+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Cech topenářů a instakatérů ČR informuje: Využití biomasy pro výrobu tepla – 1. část

04.05.2012 Autor: Ing. Vladimír Valenta Časopis: 3/2012

Cech topenářů a instalatérů (www.cechtop.cz) uspořádal v říjnu 2011 v Plzni, v Kolíně a ve Zlíně semináře Joule 2011.
Na seminářích vystoupil s přednáškou také Ing. Jan Hrdlička, Ph.D., z Ústavu energetiky, Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Zde je ukázka z jeho přednášky.

Pojem biomasa

Pod pojmem biomasa se rozumí veškerý materiál organického původu, který obsahuje uhlovodíky. Biomasa proto obecně zahrnuje:

 • v přírodě žijící rostliny a živočichy (tzv. fytomasu a zoomasu),
 • zbytky a produkty jejich existence (např. exkrementy zvířat),
 • odumřelou, ale nikoliv fosilní fytomasu a zoomasu (např. sláma, suché listí),
 • a dále v tomto smyslu veškerý materiál, který vznikl technologickou přeměnou z předchozích, (např. papír, odpady z jatek, organická část domovního odpadu).

Ohraničením biomasy a fosilní biomasy ve smyslu obnovitelného zdroje energie je rašelina (I. stupeň uhelnatění), která již není do biomasy zahrnována.

Primární a sekundární produkty

Jako primární biomasa se označují takové materiály, které vznikly přímou fotosyntézou, tj. veškerá rostlinná biomasa, např. dřevo, ale i veškeré produkty a zbytky lesního a zemědělského hospodaření.

Jako sekundární biomasa jsou označovány organické produkty vzniklé bez přímého působení slunce ve vyšších organizmech (např. zvířat), exkrementy, ale patří sem rovněž i čistírenské kaly.

Biomasa v české legislativě

Zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 146/2007 Sb. o emisních limitech uvádějí:

Biomasa pro ZVZ (zvláště velký zdroj znečištění ovzduší) je produkt, který je tvořen zcela nebo zčásti z rostlinného materiálu pocházejícího ze zemědělství nebo lesnictví, a který lze použít jako palivo za účelem získání jeho energetického obsahu, a dále uvedený odpad použitý jako palivo:

 1. rostlinný odpad ze zemědělství nebo lesnictví,
 2. rostlinný odpad z potravinářského průmyslu, pokud se znovu využije vyrobené teplo,
 3. rostlinný odpad z výroby čerstvé vlákniny a z výroby papíru z buničiny, pokud se společně spaluje v místě výroby a vzniklé teplo se využije,
 4. korkový odpad,
 5. dřevní odpad s výjimkou dřevného odpadu, který může obsahovat halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření látkami na ochranu dřeva nebo nátěrovými hmotami, zahrnující především dřevné odpady tohoto typu pocházející z odpadů ze stavebnictví a z demolic.

Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů uvádí: biomasou se rozumí rozložitelná část výrobků, odpadů, a zbytků z provozování zemědělství a hospodaření v lesích a souvisejících průmyslových odvětví, zemědělské produkty pěstované pro energetické účely, BRKO (biologicky rozložitelná část komunálního odpadu) a BRPO (biologicky rozložitelná část průmyslového odpadu).

Vyhláška č. 482/2005 Sb. o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy uvádí důležité pojmy:

 • není definován pojem biomasa, pouze biopalivo = palivo vyrobené z biomasy,
 • biologicky rozložitelný materiál – materiál podléhající bio­logickému anaerobnímu nebo aerobnímu rozkladu za podmínek přirozeně se vyskytujících v biosféře,
 • mechanicko-biologická úprava – úprava směsného komunálního odpadu a průmyslového odpadu svou charakteristikou a složením podobného komunálnímu odpadu, spočívající v kombinaci fyzikálních postupů, kterými jsou například drcení a třídění, a biologických postupů, jejímž výsledkem je oddělení některých složek odpadu, stabilizace biologicky rozložitelných složek odpadu a případně další úprava oddělených složek odpadu.

Image 1

Bez podpory je rašelina a dále dřevo, výrobky ze dřeva a dřevěných materiálů ošetřené konzervačními a ochrannými prostředky nebo povrchovými úpravami nebo pojivy s obsahem halogenovaných uhlovodíků nebo těžkých kovů a takto ošetřené dřevo ze stavebnictví a z demolic.

Celkem se rozlišuje 5 skupin biomasy:

 • sk. 1: cíleně pěstovaná energetická biomasa,
 • sk. 2: zahrnuje biomasu nezařazenou do skupiny 1, 3 nebo 4 a současně využitelnou pro procesy termické přeměny nebo pro anaerobní fermentaci (např. sláma, znehodnocené obilí, travní hmota),
 • sk. 3: zahrnuje materiálově využitelnou, jednoznačně určitelnou biomasu, zejména piliny a tzv. bílou a hnědou štěpku; dále papírenské výluhy a palivové dřevo,
 • sk. 4: zahrnuje biomasu využitelnou zejména pro anaerobní fermentaci a biomasu, kterou je možné využít i pomocí procesů termické přeměny (rozlišením zařazení do kategorií dle druhu termické přeměny; např. zbytky z výroby lihu, zbytkový jedlý olej, apod.),
 • sk. 5: biomasa využitelná pouze pro anaerobní fermentaci (např. masokostní moučka, kafilerní tuk, exkrementy).

Vznik biomasy a tzv. „CO2 neutralita“

Rostlinná biomasa vzniká procesem fotosyntézy, tj. vázáním CO2 ze vzduchu do organické sloučeniny za pomoci slunečního záření. Podstatou je tedy „akumulace“ sluneční energie do formy chemické vazby, kterou lze energeticky využít. Čistá bilance je taková, že jaké množství CO2 je v rostlině naakumulováno, totéž množství se uvolní zpět do atmosféry při jejím rozkladu/spálení apod. Realita je ale jiná. Je vždy nutné uvažovat všechny technologické kroky jejího využití.

Kvalitativní znaky biopaliv

Palivové vlastnosti:

 • voda: balastní složka, ovlivnění výhřevnosti, teploty spalování, skladování, přepravní nároky,
 • výhřevnost: energetický obsah v palivu,
 • popeloviny: balastní složka; emise tuhých znečišťujících látek, možnost využití zbytků po spalování,
 • tavitelnost popelovin: tvorba úsad a spečenin, problematika spolehlivosti provozu.

Fyzikálně-mechanické vlastnosti:

 • granulometrie: provedení dávkovacích zařízení kotlů, potřeba zpracování, zápalnost, možnost sušení,
 • podíl jemných částic: ucpávání podavačů, nebezpečí exploze, klenbování,
 • sypná hmotnost a hustota: volba způsobu přepravy, výkon dopravníků,
 • odolnost proti otěru: tvorba jemných částic při zpracování.  
Související články