který k tomu má kvalifikaci nebo v případě, pokud takový technik na základě vnějších projevů může takovou závadu předpokládat. Což typicky může být například rozpadlá konstrukce komínové hlavice. Nelze vyloučit použití „§ 28 Vstup do obydlí, jiného objektu a na pozemek“ v případě, že např. majitel kotle odmítá jeho odpojení, přestože kvalifikovaný technik identifikoval závadu ohrožující život.

Zrušení NV č. 91/2010 Sb. neznamená, že by povinnosti v něm uvedené vymizely. Některé se staly součástí nového zákona č. 320/2015 Sb. o hasičském záchranném sboru a tím se staly součástí právního předpisu nejvyšší závažnosti. Jedná se především o dále uvedená ustanovení (výpis ze zákona):

„ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o požární ochraně

§ 53

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/ 2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/ 2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

4. Za část druhou se vkládá nová část třetí, která včetně nadpisu zní:

„ČÁST TŘETÍ – ČIŠTĚNÍ, KONTROLA A REVIZE SPALINOVÉ CESTY

§ 43 Spalinová cesta

(1) Provoz spalinové cesty se považuje za vyhovující z hlediska ochrany zdraví, života nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola a revize spalinové cesty provádí způsobem podle tohoto zákona.

(2) Spalinovou cestou se pro účely tohoto zákona rozumí dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší. Za spalinovou cestu se nepovažuje odvod spalin z lokálních podokenních topidel o jmenovitém výkonu do 7 kW s vývodem přes fasádu.

(3) Ustanovení § 44 až 47 se nepoužijí na spalinovou cestu, která není součástí stavby, nebo na spalinovou cestu, která je součástí volně stojícího komínu o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větším nebo komínu o stavební výšce 60 metrů a větší, anebo na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW.

§ 44 Čištění a kontrola spalinové cesty

(1) Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví (dále jen „oprávněná osoba“).

(2) Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (diesel­agregáty) je možné provádět svépomocí. Čištění nebo kontrola spalinové cesty podle tohoto zákona u spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva, kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou součástí spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce.

(3) Lhůty čištění a kontrol, způsob čištění spalinové cesty a způsob kontroly spalinové cesty stanoví prováděcí právní předpis.

§ 45 Revize spalinové cesty

(1) Revizi spalinové cesty provádí oprávněná osoba, která je současně revizním technikem spalinových cest ve smyslu zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále jen „revizní technik spalinových cest“).

(2) Důvody pro provádění revize spalinové cesty a způsob tohoto provádění stanoví prováděcí právní předpis.

§ 46 Postup při zjištění nedostatků

Pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik spalinových cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru.

§ 47 Zpráva o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty a zpráva o revizi spalinové cesty

(1) Oprávněná osoba předá objednateli služby neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne provedení čištění nebo kontroly spalinové cesty, písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty podle § 44 odst. 2 svépomocí, učiní o tom písemný záznam.

(2) Revizní technik spalinových cest předá objednateli neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne provedení revize, písemnou zprávu o revizi spalinové cesty.

(3) Vzor písemné zprávy o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty a písemné zprávy o revizi spalinové cesty stanoví prováděcí právní předpis.“

7. Za § 76 se vkládají nové § 76a až 76c, které znějí:

㤠76a

(1) Oprávněné osobě, která

a) neprovede čištění nebo kontrolu spalinové cesty stanoveným způsobem, nebo

b) v rozporu s § 47 odst. 1 nepředá písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo ji předá po stanovené lhůtě, se uloží pokuta do 50 000 Kč.

(2) Oprávněné osobě nebo reviznímu technikovi spalinových cest, který v rozporu s § 46 neoznámí zjištěné nedostatky příslušnému stavebnímu úřadu nebo orgánu státního požárního dozoru nebo je oznámí opožděně, se uloží pokuta do 50 000 Kč.

(3) Reviznímu technikovi spalinových cest, který

a) neprovede revizi spalinové cesty stanoveným způsobem, nebo

b) v rozporu s § 47 odst. 2 nepředá písemnou zprávu o revizi spalinové cesty nebo ji předá po stanovené lhůtě, se uloží pokuta do 50 000 Kč.

§ 76b

Vlastníkovi nebo provozovateli objektu, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou a který provozuje spalinovou cestu v rozporu s tímto zákonem, se uloží pokuta do 100 000 Kč.

§ 76c

Pokutu podle § 76a a 76b ukládá hasičský záchranný sbor kraje. Při stanovení výše pokuty přihlíží zejména k závažnosti a době trvání protiprávního jednání.“

8. V § 77 odstavec 2 zní:

„(2) Pokutu podle § 76 vybírá hasičský záchranný sbor kraje.“

9. V § 78 odst. 1
se tečka na konci písmene z) nahrazuje slovem „nebo“ a doplňuje se písmeno aa), které zní: „aa) kdo provozuje spalinovou cestu v rozporu s tímto zákonem.“

11. V § 79 odstavec 2 zní:

„(2) Pokutu za přestupek podle § 78 ukládá a vybírá hasičský záchranný sbor kraje.“

Revizní technici spalinových cest mají od 1. 1. 2016 zákonem uloženou povinnost hlásit závady a na tom nic nemění přání, či případné ustanovení v objednávce od majitele či provozovatele objektu, aby technik nevystavoval revizní zprávu, pokud zjistí závady.