+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Letní termín zkoušky kominík revizní technik spalinových cest 2019

02.07.2019

Pro Hospodářskou komoru České republiky provádějí zkoušku autorizovaní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o autorizované členy Společenstva kominíků ČR. Zkoušky a přípravné kurzy probíhají v kominických učebnách SOU Jarov, Učňovská 100/1 v Praze.

23. července 2019 je plánována další zkouška profesní kvalifikace 36-024-H Kominík – revizní technik spalinových cest.
Začátek zkoušky je v 9°°, předpokládané ukončení do 17°° hodin.
Přípravný kurz pro řádně přihlášené zájemce se uskutečňují v pátek 12. 7. 2019 na SOU Jarov od 9°° hodin.

Informace ke zkoušce

Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.
Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?

Předpokladem pro připuštění ke zkoušce je splnění podmínek daných příslušným standardem zapsaným na www.narodni-kvalifikace.cz . Uchazeč o zkoušku musí doložit výuční list oboru vzdělání kominík a praxi nejméně 5 let v oboru, z toho nejméně předchozí 3 roky před podáním žádosti o zkoušku. Splnění těchto podmínek se prokazuje předložením výučního listu a příslušného potvrzení praxe (např. živnostenský list nebo pracovní smlouva a živnostenský list zaměstnavatele). Všechny tyto listiny se předkládají jako ověřené kopie.

Uchazeč musí předložit doklad o proškolení a přezkoušení z BOZP a PO vztahujícími se k činnosti revize a zkoušení spalinových cest a současně svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.  Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Přihlášku ke zkoušce Kominík – Revizní technik spalinových cest naleznete v přiložených souborech ke stažení.

Vyplněnou přihlášku je nutno zaslat na adresu:

Hospodářská komora České republiky
Martina Pavelková
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

Kontakt pro zasílání přihlášek: zkousky@komora.cz

Základní kritéria a způsoby hodnocení zkoušky

 1. Číst stavební dokumentaci a výkresy podle druhů – Slovně s výkladem
 2. Číst komíny a ventilační průduchy ve stavebních výkresech – Slovně s výkladem
 3. Číst výkresy a technickou dokumentaci vícevrstvých komínů – Slovně s výkladem
 4. Orientovat se v normách a předpisech týkajících se stavby a provozu spalinových cest, připojování a provozu spotřebičů paliv – Písemně zpracovat seznam norem a předpisů
 5. Prokázat znalost předpisů a norem pro stavbu, údržbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv – Písemný test
 6. Posoudit správnost navržené spalinové cesty (podle ČSN 73 4201) – Písemně nebo slovně
 7. Posoudit přístup ke kontrolním (čisticím) místům spalinové cesty – Prakticky s výkladem
 8. Navrhnout spalinovou cestu pro spotřebič do výkonu 25 kW podle zadání – Praktický návrh spalinové cesty a výpočet velikosti průřezu na PC
 9. Vypočítat velikost průřezové plochy komínového průduchu podle zadání – Praktický návrh spalinové cesty a výpočet velikosti průřezu na PC
 10. Kontrolovat stav a správnou funkci spotřebičů, kouřovodů a komínů na různé druhy paliv (dle ČSN 73 4201) podle zadání – Praktické provedení s popisem činnosti a zápisem zjištěného stavu
 11. Provést a vyhodnotit tlakovou a kouřovou zkoušku podle zadání – Praktické provedení s popisem činnosti a zápisem zjištěného stavu
 12. Provést kontrolu plynotěsnosti přetlakového komína podle zadání – Praktické provedení s popisem činnosti a zápisem zjištěného stavu
 13. Zjistit potřebné údaje pro výchozí revizi – Zjištění údajů a vyhotovení zprávy
 14. Vyhotovit revizní zprávu podle zadání – Zjištění údajů a vyhotovení zprávy

Související právní předpisy (Zákon 133/2016 Sb. o požární ochraně a Vyhláška 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty) naleznete v přiložených souborech ke stažení.

Image 1

Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikace

Název profesní kvalifikace

Délka trvání zkoušky

Cena za zkoušku bez DPH

36-024-H

Revizní technik spalinových cest

5-10 hod

10 000 Kč

36-025-H

Kontrola a čistění spalinových cest

5-12 hod

10 000 Kč

36-017-H

Kominík - Montáž komínů a komínových vložek

5-12 hod

10 000 Kč

36-023-H

Kominík – Měření spalin

2 hod

10 000 Kč

Přiložené soubory

– Vyhláška č. 34/2016 Sb.

– Okruhy ke zkoušce RTSC

– Přihláška ke zkoušce

Zdroj: https://www.komora.cz/profession_and_test/kominik/