+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Záchodové mísy: Jak postupovat při montáži – 1. část

23.12.2019 Autor: Ing. Jaroslav Dufka Časopis: 7/2019

Článek se v první části zabývá základními požadavky na umístění záchodů v různých typech budov včetně požadavků na jejich počet a napojení záchodových mís na kanalizační potrubí. Současně informuje o použití předstěnových prvků pro montáž závěsných WC a také o bidetovacích zařízeních, která mohou být součástí přímo záchodové mísy nebo sedátka.
Ve druhé části autor uvede nejčastější závady a nešvary, kterých se dopouštějí instalatéři při montáži WC mís a jejich napojení na připojovací kanalizační potrubí.

Recenzent: Miroslav Hartl

Úvod

Záchodové mísy se vyrábí v mnoha různých provedeních. I když mohou někteří instalatéři její montáž, včetně připojení na přívodní potrubí vody pro splachování a na připojovací kanalizační potrubí, považovat za rutinní záležitost, je bohužel stále vidět řada chyb, kterých se při instalaci dopouštějí.

1. Technické normy a další vyhlášky pro záchodové mísy a jejich umísťování

Pro méně zkušené řemeslníky může být rovněž překvapením, když se dovědí, kolik právních předpisů a technických norem je třeba dodržet, aby byla montáž provedena správně:

 1. ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny.
 2. ČSN 73 4301 Obytné budovy
 3. ČSN EN 33 Záchodové mísy a soupravy – Připojovací rozměry.
 4. ČSN EN 997+A1 Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou.
 5. ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace.
 6. ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 02: Odvádění splaškových odpadních vod – Navrhování a výpočet.
 7. ČSN EN 14055+A1 Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry.
 8. ČSN EN 12541 Zdravotně technické armatury – Tlakové splachovače záchodových a pisoárových mís se samočinným hydraulickým uzávěrem PN 10.
 9. ČSN EN 15091 Zdravotně technické armatury – Elektronicky otevírané a uzavírané zdravotně technické ­armatury.
 10. VYHLÁŠKA 268/2009 Sb. ze dne 12. srpna.2009 o technických požadavcích na stavby se změnami 20/2012 Sb., 323/2017 Sb.
 11. VYHLÁŠKA 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu.2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Norma ČSN 73 4108 [1]

stanovuje všeobecná, konstrukční a technická kritéria pro navrhování nových hygienických (sanitárních) a pomocných zařízení a šaten, u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb. Tato norma platí pro stavby občanského vybavení, výrobní průmyslové budovy a stavby pro výkon práce. Nedílnou součástí této normy jsou rovněž požadavky na rozměry a vybavení hygienických zařízení a šaten pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Norma ČSN 73 4301 [2]

stanovuje zásady pro navrhování obytných budov nebo obytných částí budov, platné pro bytové domy, obytné části v budovách jiného účelu, nástavby a přístavby, jimiž vznikají nové byty, rodinné domy a nástavby a přístavby rodinných domů.

Norma ČSN EN 33 [3]

specifikuje připojovací rozměry záchodových mís a záchodových souprav bez ohledu na materiály použité k jejich výrobě. Norma se nevztahuje na odsávací (podtlakové) záchodové mísy a soupravy.

Norma ČSN EN 997+A1 [4]

uvádí konstrukční a funkční požadavky a metody zkoušení pro záchodové mísy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou (kombinační, monoblokové, se samostatným přívodem vody), používané pro účely osobní hygieny, vyrobené z glazované keramiky nebo korozivzdorné oceli.

Norma ČSN 75 6760 [5]

platí pro navrhování, provádění, zkoušení a provoz gravitačních systémů vnitřní kanalizace a je doplňujícím předpisem ČSN EN 12056-1 až 5.

Norma ČSN EN 12056-2 [6]

stanovuje základní požadavky pro gravitační systémy odvádění splaškových odpadních vod, které platí pro navrhování a výpočet. Pro vnitřní kanalizaci odvádějící průmyslové odpadní vody a pro kapaliny, které se odstraňují čerpáním, se ustanovení této normy použijí přiměřeně.

Norma ČSN EN 14055+A1 [7]

specifikuje konstrukční a funkční požadavky a metody zkoušení pro nádržkové splachovače se splachovacím zařízením, plnicí armaturou a přepadem, určené pro záchodové mísy a pisoáry. Vztahuje se na nádržkové splachovače určené k připojení na vnitřní vodovody.

