+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Společné komíny: Příklady řešení společných komínů – 5. část

18.12.2019 Autor: doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc. Časopis: 7/2019

Autor, na základě technických podkladů výrobce, deklaruje náležitosti spojené s řešením společných komínů u plynových spotřebičů. Text je zaměřen na systémy společného přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin.

Recenzent: Roman Vavřička

1. Úvod

V předchozích částech příspěvku byl popsán vývoj společných komínů ve variantách řešení podle druhů spotřebičů, tlakových podmínek při spalování paliva a zejména podle spalinové charakteristiky spotřebičů.

Společné komíny od plynových kotlů byly navrhovány projektanty komínů z komponentů a materiálů, ověřených zkušebnou s vydaným prohlášením o shodě. U současných kondenzačních kotlů s přetlakovým hořákem jsou komponenty komína dodávány výrobcem kondenzačních kotlů, který určuje tvarové i rozměrové parametry komína.

V příspěvku jsou uvedeny příklady společných komínů podle firemních projekčních podkladů výrobce kotlů Junkers Bosch.

2. Charakteristické parametry spalin a průduchů

Jak již bylo dříve uvedeno, je spalinová charakteristika kondenzačních kotlů s přetlakovým spalováním dána:

 • nízkou teplotou spalin, která závisí na teplotě vratné otopné vody v teplovodním výměníku kotle,
 • vznikem kondenzátu, který vyžaduje odvod zkondenzované vody z vodotěsného průduchu spalinové cesty,
 • přetlakem spalin ve spalinové cestě, která závisí na proměnném výkonu kotle,
 • průměrem spalinového průduchu pro odvod spalin.

V klasickém řešení odvodu spalin byly údaje spalinové charakteristiky ve spalinovém hrdle spotřebiče podkladem pro návrh komínového průduchu. V současné době výrobci kondenzačních kotlů s velmi účinným automatickým řízením hořáku mají zpracované podklady pro návrh společných komínů s materiálovou a tvarovou charakteristikou spalinové cesty, se stanovením průřezu průduchu a náhradní délkou průduchu. V článku byly proto po­užity podklady jedné z firem, dodávající tyto výrobky na náš trh.

3. Varianty řešení společných komínů od kondenzačních kotlů

Společné komíny od kondenzačních kotlů podle přívodu vzduchu můžeme rozdělit na:

 • komíny se spalinovým průduchem a nasáváním spalovacího vzduchu z místnosti pro plynové spotřebiče v provedení B,
 • komíny se spalinovým a vzduchovým průduchem z venkovního prostředí tzn. pro plynové spotřebiče v provedení C.

Vzducho-spalinový společný komín se podle vzájemného uspořádání spalinového a vzduchového průduchu dělí na:

 • společný komín v koncentrickém uspořádání spalinového a vzduchového průduchu (obr. 1A),
 • společný komín s paralelním uspořádáním spalinového a vzduchového průduchu (obr. 1B).

Image 1Obr. 1 • Varianty vzducho-spalinových společných komínů od kondenzačních kotlů ; A – uspořádání koncentrické (TURBO), B – uspořádání paralelní

U koncentrického provedení společného komína je spalinový průduch vložen do vzduchového průduchu. U ústí komína se vzduch do vzduchového průduchu nasává a jako spalovací vzduch je přiváděn do spotřebiče.

Koncentrické uspořádání je běžně řešeno rovněž u kouřovodu, který má okolo pláště spalinového průduchu opět vytvořený vzduchový průduch, sloužící pro přívod spalovacího vzduchu.

4. Společný komín v koncentrickém uspořádání spalinového a vzduchového průduchu

Na obr. 2 je zobrazen řez soustředným (koncentrickým) společným komínem pro tři podlaží. Na obrázku jsou vyznačeny tvarovky a prvky trubního rozvodu.

Image 2Obr. 2 • Příklad společného komína v koncentrickém provedení s plynovými kondenzačními kotli pro tři podlaží

4.1 Rozměrové parametry společných komínů od dvou do pěti podlaží  (dvou až pěti kotlů)

Společný komín je navržen pro:

 • průměr průduchu komína 100 mm,
 • průměr průduchu kouřovodu se vzduchovodem 80/125 mm,
 • vzájemnou vzdálenost sopouchů 2,5 m,
 • délku L1 koncentrického kouřovodu se vzduchovodem pro:
 • max. 1,4 m při použití tří kolen,
 • max. 3 m při použití dvou kolen.

Rozměrové parametry společných komínů včetně maximální účinné výšky od nejnižšího sopouchu jsou uvedeny v tab. 1.

Image 7Tab. 1 • Rozměry společného komína v koncentrickém provedení (uvedené parametry platí pouze pro konkrétní typy kotle dané výrobcem)

Pozn.: Snížení délky potrubí průduchu D 100 mm je o 1,5 m při vložení kolena 45°, 30°, 15°.
Tabulka platí pro kotle Junkers Bosch typu Cerapur Comfort, Cerapur Smart a Cerapur Modul.

4.2 Detail připojení kondenzačního kotle na komín

Na obr. 3 je zobrazen plynový kondenzační kotel s připojením kouřovodu se vzduchovodem v koncentrickém propojení. Spalovací vzduch je přiveden ze vzduchové šachty pomocí utěsněné sopouchové tvarovky spaliny – vzduch.

Image 3Obr. 3 • Detail připojení plynového kondenzačního kotle na společný komín v koncentrickém propojení kouřovodu a vzduchovodu

Odvod kondenzátu z plynového kotle je do spalinového průduchu komína veden ve spádu odvodňovací trubičkou. Prostup vzduchovým průduchem i napojení kondenzační trubičky na průduch musí být v utěsněné soustavě.

