+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2017/7

16.12.2017 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 7/2017

Výběr ze Sbírky zákonů, částka 107/2017

 • 311. Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018
  Vláda nařizuje podle § 28 odst. 3 zákona č. 165//2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:

  Prostředky státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018 činí 26 185 000 000 Kč.
  Toto nařízení nabývá účinnosti dnem: 1. ledna 2018.
 • 313. Nález Ústavního soudu ze dne 18. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb.
  Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 2/17 dne 18. července 2017 ….. o návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, …. na zrušení ustanovení § 17 odst. 2, § 23 odst. 1 písm. j) a části § 23 odst. 2 písm. a) v textu písmene „j)“ zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb., za účasti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky jako účastníků řízení a vlády České republiky jako vedlejšího účastníka řízení, takto:
  Návrh se zamítá.
  I.
  První napadené ustanovení dává obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností možnost, aby za účelem kontroly spalovacího stacionárního zdroje zasáhl do práva jeho provozovatele na nedotknutelnost obydlí podle čl. 12 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).
  Druhé napadené ustanovení obsahuje skutkovou podstatu přestupku spočívajícího v nesplnění povinnosti umožnit kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům. V případě naplnění této skutkové podstaty hrozí pachateli podle třetího napadeného ustanovení pokuta až do výše 50 000 Kč.
  …..
  VI.
  Dikce napadených ustanovení
  Ústavní soud pro přehlednost a doplnění potřebného kontextu uvádí všechna bezprostředně související ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, přičemž zvýraznil ustanovení, resp. jejich části, které byly do zákona o ochraně ovzduší vloženy na základě zákona č. 369/2016 Sb. a které napadá navrhovatel:
  § 17
  Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje
  (1) Provozovatel stacionárního zdroje je povinen:
  a) uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroj a činnosti nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými tímto zákonem, jeho prováděcími právními předpisy, výrobcem a dodavatelem,
  (...)
  (2) Vznikne-li důvodné podezření, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost, porušil některou z povinností podle odstavce 1, avšak toto porušení nelze prokázat bez provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje, jeho příslušenství nebo používaných paliv, obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatele na tuto skutečnost písemně upozorní a poučí jej o povinnostech provozovatele spalovacího stacionárního zdroje stanovených v odstavci 1 a o následcích opakovaného důvodného podezření na jejich porušení v podobě provedení kontroly.
  Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že tento provozovatel nadále nebo opětovně porušuje některou z povinností podle odstavce 1, je kontrolující oprávněn vstoupit do jeho obydlí za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona.
  Vlastník nebo uživatel těchto prostor je povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům.
  § 23 Přestupky
  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:
  (...),
  b) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. a), neuvede do provozu nebo neprovozuje stacionární zdroj a činnosti nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými tímto zákonem, jeho prováděcími právními předpisy, výrobcem nebo dodavatelem,
  c) jako provozovatel stacionárního zdroje nedodržuje přípustnou tmavost kouře podle § 17 odst. 1 písm. b),
  d) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. c) spaluje ve stacionárním zdroji paliva neurčená výrobcem stacionárního zdroje,
  e) jako provozovatel stacionárního zdroje nepředloží příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace podle § 17 odst. 1 písm. d),
  (...),
  g) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. g) provozuje stacionární zdroj nesplňující požadavky podle přílohy č. 11 k tomuto zákonu,
  h) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. h) neprovede jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly,
  j) jako vlastník nebo uživatel prostor, v nichž je provozován spalovací stacionární zdroj, v rozporu s § 17 odst. 2 neumožní kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství nebo používaným palivům za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona, (...)
  (2) Za přestupek lze uložit pokutu do
  a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), f), g), i), j) nebo k),
  (...)