Norma ČSN EN 12541 [8]

blíže určuje požadavky na značení a identifikaci; fyzikálně-chemické vlastnosti; rozměry; těsnost; tlakovou, hydraulickou, mechanickou odolnost a hlučnost tlakových splachovačů záchodových a pisoárových mís se samočinným hydraulickým uzávěrem; zkušební metody k ověřování uvedených požadovaných vlastností; přerušovač průtoku s trvalým zavzdušněním z ovzduší, který musí být součástí tlakového splachovače záchodové mísy.

Norma ČSN EN 15091 [9]

stanovuje požadavky na označování, značení, těsnost, elektrickou a provozní bezpečnost, mechanickou životnost a odolnost proti tlakovému vodnímu rázu zdravotně technických armatur s elektronicky ovládaným otvíráním a uzavíráním, rozměry, životnost, odolnost proti tlakovému vodnímu rázu, hydraulické a akustické vlastnosti jsou stanoveny v příslušných normách výrobků, pokud tyto normy existují. Postup zkoušení pro případ ověřování těchto vlastností.

VYHLÁŠKA 268/2009 Sb. [10]

stanovuje mimo jiné i požadavky na zřízení hygienického vybavení pro byty, obchody a ubytování.

 • Byt:
  Každý byt musí mít alespoň jednu záchodovou mísu. Místnost s mísou nesmí být přístupná přímo z pobytové místnosti, nebo z obytné místnosti, jde-li o jedinou mísu v bytě. Stavebně technické provedení musí odpovídat požadavkům norem.
 • Stavby pro obchod:
  Stavby pro obchod musí být vybaveny samostatnou místností se záchodovou mísou pro veřejnost odděleně pro muže a ženy obojí s předsíní a umyvadlem, popřípadě místností pro matky s dětmi, v počtu odpovídajícím kapacitě stavby.
 • Stavby ubytovacích zařízení:
  Ubytovací jednotky v ubytovacích zařízeních zařazených do třídy tři až pět hvězdiček musí mít hygienické zařízení přístupné z předsíně. V části ubytovacího zařízení, kde jsou poskytovány stravovací služby a kde je provozována společenská nebo kulturní činnost, musí být samostatná místnost se záchodovou mísou pro veřejnost odděleně pro muže a pro ženy obojí s předsíní a umyvadlem.

Podle ČSN 73 4301 musí být v bytech o dvou a více pokojích jedna záchodová mísa umístěna v samostatné místnosti (záchodě). Případná druhá záchodová mísa pak může být umístěna v koupelně. Jediná záchodová mísa smí být umístěna v koupelně v bytě s nejvýše dvěma obytnými místnostmi. V bytech o pěti a více obytných místnostech musí být instalovány dvě záchodové mísy. Jedna z těchto záchodových mís musí být umístěna v samostatné místnosti. Druhá záchodová mísa může být umístěna v koupelně, která může být přístupná z ložnice, pokud je určena pouze uživatelům této ložnice.

VYHLÁŠKA 398/2009 Sb. [11]

Tato vyhláška stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s postižením. Podle této vyhlášky bezbariérová kabina záchodu má nově minimální rozměry 1800 mm x 2150 mm, u změn dokončených staveb lze připustit minimální rozměry kabiny 1600 mm x 1600 mm. Nově je zaveden pojem „záchodová kabina s využitím asistence“ o rozměrech nejméně 2200 mm x 2150 mm.

Pokud jsou ve stavbě maximálně dvě záchodové kabiny, lze umístit pouze jednu společnou bezbariérovou kabinu pro obě pohlaví – tato musí být přímo přístupná z veřejného komunikačního prostoru.

Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být 460 mm nad podlahou, osa mísy od boční stěny ve vzdálenosti minimálně 450 mm. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být minimálně 700 mm. Záchod musí umožnit boční, čelní nebo diagonální nástup. Splachování musí být umístěno v dosahu člověka sedícího na míse. U kabiny s asistencí musí být mísa umístěna v ose zdi, která je naproti vchodu, u kabin minimálních rozměrů musí být volný prostor umístěn naproti dveřím.

Nejdůležitější normy a vyhlášky byly výše uvedeny. Kromě nich, existují ještě některé další předpisy a vyhlášky, které souvisí s montáží záchodových mís. Není účelem tohoto článku všechny vyjmenovat a charakterizovat. Dodržení všech platných požadavků norem a vyhlášek může být někdy problém, například u rekonstrukcí objektů, kdy pevné stavební konstrukce nelze posunout a pro montáž právě požadovaného typu záchodové mísy není nedostatek místa.

