+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2016/3

01.06.2016 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 3/2016

Výběr ze Sbírky zákonů, částka 19/2016 až 44/2016

Částka 21/2016 Sb.

 • 57/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. února 2016 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Účinnost dnem 1. března 2016

  § 3 Stanovení přípustných hodnot znečištění
  (1) Při povolování vypouštění odpadních vod z jednotlivých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci stanoví vodoprávní úřad přípustné hodnoty znečištění do výše emisních standardů uvedených v tabulce č. 1 A přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
  (2) Při povolování vypouštění odpadních vod z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby stanoví vodoprávní úřad přípustné hodnoty znečištění do výše emisních standardů uvedených v tabulce č. 1 B přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

  (6) Pokud je k čištění odpadních vod po­užito zařízení pro čištění odpadních vod ohlašované podle
  § 15a vodního zákona, musí spadat pod klasifikaci výrobku označeného CE stanovenou v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
  Pozn. red.: V příloze jsou uvedeny požadavky na domovní čistírnu odpadních vod – PZV v parametrech CHSKCr, BSK5, Ncelk, Pcelk.

  (7) Přípustné hodnoty znečištění se nepovažují za dodržené v případě, že k jejich dosažení bylo využito zřeďování odpadních vod, například vodami srážkovými.

Částka 27/2016 Sb.

 • 70/2016 Sb. Vyhláška ze dne 25. února 2016 o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích. Účinnost dnem 1. července 2016

  § 1 Předmět úpravy
  Tato vyhláška stanoví rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice a v plynárenství.

  § 4 Zúžený rozsah dokladu o vyúčtování
  (1) Pokud o to zákazník písemně požádá, může být doklad o vyúčtování poskytovaný podle § 3 poskytnut pouze v rozsahu základní části, popřípadě základní části a podrobné části. Současně osoba, která vyúčtování provádí, zpřístupní zákazníkovi ostatní části dokladu o vyúčtování způsobem umožňujícím dálkový přístup.
  (2) Pokud zákazník uvedený v odstavci 1 písemně požádá, poskytuje se mu doklad o vyúčtování opět v plném rozsahu podle § 3 odst. 1 a 2.

  § 7 Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí

  (3) ČÁST C dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny obsahuje informace o
  a) podílu jednotlivých zdrojů energie na celkové směsi paliv obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny v členění na podíl elektřiny vyrobené
  1. z uhlí,
  2. v jaderných zařízeních,
  3. ze zemního plynu,
  4. ze zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie,
  5. ze zdrojů využívajících druhotné energetické zdroje a
  6. z ostatních zdrojů,

Částka 31/2016 Sb.

 • 81/2016 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 7. března 2016 o vydání cenového rozhodnutí.
  Energetický regulační úřad … vydal cenové rozhodnutí č. 1/2016 ze dne 29. února 2016, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/ 2015 ze dne 25. listopadu 2015 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu. … uveřejnil … v Energetickém regulačním věstníku ze dne 1. března 2016, v částce 1 … Účinnosti nabývá … 1. dubna 2016.

Částka 36/2016 Sb.

 • 88/2016 Sb. Zákon ze dne 2. března 2016, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/ 2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlá­šení…

  ČÁST PRVNÍ
  Změna zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  19. V § 15 se doplňuje odstavec 3, který zní:
  „(3) Zadavatel stavby postupuje při výběru zhotovitele v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na práce a činnosti vystavující zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví na staveništi uvedenými v plánu.“

  22. V § 17 odstavec 1 zní:
  „(1) Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance (dále jen „jiná osoba“), je povinna poskytnout zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem. Jiná osoba informuje zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhoto­vitele.“…
  90/2016 Sb. Zákon ze dne 3. března 2016 o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení,

  § 6 Výrobce …
  § 7 Zplnomocněný zástupce …
  § 8 Dovozce …
  § 9 Distributor …
  § 10 Dovozce nebo distributor je pro účely tohoto zákona považován za výrobce, na kterého se vztahují povinnosti výrobce podle § 6, pokud uvede výrobek na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo pokud upraví výrobek, jenž byl na trh již uveden, takovým způsobem, který může ovlivnit jeho shodu se stanovenými požadavky…

Částka 41/2016 Sb.

 • 107/2016 Sb. Zákon ze dne 16. března 2016, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů účinnosti dnem jeho vyhlášení.

  1. V § 4 odstavec 12 zní:
  „(12) Ustanovení odstavce 6 písm. c) se nevztahuje na výrobce, který vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů a jehož hlavním předmětem činnosti je zemědělská výroba"…
  2. V § 6 se doplňuje odstavec 8, který zní:
  „(8) Ustanovení odstavce 5 se nepoužije pro výrobce, který vyrábí elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, jehož hlavním předmětem činnosti je zemědělská výroba“...

Výběr z Věstníku UNMZ 3/2016

Vydané ČSN

 • 38. ČSN 75 6560 kat. č. 99491 Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti; Vydání: Březen 2016

Změny ČSN

 • 74. ČSN EN 14528 (72 4870) kat. č. 99026 Bidety – Funkční požadavky a zkušební metody; Vydání: Září 2007. Změna Z1; Vydání: Březen 2016
 • 75. ČSN EN 14688 (72 4872) kat. č. 99025 Zdravotnětechnické zařizovací předměty – Umyvadla – Funkční požadavky a zkušební metody; Vydání: Červenec 2007. Změna Z1; Vydání: Březen 2016

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 59. ČSN EN 14528 ed. 2 (72 4870) kat. č. 98961 Bidety – Funkční požadavky a zkušební metody; EN 14528:2015; Platí od 2016-04-01
 • 60. ČSN EN 14688 ed. 2 (72 4872) kat. č. 98960 Zdravotnětechnické zařizovací předměty – Umyvadla – Funkční požadavky a zkušební metody; EN 14688:2015; Platí od 2016-04-01
 • 62. ČSN EN ISO 9972 (73 0577) kat. č. 99017 Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov – Tlaková metoda; EN ISO 9972:2015; ISO 9972:2015; Platí od 2016-04-01

Výběr z Věstníku UNMZ 4/2016

Vydané ČSN

 • 1. ČSN EN 30-2-1 (06 1410) kat. č. 99244 Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost – Část 2-1: Hospodárné využití energie – Obecně; Vydání: Duben 2016

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 5. ČSN EN 13203-1 (06 1430) kat. č. 99146 Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost – Část 1: Hodnocení dodávky teplé vody; EN 13203–1:2015; Platí od 2016–05–01