+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2017/5

26.09.2017 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 5/2017

Výběr ze Sbírky zákonů, částka 65/2017

 • 181. Energetický regulační úřad v souladu s § 17d odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání … v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), … uveřejňuje … podle údajů ke dni 31. prosince 2016 … celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu, a celkovou spotřebu plynu v České republice v roce 2016:
  1. Celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu k 31. 12. 2016 činil 5 959 789.
  2. Celková spotřeba plynu v České republice v roce 2016 činila 88 083 399,506 MWh.

Výběr z Věstníku UNMZ 6/2017

Vydané ČSN

 • 4. ČSN EN 14037-1 ed. 2, kat. č. 502573 Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C – Část 1: Stropní sálavé panely – Technické specifikace a požadavky; Vydání: Červen 2017
 • 5. ČSN EN 14037-3, kat. č. 502576 Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C – Část 3: Stropní sálavé panely – Postup pro vyhodnocení a výpočet tepelného výkonu sáláním; Vydání: Červen 2017
 • 6. ČSN EN 1253-3, kat. č. 502570 Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 3: Hodnocení shody; Vydání: Červen 2017
 • 12. ČSN EN 54-12 ed. 2, kat. č. 502597 Elektrická požární signalizace – Část 12: Hlásiče kouře – Lineární hlásiče využívající optický paprsek; Vydání: Červen 2017
 • 27. ČSN EN 62108 ed. 2, kat. č. 502735 Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů a sestav – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu*); Vydání: Červen 2017
 • 64. ČSN EN 12897, kat. č. 502530 Zásobování vodou – Nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody; Vydání: Červen 2017
 • 68. ČSN ISO 18466, kat. č. 502532 Stacionární zdroje emisí – Bilanční určení podílu biogenního CO2 ve spalinách*); Vydání: Červen 2017

Změny ČSN

 • 77. ČSN EN 14037-1, kat. č. 502579 Stropní závěsné sálavé panely teplovodní s teplotou vody nižší než 120 °C – Část 1: Technické specifikace a požadavky; Vydání: Leden 2004. Změna Z2; Vydání: Červen 2017
 • 82. ČSN EN 54-12, kat. č. 502602 Elektrická požární signalizace – Část 12: Hlásiče kouře – Hlásiče lineární využívající optického světelného paprsku; Vydání: Červenec 2003. Změna Z2; Vydání: Červen 2017
 • 99. ČSN EN 62108, kat. č. 502736 Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů a sestav – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu; Vydání: Listopad 2008. Změna Z1; Vydání: Červen 2017

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 13. ČSN EN 15502-2-1+A1, kat. č. 502039 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 2–1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1 000 kW; Platí od: 2017-07-01
 • 15. ČSN EN 13618, kat. č. 502041 Ohebné připojovací hadice pro vnitřní vodovody – Funkční požadavky a zkušební postupy; Platí od: 2017-07-01
 • 16. ČSN EN 13215, kat. č. 502042 Kondenzační jednotky pro chlazení – Jmenovité podmínky, tolerance a údaje výkonnosti udávané výrobcem; Platí od: 2017-07-01
 • 17. ČSN EN 378-1, kat. č. 502043 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby +); Platí od: 2017-07-01
 • 18. ČSN EN 378-2, kat. č. 502046 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace+); Platí od: 2017-07-01
 • 19. ČSN EN 378-3, kat. č. 502047 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 3: Instalační místo a ochrana osob+); Platí od: 2017-07-01
 • 20. ČSN EN 378-4, kat. č. 502048 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace+); Platí od: 2017-07-01

Výběr z Věstníku UNMZ 7/2017

Vydané ČSN

 • 4. ČSN ISO 17534-1, kat. č. 502857 Akustika – Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru – Část 1: Požadavky na kvalitu a zabezpečení kvality; Vydání: Červenec 2017
 • 31. ČSN EN 61215-2, kat. č. 502858 Zemské fotovoltaické (PV) moduly – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu – Část 2: Zkušební postupy*); Vydání: Červenec 2017
 • 32. ČSN EN 1839 ed. 2, kat. č. 502793 Stanovení mezí výbušnosti a mezní koncentrace kyslíku (LOC) pro hořlavé plyny a páry; Vydání: Červenec 2017

Změny ČSN

 • 82. ČSN EN 1839, kat. č. 502794 Stanovení mezí výbušnosti plynů a par; Vydání: Březen 2013. Změna Z1; Vydání: Červenec 2017
 • 83. ČSN EN 14756, kat. č. 502810 Stanovení mezní koncentrace kyslíku (LOC) pro hořlavé plyny a páry; Vydání: Červenec 2007. Změna Z1; Vydání: Červenec 2017
 • 84. ČSN EN 12101-2, kat. č. 502750 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 2: Technické podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla; Vydání: Duben 2004. Změna Z1; Vydání: Červenec 2017

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 11. ČSN EN 16147, kat. č. 502208 Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory – Zkoušení, hodnocení výkonnosti a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu+); Platí od: 2017-08-01
 • 52. ČSN EN 61853-2, kat. č. 502068 Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu – Část 2: Měření spektrální odezvy, úhlu dopadu a pracovní teploty modulu; Platí od: 2017-08-01
 • 53. ČSN EN 62788-1-4, kat. č. 502069 Materiály používané ve fotovoltaických modulech – Měřicí postupy – Část 1–4: Zapouzdřovací materiály – Měření optické prostupnosti a výpočet solárního fotonového prostupu, indexu žloutnutí a mezního kmitočtu UV; Platí od: 2017-08-01
 • 57. ČSN EN 12101-2 ed. 2, kat. č. 502749 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 2: Odtahová zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla+); Platí od: 2017-08-01


Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.

U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.