+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Instalace sanitárních systémů z lisované nerezové oceli a dezinfekce vody v nemocničních zařízeních

16.05.2022 Autor: Miroslav Kotrouš Firma: IVAR CS spol. s r.o.

Potrubí a lisovací fitinky z nerezové oceli jsou v současné době nejpoužívanějším typem sanitárních rozvodů pitné a sanitární vody v nemocničních zařízeních. Při rozhodování o typu rozvodu hraje velkou roli rychlost instalace, komplexní hygiena, s ní související zdravotní nezávadnost a v neposlední řadě i životnost systému vzhledem k opakujícím se dezinfekčním cyklům, které jsou nezbytné pro udržení zdravotně nezávadných systémů bez ohrožujících bakterií a virů. Tyto významné a pozitivní vlastnosti, předurčují potrubí a lisovací fitinky z nerezové oceli pro tento typ rozvodů.

Boj proti bakteriím a virům ve zdravotnických zařízeních je stále důležitějším tématem, kterému je věnována velká pozornost ve vztahu k požadavkům na dezinfekce a korozivní odolnosti různých typů materiálů, které lze pro sanitární instalace použít. Při zohlednění všech faktů pak vyplývá, že ideálním a nejvhodnějším typem materiálu je nerezová ocel AISI 316L dodávaná pod typovým označením IVAR.IVINT.

Nemocniční zařízení musí vždy udržovat nejvyšší úroveň hygieny, protože lidé, které jsou v nich léčeni, mají často oslabený imunitní systém nebo trpí nemocemi, u kterých by mohlo dojít ke zhoršení stavu vlivem vystavení bakteriím a virům. Z tohoto důvodu podléhají nemocniční zařízení přísným protokolům týkajících se dezinfekčních cyklů.

Systémy zásobování pitnou a sanitární vodou musí být pravidelně dezinfikovány pomocí chemikálií nebo jejich koncentrací. Často se jedná o sloučeniny obsahující chlor, který má sice skvělé vlastnosti z hlediska dezinfekce, ale při pohledu z druhé strany může mít negativní vliv na předčasné snížení životnosti armatur a potrubního rozvodu v průběhu doby.

Zatímco nejčastěji používanými materiály pro domácí instalační systémy jsou plasty a měď, při rozhodování o materiálu u průmyslových aplikací, jako jsou v tomto případě sanitární systémy zásobování pitnou a užitkovou vodou v nemocničních zařízeních, je požadován materiál s vynikajícími vlastnostmi, a ty má právě nerezová ocel.

Image 0

Proč je použití nerezové oceli AISI 316L důležité v nemocnicích?

Na rozdíl od plastů a mědi má nerezová ocel IVAR.IVINT materiálového provedení AISI 316L, další obrannou vlastnost zvanou samopasivace.

Voda (H2O) protékající systémem obsahuje kyslík, který se dostává do kontaktu s chromem přítomným ve složení trubek z nerezové oceli AISI 316L a vytvoří tenkou vrstvu oxidu chromu. Tento jev se nazývá samopasivace a přispívá, i když v malé míře:

  • k ochraně potrubí před oxidací;
  • tvorbě bakteriálního biofilmu.

Image 1

Ve zkratce připomeneme, že u nerezové oceli AISI 316L znamená písmeno L Low Carbon.

Nerezová ocel AISI 316L má ve své slitině nízký obsah uhlíku, který je hmotnostně 0,03 % nebo méně, zatímco například nerezová ocel AISI 316 má obsah uhlíku 0,07 % nebo méně.

Vzhledem ke sníženému obsahu uhlíku je méně pravděpodobné, že se s ním chrom přítomný ve slitině nerezové oceli AISI 316L bude vázat.

Čím větší je množství nevázaného volného chromu, tím větší je dostupnost jeho reakce s kyslíkem a vytváření tenké vrstvy oxidu chromu, který poskytuje ochranu nerezové oceli před korozí.

Dvě další velmi důležité vlastnosti nerezové oceli AISI 316L jsou její extrémní hladkost a snadnost dezinfekce.

Distribuční rozvody pitné a sanitární vody musí být co nejhladší, protože díky této vlastnosti jsou rozvody z nerezové oceli odolnější proti usazování biofilmu na vnitřních stěnách trubek a lisovacích fitinků. Jakmile dojde k vytvoření biofilmu, je následně velmi obtížné jej odstranit, takže výběr vhodného materiálu, který nepodporuje jeho tvorbu, je velmi důležitý.

Co je biofilm?