Podle ČSN 73 4108 se místnosti se záchodovými mísami navrhují oddělené pro muže a ženy. Společné místnosti smí být v zařízeních pro děti předškolního věku. V objektech přístupných veřejnosti se navrhují místnosti se záchodovými mísami zvlášť pro zaměstnance a zvlášť pro veřejnost. Na pracovišti do 5 zaměstnanců celkem lze pro zaměstnance zřizovat jedna společná místnost (mimo potravinářské provozy).

Ve stavbách občanského vybavení, ve kterých jsou záchodové mísy určeny pro užívání veřejností, musí být nejméně jedna záchodová mísa v oddělení pro ženy a jedna záchodová mísa v oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky na bezbariérové užívání. Pokud jsou ve stavbě maximálně dvě záchodové kabiny, lze umístit pouze jednu společnou bezbariérovou kabinu pro obě pohlaví.

Záchodovou mísu definuje norma ČSN.EN.997.+.A1 jako zařízení ve tvaru mísy, určené pro příjem a odvádění pevných a kapalných lidských exkrementů. Stojící záchodová mísa je mísa s podstavcem upevněná k podlaze. Závěsná záchodová mísa je mísa připevněná na stěnu nezávisle na podlaze. Kombinační záchodová mísa je kombinace mísy a nádržkového splachovače, které jsou přímo spojeny do funkční jednotky.

2. Počty záchodových mís v budovách

Před montáží je třeba vědět, kolik záchodových mís se bude v budově osazovat. Jak je patrno z výše uvedených předpisů, počet záchodových mís závisí na druhu budovy a jejím využívání. Následující tabulka ukazuje některé budovy a rozlišuje počet mís v závislosti na tom, zda jsou používány muži nebo ženami. Nedodržení správného počtu znamená porušení hygienických požadavků na danou stavbu.

Image 12Tab. 1 • Počet záchodových mís v různých budovách

Poznámka: např. 1/1 – 10 znamená, že 1 záchodová mísa připadá na 1 až 10 osob.

Uvedená tab. 1 je zkrácená a obsahuje jen některé důležité příklady. Podrobnější informace jsou uvedeny příslušných vyhláškách a normách:

 1. Počty hygienických zařízení koupališť a saun (vyhláška č. 238/2011 Sb.) Počty hygienických zařízení ve stavbách pro obchod s prodejní plochou nad 2.000 m2 (vyhláška 268/2009 Sb.)
 2. Počty hygienických zařízení ve stavbách ubytovacích zařízení (nařízení vlády 361/2007 Sb.)
 3. Počty hygienických zařízení v admi­nistrativních budovách (ČSN 73 5305)
 4. Počty hygienických zařízení v hromadných garážích (ČSN 73 6058)
 5. Počty hygienických zařízení v servisech a opravnách (ČSN 73 6059)
 6. Počty hygienických zařízení v čerpacích stanicích pohonných hmot (ČSN 73 6060)

3. Rozměry místnosti pro záchodovou mísu

Místnost určená pro montáž záchodové mísy musí splňovat určité požadavky co do její velikosti. Minimální vnitřní rozloha místnosti závisí na tom, zda se jedná o samostatnou místnost nebo místnost s předsíňkou s umyvadlem, a také na směru otevírání dveří (ven nebo dovnitř). Velikost místností uvádí ČSN 73 4108 v příloze včetně obrázků s kótami.

Image 1Obr. 1 • Minimální velikosti místnosti pro osazení záchodové mísy (rozměry platí pro záchodovou mísu typu kombi)

Podle ČSN 73 4301, která řeší nejmenší půdorysné rozměry v bytech, jsou minimální rozměry záchodu se záchodovou mísou (s nádržkovým splachovačem položeným na míse, nebo nízko, nebo se závěsnou či speciální mísou délky 640 mm až 690 mm) při otevírání dveří dovnitř 900 x 1550 mm a při otevírání ven 900 x 1200 mm. U záchodu se záchodovou mísou s vysoko nebo středně položenou splachovací nádržkou jsou minimální rozměry při otevírání dveří ven 900 x 1100 mm, při otevírání dveří dovnitř 900 x 1500 mm.

Výška horní hrany záchodové mísy (včetně sedátka) se doporučuje pro dospělé nejvýše 425 mm a pro děti 300 mm až 340 mm od podlahy.

Pro montáž záchodové mísy určené pro tělesně postižené osoby jsou rozměry místnosti tak velké, aby se do ní osoba dostala na ­vozíčku. Po obou stranách mísy musí být upevněna madla ve výšce 800.mm od podlahy.

