+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2019/6

19.11.2019 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 6/2019

Výběr ze Sbírky zákonů částka 84 až 91/2019

 • 197. Vyhláška ze dne 1. srpna 2019, kterou se mění vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opa­tření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
  Změny v příloze č. 11 se týkají následujících hesel: geologické práce spojené se zásahem do pozemku, jímání podzemní vody, vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, stanovisko správce povodí k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, projekt geologických prací (pozn. redakce).
  Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
 • 216. Vyhláška ze dne 21. srpna 2019, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
  Redakce upozorňuje například na změnu, kdy se za část devátou vkládá nová část desátá, která včetně nadpisu zní:
  „ČÁST DESÁTÁ
  REFERENČNÍ FINANČNÍ LIMIT
  § 27a [K § 17 odst. 1 písm. h) a odst. 7 zákona]
  Referenční finanční limit rozhodný pro posouzení schopnosti výrobce zajistit odborně způsobilou osobu pro provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je stanoven ve výši 1585 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje bez řídicí jednotky a ve výši 1848 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje s řídicí jednotkou.“.
  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 4 a 17, která nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 8/2019

Vydané ČSN

 • 26. ČSN ISO/IEC 20924 kat. č.: 508014 Internet věcí (IoT) – Slovník; Vydání: Srpen 2019
 • 35. ČSN EN ISO 12631 kat. č.: 507788 Tepelné chování lehkých obvodových plášťů – Výpočet součinitele prostupu tepla; Vydání: Srpen 2019
 • 36. ČSN EN ISO 7345 kat. č.: 507789 Tepelné chování budov a stavebních dílců – Fyzikální veličiny a definice; Vydání: Srpen 2019
 • 39. ČSN EN 15882-1+A1 kat. č.: 508144 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí; Vydání: Srpen 2019

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 8. ČSN EN 1434-5+A1 kat. č.: 507383 Měřidla tepla – Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření+); Platí od: 2019-09-01
 • 9. ČSN EN 1434-6+A1 kat. č.: 507384 Měřidla tepla – Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba+); Platí od: 2019-09-01
 • 21. ČSN P CEN ISO/TS 21805 kat. č.: 507396 Pokyny pro navrhování, výběr a instalaci větracích otvorů k zachování celistvosti konstrukce uzavřených prostor chráněných plynovým hasicím zařízením; Platí od: 2019-09-01
 • 33. ČSN P CEN ISO/TS 15875-7 kat. č.: 507631 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Síťovaný polyetylen (PE-X) – Část 7: Návod pro posuzování shody; Platí od: 2019-09-01
 • 34. ČSN P CEN ISO/TS 15877-7 kat. č.: 507630 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Část 7: Návod pro posuzování shody; Platí od: 2019-09-01
 • 35. ČSN P CEN ISO/TS 15876-7 kat. č.: 507632 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polybuten (PB) – Část 7: Návod pro posuzování shody; Platí od: 2019-09-01
 • 36. ČSN P CEN ISO/TS 22391-7 kat. č.: 507633 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) – Část 7: Návod pro posuzování shody; Platí od: 2019-09-01

Výběr z Věstníku ÚNMZ 9/2019

Vydané ČSN

 • 40. ČSN ISO 13909-5 kat. č.: 508451 Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 5: Koks – Vzorkování z proudu*); Vydání: Září 2019
 • 41. ČSN ISO 13909-6 kat. č.: 508452 Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 6: Koks – Úprava vzorků*); Vydání: Září 2019
 • 46. ČSN EN 1519-1 kat. č.: 508477 Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Polyetylen (PE) – Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém; Vydání: Září 2019
 • 55. ČSN EN ISO 52016-1 kat. č.: 508210 Energetická náročnost budov – Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony – Část 1: Výpočtové postupy; Vydání: Září 2019
 • 56. ČSN EN ISO 13370 kat. č.: 508211 Tepelné chování budov – Přenos tepla zeminou – Výpočtové metody; Vydání: Září 2019
 • 69. ČSN EN 13077 kat. č.: 507692 Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) – Skupina A – Druh B; Vydání: Září 2019
 • 70. ČSN EN 15885 kat. č.: 508001 Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace, opravy a výměnu stok a kanalizačních přípojek; Vydání: Září 2019