Výběr z Věstníku UNMZ 9/2017

Vydané ČSN

 • 4. ČSN EN 16830, kat. č. 503014 Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv – Řídicí funkce v elektronických systémech – Funkce řízení teploty; Vydání: Srpen 2017
 • 29. ČSN EN 1453-1, kat. č. 503019 Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Požadavky na trubky a systém; Vydání: Srpen 2017
 • 47. ČSN EN 12566-1 ed. 2, kat. č. 502846 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 1: Prefabrikované septiky; Vydání: Srpen 2017 48. ČSN EN 12566-4 ed. 2, kat. č. 502844
 • Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě; Vydání: Srpen 2017

Změny ČSN

 • 92. ČSN EN 12566-1, kat. č. 502847 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 1: Prefabrikované septiky; Vydání: Únor 2001 Změna Z2; Vydání: Srpen 2017
 • 93. ČSN EN 12566-4, kat. č. 502845 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě; Vydání: Červen 2008; Změna Z2; Vydání: Srpen 2017
 • 95. ČSN 75 9010, kat. č. 502760 Vsakovací zařízení srážkových vod; Vydání: Únor 2012; Změna Z1; Vydání: Srpen 2017

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 12. ČSN EN 558, kat. č. 502515 Průmyslové armatury – Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami – Armatury označované PN a Class; EN 558:2017; Platí od: 2017-09-01
 • 13. ČSN EN ISO 28921-1, kat. č. 502514 Průmyslové armatury – Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách – Část 1: Konstrukce, výroba a výrobní zkoušky; Platí od: 2017-09-01
 • 14. ČSN EN ISO 28921-2, kat. č. 502513 Průmyslové armatury – Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách – Část 2: Zkoušení typu; Platí od: 2017-09-01
 • 15. ČSN EN 1253-5, kat. č. 502516 Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 5: Uzávěrka proti lehkým kapalinám; Platí od: 2017-09-01
 • 45. ČSN EN ISO 15876-1, kat. č. 502481 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polybuten (PB) – Část 1: Obecně; Platí od: 2017-09-01
 • 46. ČSN EN ISO 15876-2, kat. č. 502480 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polybuten (PB) – Část 2: Trubky; Platí od: 2017-09-01
 • 47. ČSN EN ISO 15876-3, kat. č. 502479 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polybuten (PB) – Část 3: Tvarovky; Platí od: 2017-09-01
 • 48. ČSN EN ISO 15876-5, kat. č. 502478 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polybuten (PB) – Část 5: Vhodnost použití systému; Platí od: 2017-09-01
 • 58. ČSN EN 12976-1, kat. č. 502467 Tepelné solární soustavy a součásti – Soustavy průmyslově vyráběné – Část 1: Vše­obecné požadavky; Platí od: 2017-09-01
 • 59. ČSN EN 12976-2 (73 0302), kat. č. 502468 Tepelné solární soustavy a součásti – Soustavy průmyslově vyráběné – Část 2: Zkušební metody; Platí od: 2017-09-01

Výběr z Věstníku ÚNMZ 10/2017

Vydané ČSN

 • 8. ČSN EN 13618, kat. č. 503458 Ohebné připojovací hadice pro vnitřní vodovody – Funkční požadavky a zkušební postupy; Vydání: Říjen 2017
 • 9. ČSN EN 378-1, kat. č. 503039 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby; Vydání: Říjen 2017
 • 10. ČSN EN 378-2, kat. č. 503038 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace; Vydání: Říjen 2017
 • 11. ČSN EN 378-3, kat. č. 503037 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 3: Instalační místo a ochrana osob; Vydání: Říjen 2017
 • 12. ČSN EN 378-4, kat. č. 503036 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace; Vydání: Říjen 2017
 • 46. ČSN EN 61215-1-2, kat. č. 503494 Pozemské fotovoltaické (PV) moduly – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu – Část 1–2: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě teluridu kadmia (CdTe) *); Vydání: Říjen 2017
 • 47. ČSN EN 61215-1-3, kat. č. 503493 Pozemské fotovoltaické (PV) moduly – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu – Část 1–3: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě amorfního křemíku*); Vydání: Říjen 2017
 • 48. ČSN EN 61215-1-4, kat. č. 503492 Pozemské fotovoltaické (PV) moduly – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu – Část 1–4: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě Cu(In,GA)(S,Se)2*); Vydání: Říjen 2017

Změny ČSN

 • 110. ČSN EN 61646 ed. 2, kat. č. 503495 Tenkovrstvé fotovoltaické (PV) moduly pro pozemní použití – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu; Vydání: Únor 2009; Změna Z1; Vydání: Říjen 2017


Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.