+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Kvarteto křišťálových komínů pro nejlepší teplárenské projekty roku 2020

24.09.2021

Teplárenské sdružení České republiky na letošních Dnech teplárenství a energetiky, které hostila Olomouc, ocenilo křišťálovými komíny kvarteto Projektů roku 2020:
Dokončení konverze parovodů GreenNet v Liberci; Náhradu spalování uhlí v teplárnách Ostrava-Přívoz a Přerov; Vyvedení tepla z bioplynové stanice a propojení soustav v Písku a Projekt rozšíření účinné soustavy zásobování teplem v Olomouci. Ocenilo i jeden Počin roku: Vybudování Prezentačně-edukačního centra Tepláren Brno.

Image 1

Od roku 2002 tak získalo prestižní ocenění Projekt roku již 69 teplárenských projektů a oceněno bylo i 13 Počinů roku. Tradiční vyhlášení výsledků Projektů roku proběhlo při slavnostním večeru Dnů teplárenství a energetiky v Olomouci. Do užší nominace bylo ve 4 kategoriích vybráno celkem 16 nejzajímavějších loňských projektů, do nichž teplárenské společnosti investovaly bezmála 2,5 miliardy korun. V dosavadní historii soutěže si nejvyšší ocenění Projekt roku převzalo už 27 společností a obcí. Nejvíce ocenění Projekt roku získala Veolia Energie ČR (12), následována společnostmi skupiny MVV Energie CZ (8), skupinou ČEZ a Plzeňskou teplárenskou (po 6 oceněních).

Ceny vítězným Projektům roku ve čtyřech soutěžních kategoriích předal předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáš Drápela, který uvedl: „Jsem moc rád, že i v loňském roce se v teplárenství realizovala řada kvalitních projektů, které posouvají obor dopředu. Ocenění mohly získat jen čtyři, ale poděkovat je třeba všem, kteří dotáhli svůj projekt do úspěšného konce. Pokud se podaří nastavit odpovídající podmínky pro investice, tak věřím, že v příštích letech kvalitních projektů v teplárenství ještě podstatně přibude.“

Titul Projekt roku v soustavách zásobování teplem a chladem za rok 2020 získaly:

Teplárna Liberec: Dokončení konverze parovodů GreenNet v Liberci

(kategorie Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody).

V rámci projektu GreenNet bylo vyměněno 9,7 km tras parních a stejně kondenzátních rozvodů za horkovodní z teplárny do libereckých částí Pavlovice a Ruprechtice. Nové horkovodní rozvody byly provedeny z předizolovaného potrubí. Teplárna zrekonstruovala 29 výměníkových stanic pára/voda na systém voda/voda, postavila novou centrální výměníkovou stanici pára/voda o výkonu 40 MWt a zprovoznila kogenerační jednotku (1 MWe). Z koryta řeky Nisy v centru města zmizelo potrubí, které je uložené převážně v zemi. Projekt zahájila teplárna v březnu 2018. Do konce roku 2019 probíhala rekonstrukce části parovodu a instalace nových technologií včetně vybdování provizorní výměníkové stanice po dobu výstavby. V roce 2019 pak pokračovala rekonstrukce zbývající části parovodu, výstavba centrální výměníkové stanice a instalace kogenerační jednotky. Projekt byl uveden do trvalého provozu na jaře 2020. Úspora přepočtená na primární energii bude činit přes 87 000 GJ.

Image 2

Image 3

Veolia Energie ČR: Náhrada spalování uhlí v teplárnách Ostrava-Přívoz a Přerov

(kategorie Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší).

Teplárna Přívoz v Ostravě a Teplárna Přerov prochází rozsáhlou ekologizací a budou mezi prvními teplárnami u nás, které přestanou spalovat uhlí a přejdou na čistší paliva. První etapa ekologizace Teplárny Přívoz v Ostravě spočívala v plynofikaci parního kotle K4 (49,7 MWt). Součástí byla i výstavba vysokotlakého plynovodu, regulační stanice plynu a středotlaké plynové přípojky. Úspěšným ukončením projektu plynofikace kotle K4 Veolia nahradila černé uhlí a dosáhla tak výrazně nižší koncentrace emisních limitů při spalování koksárenského plynu (pro NOx i CO 100 mg/Nm3) a při spalování zemního plynu (pro NOx 80 mg a u CO 100 mg/Nm3). Došlo i k dalšímu snížení emisí prachu a CO2. V Teplárně Přerov nahradily původní černouhelné kotle dva plynové kotle (parní kotel K7 o výkonu 33 MWt a horkovodní kotel K8 o výkonu 36 MWt). Účinnost nových kotlů dosahuje až 97 % se zajištěním emisních koncentrací pod hodnoty požadované legislativou (pro NOx 60 mg/Nm3 a CO 50 mg/Nm3). Také v tomto případě výrazně klesnou i emise tuhých znečišťujících látek (prachu) a CO2. 

