+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2019/5

14.10.2019 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 5/2019

Výběr ze Sbírky zákonů částka 154 až 155/2019

 • 154. Sdělení ERÚ ze dne 10. 6. 2019 o vydání cenového rozhodnutí
  Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., … a podle § 17 odst. 6 písm. d) a § 17 odst. 11 a 12 zákona č. 458/2000 Sb., … (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 1/2019 ze dne 21. 5. 2019, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.
  Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil ERÚ cenové rozhodnutí č. 1/2019 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 27. 5. 2019, v částce 3.
  Uvedeným dnem uveřejnění nabylo cenové rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývá dnem 1. ledna 2020, s výjimkou bodu 2.3.2., který nabyl účinnosti dnem 1. 6. 2019.

 • 155. Sdělení ERÚ ze dne 10. 6. 2019 o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v ČR v roce 2018
  ERÚ v souladu s § 17d odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., … (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, uveřejňuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost ERÚ podle údajů ke dni 31. 12. 2018 předaných provozovateli soustav operátorovi trhu v ČR celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a celkovou spotřebu plynu v ČR v roce 2018:
  1. Celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. 12. 2018 činil 6 037 791.
  2. Celková spotřeba plynu v ČR v roce 2018 činila 86 903 254,925 MWh.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 6/2019

Vydané ČSN

 • 16. ČSN EN ISO 18119, kat. č.: 507738 Lahve na plyny – Bezešvé lahve a velko­objemové lahve ocelové a ze slitiny hliníku na plyny – Periodická kontrola a zkoušení; Vydání: Červen 2019
 • 27. ČSN EN ISO 15494, kat. č.: 507503 Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace – Polybuten (PB), polyetylen (PE), polyetylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyetylen (PE-X), polypropylen (PP) – Metrické řady pro ­specifikace pro součásti a systém; Vydání: Červen 2019
 • 28. ČSN EN 13476-1, kat. č.: 507504 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinyl­chloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyetylenu (PE) – Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení; Vydání: Červen 2019
 • 35. ČSN EN ISO 13788, kat. č.: 507728 Tepelně-vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků – Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce – Výpočtové metody; Vydání: Červen 2019
 • 36. ČSN EN ISO 13789, kat. č.: 507363 Tepelné chování budov – Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním – Výpočtová metoda; Vydání: Červen 2019
 • 37. ČSN EN ISO 10077-1, kat. č.: 507732 Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 1: Obecně; Vydání: Červen 2019
 • 38. ČSN EN ISO 10077-2, kat. č.: 507731 Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 2: Výpočtová metoda pro rámy; Vydání: Červen 2019
 • 41. ČSN EN 752, kat. č.: 507489 Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Management stokového systému; Vydání: Červen 2019

Změny ČSN

 • 61. ČSN EN 13445-3, kat. č.: 506895 Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočet; Vydání: Duben 2018; Změna A5; Vydání: Červen 2019

Opravy ČSN

 • 67. ČSN EN 62256/Z1, kat. č.: 507698 Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny – Rehabilitace a zlepšení provozních parametrů; Vydání: Únor 2018

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 13. ČSN EN 13941-1, kat. č.: 507730 Vedení vodních tepelných sítí – Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země – Část 1: Navrhování; Platí od: 2019-07-01
 • 14. ČSN EN 13941-2, kat. č.: 507729 Vedení vodních tepelných sítí – Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země – Část 2: Instalace; Platí od: 2019-07-01
 • 24. ČSN EN ISO 11299-2, kat. č.: 507338 Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi – Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami; Platí od: 2019-07-01

Výběr z Věstníku ÚNMZ 7/2019

Vydané ČSN

 • 35. ČSN EN ISO 11299-1, kat. č.: 507765 Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi – Část 1: Obecně; Vydání: Červenec 2019
 • 36. ČSN EN ISO 11299-3, kat. č.: 507764 Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi – Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami; Vydání: Červenec 2019
 • 37. ČSN EN 13476-2 ed. 2, kat. č.: 507974 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinyl­chloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyetylenu (PE) – Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A; Vydání: Červenec 2019
 • 38. ČSN EN 13476-3, kat. č.: 507972 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyetylenu (PE) – Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B; Vydání: Červenec 2019
 • 44. ČSN EN 13497, kat. č.: 508003 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení odolnosti vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) proti rázu; Vydání: Červenec 2019

Změny ČSN

 • 82. ČSN EN 13476-2, kat. č.: 507975 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinyl­chloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyetylenu (PE) – Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A; Vydání: Listopad 2007; Změna Z1; Vydání: Červenec 2019
 • 83. ČSN EN 13476-3+A1, kat. č.: 507973 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyetylenu (PE) – Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B; Vydání: Srpen 2009; Změna Z1; Vydání: Červenec 2019

Opravy ČSN

 • 89. ČSN EN IEC 62933-2-1, kat. č.: 507982 Systémy pro akumulaci elektrické energie (EES) – Část 2-1: Parametry zařízení a zkušební metody – Obecná specifikace; Vydání: Srpen 2018; Oprava 1; Vydání: Červenec 2019; (Oprava je vydána tiskem)
 • 90. ČSN EN 62852, kat. č.: 508000 Konektory pro stejnosměrné použití ve fotovoltaických systémech – Bezpečnostní požadavky a zkoušky; Vydání: Srpen 2015; Oprava 1; Vydání: Červenec 2019

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 39. ČSN EN IEC 60665, kat. č.: 507153 Větrací ventilátory a regulátory na střídavý proud pro domácnost a podobné účely – Metody měření funkce; Platí od: 2019-08-01
 • 64. ČSN EN ISO 11296-7, kat. č.: 507411 Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 7: Vyvložkování spirálově vinutými trubkami; Platí od: 2019-08-01
 • 65. ČSN EN ISO 13257, kat. č.: 507407 Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace – Stanovení odolnosti proti opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům);
 • Platí od: 2019-08-01
 • 82. ČSN EN 1366-13, kat. č.: 507741 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 13: Komíny; Platí od: 2019-08-01
 • 83. ČSN EN 16475-3+A1, kat. č.: 507172 Komíny – Příslušenství – Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinované vedlejší vzduchové zařízení; Platí od: 2019-08-01
 • 99. ČSN EN ISO 20023, kat. č.: 507445 Tuhá biopaliva – Bezpečnost pelet z tuhých biopaliv – Bezpečná manipulace a skladování dřevních pelet při použití v obytných a malých prostorách+); Platí od: 2019-08-01
 • U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.