Bakterie mohou být přítomny v sanitárních systémech ve formě volné anebo v agregované. Pokud se jedná o formu agregovanou, nazývá se biofilmem, který je definován, jako slučování (aglomerace), které má tendenci tvořit vrstvu biologického materiálu na vnitřním povrchu trubek.

Image 2

Vytvořený biofilm je mnohem nebezpečnější než volné bakterie, protože se stává ideálním prostředím pro růst a šíření bakterií. Ve skutečnosti biofilm působí, jako ochrana bakterií před působením vnějšího prostředí a poskytuje jim nekonečné možnosti množení.

Více než polovina všech bakteriálních infekcí je způsobena tvorbou biofilmu. Na mikroskopické úrovni je biofilm strukturován tak, aby tekutiny mohly volně cirkulovat uvnitř, což vytváří preferenční kanály, které zadržují bakteriální živiny a zároveň usnadňují odstraňování látek, které jsou pro bakterie škodlivé, jako jsou dezinfekční prostředky.

Jestliže byly shrnuty vynikajících vlastností nerezové oceli a jejich role proti tvorbě nebezpečného biofilmu, je potřeba zmínit i ostatní trubní materiály, které se nemusí chovat stejně.

Použití měděných trubek pro systémy zásobování pitnou a sanitární vodou se v nemocničních zařízení obvykle nedoporučuje, a to ze dvou hlavních důvodů:

  • měď má nižší mechanickou odolnost a větší tvárnost ve srovnání s nerezovou ocelí;
  • v případě vyšší tvrdosti dodávané vody, mohou dezinfekční prostředky na bázi chloru podporovat přeměnu mědi na oxid měďnatý, tato reakce pak činí měděné potrubí poréznějším, což v dlouhodobém horizontu způsobuje netěsnosti v systému.

Image 3

V nemocničních zařízeních se také nedoporučují instalace trubek a fitinků vyrobených z polymerů a materiálů na bázi plastů, protože pravidelný průtok dezinfekčních sloučenin chloru exponenciálně zvyšuje jejich stárnutí. Plast má tendenci předčasně stárnout, ztrácí pružnost a vytváří podélné praskliny, které by mohly nevyhnutelně vést k únikům vody.

Image 4

Přednosti trubek IVAR.IVINT a lisovacích fitinků IVAR.IVN z nerezové oceli používaných v systémech sanitárních rozvodů v nemocničních zařízeních se neomezují pouze na vlastnosti materiálu, ale i na instalační technologie, které přináší další výhody.

Vynikající vlastnosti lisovacích fitinků z nerezové oceli AISI 316L pro systémy zásobování pitnou a sanitární vodou v nemocničních zařízeních

Image 5

  • Nerezová ocel AISI 316L neuvolňuje žádné látky, které by mohly kontaminovat hygienu přepravované vody
  • Trubky a lisovací fitinky z nerezové oceli mnohem lépe odolávají extrémním tepelným šokům, kterým je systém vystaven během častých dezinfekčních cyklů v nemocničních systémech, a mohou tak trvat delší časový interval
  • Rychlost procesu instalace s využitím technologie lisovaných spojů umožňuje realizaci za méně než polovinu času potřebného při instalaci jiných systémů
  • Při instalace hygienicky nezávadného sanitárního systému technologií lisování není potřeba do nemocnice přivážet potenciálně znečišťující látky, jako je tomu např. u svařování. Jediné odpadem, který je způsoben lisovacím procesem jsou barevné plastové proužky, které identifikují vykonaný lisovací úkon na fitinku

Některé z nejdůležitějších faktorů, které je potřeba sledovat, pokud jde o infekce v nemocničních systémech

Všechna nemocniční zařízení mají dokument týkající se postupů pro zajištění hygieny užitkové vody. Tento dokument musí obsahovat plné posouzení rizik, celé schéma distribučního systému a rutinní a mimořádné provozní postupy v případě již zmíněného rizika vzniku virů nebo bakterií.

Je důležité vědět, jak často se jednotlivá odběrná místa (baterie, sprchy, odtoky toalet) používají. V každém sanitárním systému jsou jeho části, které se pravidelně nepoužívají a jsou tak vystaveny většímu riziku vzniku bakterií. Bez pravidelného odběru vody nebo její stagnace se pravděpodobnost tvorby nebezpečného biofilmu exponenciálně zvyšuje.

Pro provoz hygienicky nezávadného sanitárního systému je velmi důležité udržování správné teploty, aby se zabránilo šíření bakterií a virů, zejména pak bakterie legionelly. V praxi to znamená, že v celém systému zásobování sanitární vodou musí být studená voda nižší než 20 °C, zatímco teplá voda musí být vyšší než 55 °C.

