+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Kontroly kotlů

01.06.2016 Autor: Ing. Mojmír Krátký Časopis: 3/2016

Podle platného znění zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší je povinen každý provozovatel zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 10 až 300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, provádět prostřednictvím odborně způsobilé osoby (dále jen OZO) jednou za dva roky kontrolu tohoto zdroje.

Konkrétně je tato povinnost určena v § 17, odst. 1, písmeno h). Termín provedení první kontroly je nejpozději 31. 12. 2016. Detailnější představa Ministerstva životního prostředí o provádění kontrol je rozvedena ve SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším (dále Sdělení MŽP), které bylo zveřejněno v říjnu 2015.

Asociace podniků topenářské techniky (dále APTT) je spolek, který sdružuje mimo jiné podstatnou část výrobců topenářské techniky, a který se problematikou kontrol dlouhodobě zaobírá. Výrobci jsou si dobře vědomi toho, že kvalitní servis a následná péče o jejich výrobky hraje při rozhodování zákazníků významnou roli. A vzhledem k tomu, že kontroly kotlů mají mít podle představy MŽP význam také ve smyslu seřízení zdroje, doporučení ke správnému provozování a poskytnutí rad provozovatelům, pak vazba na výrobce je víc než zřejmá. Samotný zákon neurčuje přesnou formu dokumentů a provádění kontrol, a proto APTT usiluje o to, aby proškolení u výrobců, vydávání osvědčení a samotné provádění kontrol mělo minimálně základní věcnou a formální úroveň a kontroly se tak zcela neminuly se záměrem. Zákazníci by měli ve vlastním zájmu preferovat služby spolehlivě proškolených OZO. Proto APTT, jako autorizované začleněné živnostenské společenstvo Hospodářské komory České republiky, ve spolupráci s komorou k tomu zřídilo na svých webových stránkách seznamy řádně proškolených OZO, které používají jednotný formát Osvědčení a provádí kontroly ve smyslu Sdělení MŽP včetně doporučeného formátu kontrolního záznamu.

Od zahájení akce již bylo na APTT směřováno velké množství dotazů. Zhruba polovinu dotazů tvoří dotazy na postupy pro získání oprávnění. Kdybychom měli shrnout většinové odpovědí na tuto skupinu dotazů, pak lze uvést, že:

  • zákon nestanovuje požadavky na kvalifikaci osob, které mohou získat oprávnění k provádění kontrol, resp. je věcí výrobců, komu oprávnění udělí;
  • s ohledem na výše uvedené ve vztahu k zákazníkům, preferují výrobci při proškolování a udělování oprávnění svoje smluvní servisní a montážní partnery, zejména v první fázi, ale není to podmínkou;
  • pokud OZO bude provádět kontroly na výrobcích vícero výrobců, musí absolvovat školení u každého výrobce a zároveň získat od každého jednotlivého výrobce extra oprávnění. Toto je často zpochybňováno například těmi techniky, kteří mnoho let provádějí kontroly kotlů na základě jiných vyhlášek (např. vyhláška č. 194/2013 Sb. apod.). Náš názor je ten, že tento výklad vzniká především rozdílným chápáním smyslu kontrol, kdy jak je patrno i ze Sdělení MŽP, prohlídka zdroje nemá pouze konstatovat případné závady a zanést je do protokolu, ale pokud kontrolu provede osoba, která do detailu zná konkrétní výrobek, má provést dodatečné seřízení, servisní zásah, opravu, navrhnout doporučení k výměně zdroje apod.

Druhou polovinu dotazů tvoří dotazy provozovatelů zdrojů a pracovníků úřadů. V této skupině jsou nejčastějšími tématy:

  • zdroje, kde je nezjistitelný nebo zaniklý výrobce, mohou kontrolovat OZO, které byly proškoleny na zdroj obdobné konstrukce a princip spalování. Podle novely zákona č. 201/2012 Sb., která je nyní projednávána v parlamentu, to bude platit také u zdrojů, u kterých výrobce OZO neurčil, pokud tedy bude zákon přijat v navrhované podobě;
  • cena kontrol není stanovena a je věcí výrobce, zda pro „svoje“ OZO stanoví nějaká pravidla, nebo tuto záležitost ponechá v rukou OZO a volnému působení vztahu nabídka – poptávka;
  • kontroly se vztahují také na krbové vložky vybavené teplovodním výměníkem připojeným k teplovodní soustavě;
  • zákon nerozlišuje, zda se jedná o zdroj „hlavní“, či „záložní“ (občas provozovaný), pracuje pouze s pojmem „provozovaný“.

Image 0Obr. • Seznam OZO, vedený APTT, nabízí na adrese www.aptt.cz, sekce KONTROLY KOTLŮ, vyhledání OZO podle výrobce, a to nejblíže k místu kontroly. Rozsah oprávnění OZO na typy zdrojů lze ověřit na Osvědčení, které je u každé vyhledané OZO k dispozici ke stažení

Přestože je současné znění zákona známo již od roku 2012, reálně se výrobci s ohledem na požadovaný termín první kontroly začali zaobírat kontrolami až v druhé polovině roku 2015, a sice nejdříve přípravou spe­cializovaných školení, na základě kterých udělují proškoleným osobám oprávnění k provádění kontrol. V prvním čtvrtletí 2016 začal postupně narůstat počet oprávněných OZO. Přesný počet osvědčených osob není znám, nicméně počet OZO, které jsou zapsány v seznamu vedeného na stránkách APTT, byl k datu 31. 3. 2016 celkem 404 osob a zastoupeno bylo 14 ­výrobců.

Na seznamu, vedeném na stránkách APTT, nejsou OZO všech výrobců, zařazení do seznamu je dobrovolné, ale postupně počet registrovaných OZO narůstá. Seznam obsahuje jednoduché vyhledávání OZO podle polohy zdroje na mapě a typu zdroje. Objednatel kontroly si také může prohlédnout a ověřit platnost osvědčení OZO, kterou si případně přizve ke kontrole. Osvědčení je v jednotné formě a obsahuje vše potřebné, včetně přesné specifikace výrobků, které je OZO oprávněna kontrolovat. Vzhledem k tomu, že OZO zapsané v seznamu jsou zapisovány v součinnosti s výrobci, nemůže se stát, že takto vyhledaná a přizvaná OZO nemá platné oprávnění. Ze seznamu lze také vyhledávat OZO pro kontrolu zdrojů neznámých a zaniklých výrobců apod., což pro zavedené výrobce a jejich OZO, vedené na seznamu, bude znamenat i potenciál pro získání nových budoucích zákazníků.

Autor:
Asociace podniků topenářské techniky
Související časopisy