Změny ČSN

 • 85. ČSN EN 61400-1 ed. 2 kat. č.: 507609 Větrné elektrárny – Část 1: Návrhové požadavky; Vydání: Červenec 2006; Změna Z1; Vydání: Září 2019
 • 109. ČSN EN 13445-6 kat. č.: 508475 Netopené tlakové nádoby – Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem; Vydání: Březen 2018; Změna A2; Vydání: Září 2019
 • 111. ČSN EN 13216-1 kat. č.: 507927 Komíny – Metody zkoušení systémových komínů – Část 1: Všeobecné zkušební metody; Vydání: Červen 2005; Změna Z1; Vydání: Září 2019

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 20. ČSN P CEN/TR 15378-4 kat. č.: 506988 Energetická náročnost budov – Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách – Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15378-3, Modul M3-10 a M8-10; Platí od: 2019-10-01
 • 21. ČSN EN 437 kat. č.: 507534 Zkušební plyny – Zkušební tlaky – Kategorie spotřebičů+); Platí od: 2019-10-01
 • 22. ČSN EN 13203-2 kat. č.: 507533 Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost – Část 2: Hodnocení spotřeby energie; Platí od: 2019-10-01
 • 23. ČSN EN 13203-5 kat. č.: 507532 Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost – Část 5: Hodnocení spotřeby elektrické energie spotřebičů na plynná paliva kombinovaných s elektrickými tepelnými čerpadly; Platí od: 2019-10-01
 • 24. ČSN EN 16436-2 kat. č.: 507531 Pryžové a plastové hadice, trubkové přívody a sestavy pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi – Část 2: Sestavy; Platí od: 2019-10-01
 • 27. ČSN EN ISO 14414 kat. č.: 507537 Energetické hodnocení systému čerpadla (ISO/ASME 14414:2019); Platí od: 2019-10-01
 • 28. ČSN EN 17192 kat. č.: 507380 Větrání budov – Vzduchovody – Nekovová potrubí – Požadavky a zkušební metody; Platí od: 2019-10-01
 • 29. ČSN EN ISO 5801 kat. č.: 506345 Ventilátory – Zkoušení výkonu s použitím normalizovaného vzduchovodu; Platí od: 2019-10-01
 • 30. ČSN EN 14134 kat. č.: 507538 Větrání budov – Výkonová zkouška a kontroly zástavby bytových větracích systémů; Platí od: 2019-10-01
 • 32. ČSN EN 13141-1 kat. č.: 507379 Větrání budov – Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů – Část 1: Vnější a vnitřní zařízení pro dopravu vzduchu; Platí od: 2019-10-01
 • 34. ČSN EN ISO 4126-2 kat. č.: 507541 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou; Platí od: 2019-10-01
 • 36. ČSN EN 14825 kat. č.: 507543 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti; Platí od: 2019-10-01
 • 41. ČSN EN 1434-2+A1 kat. č.: 507550 Měřidla tepla – Část 2: Konstrukční požadavky+); Platí od: 2019-10-01
 • 42. ČSN EN 1434-4+A1 kat. č.: 507549 Měřidla tepla – Část 4: Zkoušky pro schválení typu+); Platí od: 2019-10-01
 • 90. ČSN EN IEC 61400-1 ed. 3 kat. č.: 507602 Větrné elektrárny – Část 1: Návrhové požadavky; Platí od: 2019-10-01
 • 101. ČSN EN ISO 6974-3 kat. č.: 507611 Zemní plyn – Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie – Část 3: Přesnost a vychýlení; Platí od: 2019-10-01
 • 102. ČSN EN ISO 15112 kat. č.: 507612 Zemní plyn – Stanovení množství energie; Platí od: 2019-10-01
 • 145. ČSN EN 13216-1 ed. 2 kat. č.: 507905 Komíny – Metody zkoušení systémových komínů – Část 1: Obecné zkušební metody; Platí od: 2019-10-01

U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.
Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.