Tlak v sanitárním systému a správný a nepřetržitý průtok užitkové vody musí být možné neustále monitorovat prostřednictvím inteligentních kontrolních systémů.

Sanitární systémy, které nejsou pravidelně udržovány, jsou primární příčinou vypuknutí infekcí uvnitř nemocničních zařízeních.

Legionella a její nebezpečí

Jednou z nejnebezpečnějších infekcí v nemocničních zařízeních je bakterie legionelly, jinak nazývané legionářská nemoc. Jedná se o typ pneumonie způsobený určitými kmeny bakterií, které se nacházejí ve vodnatém prostředí a zejména v rozvodech z plastů, které jsou ideálním prostředím pro jejich buněčné množení.

Image 6

Možná instalační opatření ke snížení šíření bakterií a virů v sanitárních systémech

Při navrhování sanitárních systémů pro nemocniční zařízení je nejdůležitější cílem minimalizovat podmínky, které by mohly vést k šíření mikroorganismů a biofilmu. Prioritou je vždy se rozhodnout pro řešení, která umožňují snadnou dezinfekci rozvodu.

V nemocničních zařízeních je často tendence k nadměrnému předimenzování sanitárních rozvodů z důvodu možnosti snadného rozšíření pro budoucí rozšíření nových odděleních.

Často však nadměrná velikost sanitárních systémů vede k instalaci odbočovacích T kusů, které sice jsou připojeny k hlavnímu rozvodu, ale nejsou denně používány. Tento stav by mohl v průběhu doby způsobit růst a šíření nebezpečných patogenů v dopravované vodě.

Aby se byly eliminovány naplněné, ale nepoužívané úseky sanitárního rozvodu, mělo by být případné rozšíření sanitárního rozvodu plánováno modulárně s využitím instalačních systémů, jako jsou systémy lisovací. Tyto instalační systémy zahrnují široký výběr lisovacích fitinků a uzavíracích armatur, kterými mohou být aktuálně nepoužívané trasy dočasně uzavřeny, vypuštěny a ponechány připravené pro budoucí rozšíření.

Image 7

A konečně, jsou to i systémové filtry, které jsou rozhodující pro zajištění hygieny a čistoty dodávané pitné a užitkové vody, zejména pokud se používají „inteligentní” filtrační systémy, které lze monitorovat a programovat vzdáleně obdobně, jako v případě procesů dezinfekce sanitárních systémů.

Výrobce systému IVAR.PRESS FITTING SYSTEM doporučuje absolutní dodržování dezinfekčního postupu, aby se zabránilo nebezpečné korozi v důsledku možného nesprávného předávkování výrobky obsahujících chlor.

Pro ideální způsob dezinfekce pro systémy zásobování pitnou a sanitární vodou v nemocnicích

Aby byly systémy zcela hygienické nezávadné, je důležité začít s dokonalým pravidelným čištěním, aby voda procházející potrubím nemohla vytvářet biofilm.

Jestliže již došlo k tvorbě biofilmu, mohla by být ohrožena účinnost dezinfekčních procesů. To je také důvod, proč musí být způsob a četnost dezinfekčních procesů pečlivě zaznamenány pro případ posouzení rizik.

Dávkování a četnost dezinfekčních procesů je velice důležitá nejenom po stránce materiální životnosti sanitárního rozvodu, ale i po stránce zdravotní. Vysoká koncentrace dezinfekčních prostředků může při kontaktu negativní vliv na lidskou tkáň.

Při pohledu z druhé strany, příliš nízká koncentrace dezinfekčního prostředku může mít za následek šíření bakterií a virů, jejichž likvidace by byla správnou koncentrací dezinfekčního prostředku zajištěna.

Při výběru nejvhodnějšího dezinfekčního prostředku nebo jeho koncentrace pro systémy sanitárních rozvodů je vždy dobré zvážit chemické složení vody dopravované vodárenským zařízením. Například obzvláště tvrdá voda se může chovat lépe s určitými typy dezinfekčních prostředků.

Závěrem můžeme konstatovat, že potrubí IVAR.IVINT z nerezové oceli AISI 316L je ideálním materiálem pro sanitární rozvody zásobování pitnou a užitkovou vodou v nemocničních zařízeních, obzvláště pak v kombinaci s širokou nabídkou nerezových lisovacích fitinků IVAR.IVN. Zmíněny byly i možné problémy plynoucí z kontaktu se sloučeninami chloru při pravidelné nebo mimořádné dezinfekci.


Důležité upozornění: Informace obsažené v tomto článku slouží pouze k informačním účelům. Nelze jej chápat jako technické podklady pro zpracování plnohodnotné projektové dokumentace zpracované autorizovaným projektantem sanitárních rozvodů.

Firemní článek