Image 2Obr. 2 • Velikosti místnosti pro osazení záchodové mísy s umyvadlem pro tělesně postižené osoby

Image 3Obr. 3 • Velikosti místnosti pro osazení záchodové mísy s umyvadlem a vanou pro tělesně postižené osoby

4. Montáž záchodové mísy

Na trhu je velké množství záchodových mís v nejrůznějším velikostním, technickém a tvarovém provedení. Vyrábějí se mísy určené pro děti, dospělé osoby, pro osoby se sníženou pohyblivostí, se sprškou, v kombinaci s bidetem, výškově nastavitelné atd. Dále je možno montovat také ekologické, separační, kompostovací [12], přečerpávací [13], pro odsávání zápachu [14], s dálkovým ovládáním [15] a některé další záchodové mísy. Montáž se provádí na podlahu, na stěnu nebo s použitím montážních (předstěnových) prvků. Součástí některých mís je splachovací nádržka (mísa kombi). Dále mohou být záchodové mísy splachovány vysoko, středně nebo nízko položenými splachovacími nádržkami. Splachování záchodových mís může být zajištěno i tlakovými splachovači.

Montáž probíhá podle místních podmínek a podle požadavků majitele nemovitosti. Zpravidla jsou záchodové mísy odvodněny do gravitační kanalizace. Pokud to není možné, jsou odpadní vody odváděny do jímky, z které jsou následně přečerpávány do gravitační kanalizace. Pokud je hygienické zařízení (např. jedno WC s umyvadlem) umístěno pod úrovní gravitační kanalizace např. v suterénu, je možné použít čerpací stanice odpadních vod pro omezené použití, které mohou být umístěné přímo za záchodovou mísou, viz obr. 4. Výtlak čerpadla je potom napojen do gravitační kanalizace v přízemí objektu. Typ přečerpávacího zařízení je nutné navrhnout podle počtu a druhů zařizovacích předmětů. Tato montáž je samozřejmě složitější než u běžné záchodové mísy.

Image 4Obr. 4 • Záchodová mísa s přečerpávací stanicí odpadních vod

Uživatel nemovitosti může mít na záchodovou mísu také další požadavky. Na trhu jsou dnes zařízení, která mohou kromě záchodové mísy nahradit i funkci bidetu. Bidetovací sprška může být součástí záchodové mísy, záchodového sedátka, anebo může být sprška připojena připojovací hadičkou na umyvadlovou armaturu.

Kompaktní záchodová mísa s bidetovacím zařízením je na obr. 5. Tato zařízení mohou být vybavena řadou dalších funkcí. Například tryskou s oscilačním pohybem, nastavením intenzity sprchovacího proudu vody, možností individuálního nastavení teploty sprchovací vody, odsáváním zápachu z prostoru záchodové mísy apod.

Image 5Obr. 5 • Záchodové sedátko opatřené sprškou bidetu

Každý výrobce záchodových mís dodává současně s výrobkem také návod k montáži a údržbě. Součástí návodu jsou výkresy s montážními rozměry. Tyto rozměry je nutno dodržet, aby mohla být montáž správně provedena.

Napojení záchodové mísy na kanalizační připojovací potrubí může být dozadu, dolů nebo z boku. Způsobů napojení je více, vždy však musí být dodržen sklon potrubí a nezáleží přitom, zda se jedná o montáž do zděných stavebních konstrukcí nebo do předstěnových prvků v lehkých sádrokartonových konstrukcích. Pro tuto montáž je nutné použít příslušná připojovací kolena, která jsou součástí montážního prvku.

Image 6Obr. 6 • Příklad rozměrů záchodové mísy

Montáž pomocí předstěnových prvků je rychlá, protože připojovací rozměry jsou dány konstrukcí prvku. Při použití prvků pro osoby se sníženou pohyblivostí se musí počítat s montáží madel. Ta musí být umístěna tak, aby umožňovala snadný pohyb invalidních osob. I tyto práce musí provádět instalatér přesně podle návodu výrobce a příslušných předpisů.

Image 7Obr. 7 • Napojení na připojovací potrubí z boku odbočkou

Při montáži předstěnových konstrukcí je prvek ukotven do podlahy pomocí dvou plynule výsuvných podpěr. Tím je umožněno individuální nastavení výšky mísy. Usnadní se tak dosedání a vstávání zvláště vyšších, starších nebo zdravotně handicapovaných osob. Pro tyto uživatele se může instalovat také oddálené ovládání splachování, umístěné na předepsaném místě včetně možnosti umístit tlačítko v podlaze. Oddálené ovládání splachování může být řešeno pneumatickým či elektronickým způsobem.

