+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2016/4

01.07.2016 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 4/2016

Výběr ze Sbírky zákonů, částka 45/2016 až 53/2016

Částka 45/2016 Sb.

 • 116/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh
 • 117/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
 • 118/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
 • 119/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

Částka 46/2016 Sb.

 • 120/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh

Částka 50/2016 Sb.

 • 133/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)
 • 132/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Částka 57/2016 Sb.

 • 145/2016 Sb. Vyhláška o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)

Částka 59/2016 Sb.

 • 152/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo ne­oprávněné distribuci elektřiny, ve znění vyhlášky č. 476/2012 Sb.

Částka 45/2016 Sb.

 • 155/2016 Sb. Nařízení vlády ze dne 2. května 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost dnem: 1. července 2016
  Čl. 1..
  2. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Kominictví“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti text zní:
  „Čištění, kontrola a zkoušení spalinových cest a vydávání zpráv o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty. Provádění revizí spalinových cest a vydávání zpráv o revizi spalinové cesty. Čištění a kontroly spotřebičů na paliva pevná, kapalná a plynná; čištění a kontroly technologických spotřebičů – pekařských, cukrářských a jiných průmyslových pecí, včetně parních a kremačních. Čištění a kontroly kouřových kanálů, provádění technických prohlídek topenišť a zjišťování závad topných zařízení v průmyslových objektech. Provádění prohlídek bezpečnostních zařízení a dalších příslušenství a komponentů spalinových cest. Montáž, opravy a kontroly zařízení sloužících pro regulaci a optimalizaci komínového tahu. V rámci živnosti lze dále provádět drobné opravy topných zařízení na pevná paliva a opravy kouřovodů a komínů. Montáž a opravy komínových lávek a stupadel. Základní šamotářské práce při opravách spotřebičů. Vložkování komínů. Montáž, demontáž a úpravy kouřovodů, systémových komínů, svislých kouřovodů s funkcí komínů a vzducho-spalinových systémů. Měření účinnosti spalování (komínové ztráty), měření a výpočty obsahu a skladby spalin, měření prachových částic, komínového tahu, vlhkosti paliva, tlakové ztráty přívodu spalovacího vzduchu a provádění analýzy popela. Tepelně technické výpočty spalinových cest.“ …

Výběr z Věstníku UNMZ 5/2016

Vydané ČSN

 • 1. ČSN ISO 50002 (01 1514) kat. č. 500003 Energetické audity – Požadavky s návodem pro použití; Vydání: Květen 2016
 • 33. ČSN EN 997+A1 (72 4860) kat. č. 99668 Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou; Vydání: Květen 2016
 • Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 997+A1 (72 4860) Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou; Vyhlášena: Únor 2016
 • S účinností od 2017-03-31 se zrušuje ČSN EN 997 ed. 2 (72 4860) Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou; Vydání: Červenec 2012
 • 45. ČSN EN 14055+A1 (91 4640) kat. č. 99670 Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry; Vydání: Květen 2016

Změny ČSN

 • 90. ČSN EN 997 ed. 2 (72 4860) kat. č. 99669 Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou; Vydání: Červenec 2012. Změna Z2; Vydání: Květen 2016
 • 105. ČSN EN 14055 (91 4640) kat. č. 99671 Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry; Vydání: Červenec 2011. Změna Z2; Vydání: Květen 2016

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 15. ČSN EN 1434-1 (25 8511) kat. č. 99366 Měřidla tepla – Část 1: Obecné požadavky; EN 1434-1:2015; Platí od: 2016-06-01
 • 16. ČSN EN 1434-2 (25 8511) kat. č. 99365 Měřidla tepla – Část 2: Konstrukční požadavky; EN 1434-2:2015; Platí od: 2016-06-01
 • 17. ČSN EN 1434-4 (25 8511) kat. č. 99362 Měřidla tepla – Část 4: Zkoušky pro schválení typu; EN 1434-4:2015; Platí od: 2016-06-01
 • 18. ČSN EN 1434-5 (25 8511) kat. č. 99363 Měřidla tepla – Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření; EN 1434-5:2015; Platí od: 2016-06-01
 • 19. ČSN EN 1434-6 (25 8511) kat. č. 99364 Měřidla tepla – Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba; EN 1434-6:2015; Platí od: 2016-06-01
 • 20. ČSN EN 13757-5 (25 8513) kat. č. 99361 Komunikační systémy pro měřidla – Část 5: Bezdrátový přenos M-Bus; EN 13757-5:2015; Platí od: 2016-06-01
 • 83. ČSN EN ISO 15494 (64 6403) kat. č. 99448 Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace – Polybuten (PB), polyetylen (PE), polyetylen odolný proti zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyetylen (PE-X), polypropylen (PP) – Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém+); EN ISO 15494:2015; ISO 15494:2015; Platí od: 2016-06-01
 • 88. ČSN EN 13084-6 (73 4220) kat. č. 99451 Volně stojící komíny – Část 6: Ocelové vložky – Navrhování a provádění+); EN 13084-6:2015; Platí od: 2016-06-01