+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

28 zásad správné instalace a servisu solární elektrárny

07.07.2023 Časopis: 2/2023

Současný boom v solární energetice s sebou bohužel přináší nedostatek kapacit instalačních firem. Zájemci o novou fotovoltaiku se mnohde musí smířit s dlouhou čekací lhůtou.

Převis poptávky by však neměl znamenat snížení nároků na kvalitu provedení instalace. Ačkoliv není fotovoltaika v porovnání s jinými způsoby získávání elektřiny nikterak složitou technologií, nemusí být pro laika úplně snadné zhodnotit vhodné řešení či zorientovat se v nabídce instalačních firem. Solární asociace se zamyslela nad tím, jak by měla vypadat poctivá příprava projektu, provedení samotné instalace z hlediska kvality i bezpečnosti, poskytnuté záruky a následný servis či revize. Osvědčené postupy jsou shrnuty do 28 zásad pro instalaci a servis fotovoltaických elektráren (tzv. Etalon), které jsou aplikovatelné jak na malou střešní fotovoltaiku, tak na větší investiční projekty. Dodavatelé, kteří se k dodržování zásad písemně přihlásí, zároveň souhlasí, že u nich může Solární asociace za tímto účelem provádět kontrolu. Ze seznamu 109 instalačních a servisních společností evidovaných na webových stránkách Asociace se k tomuto kroku prozatím přihlásilo 42 firem (stav k 27. 3., pozn. redakce).

Image 0Zdroj: Shutterstock.com / AlyoshinE

Zásady pro instalaci a servis fotovoltaických elektráren

 1. Zavazujeme se zaslat zájemci o FVE reakci na poptávku do 1 týdne od obdržení poptávky a indikativní nabídku do 10 pracovních dnů (u FVE bez stavebního povolení).
 2. Nenabízíme zákazníkovi řešení s maximální výší dotace, ale s maximálním přínosem pro něj.
 3. I přesto, že nás k tomu nezavazují podmínky dotačních programů, hodnotíme potenciál vlastní spotřeby a přetoků elektřiny a potenciál výrobny pro případné budoucí zapojení do komunitního sdílení energií. Kriticky zhodnotíme návratnost investice do FVE.
 4. Při navrhování akumulace optimalizujeme synergické efekty akumulace neelektrické (teplá voda, vytápění atp.) a bateriového systému. Preferujeme zájem zákazníka o efektivitu celkového energetického řešení.
 5. Vysvětlíme zákazníkovi, jaké informace a součinnost od něj budeme požadovat a informujeme jej o dalším postupu (např. smlouvě o připojení, apod).
 6. Vysvětlíme zákazníkovi navrhované technické řešení, zejména s ohledem na měření po fázích.
 7. Pravdivě zákazníka informujeme o možnostech odstoupení od smlouvy o dílo a poskytnutých zárukách.
 8. Po zákazníkovi nikdy nepožadujeme zaplatit plnou cenu díla předem.
 9. Při podpisu smlouvy o dílo zákazníkovi potvrdíme, že jsme pojištěni z odpovědnosti za škodu a na vyžádání mu předložíme k nahlédnutí pojistnou smlouvu.
 10. Po podpisu smlouvy o dílo požadujeme úhradu zálohy ve výši max. 60 % z ceny díla.
 11. Projektovou dokumentaci vypracujeme nejpozději do 60 dnů od připsání první zálohy, vyjma případů, kdy zahájení projektové přípravy zdrží čekání na smlouvu o připojení. O prodloužení lhůty zákazníka prokazatelně informujeme.
 12. Upozorníme zákazníka, že vyřízení dotace může trvat několik měsíců.
 13. Před samotnou realizací (nikoli nezbytně před podpisem smlouvy o dílo) provedeme u zákazníka místní šetření a případně flexibilně a transparentně upravíme projekt.
 14. Zavazujeme se nezahájit realizaci FVE dříve, než bude podepsaná smlouva o připojení (či dle dohody smluvních stran).
 15. Při dodání komponent a nástupu našich pracovníků požadujeme úhradu zálohy min. 50 % a max. 70 % z ceny díla (tak, aby záloha pokryla alespoň cenu za komponenty).
 16. Na vyžádání předložíme zákazníkovi reference dokončených projektů.
 17. Zákazníka transparentně informujeme o zatížení střechy instalací FV panelů a způsobu ukotvení. V případě pochybností doporučíme zákazníkovi prověření stavu či statiky střechy odbornou stavební firmou.
 18. Připojení FVE povedeme dle podmínek příslušného provozovatele distribuční soustavy, zákazníka upozorňujeme na náklady nutné pro úpravu OM a snažíme se je transparentně prezentovat, nejlépe již v nabídce, nejpozději před uzavřením smlouvy po obhlídce místa plnění.
 19. Instalaci provedeme v souladu s požárními a dalšími předpisy a dle doporučení příruček Solární asociace, v případě pochybností vždy konzultujeme s odborníkem na danou oblast.
 20. Cena uvedená ve smlouvě o dílo je vždy za dodávku kompletní FVE s přihlédnutím ke specifikovanému rozsahu díla, neúčtujeme zákazníkovi žádné další poplatky (vyjma vícenákladů vyhrazených ve smlouvě o dílo).
 21. Při předání díla zákazníkovi dostatečně vysvětlíme funkcionalitu a ovládání instalované FVE. Zákazníka prokazatelně proškolíme (u FVE nad 100 kWp předáme místní provozní předpis, u menších systémů stručný návod k obsluze) a také předáme veškerou dokumentaci k dílu dle ČSN EN 62446–1. Předávaná projektová dokumentace je vždy dokumentací skutečného provedení stavby.
 22. Při předání díla se zákazníkem sepíšeme předávací protokol, který obsahuje zejména vady a nedostatky, seznam dokumentace a revizní zprávu s doporučením pravidelných revizí a servisu.
 23. Po předání díla vystavíme zákazníkovi konečnou fakturu. V případě nedodělků (které budou uvedené v předávacím protokolu) umožníme zákazníkovi zadržet max. 5 % z ceny díla.
 24. Předáním díla naše komunikace se zákazníkem nekončí. Na telefonické nebo písemné podněty zákazníka reagujeme nejpozději do 5 dnů.
 25. Zavazujeme se zákazníkovi poskytovat záruční servis, za zákazníka vyřídíme i záruky poskytované výrobci komponent, nikoli pouze záruky poskytnuté námi jako zhotovitelem.
 26. Nabídneme zákazníkovi placené servisní služby (nejlépe v souladu s ČSN EN IEC 62446–2). V případě, že služby tohoto typu neposkytujeme, předáme kontakt na smluvního servisního partnera.
 27. Na vyžádání Solární asociace poskytneme vzorové smlouvy, nabídky a další podklady a souhlasíme, že může dojít k návštěvě náhodně vybraného realizovaného projektu ze strany Solární asociace (se souhlasem zákazníka).
 28. V případě, že Solární asociace obdrží stížnost ze strany nespokojeného zákazníka, vyjádříme se k ní jako zhotovitel do 5 dnů od obdržení výzvy ze strany Solární asociace a budeme stížnost ve spolupráci se Solární asociací aktivně a bezodkladně řešit.

Zdroj: Solární asociace

Související časopisy