Image 4

Teplárna Písek: Vyvedení tepla z bioplynové stanice a propojení soustav v Písku

(kategorie: Rozvoj a využití kombinované výroby elektřiny a tepla, obnovitelných a druhotných zdrojů energie).

Projekt řešil propojení dvou nezávislých soustav zásobování tepelnou energií v Písku s cílem dosažení úspor primární energie v zásobování teplem v lokalitě sídliště Portyč. Jeho hlavním zdrojem energie, stejně jako pro celou tepelnou soustavu ve městě je Teplárna Smrkovice. Tuto soustavu vlastní a provozuje společnost Teplárna Písek, a.s. Druhá soustava se zdrojem v podobě kogenerační jednotky na bioplyn se nachází na severním okraji města Písek v průmyslové zóně. V tepelné soustavě v Písku je nově využíváno zbytkové teplo z této bioplynové stanice a teplo z uhlí je tak efektivně a ekologicky nahrazeno teplem z bioplynu. Přínosem projektu je úspora primární energie a zajištění dlouhodobé funkčnosti, spolehlivosti a dodávky tepla konečným odběratelům. V rámci projektu za 35 milionů korun byla realizována výstavba teplovodu, úprava kompaktních předávacích stanic ve stávajících odběrných místech a vybudování transformačního místa pro vyvedení tepla z bioplynové stanice.  

Image 5

Veolia Energie ČR: Projekt rozšíření soustavy zásobování teplem v Olomouci

(kategorie Rozvoj soustav zásobování teplem).

V lokalitě Rezidence Šantova v centru Olomouce (7 bytových objektů se 434 byty, roční odběr 8,4 TJ) byla v roce 2020 zahájena dodávka tepelné energie ze 3 objektových předávacích stanic. Jedná se o horkovodní zařízení, která jsou připojena k soustavě zásobování teplem (SZTE) Olomouc. Horkovodní přípojky jsou napojeny z hlavního horkovodního přivaděče pro město z Teplárny Olomouc. V další rezidenční čtvrti VILA PARK na západním okraji Olomouce byl v roce 2020 vybudován a připojen horkovodní přípojkou k SZTE již třetí bytový blok (celkem 6 bytových bloků se 335 bytů, roční odběr 9,5 TJ). Každý bytový blok je vybaven centrální horkovodní předávací stanicí zajišťující rozvod topné vody do jednotlivých vila domů v rámci bloku. Bytové předávací stanice v každém bytě pak nabízejí vysoký komfort s využitím plně individuálního nastavení parametrů vytápění a přípravy teplé vody. Projektem se v obou lokalitách podařilo dále rozšířit účinnou soustavu zásobování tepelnou energií v Olomouci.

Image 6

Titul Počin roku v soustavách zásobování teplem a chladem za rok 2020 byl udělen:

Teplárnám Brno za „Vybudování Prezentačně-edukačního centra“

Pro žáky a studenty technických oborů, ale i pro setkávání s odborníky, zákazníky a návštěvníky tematických akcí je určeno nové Prezentačně-edukační centrum, které dokončily Teplárny Brno na svém nejmodernějším provozu Červený mlýn. Programy centra přítomným přibližují technologii výroby tepla i elektrické energie v jednom cyklu. Teplárny Brno jsou od svého vzniku průkopníky kogenerace. Počátky teplárenství na území města Brna byly inspirovány technickou infrastrukturou New Yorku v počátku 20. století. Připraveny jsou i krátké filmy z míst, kam se běžný návštěvník nedostane. Vrcholem návštěvy se stane prohlídka provozu Červený mlýn, který se řadí mezi technologickou špičku nejen v tuzemsku, ale i ve střední Evropě. Úprava prostor v přízemí správní budovy trvala půl roku. Výsledkem je moderní interiér s variabilním řešením a kapacitou 65 osob, který je vybaven špičkovou audiovizuální technikou včetně velkoplošné obrazovky.

Image 7

Záměrem vyhodnocení nejlepších projektů je ocenit úspěšné realizace v oblasti dálkového vytápění a chlazení, které přispívají k rozvoji a modernizaci účinných, ekonomických a k životnímu prostředí šetrných systémů zásobování teplem a k efektivnímu zajištění tepelné pohody bytů i energetických potřeb služeb a průmyslu. Za roky 2001 až 2020 již bylo do této celostátní energetické soutěže nominováno celkem 206 teplárenských projektů a oceněno bylo i 13 počinů.

Z tiskové zprávy