Image 8Obr. 8 • Předstěnový prvek pro montáž záchodové mísy a madel pro osoby se sníženou pohyblivostí

Montážní prvky WC se vyrábí v provedení před stěnu nebo pro umístění do rohu, s možností upevnění záchodové mísy nebo záchodové mísy s bidetovacím zařízením, s konstrukcí pro upevnění madel pro starší nebo tělesně postižené osoby apod. Před montáží je třeba vybrat správný montážní prvek podle druhu stavební konstrukce, do které bude zabudován (prvky pro zazdění nebo do lehkých sádrokartonových konstrukcí). Montáž se musí provádět podle konkrétního návodu pro zvolený montážní prvek.

Image 9Obr. 9 • Předstěnový prvek pro mísu kombinovanou s bidetovým zařízením; ODB – odbočka, místo připojení pro bidetového zařízení, které může být součástí záchodového sedátka

Připojení vody pro mísy s bidetovým zařízením se zpravidla provádí například pomocí pancéřovaných hadiček. Některé typy záchodových mís s bidetovým zařízením vyžadují i přívod elektrického proudu pro ohřev vody. Pokud se použijí pro instalaci záchodových mís s bidetovým zařízení předstěnové montážní prvky jsou již tyto speciální konstrukce vybaveny ­příslušenstvím pro přívod vody a elektrického proudu. WC mísy nebo záchodová sedátka s bidetovém zařízením musí vyhovovat požadavkům ČSN EN 1717.

U některých typů předstěnových konstrukcí pro záchodové mísy je možné sedací výšku nastavit individuálně. Nastavení výšky mísy směrem dolů se provádí tělesnou hmotností uživatele. Při stisknutí ovládacího tlačítka se mísa posouvá plynule dolů a při uvolnění tlačítka se posuv zastaví. Nezatížená mísa se pomocí tlakového pístu automaticky zvedne do horní polohy. Tlaková pružina vyvíjí přítlačnou sílu 600 N a vztlakovou sílu 300 N.

Image 10Obr. 10 • Mísa s možností nastavení výšky od podlahy v rozsahu 8 cm

Předstěnové montážní prvky je možné kombinovat vedle sebe pro více různých zařizovacích předmětů. Montážní pracovníci však musí postupovat při práci podle montážních výkresů a doporučuje se dodržovat pravidlo „dvakrát měř – jednou řež“. Na obr. 11 je příklad montáže do předstěnové konstrukce v koupelně s použitím montážních prvků pro WC, umyvadlo a sprchu.

Image 11Obr. 11 • Montáž záchodové mísy a dalších zařizovacích předmětů s použitím předstěnových montážních prvků

Použitá literatura

[1] ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny. 2013-2
[2] ČSN 73 4301 Obytné budovy. 2004-6
[3] ČSN EN 33 Záchodové mísy a soupravy – Připojovací rozměry. 2019-11
[4] ČSN EN 997+A1 Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou. 2016-5
[5] ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace. 2014-1
[6] ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod – Navrhování a výpočet. 2001-6
[7] ČSN EN 14055+A1 Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry. 2016-5
[8] ČSN EN 12541 Zdravotně technické armatury – Tlakové splachovače záchodových a pisoárových mís se samočinným hydraulickým uzávěrem PN 10. 2003-12
[9] ČSN EN 15091 Zdravotně technické armatury – Elektronicky otevírané a uzavírané zdravotně technické armatury. 2014-6
[10] Vyhláška č. 268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby se změnami 20/2012 Sb., 323/2017 Sb. In Sbírka zákonů České republiky. 26. 8. 2009, částka 81, s. 3702.
[11] Vyhláška č. 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. In Sbírka zákonů České republiky. 18. 11. 2009, částka 129, s. 6621.
[12] http://www.ecoshop.cz/vyrobek/526/0 _specialni-toalety/
[13] http://www.sanibroy.cz/domacnosti/ skupina-vyrobku-sfa/technicke-udaje- pro-sanibroy
[14] https://www.geberit.cz/vyrobky/instalacni-systemy/voda-a-elektrinana-wc/


Toilet bowls – Part 1: Installation Instructions

The first part of the article deals with the basic requirements for the location of toilets in different types of buildings, including number requirements and connection of toilet bowls and sewer pipes.

At the same time, it informs about the use of pre-wall elements for the installation of wall-hung toilet bowls, as well as about bidets devices that can be part of a toilet bowl or a toilet seat.

In the second part, the author presents the most common defects and mistakes that plumbers commit when installing toilet bowls and their connection to sewer pipes.

Keywords: sanitary facilities, sanitary tapware, toilet bowl, bidet, installation, defects, pre-wall elements, backflow contamination protection, flushing cisterns, toilet room size requirements.

DOKONČENÍ PŘÍŠTĚ

Související články