4.3 Umístění čisticích, resp. revizních otvorů

Čisticí – revizní otvory společného komínového průduchu se osazují ve spodní části průduchu v blízkosti nejníže položeného sopouchu.

Image 4Obr. 4 • Umístění čisticích – revizních otvorů; A – u paty společného komínového průduchu, B – u kouřovodu ve vzdálenosti 0,3 m od nejníže položeného sopouchu, C – v čele osy kouřovodu při menší vzdálenosti než 1 m od sopouchu

Podle obr. 4 je možné volit tři varianty umístění čisticího – revizního otvoru:

 • v komínovém průduchu bezprostředně nad sopouchovou tvarovku napojení nejnižšího spotřebiče (obr. 4A),
 • v ležaté přímé části kouřovodu ve vzdálenosti nejvýše 0,3 m od sopouchu u nejnižšího spotřebiče připojeného na komín (obr. 4B),
 • na čelním otvoru kouřovodu, bezprostředně nad tvarovkou spalinového hrdla a kouřovodu spotřebiče, je-li celková délka kouřovodu menší než 1 m (obr. 4C).

Pro čištění kouřovodu je na vodorovném spalinovém a vzduchovodném dílu třeba osadit alespoň jeden čisticí – revizní otvor tak, aby:

 • vodorovný úsek před čisticím otvorem nebyl delší než 2 m,
 • čisticí – revizní otvor nebyl ve větší vzdálenosti než 0,3 m od sopouchu,
 • ve vodorovné části kouřovodu před čisticím – revizním otvorem mohly být maximálně dvě kolena.

5. Společný komín s paralelním uspořádáním spalinového a vzduchového průduchu

Příklad společného komína pro třípodlažní připojení kotlů s paralelním uspořádáním spalinového a vzduchového průduchu pro plynové spotřebiče v provedení C je na obr. 5.

Image 5Obr. 5 • Příklad společného komína v paralelním uspořádání spalinového a vzduchového průduchu se třemi připojenými kondenzačnímu kotli v provedení C

Image 8Tab. 2 • Rozměry společného komína v paralelním provedení (uvedené parametry platí pouze pro konkrétní typy kotle dané výrobcem)

Pozn.: Snížení délky potrubí průduchu D 100 mm je o 1,5 m při vložení kolena 45°, 30°, 15°.
Tabulka platí pro kotle Junkers Bosch typu Cerapur Comfort, Cerapur Smart a Cerapur Modul.

5.1 Rozměrové parametry společných komínů od dvou do pěti podlaží (dvou až pěti kotlů)

Společný komín je navržen pro:

 • průměr průduchu komína 100 mm,
 • průměr průduchu kouřovodu se vzduchovodem 80/125 mm,
 • vzájemnou vzdálenost sopouchů 2,5 m,
 • délku L1 koncentrického kouřovodu se vzduchovodem pro:
 • max. 1,4 m při použití tří kolen,
 • max. 3 m při použití dvou kolen.

Rozměrové parametry společných komínů včetně maximální účinné výšky nejnižšího sopouchu jsou uvedeny v tab. 2.

5.2 Detail připojení kondenzačního kotle na společný komín s paralelním uspořádáním

Na obr. 6 je v půdorysu a pohledu znázorněno napojení spotřebiče koncentrickým kouřovodem se vzduchovodem na komínový průduch oddělený od průduchu pro přívod spalovacího vzduchu.

Image 6Obr. 6 • Detail připojení plynového kondenzačního kotle na společný komín s paralelním vedením průduchů

Okolo komínového průduchu je vzduchový průduch, tvořící ochranný prostor před pronikáním spalin netěsností povrchu přetlakového komína. Sousední průduch je vytvořen pro přívod spalovacího vzduchu do spotřebiče. Na obr. 6 je, z důvodů využití dvouplášťové tvarovky pro odbočku z kouřovodu do komína, vytvořena možnost napojení vzduchovodu na vzduchový průduch komína. Je tak možné připojit přívod spalovacího vzduchu i ze vzduchového průduchu komína, jak je naznačeno na obr. 6.

Pozn. recenzenta: Použití dvou­plášťové tvarovky je vhodné i u instalací, které nesplňují požadavek na maximální účinnou výšku komína L2. Napojení přívodu spalovacího vzduchu je totiž možné provést přímo z venkovní fasády domu. Tím je možné výrazně zkrátit délku průduchu pro přívod spalovacího vzduchu. Nicméně pozor na horizontální vyústění odvodu spalin, které podléhá normě ČSN 73 4201. Zásadou je, že odvod spalin stěnou fasády do volného ovzduší lze navrhnout a provést jen v technicky odůvodněných případech při stavebních úpravách budov nebo u průmyslových staveb, při dodržení normových hodnot a emisních limitů. A důležité také je, že vývod spalin stěnou fasády nemůže být navrhován a realizován u nových staveb.

6. Závěr

Dodavatel kondenzačních kotlů zajišťuje tvarově i materiálově společný komín. Příklad návrhu společného komína, jak je v této části příspěvku uveden, je výtahem z projekčních podkladů výrobce plynových kondenzačních kotlů.

Literatura

 1. ČSN 73 4201 ed. 2 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. 2016-12
 2. Robert Bosch odbytová s.r.o. Základní pravidla projektování pro společné komíny LAS ke kondenzačním kotlům. CS - SK - 1 - 4.001/03.07


Chimneys serving more than one appliance – Part 5: Shared chimneys solutions examples

The author declares, on the basis of the technical documents of the manufacturer, particulars related to the solution of shared chimneys for gas appliances. The text is focused on systems of shared combustion air supply and flue gas exhaust.

Keywords: chimneys, flue gas exhaust, sha­red chimneys, concentric flue gas ducting